8.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน
Download
1 / 40

???????? 8 ??????????????? (Modern Marketing) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1103 Views
 • Uploaded on

8.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน การตลาด สมัยใหม่ 8.2 การตลาดบริการ 8.3 การตลาดทางตรง 8.4 จริยธรรมในงานการตลาด. หน่วยที่ 8 การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing). การตลาดสัมพันธภาพ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????? 8 ??????????????? (Modern Marketing)' - haley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 modern marketing

 • 8.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน การตลาดสมัยใหม่

 • 8.2 การตลาดบริการ

 • 8.3 การตลาดทางตรง

 • 8.4 จริยธรรมในงานการตลาด

หน่วยที่ 8 การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing)


8 modern marketing

 • การตลาดสัมพันธภาพ องค์ประกอบการดำเนินงาน

 • การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม

 • การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • แนวโน้มกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดสมัยใหม่

8.1 องค์ประกอบการดำเนินงานการตลาดสมัยใหม่


8 modern marketing
องค์ประกอบของการตลาดสมัยใหม่องค์ประกอบของการตลาดสมัยใหม่

 • การตลาดสัมพันธภาพ (Relationship Marketing)

 • การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)

 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

 • การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing)


8 modern marketing
แนวโน้มของการตลาดในศตวรรษที่ 21

 • การเติบโตทางการตลาดขององค์การที่ไม่แสวงกำไร

 • การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กระแสโลกาภิวัฒน์

 • การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก

 • กระแสการเรียกร้องด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • ภาพใหม่ของการตลาด


Service
บริการ 21 (Service)

 • หมายถึง การกระทำ หรือการปฏิบัติงาน ที่ฝ่ายหนึ่งนำเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง

 • บริการมีลักษณะที่สำคัญคือ ไม่มีตัวตน และไม่มีผลต่อความเป็นเจ้าของ

 • อย่างไรก็ตาม ในการบริการ อาจมีหรือไม่มีสินค้าที่มีตัวตนประกอบก็ได้


8 modern marketing
ระดับของสินค้าและบริการระดับของสินค้าและบริการ

 • อาหารกระป๋อง

 • ไม้กวาด

 • คอมพิวเตอร์

 • รถยนต์

 • ภัตตาคาร

 • โรงแรม

 • สายการบิน

 • ประกันภัย

 • ทนายความ

Pure Tangible Goods

Tangible Goods

with Accompanying Services

Hybrid

Major Service with Accompanying

Minor Goods and Services

Pure Service


8 modern marketing

Inseparabilityระดับของสินค้าและบริการ

แบ่งแยกไม่ได้

Intangibility

ไม่มีตัวตน

Perishability

ไม่สามารถเก็บไว้ได้

Variability

มีความหลากหลาย

ลักษณะของบริการที่แตกต่างจากสินค้าโดยทั่วไป


8 modern marketing

 • ความหมายของตลาดบริการ ความหมายของตลาดบริการ

 • ความสำคัญของงานบริการ

 • ลักษณะงานบริการ

 • ลักษณะอาชีพของงานบริการ

 • ข้อจำกัดของงานบริการ

 • ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ

 • การจัดกลุ่มงานบริการ

 • ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสินค้ากับบริการ

 • เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการ

 • สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากงานบริการ

 • ส่วนประสมการตลาดบริการ

 • กลยุทธ์การตลาดบริการ

8.2 การตลาดบริการ


8 modern marketing

Service Delivery System ความหมายของตลาดบริการ

Other Contact Points

Service Operations System

Other

Customers

Other

Customers

Advertising

Sales Calls

Market Research Surveys

Billing/Statements

Miscellaneous Mail, Phone Calls, Faxes, etc.

Random Exposures to Facilities/Vehicles

Chance Encounters with Service Personnel

Word-of-Mouth

Technical

Core

Interior &ExteriorFacilities

Equipment

ServicePeople

Backstage

(invisible)

Front Stage

(visible)

ระบบการตลาดบริการ

The

Customer


8 modern marketing

Product ความหมายของตลาดบริการ

Price

Place

Promotion

People

Process

Physical

Evidence

7 P's

ส่วนประสมการตลาดบริการ


8 modern marketing

Company ความหมายของตลาดบริการ

Internal

Marketing

External

Marketing

Interactive

Marketing

Customers

Employees

งานด้านการตลาดของการตลาดบริการ


8 modern marketing
การประเมินคุณภาพของบริการการประเมินคุณภาพของบริการ

 • Tangibles ลักษณะที่ปรากฏ

 • Reliability ความสามารถในการให้บริการตามที่สัญญาไว้

 • Responsiveness ความเต็มใจช่วยเหลือและให้บริการในทันที

 • Assurance ความรู้และทักษะในการบริการ

 • Empathy การดูแลเอาใจใส่

Service Quality


8 modern marketing

8.3 การประเมินคุณภาพของบริการการตลาดทางตรง

 • การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • จริยธรรมทางการตลาด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมทางการตลาด

ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการซื้อขายในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์และข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


Electronic commerce
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)

 • กระบวนการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 • หมายความรวมถึง

  • การติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับผู้บริโภค

  • การทำรายการธุรกิจ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า

  • การให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

E-Commerce


8 modern marketing

ประเภทของ E-Commerce

1. Business-to-Consumer E-Commerce (B2C)

 • รายการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าปลีก รายการค้ามีจำนวนมาก

 • ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายต่อรายการค้าต่ำ

 • ส่วนมากใช้ World Wide Web และ E-Mail

 • เน้นการออกแบบ Web Site ให้น่าสนใจ

 • ต้องทำให้ผู้บริโภครู้จัก Web Siteและเข้ามาเยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ


8 modern marketing

ประเภทของ E-Commerce

2. Business-to-Business E-Commerce (B2B)

 • เป็นรายการค้าระหว่างธุรกิจ มีจำนวนรายการค้าไม่มากนัก

 • ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายต่อรายการค้าสูง

 • ส่วนมากใช้ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) และ Extranet

 • เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคู่ค้าก่อให้เกิดระบบ Just-in-time
8 modern marketing

รูปแบบของธุรกิจ E-Commerce

1. Pure DOT COM Business

 • เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใน Internet เท่านั้น ไม่มีร้านค้าอยู่จริง

 • แบ่งออกเป็น Web Site รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีที่มีของรายได้แตกต่างกันออกไป

  • Search Engines

  • Portal Sites

  • Commerce Sites

  • E-Business Enablers

  • Metamediaries


8 modern marketing

รูปแบบของธุรกิจ E-Commerce

2. Click-and-Mortar Business

 • เป็นธุรกิจที่มีร้านค้าอยู่จริง แล้วเปิด Web Site ขึ้นภายหลัง

 • ใช้ Internet ในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กว้างขึ้น

 • จะต้องระวังความขัดแย้งในช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Conflict)

 • กรณีเปิด Web Site แต่ไม่ได้รับคำสั่งซื้อไม่จัดว่าเป็น Click-and-Mortar


E commerce

Bank

Payment

Information

Buyer

Seller

Delivery

กระบวนการซื้อขายใน E-Commerce

Purchase Order


8 modern marketing

ประโยชน์ของ E-Commerce

สำหรับผู้ประกอบการ

 • ขยายตลาดจากตลาดท้องถิ่นไปสู่ตลาดระหว่างประเทศ

 • ลดต้นทุนการดำเนินการทางการตลาด โดยเฉพาะเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

 • ลดสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายในช่องทางการจำหน่าย

 • เพิ่มความเชี่ยวชาญของธุรกิจได้มากขึ้น เช่น ร้านขายของเล่นสุนัข www.dogtoys.com

 • ประโยชน์อื่น ๆ เช่น สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เพิ่มช่องทางการให้บริการลูกค้า ฯลฯ


8 modern marketing

ประโยชน์ของ E-Commerce

สำหรับผู้บริโภค

 • สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีโอกาสในการเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น รวมทั้งเลือกผู้ขายได้ด้วย

 • ได้ผลิตภัณฑ์ราคาถูก คุณภาพตามต้องการ โดยไม่เสียเวลาและไม่เสียค่าเดินทาง

 • ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเวลาอันสั้น และโต้ตอบได้เร็ว

 • สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริโภครายอื่น ๆ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น


8 modern marketing

ประโยชน์ของ E-Commerce

สำหรับสังคมและชุมชน

 • มีการทำงานที่บ้าน และซื้อผลิตภัณฑ์จากที่บ้าน ไม่ต้องเดินทาง ทำให้ลดปัญหาการจราจรและมลภาวะ

 • คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ราคาถูก

 • ประชากรในแต่ละประเทศ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขายในประเทศของตน รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 • หน่วยราชการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข่าวสารแก่ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งการจัดให้มีบริการผ่านทาง Internet


E commerce1
ข้อจำกัดของ E-Commerce

 • ระบบการรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และมาตรฐานของระบบ

 • ความเร็วของอินเตอร์เน็ตและจำนวนช่องทางการติดต่อสื่อสาร

 • ยังต้องมีการพัฒนาระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • ผู้บริโภคต้องการความเป็นส่วนตัว (Privacy)

 • กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สมบูรณ์

 • ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้แบบ Multidisciplinary


Electronic marketing
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing)

 • การดำเนินการของกิจการในความพยายามที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • อาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นเพื่อเจาะจงสื่อที่ใช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  • Internet Marketing

  • Mobile Commerce / Mobile Marketing

E-Marketing


1 product

E-Marketing Mixการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)

 • กลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและประเภทของผลิตภัณฑ์

  • Physical Products (Hard Goods)

  • Digital Products (Soft Goods)

  • Services

 • นอกจากชื่อตรายี่ห้อแล้ว จะต้องมีการจด Domain Name

  • ควรใช้ชื่อที่สอดคล้องกับชื่อกิจการ ชื่อตรายี่ห้อ หรือความชำนาญของธุรกิจ


2 price

E-Marketing Mixการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

2. ราคา (Price)

 • ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคาต่ำที่สุดเสมอไป

  • Shopping Agents ช่วยเปรียบเทียบราคาและปัจจัยอื่น ๆ

 • กลยุทธ์ราคา

  • ราคาไม่รวมค่าขนส่ง (F.O.B. Pricing)

  • ราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ (Dynamic Pricing)

  • ราคาที่เกิดจากการประมูล (Auction & Reverse Auction)

  • ราคาที่ให้ต่อรองได้ (Negotiation Pricing)


8 modern marketing

www.bizrate.com การตลาดอิเล็กทรอนิกส์


3 place

E-Marketing Mixการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

3. การจัดจำหน่าย (Place)

 • เป็นช่องทางตรง (Direct Channel) หรือช่องทาง 0 ระดับ

 • ใช้ Internet เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย ทำหน้าที่ 2 ประการ

  • หน้าที่ด้านรายการค้า (Transactional Functions)

  • หน้าที่ด้านลอจิสติกส์ (Logistical Functions)

 • เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของคนกลาง

  • Disintermediation

  • Reintermediation


Disintermediation reintermediation

ผู้ผลิตการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

พ่อค้าส่ง

คนกลางใน

Internet

พ่อค้าปลีก

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ก. คนกลางแบบดั้งเดิม

ข. ไม่มีคนกลาง

ค. คนกลางอิเล็กทรอนิกส์

Disintermediation & Reintermediation


4 promotion

E-Marketing Mixการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

 • การโฆษณาแบบออนไลน์ (Online Advertising)

  • Banner

  • Pop-up Window

 • การประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ (Online Public Relations)

  • การนำเสนอเนื้อหา (Content Publishing)

  • การสร้างชุมชนออนไลน์ (Online Community Building)

 • การส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ (Online Sales Promotion)

 • การตลาดทางตรงโดยใช้อีเมล์ (Direct E-Mail)


8 modern marketing

www.majorcineplex.com การตลาดอิเล็กทรอนิกส์


8 modern marketing

8.4 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์จริยธรรมในงานการตลาด

วิชาชีพด้านการตลาด

จริยธรรมทางการตลาด

การตลาดเพื่อสังคมและความรับผิดชอบของนักการตลาดต่อสังคม


8 modern marketing
วิชาชีพด้านการตลาดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • การจัดการผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ

 • การขายและการจัดการด้านการขาย

 • การค้าปลีก

 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

 • การกระจายตัวสินค้าและลอจิสติกส์

 • การตลาดบริการและลูกค้าสัมพันธ์

 • การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 • การวิจัยการตลาด

 • การตลาดในองค์การที่ไม่มุ่งหวังกำไร


8 modern marketing
จริยธรรมทางการตลาดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักการ (Principles) ค่านิยม (Values) และมาตรฐาน (Standards) ในการประกอบอาชีพของนักการตลาด

 • การตัดสินว่าการกระทำต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ เป็นเรื่องที่ตอบได้ยาก

  • มาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับแต่ละสังคม

  • การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม


8 modern marketing
จริยธรรมทางการตลาดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ด้านราคา

 • ด้านการจัดจำหน่าย

 • ด้านการส่งเสริมการตลาด

 • ด้านการวิจัยการตลาด


8 modern marketing

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในทันทีความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในทันที

ต่ำ

สูง

สูง

ผลประโยชน์สำหรับ

ผู้บริโภคในระยะยาว

ต่ำ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม

ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

(Salutary Products)

ผลิตภัณฑ์ที่พึงปรารถนา

(Desirable Products)

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดี

(Deficient Products)

ผลิตภัณฑ์ที่น่าหลงไหล

(Pleasing Products)


8 modern marketing
ระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ความรับผิดชอบ

ทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจจะต้องมีกำไร

ความรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย

ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพ

ธุรกิจจะต้องมีจรรยาบรรณ/จริยธรรม

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

ธุรกิจจะต้องอุทิศทรัพยากรต่อสังคม

และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน


8 modern marketing

ENDระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ