crisi d entreguerres i crack del 29 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Crisi d’entreguerres i crack del 29 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Crisi d’entreguerres i crack del 29

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Crisi d’entreguerres i crack del 29 - PowerPoint PPT Presentation

hanley
54 Views
Download Presentation

Crisi d’entreguerres i crack del 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Crisi d’entreguerresicrack del 29

 2. La crisi de 1929 ha estat la major crisi econòmica a què s’ha enfrontat el sistema capitalista. Va posar en dubte el sistema mateix; i va tenir profundes conseqüències: polítiques, socials, culturals, demogràfiques… Va afectar de tal manera l’època i les relacions internacionals que, sense aquesta fallida, el segle XX hagués estat completament diferent. Potser sense els feixismes, potser sense la II guerra mundial… Potser.

 3. Esquema general • Principals transformacions econòmiques del període • Conseqüències econòmiques de la Iª GM • El domini dels Estats Units • Fases econòmiques principals: visió general • Víes per sortir de la crisi • Conclusió

 4. Transformacions econòmiques • Del model liberal a una economia tutelada per l’Estat en diferents graus • D’empreses independents a la concentració empresarial (Banca i indústria) • Racionalització intensiva dels sistemes de treball (Taylorisme i Fordisme) • Crisi del sistema financer basat en l’or i la lliura, progressiu domini del dòlar • Creixement del nacionalisme econòmic

 5. Les conseqüències econòmiques de la Guerra (I) Durant el conflicte • Interrupció dels fluxos econòmics internacionals • Economies de guerra amb ampli control estatal • Desproporció de la indústria pesant de guerra • Pertorbació del sistema financer: • Abandó de la paritat en or de les monedes (Exc. $) • Increment artificial de la moneda en circulació • Progressiu domini del dòlar sobre la lliura • Substitució d’Europa per països emergents: • Japó, Canadà, Austràlia, Iberoamèrica • Domini industrial i financer dels Estats Units

 6. Les conseqüències econòmiques de la Guerra (II) Després del conflicte • Conseqüències de la Guerra: • Càrregues financeres: reconstruccions, pensions… • Fort endeutament dels estats: depreciació • Dificultat de tranformar una economia de guerra en una de pau: Atur • Problema demogràfic (Entre 9 i 10 milions de morts) • Conseqüències dels tractats de Versalles: • Descomposició de mercats consolidats • Colapse d’Alemanya (i Àustria) per les reparacions

 7. Estats Units: Primera potència econòmica • Principal subministrador d’Europa: • Matèries primeres, Aliments, Productes industrials, Capitals • Passa de deutor a principal creditor d’Europa. • Europa devia 11.000 milions de $ • Marina mercant més important després d’Anglaterra • Acumula la meitat de les reserves mundials d’or • El dòlar substitueix la lliura com a moneda de referència • Producció industrial americana va crèixer un 15% anual • Inexperiència en el lideratge econòmic

 8. Bases de l’expansió econòmica dels “feliços anys 20” • Augment de la productivitat: Taylorisme (Ford) • Neix la “Societat de consum” a EEUU • Sous alts, pagament a termini, publicitat • Renovació del sector energètic • Petroli (Increment del 156% a USA) / Electricitat • Consolidació de nous sectors industrials: • Químic, Automòvil, Aviació, Oci, Comunicacions… • Augment de la concentració empresarial • La forta competitivitat demana grans inversions • Concentració d’empreses, bancs, comerç, premsa…

 9. Fases econòmiques principals • Situació d’urgència en acabar la guerra (1918) • Expansió econòmica: augment de la demanda (1919) • Crisi de sobreproducció (1920 i 1921) • Expansió lenta, ajustaments monetaris (1922-1924) • Inici de l’escalada especulativa a la borsa USA (1925) • Crack del 29. Dijous negre: Caiguda de Wall Street • Recessió i crisi que s’estén arreu (1929 a 1934) • Camins diversos per sortir de la crisi (fins 1939)

 10. Gold Exchange Standart (Gènova, 1922) Sistema monetari en el qual la divisa d’un país es pot convertir en xecs de canvi en un altre la divisa del qual és convertible en or segons un patró estable. En el gold-exchange standard un país pot mantenir la convertibilitat en or sense haver de tenir en dipòsit una reserva pròpia tan gran com en el gold standard.

 11. Factors de la crisi (I) : Debilitat econòmica europea • Anglaterra: • a) Sacrifica la producció defensant la lliura davant el dòlar • b) Exportació de capitals • c) Caiguda de preus • d) Augment de l’atur • e) Fundació de la Commonwealth i protecconisme • França: • a) Molt afectada materialment per la guerra • b) Crisi suavitzada pel seu perfil econòmic menys industrial • c) Inestabilitat del Franc • c) Força sindical important • d) Excessiva confiança en les reparacions

 12. Factors de la crisi (II) : Debilitat econòmica europea • Alemanya: • a) Reparacions excessives. Fallida el 1923 • b) Invasió Franco-belga del Ruhr c) Procés d’hiperinflació • d) Precari reequilibri (Pla Dawes) • e) Molt lligada a USA: S’enfonsa amb el Crack del 29 • Altres països i zones del món • Desaparició d’Àustria-Hongria: fragmentació i desequilibris entre els diferents territoris. • Itàlia i Espanya: Dictadures que fomenten l’obra pública i el proteccionisme • Japó: Recondueix les seves necessitats vers l’expansionisme: Manxúria • Iberoamèrica i altres: Pateixen la crisi de sobreproducció i el proteccionisme

 13. Factors de la crisi (III) : EEUU • Crisi de sobreproducció agrícola • Estancament dels mercats internacionals • Caiguda dels preus • Impossibilitat de retornar els crèdits • Crisi Industrial • Estancament dels mercats • Símptomes de sobreproducció

 14. Factors de la crisi (III) : Altres pertorbacions • Creixent control dels fluxes migratoris • Proteccionisme econòmic • Desfases dels circuits comercials • Desordre monetari • Especulació descontrolada