1 / 27

Hvem er jeg som leder?

Hvem er jeg som leder?. Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit. MBTI Myers-Briggs Type Indikator. Vi setter mennesker i bås. Vårt ubevisste begrepsapparat er i full sving hele tiden.

happy
Download Presentation

Hvem er jeg som leder?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hvem er jeg som leder? Samarbeid Ledelse og personlighet Endrings- og utviklingskompetanse Beate Aske Løtveit

 2. MBTI Myers-Briggs Type Indikator • Vi setter mennesker i bås. • Vårt ubevisste begrepsapparat er i full sving hele tiden. • Kan gi oss noen konstruktive begreper å kategorisere ut fra. • Slike teorier kan brukes negativt også. • Det finnes ingen enhetlig personlighetsteori. • MBTI er ikke evaluerende.

 3. EkstrovertE SansingS TenkningT avgJørelseJ IIntrovert NiNtuisjon FFølelse PoPpfattelse energilinjen oppfattelseslinjen avgjørelseslinjen organiseringslinjen

 4. Mot den ytre verden Aktiv Utover Sosial Mennesker Tale - tenke Mange Uttrykksfull Handle - tenke - handle Lærer ved prøving og feiling Mot den indre verden Reflekterende Innover Reservert Ideer og tanker Tenke - tale Få Stille Tenke - handle - tenke Vil forstå før man prøver ut Ekstrovert E I Introvert

 5. De fem sansene Enkelhet Det som er Sansekvalitet Å samle inn data Her og nå Tar ting som de er Bruker gjerne kjente framgangsmåter Beholde ”Den sjette sans” Mønstre og sammenhenger Muligheter Hva betyr dette? Å tolke data Fremtiden Vil endre, forbedre og utvikle tingene Foretrekker egne, nye måter Sansing S N iNtuisjon

 6. Hode Objektiv Rettferdig Kjølig Upersonlig Kritisere Analysere Konsis Prinsipper Hjerte Subjektiv Harmoni Omtenksom Personlig Verdsette Innlevelse Overtalende verdier Tenke T F Føle

 7. Organisert Struktur Kontroll Besluttsom Planlagt Avgrense Setter mål Regulere Fleksibel Flyt Opplevelse Spontan Åpen Se det an Samler informasjon Tilpasse AvgJøre J P oPpleve

 8. E Lederatferd • Får energi fra den ytre verden, av mennesker og ting, besøker folk på kontorene. • Går rundt og snakker med folk. • Vil fortelle deg hva de tenker • Handlingsorientert • Uttrykksfull og vennlig • Foretrekker å være sammen med mange

 9. I Lederatferd • Får energi fra den indre verden, tanker og konsepter. • Må bli spurt om hva de tenker. • Ettertenksom • Rolig og reservert • Leder ved å konsentrere seg på sin arbeidsplass • Skriver beskjeder • Er ikke begeistret for avbrytelser • Foretrekker å være sammen med få

 10. S Lederatferd • Foretrekker å bruke standard prosedyrer. • Fokuserer på detaljer og liker det best. • Foretrekker å få informasjon presentert på en sekvensiell og logisk måte. • Flink til å iverksette på det praktiske plan. • Er en organisatorisk realist.

 11. N Lederatferd • Gleder seg over å bruke nye fremgangsmåter. • Interessert i det store bildet, sammenhengen. • Foretrekker å få informasjon presentert med hovedvekt på helhetsbildet. • Forstår lett hvordan prosjekt eller undervisningsopplegg vil kunne fungere. • Ser etter alle muligheter, uten alltid å tenke på nytteverdien. • Har visjoner om klassen, skolen, teamet

 12. T Lederatferd • Kan virke brå og kald. • Orientert mot årsak – virkning. • Føler seg vel med å analysere saker. • Har en tendens til å se etter de rasjonelle og logiske svarene. • Treffer beslutninger

 13. F Lederatferd • Kan virke varm og empatisk. • Orientert mot mennesker. • Vil se etter og vise andre at de bryr seg. • Har ikke noe imot kommunisere på et personlig nivå. • Ønsker konsensus.

 14. J lederatferd • Vil avslutte prosjekter og treffe beslutninger, kanskje av og til for raskt. • Kan være avhengig av programmer og datoer. • Vil ofte foretrekke og tro på at der er et enkelt korrekt svar eller handling. • Har behov for informasjon som er nøyaktig og presis. • Bruker huskeliste som en agenda, der hvert punkt må knyttes til handling eller fullførelse. • Planlegger arbeidet og følger planen.

 15. P Lederatferd • Ønsker å utsette tiltak i prosjekter og beslutninger så lenge som mulig, av og til for lenge. • Foretrekker å samle mye informasjon. • Foretrekker ofte å studere alternativer uten forpliktelser. • Refererer til det han/hun har opplevd, uten å komme med en klar stillingstagen. • Bruker en huskeliste for å kunne gjøre noe en gang i framtiden.

 16. Temperamentene • Basert på observerbar atferd eller atferdsmønstre • Beskriver forskjeller mellom mennesker som historisk kan spores til flere kulturer, blant annet de gamle grekerne. • Har fire variasjoner, ikke 16, og essensen er derfor enklere å gripe umiddelbart enn den fullstendige typetabellen

 17. Stil: Konfliktløser/forhandlerSøker etter: HandlingSvakt punkt: Rutiner Søker forandring og variasjon Fri og glad Realistisk Nyter øyeblikket Prosessorientert Spontan Impulsiv Liker konkrete oppgaver Når? Elsker å ha det gøy Tilpasningsdyktige Trenger rom og frihet ”Når jeg ikke får det til, leser jeg bruksanvisningen” Handlingsorientert Uhemmet SP

 18. Uavhengig Går egne veier Stil: VisjonærSøker etter: KompetanseSvakt punkt: Inkompetanse Intellektuell og nysgjerrig Yter mye Flink med ord Tviler på seg selv Prinsipper Uavhengig av autoritet Konseptualiserer Forandringens arkitekt Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Liker kompleksitet Lager systemer Objektive oppfatninger Argumenterende Kunnskap Vil forstå ting i en større sammenheng I konkurranse med seg selv og andre NT

 19. Stil: KatalysatorSøker etter: IdentitetSvakt punkt: Skyld Forførerisk Mystisk Livlig fantasi Forhold Overfølsom overfor konflikter Sympatisk Samhandling Forsøker å finne seg selv Flink med mennesker Selvstendig Hvem? Muligheter for mennesker Trenger oppmuntring og oppmerksomhet Samarbeid Opptatt av det en kan få til Gir ofte positive kommentarer NF

 20. Stil: StabilisatorSøker etter: Høre tilSvakt punkt: Manglende orden/organisering Lojal mot organisasjonen Besluttsomme Fastholder tradisjoner ”Skal, skal ikke” Motstand mot forandring Avhengig Hva? Sosial ansvarlig Ansvar Stabilitet Presise Struktur ”Ikke reparer det som ikke har gått i stykker Prosedyrer Orden Avhengig av autoritet SJ

 21. SP • Lederstil: Konflikt- og problemløsende, forhandler, brannslukker. • Arbeidsstil: Handlekraft med evne til å gjøre de riktige tingene til rett tid. • Læringsstil: Lærer gjennom å involvere seg aktivt i å gjøre det som trengs her og nå. • Bidrag: Takler og mestrer effektivt det uventede og uvanlige.

 22. NT • Lederstil: Visjonær, systembygger. • Arbeidsstil: Utvikler ideer med logikk og skarpsindighet. • Læringsstil: Tilegner seg personlig mestring gjennom en upersonlig og analytisk prosess. • Bidrag: Strategi og analyse.

 23. NF • Lederstil: Katalysator, talsmann, motivator • Arbeidsstil: Inspirerer og formidler verdier i samspill med andre mennesker. • Læringsstil: Selvinnsikt gjennom individuell forestillingsrikdom. • Bidrag: Noe personlig eller en spesiell visjon av muligheter

 24. SJ • Lederstil: Tradisjonell, stabiliserende, konsoliderende. • Arbeidsstil: Preget av ansvar, lojalitet og flid. • Læringsstil: Lærer trinnvis, med blikket rettet mot nytteverdi nå og i fremtiden. • Bidrag: Jobben utført som avtalt, til avtalt tid.

 25. Samarbeidsøvelse

 26. 1. Techne (inkorporert kunnskap) Tradisjon Historie X0 X1 Dette er liminalsonen 2. Episteme (abstrakt kunnskap, skrevet ned i en bok)

 27. Endrings- og utviklingskompetanse • Memoria - - hukommelse • Docilitas - lærevillighet • Solertia - forestillingsevne • Fronesis - klokskap

More Related