1 / 36

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oppimisyhteisöissä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oppimisyhteisöissä. Kokkola 18.11.2009 Kirsi Wiss, tutkija, TedBM-hanke. Esityksen rakenne . Oppimisyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuus Kouluhyvinvointi Koulu kehitysyhteisönä, yhteisöllisyys Tutkimustuloksia. Taustaa .

gypsy
Download Presentation

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oppimisyhteisöissä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oppimisyhteisöissä Kokkola 18.11.2009 Kirsi Wiss, tutkija, TedBM-hanke

 2. Esityksen rakenne • Oppimisyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuus • Kouluhyvinvointi • Koulu kehitysyhteisönä, yhteisöllisyys • Tutkimustuloksia Wiss, TedBM-hanke

 3. Taustaa Terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittämishanke (TedBM) kehitetään kunnille yhtenäistä ja suunnitelmallista terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmää yksikkönä toimipaikka: kunnat ja niiden toimialat sairaanhoitopiirit terveyskeskukset koulut ja oppilaitokset ydinkäsite: Health Promotion Capacity Building →Terveydenedistämisaktiivisuus 12.3.2014 Wiss, TedBM-hanke Wiss, TedBM-hanke 3

 4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oppimisyhteisöissä Haasteena: • Kolme eri hallinnon alaa • kansanterveyslaki: kouluterveydenhuolto • lastensuojelulaki: kasvatuksen tuki • opetuslait: oppilas- ja opiskelijahuolto • Rakenteiden ja toimintatapojen muutos • Suomessa on investoitu ns. häiriöpalveluihin • Lastensuojelun, erityisopetuksen sekä lasten ja nuorten psykiatrian kuorman kasvu 1990-luvulla. • Voimattomuus 2000-luvun haasteiden edessä. • Yhteisöllisyys • Kouluyhteisön rooli → tärkeä lapsen kehitysyhteisö Wiss, TedBM-hanke

 5. Koulu kehitysyhteisönä− yhteisönäkökulma vs. palvelusuuntautuneisuus Wiss, TedBM-hanke

 6. Koulu kehitysyhteisönä− Tavoitteena: • Moniasiantuntijuus • Todellinen tiimityö • Yhteisön rooli • Osallisuus, kasvatuskumppanuus • Suuntaaminen häiriöpalveluista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen → tarvitaan suunnitelmallisia investointeja tulevaisuuteen • Arjen tukeminen yhdessä häiriöpalvelujen kanssa Wiss, TedBM-hanke

 7. Kaksi erilaista koulun toiminta-ajatusta • Opettaminen ja opettamisen tavoitteet sekä erikseen hyvinvointitavoitteet ja terveyden edistäminen • Terveys-, hyvinvointi- ja oppimistavoitteiden yhdistäminen→ kouluyhteisö kokonaisuutena Wiss, TedBM-hanke

 8. TedBM:n osahanke: Oppimisyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisaktiivisuus • Tavoite: • Kehittää määräajoin toistuvaa tiedonkeruuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa → tarvitaan tietoa nykytilanteesta • Laaja yhteistyö: • Opetushallitus • Kuntia ja peruskouluja • SURE, Suomen Vanhempainliitto, OAJ, Tekry • Sakki ry, Suomen lukiolaisten liitto • STM, lääninhallitus, Kansanterveyslaitos • Tampereen ja Turun yliopistot • Useita työkokouksia Wiss, TedBM-hanke

 9. Toteutus: Esitutkimukset kouluille ja oppilaitoksille • 1. vaihe: kyselyt peruskouluille • kysely 7.-9. vuosiluokkien johdolle • huhti-kesäkuussa 2007 • vastausprosentti75% • 1.−6. vuosiluokkien peruskoulut • lokakuu 2007−helmikuu 2008 • 2. vaihe: kyselyt ammatillisille oppilaitoksille ja lukioille • syksyllä 2008 • raportointi ammatilliset 21.8.2009 • vastausprosentti 84% • raportointi lukiot 15.9.2009 • vastausprosentti 90% • 3. vaihe: kyselyt peruskouluille syksyllä 2009 Wiss, TedBM-hanke

 10. Poimintoja tuloksista Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa Wiss, TedBM-hanke

 11. Yhteisöllisyys ja osallisuus Osallisuus: • tarkoittaa erityisesti oppilaiden mutta myös heidän vanhempiensa – ainakin silloin kun oppilaat ovat alle 18-vuotiaita – mahdollisuutta osallistua koulun tai oppilaitoksen ja sen oppilas-/opiskelijahuollon arviointiin ja kehittämiseen Wiss, TedBM-hanke

 12. Yhteisöllisyys ja osallisuus- 7.-9. vuosiluokkien peruskoulut Kyllä Säännöllisesti toimiva oppilaskunta 93 % Tukioppilastoimintaa 81 % Säännöllistä tutor-toimintaa 23 % Säännöllisesti toimiva vanhempainyhdistys 53 % Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset säännölliset ja yhteisten periaatteiden mukaiset keskustelut 44 % 12.3.2014 Wiss, TedBM-hanke Wiss, TedBM-hanke 12

 13. Minkä tyyppisissä asioissa huoltajat ovat olleet osallisina ? - 7.-9. vuosiluokkien peruskoulut Wiss, TedBM-hanke

 14. Minkä tyyppisissä asioissa oppilaat ovat olleet osallisina ? - 7.-9. vuosiluokkien peruskoulut Wiss, TedBM-hanke

 15. Yhteisöllisyys ja osallisuus- ammatilliset ja lukiot Wiss, TedBM-hanke

 16. Koulujen työolot: Työolotarkastus- 7.-9. vuosiluokkien peruskoulut, 2007 Wiss, TedBM-hanke

 17. Tyypillisimpien työolo-ongelmien esiintyminen oppilaitoksissa ja niiden aiheuttama haitta opiskelulle: Ammatilliset ja lukiot Wiss, TedBM-hanke

 18. Poissaolojen ilmoittaminen ja luvattomien poissaolojen selvittämisen yhteydenottamis-ajankohta- 7.-9. vuosiluokkien peruskoulut Wiss, TedBM-hanke

 19. Oppilashuolto 1 • Kansanterveyslaki: Kouluterveydenhuolto • Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004 • "Toimiva kouluterveydenhuolto edellyttää riittävää, pätevää ja pysyvää henkilöstöä" • Voimavarojen riittävyyttä arvioitaessa huomioidaan • paikalliset olosuhteet • yhteistyö • psykososiaalinen työn vaativuus • erityistukea vaativien koululaisten määrä • koulujen lukumäärä • PALVELUJEN TARVE" Wiss, TedBM-hanke

 20. Oppilashuolto 2 • Lastensuojelulaki: kasvatuksen tuki • Kunnan tulee järjestää koulupsykologi ja -kuraattori palveluja … Perusopetuslaissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä vastaa palveluiden järjestämisestä oppilailleen." • Perusopetuslaki: oppilashuolto • Oppilashuoltoon sisältyvät … oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat …kouluterveydenhuolto sekä … kasvatuksen tukeminen. Wiss, TedBM-hanke

 21. Palveluja ja/tai toimintaa koululla- 7.-9. vuosiluokkien peruskoulut Ei Kyllä Ei tietoa • Psykologitoiminta 26% 64% 11% • Sosiaalityö 19% 78% 3% • Kouluterveydenhoitaja 0% 99% 1% • Koululääkäri 8% 79% 13% • Terveyskeskushammaslääkäri 13% 54% 33% • Suuhygienisti 22% 38% 40% Wiss, TedBM-hanke

 22. Kouluterveydenhuollon henkilöstömitoitussuositukset Terveyskeskustasolla: • ≤ 600 oppilasta / kokopäivätoiminen kouluterveydenhoitaja • ≤ 2100 oppilasta / kokopäivätoiminen koululääkäri → • Koulutasolla: • 6.0 terveydenhoitajan vuosiviikkotuntia / 100 oppilasta • 1.7 lääkärin vuosiviikkotuntia / 100 oppilasta Wiss, TedBM-hanke

 23. Kouluterveydenhoitajasuosituksen toteutuminen Wiss, TedBM-hanke

 24. Koululääkärisuosituksen toteutuminen Wiss, TedBM-hanke

 25. Opiskelijahuoltopalvelut • Tarkoittavat Kansanterveyslaissa määriteltyä opiskeluterveydenhuoltoa, johon voi sisältyä myös sosiaali- ja mielenterveystyötä • Suositukset opiskeluterveydenhuollon oppaassa (STM 2006) • saatavuus • toteutus • henkilöstömitoitus • Opiskelijahuollosta mainitaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja lukiolaissa Wiss, TedBM-hanke

 26. Opiskelijahuoltopalvelujen saatavuus oppilaitoksissa lukuvuonna 2007─2008-ammatilliset ja lukiot Wiss, TedBM-hanke

 27. Ammatilliset oppilaitokset: Opiskelijahuollon ammattihenkilöiden palveluja ilmoittaneiden oppilaitosten osuus koko aineistossa ja lääneittäin Wiss, TedBM-hanke

 28. Lukio: Opiskelijahuollon ammattihenkilöiden palveluja ilmoittaneiden oppilaitosten osuus koko aineistossa ja lääneittäin Wiss, TedBM-hanke

 29. Henkilöstömitoitussuositusten toteutuminen: ammatilliset, lukiot • Suositus annettu terveyskeskustasolle → muutettiin oppilaitostasolle: työtunteja kuukaudessa/100 opiskelijaa • Terveydenhoitaja n. 20 tuntia/kk/100 opiskelijaa • Lääkäri n. 5. tuntia/kk/100 opiskelijaa • Toteutuminen ammatilliset • Terveydenhoitaja keskimäärin 16,8 tuntia/kk/100opiskelijaa • Terveydenhoitajasuositus toteutuu 40 % oppilaitoksista • Lääkäri keskimäärin 0,4 tuntia/kk/100 opiskelijaa • Lääkärisuositus toteutuu 11 % oppilaitoksista • Toteutuminen lukiot • Terveydenhoitaja keskimäärin 19,4 tuntia/kk/100opiskelijaa • Terveydenhoitajasuositus toteutuu 37 % oppilaitoksista • Lääkäri keskimäärin 1,3 tuntia/kk/100 opiskelijaa • Lääkärisuositus toteutuu 11 % oppilaitoksista Wiss, TedBM-hanke

 30. Terveystarkastusten toteutuminen:- ammatilliset ja lukiot • Suositus Opiskeluterveydenhuollon oppaassa 2006 (STM) • 1.opiskeluvuonna terveyskysely ja siitä annettu palaute, • 1. opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja • opintojen aikainen lääkärintarkastus • kaikille opiskelijoille ellei opiskelijaksi hyväksymiseen ole tarvittu t-todistusta • Suosituksen toteutuminen • Ammatilliset: 9 % • Lukiot: 12 % Wiss, TedBM-hanke

 31. Kiusaaminen oppilaiden ja rehtoreiden kokemana Taustaa • Kouluterveyskyselyn mukaan koko maassa 8.-9. – vuosiluokkien oppilaista 7-8 % on ilmoittanut kerran viikossa tai useammin toistuvaa (= jatkuvaa) kiusaamista • Keväällä 2007 kysyttiin 7.-9. – vuosiluokkien peruskoulujen johdolta, miten yleistä jatkuvakiusaaminen oli lukuvuoden 2005-06 aikana • Kouluterveyskyselyn vuoden 2006 aineistosta poimittiin ne koulut (N=232, oppilaita 40 386), joista oli saatu vastaukset peruskoulukyselyyn, ja joissa oli vähintään 100 oppilasta 12.3.2014 Wiss, TedBM-hanke Tiina Jarvala 31

 32. Kiusaamisen yleisyyden seuraaminen 7.−9. vuosiluokkien peruskouluissa 92 % suunnitelmallisesti kouluterveydenhuollon tarkastuksissa 91 % oppilaan, huoltajan ja opettajan välisissä keskusteluissa. 84 % kouluterveyskyselyllä 75 % muilla toistuvilla oppilaskyselyillä 4 % kouluista ei seurannut suunnitelmallisesti millään tavoin 12.3.2014 Wiss, TedBM-hanke Tiina Jarvala 32

 33. Jatkuva kiusaaminen (%-osuus) koulussa (N=232) lukuvuonna 2005-06 koulun johdon ja oppilaiden ilmoittamana 12.3.2014 Wiss, TedBM-hanke Tiina Jarvala 33

 34. Yhteenvetoa esityksestä • Koulu – lapsen kehitysyhteisö • Yhteisöllisyys ei toteudu ilman osallisuutta • Haasteena todellinen moniasiantuntijuus ja tiimityö • Eroja oppilashuoltotyössä, oppilashuollon palveluissa ja toiminnassa läänien, terveyskeskusten ja koulujen välillä → tasapuolisuus Wiss, TedBM-hanke

 35. Lähteitä • STM & Suomen Kuntaliitto 2004. Kouluterveydenhuollon laatusuositus • Rimpelä ym. (toim). 2007. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - Perusraportti 7.-9. vuosiluokkien esitutkimuksesta. Opetushallitus & Stakes • Rimpelä ym. 2008. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 - Perusraportti 1.-6. vuosiluokkien esitutkimuksesta. Opetushallitus & Stakes • Väyrynen P, Saaristo V, Wiss K & Rigoff A-M. (toim.). 2009. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008. Opetushallitus & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. • Rimpelä M, Jarvala T, Kalkkinen P, Peltonen H & Rigoff A-M. (toim.). 2009. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – perusraportti lukiokyselystä 2008. Opetushallitus & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. • Kouluterveyskysely: http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/index.htm Wiss, TedBM-hanke

 36. Kiitos mielenkiinnosta ! Yhteystiedot: kirsi.wiss@thl.fi http://info.stakes.fi/TedBM/FI/index.htm Wiss, TedBM-hanke

More Related