Violen a n mediul colar proiect educativ
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLAR Proiect educativ. Prof. Corşatea Domnica Liceul T eoretic ,, T raian V uia ” Făget.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - halden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Violen a n mediul colar proiect educativ

VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLARProiect educativ

Prof. Corşatea Domnica

LiceulTeoretic ,,TraianVuia”

Făget


Violen a n mediul colar proiect educativ

Grup ţintă:- elevii claselor X,XI,XII-cadre didactice-părinţiScopul lecţiei: -evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală-sensibilizarea elevilor faţă de problemele semenilor aflaţi în dificultate-identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei tipologii a fenomenului-promovarea dialogului şi a comunicării între elevi

Atâta timp cât oamenii vor folosi violenţa pentru a combate violenţa aceasta va exista întodeauna printre noi


Activitatea 1 se define te violen a
Activitatea 1Se defineşte VIOLENŢA

 • “Violenţa estedezorganizarea brutală saucontinuă a unuisistem personal, colectivsau social, şi care se traduce printr-o pierdere a intregrităţii cepoatefifizică, psihicăsau materială.Această dezorganizarepoate să se operezeprinagresiune, prinfolosirea forţei, conştientsauinconştient, insăpoateexistaşiviolenţa doar din punct de vedere al victimei, fără ca agresorul săaibă intenţia de a face rău”(ERIC DEBARBIEUX (1996) specialist in problematicaviolenţei in mediulşcolar)

 • A califica un fapt ca violent înseamnă, în esenţă, a emite o judecată de valoare asupra acelui fapt [...] Ceea ce este resimţit ca violenţă de un elev de la o anumită şcoală poate trece neobservat în ochii elevilor de la altă şcoală.

 • Majoritateaanalizelorprivilegiazăideea că agresivitateaţinemaimult de instinct in timpceviolenţaţinemaimult de cultură, de educaţie, de context.


Violen a n mediul colar proiect educativ

Manifestarea violenţei în şcoală

 • Violenţa între elevi

 • Manifestări violente ale elevilor faţă de profesori

 • Manifestări violente ale profesorilor faţă de elevi

 • Părinţii – actori ai violenţei în şcoală

 • Violenţa în proximitatea şcolii


Activitatea 2 r spunde i la urm toarele ntreb ri
Activitatea 2Răspundeţi la următoarele întrebări:

1)Este violenţa între elevi un fenomen frecvent în şcolile româneşti?

Se poate afirma ca violenţa între elevi, în diferite forme de manifestare, este un fenomen generalizat în şcoli.

Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente”precum: - exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare,ameninţare,hărţuire;-bruscare,împingere,lovire,rănire;-comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri,vandalism–provocarea de stricăciuni cu bună stiinţă–, furt);

- ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă decadrul didactic);

-comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.


Violen a n mediul colar proiect educativ

2) Cândsiunde se manifestăviolenţa întreelevi?Formelevariate ale violenţeiîntreelevi se manifestădiferitîncontextediferite în spaţiul şcolar.

Pauzapresupuneun timpsi un spaţiuîn care elevii nu se află sub strictăsupraveghere a cadrelordidacticeşi care oferăposibilitatearelaţiilordirecteîntreelevi (care suntlimitatepeparcursulactivităţii didactice din cauzametodelor de predare, a conceperiisirepartizăriisarcinilor de învăţare, a aşezăriimobilieruluişcolar etc.). Toateacestea permit manifestareadiferiteloratitudinişicomportamente, inclusiv a celor care ţin de domeniulviolenţeiîntreelevi.


Violen a n mediul colar proiect educativ

3)Cine fata de cine este violent?

Cele mai frecvente situaţii de violenţă se întâlnesc între elevii din aceeaşi clasă . Ponderea ridicată a unor astfel de situaţii se explică prin faptul că interacţiunea dintre elevii aceleiaşi clase este mai frecventă decât relaţiile elevilor din clase diferite (în timpul orelor şi al altor activitaţi şcolare, în pauze, în cercurile de prieteni), fapt care creează premisele aparţiei mai multor situaţii de violenţă între elevi.

De asemenea, cu frecvenţă ridicată au fost menţionate şi situaţii de violenţăîntre elevi din clase diferite, de acelaşi nivel şcolar.

Între elevii care frecventează diferite niveluri de învaţământ apar forme specifice de violenţă: bătaie, agresivitate verbală, furturi etc. În cazul acestor forme de violenţă, cel mai adesea, copii de vârstă mai mică sunt victimele elevilor din clasele maimari.

Violenţa profesorilor faţă de elevi este un aspect important în analiza vieţii şcolare, cu implicaţii multiple şi pe termen lung asupra elevului şi asupra calităţii activităţii educative.


Violen a n mediul colar proiect educativ

 • 4) Ce comportamente neadecvate au profesorii fata de elevi?

 • Formele de comportament neadecvat al profesorilor cu frecvenţa cea mai mare se referă la -agresiunea verbală faţă de elevi:

 • atitudini ironice,

 • -ţipete,

 • injurii, jigniri, insulte. agresiunea non-verbală:

 • ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţie acestora , care nu caracterizează o relatie optimă profesor-elev şi constituie bariere în comunicarea didactică.

 • Faptul că elevul nu este considerat un partener real de comunicare, iar mesajele din partea acestuia nu sunt luate în considerare reduce procesul didactic la o simplă activitate de transmitere de cunoştinţe si încalcă principiile pedagogice.

 • gesturi,

 • priviri ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre elevi.

 • Astfel de manifestări din partea profesorilor (chiar dacă nu sunt generalizate şi se raportează numai la unii dintre elevi) au implicaţii grave atât asupra climatului şcolar, cât mai ales asupra elevilor: influenţează negativ stima de sine, reduce motivaţia pentru învăţare, transformă şcoala într-un spaţiu de insecuritate pentru aceştia.


Violen a n mediul colar proiect educativ

Comportamentulneadecvat al profesorilorfaţă de eleviiauneorisi forma violenţeifizice.Pedeapsafizicăeste o metoda specificăşcoliitraditionale, uneleteoriipedagogiceclasicesusţinândchiar „eficienţa” pedagogică a acesteia. O dată cu apariţianoilorcurenteînpedagogie, care au pus copilulîncentruleducatiei, violenţa fizicăfaţă de copiidevine o modalitateîncriminatăînorice spaţiu de educatie. Înceeacepriveşteatitudinea părinţilor fată de violenţa fizică a profesorilor, părerilesuntîmpărţite: de la respingereapedepselorfiziceîn spaţiulşcolii la acceptareaşiîncurajareaacestora.


Violen a n mediul colar proiect educativ

5)Există violenţă a părinţilor în spaţiul scolar?Faţă de profesori, părinţii utilizează cel mai frecvent violenţa verbală (ironii, discuţii aprinse, ţipete), iar în unele cazuri chiar agresivitatea fizică– situaţii generate de obicei de nemulţumirea referitoare la atitudini şi comportamente ale unui cadru didactic, considerate violente sau nedrepte, manifestate în raport cu propriul copil.Faţă de alţi elevi din scoală, au fost semnalate cazuri de certuri sau chiar agresiune fizică, atunci când propriul copil intră într-un conflict cu aceştia sau când este victimă a violenţei lor.Sunt şi situaţii în care părinţii manifestăcomportamente violente faţă de propriul copil în spaţiul şcolii, de la ironizarea sau admonestarea acestuia în faţa clasei de elevi până la agresivitate fizică – metode considerate forme eficiente de pedepsire a copilului, în cazurile în care acesta nu se supune disciplinei şcolare, iar părinţii sunt înştiinţaţişi responsabilizaţi cu rezolvarea problemelor.


Violen a n mediul colar proiect educativ

6)Există violenţă în spaţiul din jurul şcolii?

Formele de violenţă care au loc în apropierea şcolii nu diferă foarte mult faţă de cele care se petrec în incinta şcolii şi demonstrează că intensitatea acestor agresiuni este de multe ori mai ridicată. Un număr mare de cazuri de violenţă în acest spaţiu implică persoane din afara şcolii. Există un număr semnificativ de agresiuni care sunt comise de colegi de şcoală ai victimelor


Violen a n mediul colar proiect educativ

 • 7)Cum se manifestă violenţaelevilorfaţă de profesori?

 • a) comportamenteneadecvate ale elevilorînraport cu statutullor:

 • absenteismulşcolar,

 • fuga de la ore,

 • actele de indisciplină întimpulprogramuluişcolar,

 • ignorareavoită a mesajelorcadrelordidactice.

 • Ceimaimulţiprofesorişipărinţisunt de părere căacestecomportamenteaducîntimp grave prejudiciielevilorşişcoliişiapar ca urmare a unorregulamenteşcolaredeficitare, a unorrelaţii pedagogice „preademocratice” sau a influenţei negative a mediului extraşcolar.De multe ori, acestetipuri de atitudinişicomportamente nu suntcatalogatedreptviolenteşisunt „trecute cu vederea” atâta timpcât nu capătăintensitateridicată, deşiintrăîncontradicţie cu prevederileregulamentuluişcolar , suntderanjantepentrucadreledidacticeşi au consecinţe negative asuprarezultatelorşcolare.


Violen a n mediul colar proiect educativ

 • b) comportamente care implicăagresiune verbalăsi nonverbală de intensitatemediesi care reprezinta o ofensăadusăstatutuluisiautorităţii cadrului didactic:

 • refuzulîndepliniriisarcinilorşcolare,

 • atitudiniironicefaţă de profesori,

 • zgomoteîntimpulactivităţii didactice,

 • miscări ale elevilorneautorizate de profesor (intrareaşiiesirea din clasă).

 • cadrul didactic esteironizatpecoridor, şuşoteli, bătaie de joc pentru modul în care se îmbracă

 • atitudinea ironică a elevilor (în special faţă de evaluareaprofesorilor) susţinută şiîncurajatăchiar de cătreunii părinţi, care considerăironia o modalitateîndreptăţită de manifestare a libertăţii elevilorfaţă de anumiţiprofesori din şcoală, care „merită acestlucru”.

 • Acestea sunt determinate fie de lipsainteresuluişi de scădereamotivaţieielevilorpentruceeaceînvaţă, fie ca reacţie a acestorafaţă de diferiteatitudinişicomportamente ale cadrelordidactice. Copiii nu suportă să fie nedreptăţiţi şi, să primească note la o materie in funcţie de celelalte. Celmaiadesea, profesoriiincrimineazăastfel de comportamenteşi se simtvulnerabiliînfaţa elevilor.


Violen a n mediul colar proiect educativ

 • c) comportamenteviolenteevidente

 • comportamenteagresiveevidente, care presupunagresiune verbală şifizică: -gesturisaupriviriameninţătoare,

 • -injurii,

 • -jigniri,

 • -ameninţăriverbale,

 • -lovireşiagresiunefizică,

 • agresiune indirectă (asupra maşiniisau a altorbunuri ale profesorilor).


Activitatea 3 elevilor le este prezentat un studiu unicef rom nia fragmente
Activitatea 3Elevilor le esteprezentat un studiu UNICEF România(fragmente)

 • Din statisticile din SUA reiese că 14% dintreprofesori au raportat că au fostameninţaţi cu arma de cătreelevi(1992-1996), 4 profesori la o mie de locuitori au fostvictime ale crimelor cu violenţă.Între 1996-1997, 10% din totalulşcolilorpublice au raportatcelputin o crimă violentă înincintalor.

 • În Franţa, o anchetădesfăşuratăîntre 1994-2000,asupra unui eşantion de 35000 elevi, arată că, înopinialor, violenţa şcolară a crescut, mai ales înzonele de mare excludere socială.

 • În Anglia, în 2003, au fostraportate 7000 de fapte de violenţă şcolară, din care 6899 întimpulorelor de curs.

 • La nivelnaţional, politiştii au organizatînanul 2003 peste 7180 de acţiunişicontroaleînurma cărora au fostdepistaţi, înpreajmaşcolilor, 46 de autori de infracţiuni, 97 de elevi au fostidentificaţişicercetaţipentrucomitereaunorinfracţiuni, iar 563 de elevi au fostluatiînevidenţă ca fiindpredispusi la fapteantisociale (aşa-zisiielevi-problemă. Înperioadaiulie-august a aceluiaşi an, numaiînzona unitătilor de învatamânt s-au săvârşit 53 de infractiuni, din care 7 cu violenţă.(Departamentul Relaţii externe şi presă-UNICEF România)

 • Elevii îşi exprimă opinia în legătură cu cele prezentăte


Activitatea 4 studiul scoate n eviden inciden a crescut a cazurilor de violen
Activitatea 4Studiul scoate în evidenţă incidenţa crescută a cazurilor de violenţă

Elevilor le sunt împărţite materiale şi trebuie să răspundă la întrebări:

1)În ce categorie de violenţă clasificaţi următoarele: tâlhărie, loviri, vătămare corporală, poreclire, viol, tachinare, ironizare, bruscare, lovire cu obiecte.

2)Care dintre atitudinile de violenţă mai sus menţionate consideraţi că sunt cele mai periculoase? De ce?

3)Explicaţi. Există între ele tipuri de violenţă benignă?

 • Răspunsuri posibile:

 • Violenţă fizică:tâlhărie, lovire, vătămare corporală, viol, lovire cu obiecte

 • Violenţă verbală:poreclire, tachinare, ironizare

 • Violenţă psihică:viol, ironizare, tachinare, poreclire

 • Se discută cu elevii ,că anumite tipuri de violenţă intră în mai multe categori.

 • Solicitaţi enumerarea tipurilor de violenţă intr-un top al gravităţii acestora.

  Nu există violenţă,, benignă”, ,,în joacă”, deoarece fiecare tip de violenţă aduce atingere dreptului la dezvoltare liberă a celui agresat


Activitatea 5 concluzii
Activitatea 5Concluzii

 • Violenţa este o realitateînşcolileromâneşti, fapt care reprezinta un semnal de alarmă asupracalităţii climatuluişcolarşi a relaţiilorpedagogiceşi, implicit, asupraîntregii vieţişcolare. Aceasta, cu atâtmaimult cu câtmanifestareaunorasemeneacomportamenteesteînsotitădeseori de o atitudine generaldevalorizantă fată de şcoală ca instituţie de educaţie.

 • Violenţaşcolarăesteasociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acoloundesărăciaeste la ea acasă.Deaceea, atuncicând se vorbeştedespreviolenţă înşcoală, se considerădreptsursedefavorizanteanumiţifactoriexterioriaişcolii:

  -mediul familial,

  -mediul social,

  -factoriceţin de individ, de personalitatealui.

 • Şcoalatrebuiesăîşiasume un rol de prevenireşi de stăpânire a fenomenuluiviolenţei.

  Conducerea unităţilor de învăţământ, diriginţii în colaborare cu părinţii urmăresc următoareleobiective:

 • - observareamaiatentă a comportamentuluielevilor, pentru o maibunăînţelegere a cauzeloractelor de violenţă;

 • - ameliorareacomunicării cu eleviicemanifestăcomportamenteviolente şistabilireaunorrelaţii de încredere;

 • - detensionareaconflictelor cu ajutorulformatorilor de opinie;

 • - dezvoltareaparteneriatuluişcoală-familie;

 • - colaborarea cu specialişti.


Maxime despre violen
Maxime despre violenţă

,,Violenţa generează violenţă”-A.N.Chomsky

,,Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei”-I.Asimov

,,Violenţa este replica incultului”-A.Brien


Bibligrafie
Bibligrafie

 • Violenţa. Aspecte psihosociale-A. Neculau, G. Ferreol

 • Despre violenţă-W. Benjamin

 • Comunicarea nonviolentă- M.B. Rosenberg

 • Raport al Comisiei Europene despre violenţa în şcoli- Creţu

 • Articole –ziare

 • Materiale-internet