udvikling af handicap politikken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udvikling af Handicap politikken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udvikling af Handicap politikken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
hadley-rutledge

Udvikling af Handicap politikken - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
Udvikling af Handicap politikken
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udvikling af Handicappolitikken DSI Vejen

 2. Udvikling af handicap politikken i Vejen kommune • Projekt Mainstream siden juni 2005 • at etablere og udvikle en lokal organisation på tværs af så mange handicapgrupper som muligt • at sætte fokus på mainstreaming af handicappede borgeres vilkår, dvs, at give borgere lige ret og mulighed for et aktivt liv i vores velfærdssamfund • at etablere et konstruktivt samarbejde med kommunen herom • Organisationsudvikling – gennem et aktivt og effektivt bagland • Helhedsorienteret tilgang • Proaktiv handling = værdier + vision + strategi + plan • Kun i nødvendigt omfang køre brandslukning i enkeltsager • Forudsætter et engagement i afdelingen og kommunen • Handicappolitikken bliver ikke udført i praksis af sig selv • Udviklingen foregår mellem ørerne på folk og ikke i systemer og strukturer • Alle skal investere sine personlige ressourcer • – politikere/embedsfolk og handicaporganisationer. DSI Vejen

 3. Networking • Udvikling af organisationen sker gennem networking. • Lokale, regionale og nationale kontakter i DSIs 32 medlemsorganisationer. • Involveret lokale kontakter i 14 af disse organisationer. • Resultatet er 25 aktive bestyrelses- og rådsmedlemmer samt suppleanter. • Hverdagen/afdelingens arbejdsform/værktøj • Rekruttering til opgaver i Interne & eksterne netværk (afd. & org.) • Registerloven ingen hindring! DSI Vejen

 4. Dialog & Teambuilding • Samtaler – gensidig forståelse og mangfoldighed • Vi tager os tid til at fortælle hinanden historien om vores handicaps • Skaber gensidig forståelse samt fordelen som DSI’er at kunne skabe samspil mellem mangfoldighederne i vores “alternative kompetencer”. • Mange bestyrelsesmøder • Vi holder 8-10 bestyrelsesmøder om året med 15-20 deltagere. Forudsætningen for et højt engagement og aktivitetsniveau, Men det er også en konsekvens heraf. • Det skaber motivation, tillid og fortrolighed – grundlaget for et stærkt team. • Dialogmøder med alle relevante rådsrepræsentanter • Involvering gennem kurser + projekter = personlig udvikling • Forhandlingsteknik for interessevaretagelse DSI Vejen

 5. Værdier, Visioner & Strategi • Vi har vedtaget to fælles værdier: Værdighed og Livskvalitet. • Og tre ambitiøse visioner: • personlig udvikling og gode oplevelser inden for sport, kultur og foreningsliv, • tilgængelighed i trafik, bygninger, natur og kommunikation og • passende uddannelse, beskæftigelse og bolig for alle mennesker med handicap. • Strategi – Mangfoldighed og inklusion – (filter for de rigtige løsninger) Det giver mening og retning i vores arbejde DSI Vejen

 6. Projektledelse • Vi arbejder systematisk med projektledelse. • Vores forretningsudvalg implementerer alle bestyrelsens beslutninger, således at når bestyrelsen mødes er der en ny situation at tage stilling til og udvikle videre. • Vi laver mål og aktivitetsplaner, der specificerer mål for alle de vigtigste aktiviteter, ansvar og deadlines samt registrere resultater til efterfølgende evaluering. • Vise Mål & Aktivitetsplaner for 2006 -07 (se bilag 1+2) = side 6+7 i power point DSI Vejen

 7. Mål- og aktivitetsplan for DSI Ny Vejen Kommune 2006Implementering af handlingsplan godkendt på årsmødet 6. april 2006

 8. Mål- og aktivitetsplan for DSI Vejen Kommune 2007Udkast til handlingsplan 2007 – til godkendelse v. årsmødet 12. april

 9. Projektledelse • Vi arbejder systematisk med projektledelse. • Vores forretningsudvalg implementerer alle bestyrelsens beslutninger, således at når bestyrelsen mødes er der en ny situation at tage stilling til og udvikle videre. • Vi laver mål og aktivitetsplaner, der specificerer mål for alle de vigtigste aktiviteter, ansvar og deadlines samt registrere resultater til efterfølgende evaluering. • Vise Mål & Aktivitetsplaner for 2006 -07 (se bilag 1+2) = side 6+7 i power point • Vi etablerer arbejdsgrupper til løsning af særlige projektopgaver • Kommunikationspolitik • Hjælpemidler • Specialundervisning DSI Vejen

 10. 6 – trins modellen:Ny Vejen versionHvordan kommer vi i gang med en lokal handicappolitik? Mainstreaming – strategi: 1. Opstart af arbejdsgrupper på tværs af handicapgrupper og vælg en koordinator/kontaktperson. 2. Lav en liste over hvilke behov borgere med et handicap har inden for gruppens arbejdsområde. Prøv at skaffe dokumentation ved interviews eller spørgeskemaer. 3. Foretag en analyse af disse forskellige behov og vælg hvilke der skal prioriteres. 4. Udarbejd oplæg til handicappolitikker for området. Kig i FN’s Standardregler. 5. Udarbejd oplæg til handlingsplaner for området 6. Overdragelse til Handicaprådet og videre til kommunen - Implementering og gennemførelse af handlingsplanen med beslutninger om hvordan og hvornår den skal evalueres og revideres DSI Vejen

 11. BEHOVS-SKEMA DSI Vejen

 12. 1.1.1 Biblioteker – uddannelse af personale i forhold til personlig betjening: Bevæge-handicappede: Servicemindede personer. Høre – handicappede: Uddannelse af Tolke og brug af teleslynge og FM anlæg. Læse- og syns- handicappede: Uddannelse af personlige ledsagere. Service-mindede personer, oplæring i punktskrift. Udtryks- handicappede: Skal kunne hjælpe og have tålmodighed, f.eks. udnyttelse af tavler. (adfærdstræning). tilbage til skemaet pkt. 1.1.1 1.2.1 Biblioteker – Fysisk tilgængelighed: Fælles: Se hjemmesiden: http://www.sbi.dk/tilgengelighed Bevæge Handicappede: Geografisk beliggenhed:Nærheden er vigtig eller at den offentlige trafik er god. Bogbus: En Bogbus kan være utilgængelig i sig selv (en lavbundsbus kan være løsningen, hvis denne er godt indrettet) – men hvis man kan bestille til direkte udbringning er det ok. Fysisk tilgængelighed: Ingen trin, der skal som minimum være ramper eller elevator samt automatisk dør oplukker, f.eks. samtaleanlæg. Skærmfaciliteter / edb systemer skal være tilgængelige bl.a. højder og borde. Høre Handicappede: Hjælper / ledsager / hjemmehjælper vigtig! Bl.a. ved telefonbestilling. Læse og Syns Handicappede: Geografisk: Den offentlige trafik skal være tilgængelig for synshandicappede eller hjælp via personlige ledsager, førerhunde eller GPS systemer samt lydsignaler ved lyskryds. Bogbus: Service mindede personer til hjælp. Fysisk tilgængelighed: Man skal kunne finde indgangen – der skal være tydelige afmærkninger til at finde hen til stedet, bl.a. ledelinier, farver, lys, markeringer på glasdørene, f.eks. reliefkort / blindskrift eller informationssøjler, f.eks. samtaleanlæg. tilbage til skemaet pkt. 1.2.1

 13. Under projektarbejdet er forretningsudvalget løbende opmærksom på tre spørgsmål: • Holder tovholderen processen i gang? • Er der ideer og iværksætterånd nok i gruppen? • Er der praktiske ressourcer nok i gruppen til at afslutte projektet? • Gode viljer er ikke nok! • Hvis svaret er ja, er resultatet effektivitet og engagement. • Og belønningen er glæden ved at lykkes! DSI Vejen

 14. Nye udfordringer • Evaluering – ved årsskiftet for afdelingen = udvikling og udfordringer • Råds-evalueringer = resultatorientering – Er resultater og strategier ok? • Udvikling af Mangfoldighed og inklusions strategi • Materiale på hjemmeside efter 12. april/årsmødet DSI Vejen

 15. RIGTIG GODARBEJDSLYST! Fra DSI Vejen