slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
hanae-william

Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 - PowerPoint PPT Presentation

82 Views
Download Presentation
Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hodnocení energetické účinnosti procesů pomocí faktoru primární energie Ing. Ivan Beneš, Ing. Daniel Bubenko, Ing. Tomáš Duda CityPlan spol. s r.o. Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012

 2. Evropský normativní rámec hodnocení faktoru primární energie • 2005: prEN 15316-4-5 - metodika výpočtu kritéria „faktor primární energie“ • V roce 2007 byl uvedený návrh normy přijat jako současně platná norma EN 15316-4-5, která se v podstatě neliší od původního návrhu

 3. Důvody hodnocení • Růst obtížnosti získávání primární energie → růst cen užitné energie • Snižující se spolehlivost dodávek energie (tlak na růst soběstačnosti regionů) • 2030: dovoz primární energie do Evropy asi 70 % z celkem spotřebované energie (riziko bezpečnosti a spolehlivosti) • Tuzemské zdroje primární energie nepostačují pro krytí potřeby energie - zásoby uhlí budou vyčerpány, zásoby ropy a zemního plynu jsou vzhledem k rozsahu spotřeby zanedbatelné • Celková vlastní spotřeba energie: v r. 2005 činil dovoz energie do ČR 45 %; v r. 2030 se předpokládá dovoz 60 %

 4. Užitek z hodnocení • Efektivnější hospodaření energií, zlepšení ekonomiky a životního prostředí • Posouzení shody energetických parametrů a cílů s normami • Optimalizace systémů změnou vstupních parametrů • Hodnocení úsporných opatření existujícího systému změnou způsobu provozu nebo výměnou jeho částí cityplan@cityplan

 5. Definice základních pojmů • Energie dodaná QC – energie na výstupu z vyšetřovaného systému dodaná spotřebiteli • Energie primární QP– energie, která neprošla žádným transformačním procesem (obnovitelná nebo neobnovitelná) • Faktor primární energie – veškerá primární energie dělená dodanou energií Fpe = QP / QC • Faktor neobnovitelné primární energie – primární neobnovitelná energie dělená dodanou energií (Fnpe) cityplan@cityplan

 6. Přístup k výpočtu • Fpe a Fnpe představují spotřebu primární energie celého zásobovacího řetězceod těžby přes dopravu až po poslední energetickou transformaci (elektrárna, teplárna, kotel, …) • Pro výpočet byl použit výpočtový program GEMIS • Pro možnost porovnání dalších parametrů (ekonomických a environmentálních) jsou výpočty vztaženy k 1 MWh vyrobené elektřiny a tepla • Je zahrnuta i nepřímá energie na výrobu materiálů

 7. GEMIS • Globální Emisní Model Integrovaných Systémů (Global Emission Model of Integrated Systems) • Lineární bilanční model • Procesy: • Energetika • Doprava • Zpracovatelský průmysl • Zemědělství

 8. GEMISmodeluje procesní řetězce skládáním jako LEGO Fpe Fnpe

 9. GEMIS výsledky Kvalitativní data rizika odpady mikroekologie plocha Environmentální aspekty Kvantitativní data Kvalita ovzduší Škodlivé Náklady z hlediska investora tuhé látky, látky Náklady Skleníkové Skleníkové plyny interní plyny externí Náklady z hlediska společnosti popeloviny, Pevné produkty odsíření odpady ostatní odpady Zaměstnanost Odpady Kapalné Bilance odpady Prostorové Čerpání zdrojů Fpe a Fnpe nároky paliva, materiály, přepravní výkony Spotřeba zdrojů (prvotních i druhotných) Rozlišení kde k dopadům dochází Poznámka: u všech lokální podíly kvantitativních aspekt ů globální jsou vyhodnocovány

 10. Např. porovnání různých způsobů výroby elektřiny a tepla Vstupy a výstupy procesů (např. uhlí, plyn, elektřina, teplo) Např. těžba uhlí, výroba tepla, výroba elektřiny, rozvod elektřiny, rozvod plynu, nákladní doprava

 11. zobrazení všech hlavních i pomocných procesů, které jsou nutné pro zajištění funkce pomocná energie byprodukty pomocné suroviny T-transport

 12. Dlouhý řetězec - peníze opouštějí region a i ČR

 13. Krátký řetězec – peníze za teplo a elektřinu zůstávají v regionu

 14. Nejkratší řetězec mají prvotní teplo a prvotní elektřina, vstupy se nemusí kupovat

 15. komentář k procesu česky … … a anglicky

 16. základní informace kdo kdy

 17. předcházející proces palivo doprava paliva výkon využití zaměstnanost účinnost ztráty vyrobená elektřina kogenerací nahrazený proces Technické údaje

 18. Faktor neobnovitelné energie výroby elektřiny

 19. Faktor neobnovitelné energie výroby tepla kogenerací

 20. Faktor neobnovitelné energie mono-výroby tepla

 21. Závěr • Nejnižší faktory neobnovitelné primární energie mají technologie využívající: • degazační, koksárenské a vysokopecní plyny, • biomasu, • a solární energii. • Kogenerační technologie mají nižší faktor primární energie než oddělená výroba tepla či elektřiny • Největší faktor primární energie má teplo z elektřiny