Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maija Wahlgrén PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maija Wahlgrén

Maija Wahlgrén

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Maija Wahlgrén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ystävyyskaupunkien nuorison yhteistyötoiveita.Mitä ja missä "tavallinen" nuori harrastaa Tampereella?Mitä voisimme tehdä yhdessä? Maija Wahlgrén sihteeri, Tampereen kaupunginhallitus, Liikuntatoimi, Suomi–Unkari seuran toimikunnan jäsen

 2. Tiedot: nuorisotoimenjohtaja Reijo Tamminen ja toimistosihteeri Kaija Ryynänen, Tampereen nuorisopalvelun nettisivutYSTÄVYYSKAUPUNKIEN NUORISON YHTEISTYÖTYÖTOIVEITA.MITÄ JA MISSÄ ”TAVALLINEN” NUORI HARRASTAA TAMPEREELLA?MITÄ VOISIMME TEHDÄ YHDESSÄ? NUORISOTYÖ SUOMESSA Nuorisotyö on lakisääteistä, silti verkostomaista ja joustavaa. Nuorisotyölaissa (1995) NUORISOTYÖLLÄ tarkoitetaan sitä työtä, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja NUORISOTOIMINNALLA tarkoitetaan nuorten kansalaistoimintaa, joka edistää nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia Lain mukaan nuorisotyö ja nuorisotoiminnan edistäminen kuuluvat KUNNAN tehtäviin

 3. Suomen nuorisotyö on organisoitu opetusministeriö > läänit > kunnat > järjestöt / yhteisöt. Voimassa oleva nuorisotyölaki ja asetus vuodelta 1995 on uudistumassa, nyt käydään keskusteluja uudesta laista, joka tulee voimaan 2006. Nuorisotyön erityispiirre: se ei ole samalla tavalla säännelty kuin sosiaalityö, terveydenhuolto tai opetustoimi Nuorisotyössä kohdataan nuori hänen omalla reviirillään eli vapaa-aikana Nuorisotyö on • ennalta ehkäisevää ja ennakoivaa toimintaa ja kasvatustyötä lasten ja nuorten vapaa-aikana • nuorisotyö korostaa terveitä elämäntapoja ja –arvoja • osallistumista ja vaikuttamista. TÄRKEÄ HUOMATA, ETTÄ NUORELLE ITSELLEEN JÄÄ PÄÄASIALLINEN VASTUU OMAN TULEVAISUUTENSA RAKENTAMISESTA JA VANHEMMILLA ENSISIJAINEN VASTUU LASTENSA HUOLTAJINA JA KASVATTAJINA.

 4. NUORISOTYÖ TAMPEREELLATampereen kaupungin nuorisopalvelut on osa kulttuuritoimea. KULTTUURITOIMINuorisopalvelut KULTTUURITOIMIKulttuuritoimenjohtaja NUORISOPALVELUTNuorisotoimenjohtaja TUKIPALVELUT JOHTORYHMÄ Nuorisotyön koordinaattori - Lasten iltapäiväkerhotoiminta- Nuorisotyön kehittämisryhmät Nuorisotyönkoordinaattori Nuorisokeskusten toiminta - Nuorisokeskus-kiinteistöt- Loma-aikojen toiminta Nuorisotyön koordinaattori - Osallisuus ja vaikuttaminen- Alueellinen toiminta- Järjestöt • Toiminnanohjaaja • Toimintakeskus • Vuoltsu- Tiedotus- Liikennepuisto - Bänditilat ALUEELLISETPALVELUT

 5. Kaupungin nuorisopalvelu järjestää nuorisotalotoimintaa, kohdennettua ja alueellista nuorisotoimintaa, tilaisuuksia sekä tapahtumia, järjestää loma-aikojen toimintaa sekä iltapäiväkerhotoimintaa mutta nuorisopalvelu tekee myös kiinteää yhteistyötä nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Monipuolinen ja vahva järjestöverkosto on huomattava toimija nuorisotyössä. Kaupungin nuorisopalvelulla ja järjestöillä on oma roolinsa, mutta kiinteä yhteistyö on tärkeää toimittaessa lasten ja nuorten hyväksi. Tamperelaiset nuorisojärjestöt ja nuorisotyötä tekevät yhteisöt voivat hakea tammikuussa vuosiavustusta nuorisotoimintaansa. Tuotantotukea voi hakea ympäri vuoden. Avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Tampereella on noin 60 000 alle 18 –vuotiasta.

 6. LASTEN PARLAMENTTI Tamperelaiset lapset ja nuoret voivat vaikuttaa ja osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen eri tavoin – esim. kunnallisaloitteilla, oppilaskuntatoiminnassa, verkkokeskusteluissa ja järjestötoiminnassa. LASTEN PARLAMENTTI siirtyi Tampereella vakituiseksi toiminnoksi tammikuussa 2004, osaksi nuorisopalveluja, tukena vakituinen nuorisotyötekijä. NUORISOFOORUMI Tampereen Nuorisofoorumin keskeisin tehtävä on vaikuttaa nuorten elämiseen ja viihtymiseen liittyviin asioihin. Nuorisofoorumi seuraa nuoria koskevaa päätöksen tekoa ja tekee omia aloitteita tärkeänä pitämistään asioista. Tavoitteena on toimia kahdeksasluokkalaisten, siis noin 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten vaikuttamiskanavana. Nuorisofoorumi on tehnyt aloitteita mm bänditilojen lisäämiseksi, nuorisokahvilan saamiseksi Tampereelle sekä osallistumis- ja puheoikeuden saamiseksi haluamiinsa lautakuntiin. Nuorisofoorumi järjestää kaksi kertaa vuodessa suurkokouksen (seuraava 11.11.2004), johon valitaan kaikista Tampereen 7.–10. vuosiluokkien kouluista, lukiosta ja ammattioppilaitoksista kaksi edustajaa koulun haluamalla valintatavalla.

 7. Vuoden 2001 syksyllä ryhdyttiin toimimaan hallituksessa ja toimikunnissa. Toimikuntia ovat tiedotus-, koulu- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimikunta. Näiden lisäksi toimii tapahtumaryhmä, joka huolehtii musiikkitapahtumista. Nuorisofoorumin hallituksessa ja toimikunnissa toimii tällä hetkellä yli 30 nuorta. Nuorisofoorumi järjestää kiinnostuksen ja tarpeen mukaan erilaisia tapahtumia. Merkittävin tapahtuma Tampere Ilmiö –bändikilpailu. Seuraavan kerran Ilmiö järjestetään toukokuussa 2005. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin jäsenet saivat syyskauden 2004 ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden lapsia ja nuoria koskevissa asioissa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan sekä koulutuslautakuntaan, molemmista foorumeista osallistuu kokoukseen kerrallaan yksi jäsen. Ko. lautakuntien esityslista käydään läpi oman toimikunnan kokouksessa. Uuden osallistumismallin laajentamista muihin lautakuntiin päätetään sen jälkeen, kun osallistumiskokeilusta saatuja kokemuksia arvioidaan alkuvuodesta 2005. Nuorisofoorumin tukena toimii kulttuuritoimen nuorisopalvelut.

 8. KAUPUNKISUUNNITTELUTOIMIKUNTA Tämän vuoden huhtikuun suurkokouksessa perustettiin uusi toimikunta, kaupunkisuunnittelutoimikunta. Tavoitteena on, että Tampereen Lasten Parlamentin ja Tampereen Nuorisofoorumin edustajat pääsevät kaikkiin kaupungin lautakuntiin kertomaan oman näkemyksensä päätettävistä asioista. Kaupunkisuunnittelutoimikunnassa keskustellaan ja otetaan kantaa kaikenlaisiin ympäristöömme liittyviin asioihin.

 9. VUOLTSU, NUORTEN INFO- JA TOIMINTAKESKUS KESKELLÄ KAUPUNKIA. Nuorten tiedotus- ja palvelupisteestä saa tietoa mm. asumisesta, harrastuksista sekä koulutusmahdollisuuksista, sosiaali- ja terveyspalveluista, nuorten seurustelusta ja seksistä, yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä asioista. Vuoltsun tiloissa on mm askartelu ja savipaja ja valokuvalaboratorio ja videopaja. Vuoltsun Nettikahvila on tarkoitettu kaikille Internetistä kiinnostuneille, ikään ja kokemukseen katsomatta. Nettikahvilan avulla myös ne, joilla ei ole kotona tai työpaikalla Internet-liittymää, pääsevät käyttämään Internetiä ja tutustumaan siihen. Nettikahvila palvelee myös esimerkiksi koululaisia, eläkeläisiä, lomalaisia sekä turisteja. Paikalla on aina asiantuntevaa opastusta. Käytössä on useita mikroja, jotka ovat kiinteässä yhteydessä Inforenkaan verkkoon. Koneet varataan tunniksi kerrallaan käyttömaksua vastaan. Lisäksi aulassamme on kone, jonka käyttö on ilmaista sähköpostin nopeaa lukua varten. Asiointi julkisissa virastoissa Internetin kautta on mahdollista sähköisen henkilökortin avulla. Nettikahvilassa järjestetään myös opetusta Internetin käytössä. Nettikahvila toimii myös pienimuotoisena näyttelytilana. Syksyn kurssiluettelo on todella monipuolinen: valokuvauksen perusteet, show- ja discotanssi, taikurikurssi, klassinen baletti, luovan kirjoittamisen työpaja, kitaransoiton alkeet, teatteri-ilmaisun kurssi, sarjakuvatyöpaja, keramiikkakurssi, pikkupuusepät, rakennetaan nukkekoti... Tänä vuonna tammi- elokuun aikana järjestettiin 21 erilaista kurssia. Vuoden 2003 aikana oli kaikkiaan lähes 50 000 kävijää.

 10. NUORISOKESKUKSET,turvallista yhdessäoloa ohjatusti Nuorisopalveluilla on tällä hetkellä 14 eri kaupunginosissa toimivaa nuorisokeskusta. Talojen toiminta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille, ja toiminnassa korostetaan monipuolisuuden tärkeyttä. Toimintaa suunnitellaan talokohtaisesti nuorisotyöntekijöiden sekä tilojen käyttäjien kanssa. Jokaisella talolla on yksi toiminnasta vastaava nuorisotyöntekijä, sekä yleensä kaksi muuta nuorisotyöntekijää. Talojen toiminta- ja tapahtumaluetteloista: kokkikursseja, editointia, sählyä, elokuvailtoja, pienoismallikerhoja, pingistä, tietokisoja, retkiä, shakkia, ilmaisutaitoa…

 11. ALUETOIMINTA Nuorisopalvelut järjestää alueellisia tapahtumia ja toimintaa toistensa läheisyydessä toimivien nuorisokeskusten välisenä yhteistyönä. Toimintaa järjestetään myös yhteistyössä alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijatahojen kanssa. Aluetoimintaa koordinoi alueen nuorisotyöntekijä. Aluerajojen ylittävän yhteistyön tuloksena toteutetaan koko Tamperetta koskevia hankkeita, massatapahtumia ja lasten kesäleirejä.

 12. ILTPÄIVÄKERHOT Iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on päivittäisen valvotun perustoiminnan tarjoaminen koululaisille koulupäivinä. Iltapäiväkerhojen ohjaajina toimivat nuorisotyön, sosiaalialan tai muun soveltuvan koulutuksen hankkineet ammattilaiset. Aputyövoimana käytetään koulunkäyntiavustajia ja työmarkkinatukiharjoittelijoita. Päivittäinen perusohjelma sisältää mm. valvottua ulkoilua, leikkimistä, askartelua, läksyjen tekemistä ja pelaamista. Iltapäiväkerhot ovat avoinna koulupäivinä klo 12.00-17.00. Aamutoimintaa järjestetään klo 8.00-10.00 mikäli kysyntää on riittävästi ja tilat järjestyvät. Kerhon aikana lapset saavat välipalan n. klo 14.

 13. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä Tampereen ystävyyskaupunkien kanssa. Ystävyyskaupunkeja on 16 ja ystäväkaupunkeja kaksi. Nuorille on tarjolla muun muassa kansainvälisiä leirejä, tapahtumia ja konferensseja. Yhteistyö on myös kulttuuriryhmien vaihtoa, koulutusseminaareja, osallistumista kansainvälisiin projekteihin ja materiaalin vaihtoa. Yhteistyön toimintalinjat ja -alueet on kirjattu osapuolten allekirjoittamiin yhteistyöpöytäkirjoihin. Nuorisopalvelujen kautta on myös mahdollista päästä ulkomaille vapaaehtoistyöhön. Olemme toimineet jo usean vuoden ajan Euroopan vapaaehtoistyön lähettävänä yksikkönä. Tampereella toimii myös useita kansainvälisiä järjestöjä. Kansainvälisen toiminnan osuus koko nuorisotoiminnasta ei ole vielä kovin merkittävä, mikä osittain johtuu määrärahojen niukkuudesta. Kansainvälinen toiminta on nuorisotyössä käyttökelpoinen toimintaväline ja sen painopisteenä on kasvatuksellisuus. Kun Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan Unionin jäseneksi, laajentuivat myös kuntien mahdollisuudet hakea rahoitusta kansainväliseen toimintaan, muun muassa EU:n nuoriso-ohjelmien kautta. Tämä on vilkastuttanut paitsi kuntien myös järjestöjen kansainvälistä toimintaa.

 14. ANTAVERKAN LEIRIKESKUS Antaverkan kurssi- ja leirikeskus sijaitsee Näsijärven rannalla, Ylöjärvellä n. 20 km Tampereelta. Luonnonläheinen ympäristö antaa upeat puitteet järjestää monipuolista leiri- ja kurssitoimintaa lapsille sekä nuorille. Kartanomaisen päärakennuksen keittiössä voi valmistaa ruokaa, rantasaunassa saunotaan kesäisin, piha-alueella voi harrastaa lento- ym. palloilua. Antaverkka on ympärivuotisessa käytössä. Talviaikana majoitustiloja on 35:lle ja kesällä 45:lle henkilölle. Leirikeskuksessa on hyvät mahdollisuudet esim. elämysleirien toteuttamiseen sillä leirialueella on mm kiipeilyseinä, mahdollisuus korikiipeilyyn sekä leirialueen metsään on rakennettu seikkailurata. Leiriläisten tuvallisuudesta huolehtii seikkailutoiminnoissa nuorisopalveluiden koulutettu henkilökunta.