Ti u lu n
Download
1 / 23

TI?U LU?N - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

TIỂU LUẬN. Nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác QLNN đối với di tích lịch sử. Mục lục. Phần mở đầu Nội dung Kết luận. I. Phần mở đầu. Lý do chọn đề tài Mục đích Phương pháp nghiên cứu. 1. Lý do chọn đề tài. Vai trò của di tích lịch sử

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TI?U LU?N' - hadley-franco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ti u lu n

TIỂU LUẬN

Nâng cao năng lực và

hiệu quả

của công tác QLNN đối với

di tích lịch sử


M c l c
Mục lục

Phần mở đầu

Nội dung

Kết luận


I ph n m u
I. Phần mở đầu

Lý do chọn đề tài

Mục đích

Phương pháp nghiên cứu


1 l do ch n t i
1. Lý do chọn đề tài

Vai trò của di tích lịch sử

Vai trò của QLNN và QLNN đối với di tích lịch sử

Cùng với quá trình đổi mới đất nước và nâng cao hiệu quả QLNN, QLNN đối với di tích lịch sử đã có nhiều kết quả thiết thực

Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại một số hạn chế  Giải pháp hoàn thiện


2 m c ch
2. Mục đích

Giớithiệu 1 sốvấnđềvềditíchlịchsử - vănhóavàcôngtác QLNN đốivớiditíchlịchsử.

PT thựctrạnghoạtđộng QLNN đốivớiditíchlịchsử - vănhóa

Đưaramộtsốkiếnnghị, giảiphápnhằmgópphầnnângcaohiệuquảvàhoànthiệncôngtác QLNN đốivớiditíchlịchsử - vănhóa


3 ph ng ph p nghi n c u
3. Phương pháp nghiên cứu

PP luận

CN Mác – Lênin

Hệ thống quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và NN về QLNN và CCHC trong thời kì CNH – HĐH và hội nhập quốc tế

PP nghiên cứu

Lý thuyết

Điều tra khảo sát thực tế

Phân tích, tổng hợp

Các phương pháp khác


Ii n i dung
II. Nội dung

Cơ sở pháp lý

Một số vấn đề chung về di tích lịch sử - văn hóa

Bộ máy QLNN đối với di tích lịch sử - văn hóa

TÌnh hình QLNN đối với di tích lịch sử - văn hóa

Kiến nghị, giải pháp


1 c s ph p l
1.Cơ sởpháplý

Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 của QH

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (số 28/2001/QH10) của QH số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009

NĐ số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.

NĐ số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

QĐ số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ văn hóa – Thông tin về việc ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh


2 m t s v n chung v di t ch l ch s v n h a
2. Một số vấn đề chung về di tích lịch sử - văn hóa

Khái niệm

Giới thiệu về di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam

Tiêu chí phân loại di tích lịch sử Việt Nam


2 1 kh i ni m
2.1. Khái niệm văn hóa

Đại từ điển tiếng Việt:di tích lịch sử - văn hóa là tổng thể những công trình, địa điểm, đồ vật hoặc tác phẩm, tài liệu có giá trị lịch sử hay văn hóa được lưu lại.

Luật di sản văn hóa 2001:di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học


2 2 gi i thi u v di t ch l ch s v n h a vi t nam
2.2. Giới thiệu về di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam

Nước ta có:

khoảng 2882 di tích xếp hạng cấp quốc gia, nhiều di tích lịch sử xếp hạng cấp tỉnh

có 4 di sản văn hóa thế giới

Nhiều di tích lịch sử - văn hóa:

mang giá trị về mặt hiện vật, vật chất

tiềm chứa nhiều giá trị tinh thần - nhân văn

góp phần vào việc giáo dục lòng tự tôn dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

có ý nghĩa tích cực về mặt kinh tế


2 2 gi i thi u v di t ch l ch s v n h a vi t nam1
2.2. Việt NamGiớithiệuvềditíchlịchsử - vănhóaViệt Nam

Về cơ bản, các di tích lịch sử - văn hóa ở nước ta có ý nghĩa về các mặt:

Gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước

Gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước

Gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến

Có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc của dân tộc

Đánh dấu các giai đoạn phát triển của các văn hoá khảo cổ.


2 3 ti u ch ph n lo i di t ch l ch s v n h a
2.3. Tiêu chí phân loại di tích lịch sử - văn hóa

Tiêu chí:

Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương.

Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử.

Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu

Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật.


2 3 ti u ch ph n lo i di t ch l ch s v n h a1
2.3. hóaTiêuchíphânloạiditíchlịchsử - vănhóa

Di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng như sau:

Di tích cấp tỉnh

Di tích quốc gia

Di tích quốc gia đặc biệt


Th t c i c p l i cmnd
Thủ tục đổi, cấp lại CMND hóa

Đối tượng:

Những trường hợp phải làm thủ tục đổi CMND

CMND hết thời hạn sử dụng

CMND hư hỏng không sử dụng được

Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh

Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, TP trực thuộc TW

Thay đổi đặc điểm nhận dạng

Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại


3 b m y qlnn i v i di t ch l ch s v n h a
3. hóaBộmáy QLNN đốivớiditíchlịchsử - vănhóa

Chính phủ

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Cục Di sản văn hóa

Viện Bảo tồn di tích

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP

Ủy ban nhân dân các cấp

Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa tỉnh

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Cán bộ văn hóa – xã hội


4 t nh h nh qlnn i v i di t ch l ch s v n h a
4. Tình hình QLNN đối với di tích lịch sử - văn hóa

Những mặt đạt được

Những mặt còn hạn chế


4 1 nh ng m t t c
4.1. Những mặt đạt được hóa

Bộ máy QLNN về di tích lịch sử - văn hóa đã được tổ chức thành một hệ thống từ TW đến địa phương

Về cơ bản, Nhà nước đã ban hành một số VB pháp luật tạo hành lang pháp lý

Nhiều di tích lịch sử đã được bảo tồn, tôn tạo, trùng tu

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa

Công tác XHH hoạt động bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa đã thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân

Quy hoạch, đầu tư bảo tồn và phát triển trên gắn với sự phát triển du lịch và lễ hội truyền thống

Hợp tác quốc tế liên quan đến di sản văn hóa bước đầu có những hiệu quả đáng kể


4 2 nh ng m t c n h n ch
4.2. hóaNhững mặt còn hạn chế

VB pháp luật thiếu thống nhất, chưa rõ ràng

Về bộ máy quản lý:

Chưa hoạt động hiệu quả

Cán bộ có chuyên môn hạn chế về số lượng và chất lượng

Nguồn tài chính chưa đáp ứng yêu cầu

Di tích xuống cấp nghiêm trọng

Hiện tượng lấn chiếm di tích

Công tác trùng tu gây ảnh hưởng đến giá trị thực sự của di tích

Quản lý lỏng lẻo về lễ hội ở khu di tích

Bât cập trong kiểm kê và công nhận di tích

Chưa chú trọng công tác tuyên truyền, GD ý thức người dân


5 ki n ngh gi i ph p
5. Kiến nghị, giải pháp hóa

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ quản lý:

Xác định rõ trách nhiệm của CQ, CB quản lý

Xây dựng đội ngũ CB QLNN có chuyên môn, nghiệp vụ

Bổ sung nhân sự cho bộ máy QLNN về di tích lịch sử - văn hóa

Tăng cường công khai, minh bạch trong mọi hoạt động

Định hướng, chương trình rõ ràng cho hoạt động trùng tu di tích

Thực hiện tốt công tác kiểm kê, thống kê và xếp hạng các di tích

Kết hợp QL di tích với QL lễ hội và gắn với phát triển du lịch ở các khu di tích

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động

Đẩy mạnh XHH công tác bảo vệ di tích lịch sử, huy động sự ủng hộ từ mọi nguồn lực trong nhân dân

Cơ chế thanh tra, kiểm tra hữu hiệu


Iii k t lu n
III. Kết luận hóa

Với kết quả đổi mới đất nước, QLNN đã có bước chuyển theo hướng hiện đại hóa và hiệu quả hơn

Với vai trò là bộ phận của QLNN, QLNN đối với di tích lịch sử - văn hóa đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách con người VN

Khắc phục hạn chế và phát huy những thành tựu đã đạt được sẽ góp phần vào tiến trình xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc


Ti u lu n

CẢM ƠN CÔ GIÁO hóa

VÀ CÁC BẠNad