Sytuacja społeczno – ekonomiczna
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy. Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie. Dane demograficzne. Podstawowe informacje o województwie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - harmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sytuacja spo eczno ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy

Marcin Dygoń – Kierownik Wydziału Obsługi Programów Regionalnych WUP w Rzeszowie

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Dane demograficzne
Dane demograficzne

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Powierzchnia 17 844 km 2 5 7 powierzchni polski ludno 2 1 mln 5 5 ludno ci kraju

Podstawowe informacje o województwie

Powierzchnia: 17 844 km2 (5,7% powierzchni Polski);Ludność: 2,1 mln (5,5% ludności kraju)

Podkarpackie

Rzeszów

UKRAINA

SŁOWACJA

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Podstawowe informacje o wojew dztwie stan na koniec 2005 r
Podstawowe informacje o województwie (stan na koniec 2005 r.)

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Rynek pracy
Rynek Pracy

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Stopa bezrobocia w kraju stan na koniec czerwca 2006 r

16,0

13,0

19,0

22,0

25,0

28,0

Stopa bezrobocia w krajuStan na koniec czerwca 2006 r.

Pomorskie

17,3%

Warmińsko-Mazurskie

Zachodnio pomorskie

24,7%

22,4%

Podlaskie

Kujawsko-Pomorskie

13,8%

20,2%

Mazowieckie

Lubuskie

Wielkopolskie

12,8%

21,0%

12,9%

Łódzkie

16,2%

Lubelskie

Dolnośląskie

16,0%

18,5%

Opolskie

Świętokrzyskie

17,3%

Śląskie

18,7%

14,2%

Podkarpackie

Małopolskie

16,7%

12,3%

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Terytorialne zr nicowanie stopy bezrobocia w wojew dztwie stan na koniec czerwca 2006 r

stalowowolski

12,7%

Tarnobrzeg

15,9%

niżański

21,3%

tarnobrzeski

15,4%

mielecki

13,4%

kolbuszowski

18,8%

leżajski

18,0%

lubaczowski

20,9%

rzeszowski

16,5%

łańcucki

16,9%

dębicki

16,2%

ropczycki

19,4%

przeworski

16,6%

jarosławski

18,7%

Rzeszów

8,7%

strzyżowski

23,3%

Przemyśl

18,7%

przemyski

21,0%

jasielski

20,2%

brzozowski

25,5%

Krosno

7,8%

16,0

13,0

19,0

22,0

25,0

28,0

krośnieński

20,1%

sanocki

16,9%

bieszczadzki

24,9%

leski

22,8%

Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia w województwie Stan na koniec czerwca 2006 r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Bezrobotni wed ug p ci stan na 30 czerwca 2006r
Bezrobotni według płci Stan na 30 czerwca 2006r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Bezrobotni zamieszkali na wsi stan na 30 czerwca 2006 r
Bezrobotni zamieszkali na wsiStan na 30 czerwca 2006 r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Sytuacja spo eczno ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy

Bezrobotni wg wieku w %Stan na 30 czerwca 2006 r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Sytuacja spo eczno ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy

Bezrobotni wg wykształcenia w %Stan na 30 czerwca 2006 r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Sytuacja spo eczno ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w %Stan na 30 czerwca 2006 r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Liczba ofert pracy zg aszanych do urz d w pracy w latach 2001 2005
Liczba ofert pracy zgłaszanych do Urzędów Pracy w latach 2001 – 2005

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Grupy zawod w z najwy szym poziomem niezaspokojonego popytu na prac deficytowe w 2005 r
Grupy zawodów z najwyższym poziomem niezaspokojonego popytu na pracę (deficytowe) w 2005 r.

Wśród 370 grup zawodów, w których pracodawcy zgłosili oferty pracy tylko 53 stanowiły zawody deficytowe. Były to między innymi:

- operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej,

 • pracownicy ds. zatrudnienia i pośrednictwa pracy,

 • pracownicy bibliotek i informacji naukowej,

 • urzędnicy ds. podatków,

 • kodowacze i korektorzy,

 • pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni,

 • grawerzy szkła i pokrewni.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Grupy zawod w z najwy szym poziomem niezaspokojonej poda y pracy nadwy kowe w 2005 r
Grupy zawodów z najwyższym poziomem niezaspokojonej podaży pracy (nadwyżkowe) w 2005 r.

Wybrane grupy zawodów:

 • rolnicy produkcji roślinnej,

 • robotnicy leśni i pokrewni,

 • filozofowie, historycy i politolodzy,

 • filolodzy i tłumacze,

 • ekonomiści,

 • archeolodzy, socjolodzy i pokrewni,

 • specjaliści ds. społecznych,

 • inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni,

 • technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni,

 • technicy mechanicy,

 • technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni,

 • technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Edukacja
Edukacja podaży pracy

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Wykszta cenie mieszka c w podkarpacia
Wykształcenie mieszkańców Podkarpacia podaży pracy

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Szkolnictwo przedszkolne podstawowe i gimnazjalne w woj podkarpackim w roku szkolnym 2005 2006
Szkolnictwo przedszkolne, podstawowe podaży pracy i gimnazjalne w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Sytuacja spo eczno ekonomiczna oraz specyfika regionalnego rynku pracy
Szkolnictwo ponadgimnazjalne, policealne i wyższe podaży pracy w woj. podkarpackim w roku szkolnym 2005/2006, absolwenci 2004/2005

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Przedsi biorczo
Przedsiębiorczość podaży pracy

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon w wojew dztwie podkarpackim w 2005 r
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie podkarpackim w 2005 r.

 • 139 059 podmiotów na koniec 2005 r. (w tym 6 068 stowarzyszeń, organizacji, wspólnot mieszkaniowych i fundacji);

  • 95,6% z nich znajduje się w sektorze prywatnym;

   • Spośród sektora prywatnego 81,5% (108,4 tys.) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – głównie handlową, budowlaną i produkcyjną;

    • 72,7% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to firmy jednoosobowe (78,8 tys. podmiotów).

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Liczba podmiot w gospodarczych w powiatach na koniec 2005 r
Liczba podmiotów gospodarczych REGON w powiatach na koniec 2005 r.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Liczba podmiot w gospodarczych
Liczba podmiotów gospodarczych REGON

Odsetek:

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Liczba podmiot w gospodarczych dynamika w uj ciu rocznym
Liczba podmiotów gospodarczych – dynamika w ujęciu rocznym

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Liczba podmiot w gospodarczych c d
Liczba podmiotów gospodarczych – c.d. rocznym

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Struktura podmiot w w wojew dztwie wg liczby pracuj cych stan na koniec 2005r
Struktura podmiotów w województwie rocznymwg liczby pracujących (stan na koniec 2005r.)

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Integracja spo eczna
Integracja Społeczna rocznym

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Niepe nosprawno
Niepełnosprawność rocznym

 • Liczba niepełnosprawnych: 316,1 tys. osób – 15% mieszkańców województwa, średnia dla kraju 14,3%;

 • Stopień niepełnosprawności: 42% - lekki; 33% - umiarkowany; 17% - znaczny;

 • Przedziały wiekowe: większość niepełnosprawnych jest w wieku 45-54 lata, kolejno w przedziałach 55-64 i 65-74 (mediana – 57 lat);

 • 51,9% niepełnosprawnych to kobiety;

 • 63% niepełnosprawnych mieszka na terenach wiejskich;

 • Wykształcenie osób niepełnosprawnych: 54,7% - podstawowe i niższe, 21,1% - zawodowe, 20,8% - średnie, 3,3% - wyższe;

 • Rodzaj niepełnosprawności: dysfunkcja słuchu, głosu, mowy, upośledzenia umysłowe, dysfunkcja wzroku i ruchu.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Niepe nosprawni na rynku pracy
Niepełnosprawni na rynku pracy rocznym

 • Aktywność zawodowa: 23%, w tym 86,68% pracujących (58,4 tys. osób, w tym najczęściej kategorie zawodowe: „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy”, „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”, „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”) i 13,62% bezrobotnych (9,2 tys. osób);

 • 229 454 osoby niepełnosprawne są bierne zawodowo, 2 820 osób ma nieustalony status;

 • Zarejestrowane osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy to:

  • w 54% mężczyźni,

  • w 50,4% mieszkańcy miast,

  • w 32% osoby bez kwalifikacji.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Narkomania
Narkomania rocznym

 • Problematykę narkomanii uwzględniono w strategiach 5,8% gmin;

 • 62 rodzina korzysta ze wsparcia OPS z powodu narkomanii (średnio w kraju – 245 rodzin/województwo);

 • 75% mieszkańców województwa deklaruje, że nie używa żadnych środków odurzających i psychotropowych; 1,2% przyznaje, że środki takie przyjmuje bardzo często (kilka razy w tygodniu);

 • Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w 2004 r. wyniosła 4 osoby, przy średniej dla kraju 14,44;

 • Wskaźnik liczby pacjentów poradni uzależnień od narkotyków na 10 tys. mieszkańców jest najwyższy w Rzeszowie (18,7), powiatach jasielskim (6,6), leżajskim (6,5), dębickim (4,0) oraz niżańskim (2,1);

 • Odnotowano 138 zakażeń wirusem HIV, na AIDS zachorowało 12 osób, z czego 7 zmarło;

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Alkoholizm
Alkoholizm rocznym

 • 4 486 rodzina korzysta ze wsparcia OPS z powodu alkoholizmu (średnio w kraju – 6 937,12 rodzin/ województwo);

 • Średnie spożycie napojów alkoholowych w województwie to 3,58 (średnia dla kraju 4,97), przy czym najwyższe wartości występują w kategoriach:

  • Osób w wieku 40-49 lat (5,09, śr. dla kraju 6,08), 30-39 (4,30, śr. dla kraju 5,52), 18-29 (4,05, śr. dla kraju 5,69);

  • Osób z terenów wiejskich (3,81, śr. dla kraju 4,95);

  • Osób z wykształceniem zawodowym (5,27, śr. dla kraju 6,48);

  • Osób pracujących (4,53, śr. dla kraju 5,47) i bezrobotnych (4,27, śr. dla kraju 8,35);

  • Osób o najwyższym dochodzie w gospodarstwie domowym – ponad 3 000,00 zł (5,24, śr. dla kraju 4,73); w przypadku osób o najniższym dochodzie – do 300 zł wskaźnik wynosi 3,66, śr. dla kraju 8,94.

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Innowacyjno
Innowacyjność rocznym

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Wska niki innowacyjno ci wojew dztwa wg zalece eurostatu dane na rok 2003
Wskaźniki innowacyjności województwa rocznymwg zaleceń Eurostatudane na rok 2003

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy


Wska niki innowacyjno ci c d
Wskaźniki innowacyjności – c.d. rocznym

Sytuacja społeczno – ekonomiczna oraz specyfika podkarpackiego rynku pracy