Servei de Promoció de la Ciutat - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Servei de Promoció de la Ciutat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Servei de Promoció de la Ciutat

play fullscreen
1 / 25
Servei de Promoció de la Ciutat
133 Views
Download Presentation
gyula
Download Presentation

Servei de Promoció de la Ciutat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Servei de Promoció de la Ciutat PLA D’ACTUACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT PROPOSTA D’IDENTIFICACIÓ DELS PRINCIPALS RECURSOS EXISTENTS I POTENCIALS

 2. Servei de Promoció de la Ciutat Els recursos turístics de la ciutat S'entén per recurs turístic tot element natural o patrimonial, activitat cultural o producte de l'activitat humana que pot motivar interès no lucratiu en la demanda.

 3. Servei de Promoció de la Ciutat Catalogació dels recursos i equipaments A fi de situar i mesurar la realitat turística actual del recurs o equipament analitzat, s’ha elaborat una fitxa individual que en recull les dades principals: l’àmbit, la situació, la descripció, el tipus d’ús, la temporada, la gestió i la propietat, la senyalització, la valoració o el nivell d’afluència, entre d’altres.

 4. Servei de Promoció de la Ciutat CATALOGACIÓ DELS RECURSOS I EQUIPAMENTS: MODEL DE FITXA

 5. Servei de Promoció de la Ciutat Classificació dels recursos i equipaments Es proposa l’agrupació dels recursos i equipaments en els següents grans àmbits: Artístic i patrimonial Marítim Cultural i de difusió artística Naturals Festes i tradicions Allotjament Firal Tecnològic Gastronòmic Altres recursos i equipaments Comercial

 6. Servei de Promoció de la Ciutat Valoració del recurs Indica en quina mesura un recurs turístic és rellevant per al desenvolupament turístic de la ciutat, donada la seva singularitat i el seu atractiu. Els recursos s’agrupen en 4 categories:  Principal Secundari  Complementari  Potencial

 7. Servei de Promoció de la Ciutat Tipus d’ús del recurs En funció del grau d’utilització actual, s’estableixen les següents categories:  Recursos amb ús turístic complet.  Recursos amb ús turístic parcial.  Recursos amb ús, però sense ús turístic.  Recursos sense cap ús.

 8. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: ARTÍSTIC I PATRIMONIAL

 9. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: ARTÍSTIC I PATRIMONIAL (continuació)

 10. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: ARTÍSTIC I PATRIMONIAL (continuació)

 11. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: ARTÍSTIC I PATRIMONIAL (continuació)

 12. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: CULTURAL I DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA

 13. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: CULTURAL I DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA (continuació)

 14. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT:FESTES I TRADICIONS

 15. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: FESTES I TRADICIONS (continuació)

 16. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: FIRAL

 17. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: FIRAL (continuació)

 18. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: GASTRONÒMIC

 19. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: COMERCIAL

 20. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT:MARÍTIM

 21. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: NATURALS

 22. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: ALLOTJAMENT

 23. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT:TECNOLOGIES

 24. Servei de Promoció de la Ciutat ÀMBIT: ALTRES RECURSOS I EQUIPAMENTS

 25. Servei de Promoció de la Ciutat ALGUNS EXEMPLES DE PRODUCTES EXISTENTS A L’ACTUALITAT