Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a
Download
1 / 32

NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A. www.ofm.org.mt. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Eż 33, 7-9. Dan jgħid il-Mulej: U int, bin il-bniedem, jiena qegħidtek għassies fuq id-dar ta’ Iżrael.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NIKKOREĠU LIL XULXIN 23 Ħadd matul is-Sena A' - harlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nikkore u lil xulxin 23 add matul is sena a

NIKKOREĠU LIL XULXIN23 Ħadd matulis-Sena A

www.ofm.org.mt


L 1 qari qari mill ktieb tal profeta e ekjel e 33 7 9
L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Profeta EżekjelEż 33, 7-9


Dan jg id il mulej u int bin il bniedem jiena qeg idtek g assies fuq id dar ta i rael
Dan jgħid il-Mulej:U int, bin il-bniedem,jiena qegħidtek għassies fuq id-dar ta’ Iżrael.


Meta int tisma’ kliemi ħiereġ minn fommi,għandek twiddibhom f’ismi.Meta ngħid lill-midneb, ‘Int għandek tmut żgur,’


u int ma titkellimxu ma twiddibx lill-midneb ħalli jitlaq it-triq tiegħuu l-midneb imut fi ħżunitu,demmu minn idejk infittxu.


Jekk inti twiddeb lill midneb biex i alli triqtu u jer a lura minnha
Jekk inti twiddeb lill-midnebbiex iħalli triqtu u jerġa’ lura minnhaIl-Kelma tal-Mulej.Inroddu ħajr lil Alla.


Salm responsorjali salm 94 isimg u le en il mulej u la twebbsux qalbkom
SALM RESPONSORJALISalm 94Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Ejjew, ħa nfaħħru bil-hena l-Mulej,ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!Nidhru quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.


R/.Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Ejjew inqimuh mixħutin fl-art,għarkobbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna,għaliex hu Alla tagħna,u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-ngħaġ tiegħu.


R/.Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!“La twebbsux qalbkom bħal f’Meribah,bħal dak in-nhar f’Massah, fid-deżert,meta ġarrbuni missirijietkom,ippruvawni, għalkemm għemili raw.”


R/.Isimgħu leħen il-Mulej, u la twebbsux qalbkom.


It 2 qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lir rumani rum 13 8 10
IT-2 QARIQari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-RumaniRum 13, 8-10


Ħuti: Qisu li ma jkollkom ebda obbligazzjoni lejn ħadd, ħlief li tħobbu lil xulxin; għax min iħobb lill-proxxmu jkun żamm il-liġi kollha.


Għax il-kmandamenti “la tiżnix, la toqtolx, la tisraqx, la tkunx rgħib”, u kull preċett ieħor, hu liema hu, kollha jinġabru f’din il-kelma waħda:


“ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.” L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija l-milja tal-liġi.


Il-Kelma tal-Mulej. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija Inroddu ħajr lil Alla.


Hallelujah. Halleluljah. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija Kull min iżomm il-kelma ta’ Kristu,fih hemm tassew l-imħabba ta’ Allafil-milja tagħha.Hallelujah.


L evan elju qari mill evan elju ta san mattew mt 18 15 20
L-EVANĠELJU L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu. Mela l-imħabba hija Qari mill-Evanġelju ta’ San MattewMt 18, 15-20


F dak i mien es qal lid dixxipli tieg u jekk uk jaqa f xi dnub mur sibu wa du u widdbu
F’DAK IŻ-ŻMIEN: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu.


Jekk jisma minnek tkun irba t lura lil uk
Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu.


Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta.
Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema.


Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħenhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu fis-smewwiet jagħtihielhom.Il-Kelma tal-Mulej inkun jien f’nofshom.”.It-tifhir lilek Kristu.


NIKKOREĠU LIL XULXIN inkun jien f’nofshom.”23 Ħadd matulis-Sena A

www.ofm.org.mt


ad