5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLER İLE İLGİLİ YENİLİKLER VE PRİM TEŞVİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation

hannah-golden
5510 sayili kanunda verenler le lg l yen l kler ve pr m te v kler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLER İLE İLGİLİ YENİLİKLER VE PRİM TEŞVİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLER İLE İLGİLİ YENİLİKLER VE PRİM TEŞVİKLERİ

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLER İLE İLGİLİ YENİLİKLER VE PRİM TEŞVİKLERİ
178 Views
Download Presentation

5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLER İLE İLGİLİ YENİLİKLER VE PRİM TEŞVİKLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5510 SAYILI KANUNDA İŞVERENLER İLE İLGİLİ YENİLİKLER VE PRİM TEŞVİKLERİ

 2. Reformun Gerekçeleri • 1 : Sigorta hak ve yükümlülüklerin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması, • 2: Nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse eden genel sağlık sigortası sistemininoluşturulması, • 3 : Dağınık bir halde yürütülen sosyal yardımların merkezi olarak izlenebildiği, nesnel yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar sisteminin oluşturulması ve halen sosyal güvenlik kurumları tarafından sürdürülen primsiz ödemelerin toplulaştırılması, • 4 :Yeni kurumsal yapının oluşturulmasısureti ile yukarıda belirtilen üç temel işlevin mali disiplin içinde, bütünleşmiş, etkin ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde sunulması amaçlanmıştır.

 3. Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde; • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20 Mayıs 2006 tarihli 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tek çatı altında birleştirilmiştir.

 4. 5502 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayınlandığı andan itibaren en geç üç yıl (Bakanlar Kurulu Kararıyla 2 yıl daha ek süre verilebilir) içinde, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ortadan kaldırılıp hepsinin birden işini görecek olan, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)” kurulmuştur.

 5. Sosyal Güvenlik Reformu Çerçevesinde; • Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından 21 maddesi iptal edilen 5510 sayılı SSGSS Kanunu 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. • 4-a………………Sigortalılar • 4-b………………Bağ-Kur’lular • 4-c………………Emekli sandığına tabi olanlar.

 6. GENEL ANLAMDA • Sigortalıların primlendirilen kazançların kapsamı genişletilmiştir. • Kayıt dışı istihdama yüksek cezalar getirilerek önlenmesi amaçlanmış ayrıca haksız rekabetin önüne geçilmiştir. • İşverenler üzerindeki prim yükü azaltılarak istihdamın artırılması amaçlanmıştır. • Kanun ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarının artması karşılığında bağlanacak aylıkları artıran, dolayısıyla sistemde daha uzun süre kalmalarını teşvik eden düzenlemeler bulunmaktadır.

 7. REFORMUN BAĞ-KUR’LULARA BAZI GETİRİLERİ

 8. REFORMUN BAĞ-KUR’LULARA BAZI GETİRİLERİ

 9. Yaşlılık Aylığı Alma Şartları (Yaş, Prim Ödeme Gün Sayısı)

 10. Kademeli Yaş Artışı

 11. Ölüm Aylığında Yapılan Değişiklikler

 12. Prim Oranları

 13. İSTİHDAM PAKETİ İstihdam paketinde işverenlerin istihdam yüklerinin azaltılmasına yönelik, istihdamı arttırıcı aktif politikalar olarak; Gençlerin ve Kadınların İstihdamının Teşviki, Zorunlu İstihdam Yüklerinin Özel Sektör Lehine Azaltılması, İşyeri ile İlgili Bazı Yükümlülüklerde Kolaylıklar Sağlanması.(Spor tesisi,Kreş açma…) Sigorta Prim Yükünde İndirim sayılabilir.

 14. ÖZÜRLÜ,HÜKÜMLÜ,TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA • 26 MAYIS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL SEKTÖR İÇİN TERÖR MAĞDURU VE HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU SONA ERMİŞTİR. • ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ORANI İSE %3 DÜR.

 15. ÇALIŞTIRILAN ÖZÜRLÜLER İÇİN TEŞVİKLER • 1 TEMMUZ 2008 GÜNÜ VE SONRASI İÇİN ÇALIŞTIRILACAK YÜZDE 3 ORANINDAKİ ÖZÜRLÜNÜN (SPEK ALT SINIRI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK ) İŞVEREN PRİMLERİNİN TAMAMINI, YÜZDE 3’DEN FAZLASININ İSE YÜZDE 50’SİNİ İSE DEVLET ÖDEYECEK.

 16. ŞARTLARI • Her yıl Ocak ayında İş-Kur’a Çalışan Özürlü Belgesi Onaylatılıp,İl müdürlüklerine verilmesi zorunlu • İşverence bildirgeler zamanında verilmesi, • İşverene düşen prim ödemelerinin tamamının yerine getirilmesi,

 17. YENİ ALINACAK İŞÇİLER İÇİN TEŞVİKLER • 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; • Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, • Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen itibaren, (01.07.2008 – 30.06.2009 ta. arası işe yeni alınanlar için) • Bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; • 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

 18. TEŞVİK ORANLARI • 01.07.2008-30.06.2009 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK İŞÇİLERİN SPEK İŞVEREN HİSSESİNİN a) Birinci yıl için yüzde yüzü, b) İkinci yıl için yüzde sekseni, c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı, d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı, e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 19. SINIRLAMALAR • -Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmayacak…. • -Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmayacak.

 20. ŞARTLAR • Diğer teşviklerden yararlanılamayacak… • Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılacaktır…

 21. 1-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi, • 2-Sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödenmesi, • 3-SGK’ya hiç borcunun olmaması veya yapılandırılmış-taksitlendirilmiş olması, • 4-Diğer destek-teşvik uygulamalarından yararlanılmamış olması, • 5-Kamu idaresi olunmaması ve çalışanların SGDP’ye tabi olmaması gerekmektedir. • 6-İşyerinde sigortasız çalışan tespit edilirse bir yıl süreyle destek-indirim kesilir.

 22. 5 PUAN İNDİRİMİ • 01.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ • 5763 SAYILI KANUN İLE 5510 SAYİLİ KANUNUN 81. MADDESİNE EKLENEN MADDE İLE ÇALIŞTIRILAN TÜM İŞÇİLERE UYGULANCAK ORAN. • MALÜLLÜK, YAŞLILIK , ÖLÜM SİGORTALARI İŞVEREN PRİM ORANINDAN 5 PUANLIK BİR İNDİRİMİ UYGULANACAKTIR.

 23. KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR • 4 –a’lılar, • 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan dolayı yararlanılabilecektir.

 24. FAYDALANACAKLAR 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen sigorta prim indiriminden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir. (Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri dahil)

 25. FAYDALANAMAYACAKLAR • SGD Primine tabi olarak çalışanlar • Yurt dışında çalışan sigortalılar • Aday çırak, çırak ve öğrenciler • Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan, • Ceza tesis, atölye çalıştırılan hükümlü ve tutuklulardan, • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen eğitimine katılan kursiyerler • Diğer Teşviklerden Faydalananlar

 26. EN ÖNEMLİ KOŞUL!!!! • İşverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

 27. USUL VE ESASLAR • İşveren bazında değil işyeri bazında uygulanacaktır.(Farklı Şehir) • Aylık prim ve hizmet belgelerini, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebilecek. • Veriliş aşamasında muaccel borç bulunup,bulunmadığı sorgulanacak.

 28. ÖZEL DURUMLAR DEVİR VE İNTİKAL • Devir ve intikalde önce yada sonra işverenin muaccel borcunun bulunmaması ŞİRKETLERİN BİRLEŞME,NEV’İ DEĞİŞTİRME,KATILMA Bu tarihlerden önce yada sonra muaccel borcu bulunmaması YENİDEN YAPILANDIRMA Borçları yeniden yapılandırılanlar ve borçları 6183 sayılı kanuna göre taksitlendirilenlerde faydalanabilecektir.

 29. ÖZEL DURUMLAR • E-Sigortada Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi Sırasında 1.00.-YTL’nin üzerinde borcu olmaması halinde 5510 Sayılı Kanun Türü Seçilerek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilebilecektir. • 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak söz konusu prim belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (23’ü dahil) Kuruma verilecektir.

 30. ÖZEL DURUMLAR • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi 5510 ile gönderilmiş ise; Aynı Prim Ve Hizmet Belgesindeki Kişilerle İlgili Yasal Süresi Dışında Verilen İptal Yada Ek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde de Kanun Türü Aynı • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi 5510 seçilmemiş ise; Aynı Prim Ve Hizmet Belgesindeki Kişilerle İlgili Yasal Süresi Dışında Verilen İptal Yada Ek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde de Kanun Türü 5510 seçilmiyor.

 31. ARACISI BULUNAN İŞYERLERİ • Asıl işverenin söz konusu indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek kendisinden gerekse kendisinden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan muaccel borcunun bulunmaması gerekir. • Sigr.Pir.İş. Sig. Priİd. Para Cez. G.Cez. ve G. Zam. • Asıl İşveren ------ ------------ ----------- ------------------- • 1 nolu alt işveren ------ ------------ ----------- ------------------- • 2 nolu alt işveren 500 75 ----------- 87 • 3 nolu alt işveren ------- 600 ----------. 325

 32. KAYIT DIŞI İSTİHDAM • Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri, Tutanak tarihinden Sonraki Aybaşından İtibaren Bu Teşvikten Yararlanamayacaklardır.

 33. MUVAZALI İŞLEMLER • İşyeri kapatılması ve başka bir adla yeni bir işyeri açılması Bu durumda faizi ile birlikte alınacaktır.

 34. PRİM ORANI • - Malullük,Yaşlılık,Ölüm Prim Oranı, % 9 sigortalı hissesi, % 11 işveren hissesi, • - 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde, % 9 sigortalı hissesi, % 12 işveren hissesi, • - 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde, % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 işveren hissesi, • - 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde, % 9 sigortalı hissesi, % 14 işveren hissesi,

 35. AR-GE PRİM TEŞVİKİ • 5746 sayılı araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun • Ar-Ge Personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin ELDE ETTİKLERİ ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin %50’si her bir çalışan için 5 YIL süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine Konulacak Ödenekten karşılanılır. • (Toplam Personelin %10’u kadar)

 36. 5084 SAYILI YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ • 01.03.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMEK VE 31.12.2008 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE DİE BAŞKANLIĞINCA 2001 YILI İÇİN BELİRLENEN KİŞİ BAŞI GSYİ HASILA TUTARI 1500$ VEYA DAHA AZ OLAN İLLER İLE DPT TARAFINDAN 2003 YILI İÇİN BELİRLENEN SOSYA EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINA GÖRE ENDEKS DEĞERİ EKSİ OLAN İLLERDE UYGULANMAKTADIR.

 37. 5084 SAYILI YATIRIM VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ • EN AZ ON İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER ALT SINIR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK SİGORTA PRİMİNİN İŞVEREN HİSSESİNİN TAMAMI DEVLETÇE KARŞILANMAKTADIR. • ŞU AN 49 İLDE GÖKÇEADA VE BOZCAADADA UYGULANMAKTDIR.

 38. AYLIK PRİM BELGESİNDEKİ KODLAR • ÖZÜRLÜ TEŞVİĞİ İÇİN 4857 KANUN KODU • 18-29 TEŞVİĞİ İÇİN 4447 KANUN KODU • 5 PUAN İNDİRİMİ İÇİN 5510 KANUN KODU • Ar-Ge TEŞVİĞİ İÇİN 5746 KANUN KODU İŞVEREN İÇİN EN KARLI SEÇİM????

 39. Ücretlerin Bankalar AracILIĞI İle Ödenmesi -İşçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla 01.01.2009’dan itibaren bankalar aracılığıyla ödenecek. -İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde,

 40. ÖZEL DURUMLAR • Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına sözleşmede yer verilecek. Buna göre işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasındaki iş sözleşmesi yazılı olarak düzenlenecek hizmet akdi, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarasını da içermiş olacak. • Bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilmiş olacak. • BRÜT ÜCRET YATIRMA?????

 41. BANKALARIN BULUNMAMASI HALİNDE…… • Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılacak.

 42. İDARİ PARA CEZALARI • Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için işverene bin 500 YTL, • Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamı için bin 250 YTL, • Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL, idarî para cezası verilecek.

 43. TEŞEKKÜRLER İSMAİL ÖZTÜRK BAŞMÜFETTİŞ