slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6-LATEK W SZKOLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
6-LATEK W SZKOLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
hammett-peterson

6-LATEK W SZKOLE - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
6-LATEK W SZKOLE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6-LATEK W SZKOLE

 2. CZYNNIKI WAŻNE DLA DECYZJI RODZICÓW • poziom gotowości szkolnej dziecka • nowa postawa programowa • przygotowanie szkoły • wskaźniki demograficzne

 3. OBSZARY WAŻNE W OCENIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ6 - LATKA

 4. DZIECKO MOŻEMY UZNAĆ ZA GOTOWE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE JEŚLI SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W NASTĘPUJĄCYCH OBASZARACH: • Kompetencje poznawcze • Aktywność • Odporność emocjonalna • Sprawność psychomotoryczna (Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków, CMPPP)

 5. JAKI POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO NAUKI W SZKOLE SZEŚCIOLATEK? • Jest ciekawy świata, • Potrafi klasyfikować i szeregować, • Bez trudu komunikuje się werbalnie • Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami • Jest samodzielny

 6. Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej – zapamiętuje i wykonuje polecenia, zależy mu na doprowadzeniu pracy do końca, • Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym, • Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką czyli…

 7. Słucha, ogląda książeczki dla dzieci, • Opowiada historyjkę obrazkową, • Układa układanki, • Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby oraz łączy sylaby w wyraz, • Zna i stosuje liczebniki porządkowe, • Dodaje i odejmuje liczmany lub przedmioty.

 8. KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma trudności emocjonalne • W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, • Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, • Okazuje lęk, wycofuje się, • Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie, • Unika sytuacji wymagających samodzielności;

 9. KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma zaburzone procesy poznawcze • Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, • Ma trudności z zapamiętywaniem informacji, • Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie Zaburzona jest komunikacja Jest niepełnosprawne

 10. KRÓTKI PRZEGLĄD DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ: • interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia) • posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego zjawiska lub oglądanego obrazka • słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść, • skupia uwagę na zadaniu,

 11. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych • zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci • ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków • posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na) • jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę)

 12. dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić) • jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym • jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami, z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany)

 13. Nowa podstawa programowa • Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). • W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. • Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną

 14. Zakup wyposażenia : 514 000 zł Zakup pomocy dydaktycznych : 136 000 zł

 15. Podstawa programowa - umiejętności w zakresie czytania i pisania (po klasie I): a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;

 16. Podstawa programowa - umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych (po klasie I): a) sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania, c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;

 17. Prognoza demograficznadla klas pierwszychtyskich szkół podstawowych

 18. Porównanie odsetka 6-latków w klasach pierwszych szkół podstawowych w Tychach z innymi miastami w Polsce

 19. Wyniki naboru do szkół podstawowych Liczba dzieci z rocznika 2004 : 1142 (stan na 27.09.2010)

 20. DLACZEGO WARTO POSŁAĆ SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY? • Odroczenie obowiązku szkolnego - powtarzanie roku, • Odpowiednia stymulacja rozwoju - stały progres, kształtowanie samodzielności, • Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie 6-latków, • Zachowane proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę,

 21. Szkoła jest fajna! • Szansa na nowe przyjaźnie. Dziecko pozna nowych kolegów, z których najpewniej przynajmniej jeden okaże się jego przyjacielem. • Korzyści z nauki. Wykorzystamy naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności - „Za kilka miesięcy być może uda ci się samemu przeczytać tę książkę”. • Perspektywa dorosłości. Szkoła rozwija samodzielność, odpowiedzialność. Uczeń - to brzmi dumnie, nieprawdaż?

 22. Uczeń to brzmi dumnie!Mamo, tato przemyślcie to

 23. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Izabela Rodak ppptychy@onet.euwww.ppptychy.pl DZIEŃ OTWARTY 26.03 godz. 9.00 26.03 godz. 10.30