slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỊ THANH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỊ THANH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỊ THANH - PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỊ THANH. Trường THCS Phan Văn Trị. Chào mừng quí thầy cô đến dự giờ!. Môn: CÔNG NGHỆ 7. Thực hiện : Nguyễn Thị Phương Lam. KIỂM TRA BÀI CŨ. Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất?. - Làm sạch môi trường không khí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỊ THANH' - gypsy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỊ THANH

Trường THCS Phan Văn Trị

Chào mừng quí thầy cô đến dự giờ!

Môn: CÔNG NGHỆ 7

Thực hiện : Nguyễn Thị Phương Lam

slide2

KIỂM TRA BÀI CŨ

Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất?

- Làm sạch môi trường không khí

- Phòng hộ (chắn gió, hạn chế hạn hán, lũ lụt, xói mòn, cát bay, … )

- Cung cấp nguyên liệu cho đời sống và xuất khẩu

- Phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên, tham quan và du lịch ….

slide3

Tuần 12 – Tiết 20

BÀI 23

LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

slide4

I. LAÄP VÖÔØN GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

1. Ñieàu kieän laäp vöôøn gieo öôm

- Vöôøn öôm ñaët ôû nôi ñaát seùt coù ñöôïc khoâng? Taïi sao?

- Vöôøn öôm caàn phaûi ñaët gaàn nguoàn nöôùc, vaø nôi troàng röøng hay khoâng? Taïi sao?

- Nôi ñaët vöôøn öôm, ñaát coù ñoä pH<6 coù ñöôïc khoâng?

- Vì sao phải chọn đất cát pha hay đất thịt nhẹ?

-Vöôøn öôm ñöôïc ñaët treân neàn ñaát nhö theá naøo?

 Khoâng, vì ñaát seùt raát chaët, deã bò ñoùng vaùng vaø ngaäp uùng sau khi möa, reã caây con khoù phaùt trieån. Nôi ñaët vöôøn öôm phaûi laø ñaát caùt pha hay ñaát thòt nheï.

 Caàn, ñeå taän duïng nguoàn nöôùc töôùi caây vaø giaûm coâng vaän chuyeån caây con ñeán nôi troàng, caây con khoâng giaûm chaát löôïng.

 Khoâng, vì ñaát coù ñoä pH<6 laø ñaát chua, khoâng thích hôïp vôùi caây troàng.

Để cây phát triển tốt

 Maët ñaát baèng hay hôi doác (töø 2-4 ñoä)

slide5

I. LAÄP VÖÔØN GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

1. Ñieàu kieän laäp vöôøn gieo öôm

- Ñaát caùt pha hay ñaát thòt nheï, khoâng coù oå saâu beänh haïi.

- Ñoä pH töø 6 ñeán 7 (trung tính hay ít chua).

- Maët ñaát baèng hay doác (töø 2 ñeán 40).

- Gaàn nguoàn nöôùc vaø nôi troàng röøng.

Lập vườn gieo ươm cần thỏa mãn những điều kiện nào?

slide6

I. LAÄP VÖÔØN GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

2. Phaân chia ñaát trong vöôøn gieo öôm

1. Khu gieo haït

2. Khu caáy caây

3. Khu ñaát döï tröõ

4. Khu kho, nôi chöùa vaät lieäu vaø duïng cuï…

Sô ñoà 5: Moät kieåu boá trí vöôøn gieo öôm caây röøng

th o lu n 4 ph t
Thảo luận (4 phút)

Câu 2: Theo em xung quanh vöôøn gieo öôm coù theå duøng bieän phaùp gì ñeå ngaên chaën traâu boø phaù hoaïi ?

Sô ñoà 5: Moät kieåu boá trí vöôøn gieo öôm caây röøng

Câu 1: Vườn gieo ươm nên phân chia thành các khu như thế nào? Mục đích của từng khu?

Câu 3: Khi tieán haønh phaân chia ñaát trong vöôøn gieo öôm ta phaûi chuù yù ñieàu gì ?

slide8

Câu 2:Theo em xung quanh vöôøn gieo öôm coù theå duøng bieän phaùp gì ñeå ngaên chaën traâu boø phaù hoaïi ?

Câu 1: Vườn gieo ươm nên phân chia thành các khu như thế nào? Mục đích của từng khu?

Câu 3: Khi tieán haønh phaân chia ñaát trong vöôøn gieo öôm ta phaûi chuù yù ñieàu gì ?

  • Trồng xen dày kín cây phân xanh, cây dứa dại, cây xương rồng,…

- Khu gieo haït: nơi để ươm gieo hạt giống

- Khu caáy caây: nơi cấy cây con

- Khu ñaát döï tröõ: nơi dự trữ đất

- Khu kho: nôi chöùa vaät lieäu vaø duïng cuï…

Phân chia đất vườn gieo ươm phải thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất.

  • Đào hào rộng, sâu.

- Làm hàng rào dây kẽm.

slide9

I. LAÄP VÖÔØN GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

2. Phaân chia ñaát trong vöôøn gieo öôm

- Khu gieo haït

- Khu caáy caây

- Khu ñaát döï tröõ

- Khu kho, nôi chöùa vaät lieäu vaø duïng cuï…

slide10

II. LAØM ÑAÁT GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

1. Doïn caây hoang daïi vaø laøm ñaát tôi xoáp theo quy trình kó thuaät sau:

Đất hoang hay đã qua sử dụng

Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu bệnh hại

Dọn cây hoang dại (dọn vệ sinh)

Đập và san phẳng đất

Đất tơi xốp

Đập và san phẳng đất

Đất tơi xốp

Cày sâu, bừa kĩ

Đất cứng

Nếu đất có độ chua nhiều ta phải làm gì?

Dieät oå saâu, beänh haïi baèng caùch naøo?

slide11

II. LAØM ÑAÁT GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

2. Taïo neàn ñaát gieo öôm caây röøng

a. Luoáng ñaát

Trong saûn xuaát laâm nghieäp coù nhöõng caùch taïo neàn ñaát gieo öôm naøo?

Leân luoáng hay baàu ñaát

Taïi sao phaûi xaùc ñònh höôùng luoáng theo höôùng baéc nam?

slide12

II. LAØM ÑAÁT GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG

2. Taïo neàn ñaát gieo öôm caây röøng

b. Baàu ñaát

Gieo haït treân baàu ñaát coù öu ñieåm gì so vôùi gieo haït treân luoáng?

slide13
Haõy khoanh troøn vaøo caâu ñuùng nhaát:

Caâu 1:Bieän phaùp naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå haïn cheá gia suùc phaù hoaïi vöôøn gieo öôm?

a.Troàng xen daøy kín nhieàu caây phaân xanh, caây döùa daïi..

b.Ñaøo haøo roäng

c.Laøm haøng raøo daây keõm gai.

d.Caû 3 caâu a, b, c

slide14
Haõy khoanh troøn vaøo caâu ñuùng nhaát:

Caâu 2: Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm những công việc gì?

a.Dọn cây hoang dại, cày sâu bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu bệnh hại, đập vaø san phaúng ñaát.

b.Phaùt doïn, leân luoáng ñaát và ñoùng baàu ñaát.

c.Dọn cây hoang dại, cày sâu bừa kĩ, đaäp ñaát vaø leân luoáng.

d.Caû 3 caâu a, b, c

slide15

CAÙC CAÂU SAU ÑAÂY ÑUÙNG HAY SAI?

Sai.

a.Ñaát vöôøn öôm caàn coù ñoä pH baèng 3 hay 4.

Thöôûng baïn

b. Höôùng luoáng gieo öôm phaûi laø höôùng Baéc – Nam ñeå caây con nhaän ñöôïc ñuû aùnh saùng.

sai

c. Vaät lieäu laøm baàu ñaát chæ coù theå laøm baèng ni loâng saãm maøu.

slide16

DAËN DOØ

- Veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK

- Xem tröôùc baøi 24: Gieo haït vaø chaêm soùc vöôøn gieo öôm caây röøng.