predn ka z agr rneho pr va eu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prednáška z Agrárneho práva EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prednáška z Agrárneho práva EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Prednáška z Agrárneho práva EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Prednáška z Agrárneho práva EU. Evidencia nehnuteľností. Anna Bandlerová. História . Vznik a budovanie systému evidovania nehnuteľností na Slovensku –výsledok dlhodobého historického vývoja História podobná v krajinách bývalého Rakúska Uhorska a identická v krajinách Uhorska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Prednáška z Agrárneho práva EU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predn ka z agr rneho pr va eu
Prednáška z Agrárneho práva EU

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

evidencia nehnute nost

Evidencia nehnuteľností

Anna Bandlerová

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

hist ria
História
 • Vznik a budovanie systému evidovania nehnuteľností na Slovensku –výsledok dlhodobého historického vývoja
 • História podobná v krajinách bývalého Rakúska Uhorska a identická v krajinách Uhorska
 • Evidencia nehnuteľnosti a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v pozemkovej knihe na území Uhorska -1852

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

evidencia pozost vala z
Evidencia pozostávala z :
 • Pozemkovej knihy

(slúžila majetkoprávnym účelom)

a

 • Pozemkového katastra

(daňové účely)

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pozemkov knihy
Pozemkové knihy
 • Boli verejnými knihami, slúžili predovšetkým majiteľom pozemkov
 • Verejnými knihami boli aj železničná kniha, vodná kniha, banská kniha

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pozemkov kniha evidovala nehnute nosti pod a
Pozemková kniha evidovala nehnuteľnosti podľa :
 • Obcí, resp. katastrálnych území
 • Vlastníkov

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pozemkov knihy plnili dve funkcie
Pozemkové knihy plnili dve funkcie:

1.Evidenčnú –registrovali nehnuteľnosti a práva k nim na základe princípu záväznosti a hodnovernosti a verejnosti zaznamenaných údajov

2.Konštitučnú- vznik práv k nehnuteľnosti nastal z právneho hľadiska až vykonaním zápisu do pozemkovej knihy

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

v pozemkovej knihe boli evidovan
V pozemkovej knihe boli evidované:
 • Vlastnícke práva a iné vecné práva spojené s nehnuteľnosťami.
 • Vklad (intabulácia) do pozemkovej knihy garantoval vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pozemkov kniha vypovedala
Pozemková kniha vypovedala
 • o vlastníkovi pozemku (prípadne o spoluvlastníkoch a ich spoluvlastníckych podieloch)
 • o jeho právach a o skutočnostiach, ktoré tieto práva ovplyvňujú (ťarchy, hypotéky a pod.).

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

do pozemkov ch kn h
Do pozemkových kníh
 • sa zapisovali všetky nehnuteľnosti okrem tzv. verejného majetku (cesty, ulice, námestia, sady, jarky - neknihovaný majetok).
 • Súčasťou pozemkovej knihy bola i pozemkovo-knižná mapa.
 • Pozemkovú knihu tvoria: Hlavná kniha a Zbierka listín

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pozemnokni n vlo ka
Pozemnoknižná vložka
 • je obdoba listu vlastníctva používaná na evidenciu nehnuteľností od roku 1881 do mája 1964.
 • Plnila rovnakú funkciu ako v súčasnosti plní list vlastníctva.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide12
Pozostávala podobne ako terajšie listy vlastníctva :
 • z časti A – majetková podstata (Birtokállasi lap)
 • z časti B – list vlastníctva ( Tulajdoni lap),
 • z časti C – ťarchy.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide13
Zápisy do pozemnoknižných vložiek neboli vždy vykonané pre nezáujem alebo neznalosť  vlastníkov (doslovne si predajca a nadobúdateľ iba podali ruky) a sčasti aj preto, že boli písané v maďarskom jazyku a až neskôr v slovenčine.
 • Pozemnoknižné vložky boli vedené v tzv. pozemkovej knihe.
 • Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o právnych vzťahoch k pozemkom ak nie sú zapísané v liste vlastníctva.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pozemkov kataster
Pozemkový kataster
 • Bol štátnou pozemkovou evidenciou.
 • Existoval súbežne popri pozemkových knihách
 • Slúžil daňovým účelom (nazýval sa aj kataster pozemkovej dane)
 • Bol v rukách štátu a nebol verejnosti prístupný

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide15
Môžeme ho považovať za inventarizáciu, ktorá evidovala údaje o každom pozemku, ako aj údaje spojené s pôdou a jej využívaním.
 • Poskytoval informácie o celkovom povrchu krajiny získané na základe informácií o jednotlivých pozemkoch.
 • Vypovedal o veľkosti, tvare, polohe a obvode každého evidovaného pozemku. Hlavné atribúty evidencie boli plošná výmera, druh pozemku, hodnota pozemku - tzv. katastrálny výťažok.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide16
Pozemkový kataster existoval do roku 1949 –existoval v inom zmysle ako je organizovaný súčasný kataster nehnuteľností.
 • bol vybudovaný za účelom vyberania daní za pozemky

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

zmena po roku 1950
Zmena po roku 1950
 • V 50-tych rokoch sa postupne prestali vykonávať zápisy do pozemkovej knihy.
 • Prichádza k oddeleniu vlastníckych od užívacích vzťahov
 • Bol prijatý Občiansky zákonník č.141/1950

ktorý k 1.1.1951 zrušil intabulačný princíp zápisu a teda konštitutívnosť zápisu bol nahradený princípom deklaratórnym (osvedčujúcim).Povinnosť zápisu do PK sa zrušila

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide18
Pozemkové knihy platili do roku 1964 ,kedy nadobudol účinnosť zákon č. 22/1964 Zb o EN –zapisovanie do PK sa zastavilo a zaviedla sa nová evidencia

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

evidencia nehnute nost 1964 1993
Evidencia nehnuteľností 1964-1993
 • Sa vykonávala na základe :

zákona č.22 z roku 1964 o evidencií nehnuteľností

 • Evidovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam bolo zverenérezortu geodézie a kartografie. Evidencia bola vedená na strediskách geodézie

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

charakteristika z kona o evidencii nehnute nosti z r 1964
Charakteristika:Zákona o evidencii nehnuteľnosti z r.1964

-Základom evidencie bol užívací vzťah

-vlastnícke práva sa evidovali len v zastavaných častiach obce

-z predchádzajúcej evidencie boli prevzaté faktické a technické údaje

-začala sa formovať evidencia právnych vzťahov prostredníctvom zakladania LV

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide21
Pozemkové knihy sa uzavreli a zápisy sa do nich prestali vykonávať
 • Evidencia sa viedla pre každú obec podľa katastrálnych území
 • Rozoznávala nehnuteľnosti podľa druhu pozemku na pôdu poľnohospodársku a nepoľnohospodársku

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

s asnos katastr lny z kon pr vna prava
Súčasnosť-Katastrálny zákon Právna úprava
 • Zákon č.162/1995 o katastri nehnuteľnosti
 • Zákon č. 3/2002 úplné znenie zákona o

katastri nehnuteľnosti

 • Zákon č.419/2002 dopĺňa zákon o

katastri nehnuteľnosti

 • Zákon č.173/2004 mení a dopĺňa zákon o

katastri nehnuteľnosti

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide23
Vyhláška č. 79/96 Z z, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon ,v znení vyhl. č.72/1997 Zz.
 • Vyhláška č.533/2001 Zz.
 • Vyhláška č. 647/2004 Zz –ktorou sa mení vyhl. Č.79/96 Zz.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

o je to kataster nehnute nosti
Čo je to Kataster nehnuteľnosti
 • Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností.
 • Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty, usporiadané podľa katastrálnych území.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

s as ou katastra nehnute nost s aj daje o pr vach k nehnute nostiam ako
Súčasťou katastra nehnuteľností sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam ako:

-Vlastnícke právo

-záložné právo

-predkupné právo

-Právo vyplývajúce zo správy majetku štátu

 • Právo vyplývajúce zo správy majetku obce
 • Nájomné právo,ktoré trvá alebo má trvať viac ako 5 rokov

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide26
Kataster nehnuteľností tvoria katastrálne operáty, usporiadané podľa katastrálnych území.
 • Katastrálny operát je súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

katastr lne zemie
Katastrálne územie
 • Je pôvodné samostatne evidované územie a zahrňuje dve časti :

1.Intravilán-tvorí vnútro obce, zastavanú časť

2.Extravilán –mimo vlastnej vnútornej obce- poľm.pozemky, vodné plochy

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

funkcie katastra nehnute nosti
Funkcie Katastra nehnuteľnosti
 • Slúži ako informačný systém
 • Ako nástroj na evidovanie nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam
 • Na daňové a poplatkové účely
 • Na ochranu p.p a l.p
 • Na ochranu chránených území
 • Na budovanie iných informačných systémov

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

syst m z pisu pr v k nehnute nostiam sa uskuto uje
Systém zápisu práv k nehnuteľnostiam sa uskutočňuje:
 • Formou Vkladu (Konštitutívny princíp )
 • Formou Záznamu (Evidenčný princíp )
 • Poznámkou (Informačný -prenotačný princíp)
 • Plombou

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

kon titut vny princ p
Konštitutívny princíp
 • VKLAD sa uskutočníak vznikne

-Vlastnícke právo

-Záložné právo

-Vecné bremeno

-Predkupné právo

-Iné právo pokiaľ bolo zriadené ako vecné právo k nehnuteľnostiam ZMLUVNE

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

eviden n princ p
EVIDENČNÝ PRINCÍP
 • Záznamom sa zapisuje :
 • vlastnícke právo,
 • záložné právo,
 • vecné bremeno
 • predkupné právo
 • -iné právo

Za predpokladu ,že bolo zriadené ako vecné právo k nehnuteľnostiam pokiaľ vzniklo, zmenilo sa alebo zaniklo :

-zo zákona

-rozhodnutím št.orgánu

-vydržaním

-príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, spracovaním prírastkom .

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

informa n prenota n princ p
Informačný, prenotačný princíp
 • Poznámkou sa uskutoční :

-Začatie konania o výkon rozhodnutia

-Vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi

-Začatie vyvlastňovacieho konania

-Návrh na určenie právneho vzťahu k nehnuteľnosti , ktoré má byť určené súdom alebo osvedčené notárom

-Exekúcia predajom nehnuteľnosti,-predbežné opatrenie súdu –zákaz nakladať s nehnuteľnosťou

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

plomba o zmene pr va k nehnute nostiam
Plomba o zmene práva k nehnuteľnostiam
 • Akonáhle odbor katastra dostane listinu –napr. návrh na vklad, okamžite najneskôr v prac.den nasledujúci po dni keď mu bola doručeá listina na zápis- vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti v LV, že právo evidované je dotknuté zmenou

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

katastr lny z kon upravuje evidenciu nehnute nost
Katastrálny zákon upravuje evidenciu nehnuteľností
 • Teda nielen pozemky
 • Ale aj byty, stavby, ...

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

pri evidencii rozli ujeme
Pri evidencii rozlišujeme :
 • Evidenčný list bol doklad, v ktorom boli zapísané všetky nehnuteľnosti v užívaní toho istého užívateľa (držiteľa, nájomcu, správcu).
 • Evidenčné listy boli zrušené novelou vyhlášky k 1.1.2005.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

list vlastn ctva
LIST VLASTNÍCTVA
 • List vlastníctva je doklad obsahujúci všetky verejné informácie o jednej parcele (vlastníci, rozmery, účel využívania). Zároveň obsahuje informácie o obmedzení v nakladaní s nehnuteľnosťou (hypotéka, povinnosť strpieť napr. obecný vodovod na pozemku … ). Je vhodné, preštudovať ho pred kúpou nehnuteľnosti. Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti tých istých vlastníkov.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide37
List vlastníctva (skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.
 • List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra (zväčša podľa okresu). Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide38
List vlastníctva možno získať ako kópiu alebo ako výpis (výpis z katastra nehnuteľností). Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

jednotliv asti listu vlastn ctva
Jednotlivé časti Listu vlastníctva:
 • Podľa vyhlášky Úradu geodézie kartografie a katastra list vlastníctva obsahuje :
 • číslo listu vlastníctva, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide40
A. majetková podstata, výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku pri stavbách, výmery)B. vlastníci a iné oprávnené osoby, mená a priezviská alebo názvy organizácií, osobné alebo identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, údaje o prípadnom spoluvlastníctveC. ťarchy, teda vecné bremená (predkupné právo, hypotéka, doživotné užívanie, …) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide41
Z prvých dvoch častí listu vlastníctva A,B sa dozvieme o akú nehnuteľnosť ide, akých má vlastníkov a ich podiel na nehnuteľnosti.
 • Pokiaľ je len jeden vlastník, spoluvlastnícky podiel je zapísaný 1/1,
 • pri dvoch vlastníkoch s rovnakým podielom je zápis 1/2 pri každom z nich, čiže zlomkom, ktorý vyjadruje ich vlastníctvo.
 • Tento pomer môže byť (a často býva) nerovnomerný.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide42
V prípade manželov sa zapisuje spoluvlastnícky podiel 1/1 pre oboch spoločne a nerozdielne, čiže manželia musia konať spoločne a nemôže napríklad jeden z manželov predať “svoju polovicu”.
 • V časti C listu vlastníctva zistíme prípadne ťarchy, ktoré môžu obmedzovať využitie nehnuteľnosti.
 • Na konci listu vlastníctva sú uvedené poznámky, tie síce nemenia vlastníkov alebo jeho práva, zapisuje sa však do nich vyhlásenie konkurzu, exekúcie, pochybnosti o správnosti údajov a podobne.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

o znamen ak je list vlastn ctva zaplombovan
ČO znamená ak je list vlastníctva zaplombovaný
 • znamená to, že je podaný návrh na vklad na nehnuteľnosti zapísané na zaplombovanom liste vlastníctva.
 • List vlastníctva má plombu do skončenia katastrálneho konania. Dovtedy sa nedá z nehnuteľnosťami manipulovať (predávať, prevádzať…).

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

kedy potrebujete lv
Kedy potrebujete LV
 • List vlastníctva potrebujete pre kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, pri vybavovaní hypotéky alebo úveru, pri oceňovaní nehnuteľností a iných úkonoch, kedy treba dokazovať vlastníctvo nehnuteľnosti. Zároveň si v liste vlastníctve overíte vlastníctvo predávajúceho a zistíte prípadné ťarchy.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

v pis z listu vlastn ctva
Výpis z listu vlastníctva
 • Výpis z listu vlastníctva zobrazuje aktuálny stav na danom liste vlastníctva.
 • Všetky zmeny sa postupne zapisujú a rušia v originály listu vlastníctva,

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

v pis z listu vlastn ctva46
Výpis z listu vlastníctva
 • Výpis ukazuje len aktuálny stav bez predošlých zmien. Pre právne úkony je výpis z listu vlastníctva (overený správou katastra) dostatočný dokument a nie je potrebné požadovať kópiu originálu listu vlastníctva.
 • Výpis z listu vlastníctva vydáva a overuje správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom (kolkom) 3€ pre informatívne účely alebo 8€ pre právne účely.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

parcela
Parcela
 • Parcela je “pozemok” s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo. Poznáme :
 • Parcely registra C
 • Parcely registra E

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

parcela registra c
Parcela registra C
 • je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E).
 • Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

parcela registra e
Parcela registra E
 • je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné).
 • Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v užívaní socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala len veľká roľa obhospodarovaná JRD. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra C. Pričom v súčasnosti sa nedá povedať, kde presne v rámci celej JRD role sa nachádza maličká EKN parcela.
 • .

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

slide50
Parcelu registra E je možné zmeniť na CKN parcelu geometrickým plánom na obnovu pôvodnej parcely, geometrické plány zhotovujú súkromné geodetické firmy

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

ozna enie parciel
Označenie parciel
 • Označenie KN -C znamená že ide o parcely ,ktoré majú aj v teréne určené hranice ,kultúru a výmeru .
 • KN-Eto je prepis z PK a to znamená ,že hranice v teréne nie sú presne vymedzenéa kataster neručí za výmeru parcely . Ak chceme zistiť presnú výmeru je potrebné dať vyhotoviť GP

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností

kataster je verejn
Kataster je verejný
 • Je dostupný na internete -zadarmo

www.katasterportal.sk

Obsahuje databázu všetkých pozemkov zapísaných v slovenskom katastri (zatiaľ iba informatívne )

Stránka obsahuje 13,3 milióna parciel

1,4 milióna stavieb ,991 tisíc bytov

20,8 milión vlastníkov nehnuteľností

(zdroj –noviny SME , spravodajstvo z 31.augusta 2007)

Bandlerová,A Prednáška č.4 Evidencia nehnuteľností