slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
THEME: DEVELOPING INTEGRITY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

THEME: DEVELOPING INTEGRITY - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

THEME: DEVELOPING INTEGRITY. Resume of a Christian. ECMI - Cavite. Bible Text. Roma 1:1 “ Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu -Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos .”. ECMI - Cavite. RESUME OF PAUL. TAAS – 4’6”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'THEME: DEVELOPING INTEGRITY' - gyda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bible text
Bible Text

Roma 1:1

“Mulakay Pablo naisangalipinniJesu-Cristo, tinawagupangmagingapostol at hinirangupangmangaralngMagandangBalitangDiyos.”

ECMI - Cavite

slide4

RESUME OF PAUL

TAAS – 4’6”

BUHOK – SHAGGY

KILAY – MEETING EYEBROWS

ILONG – SLIGHTLY HOOKED

BINTI – BOW-LEGGED

PHYSICAL FEATURES

slide5

Descriptions from Romans 1:1

APOSTOL PABLO

ALIPIN NI JESU-CRISTO

TINAWAG UPANG MAGING APOSTOL

HINIRANG UPANG MANGARAL NG MAGANDANG BALITA

ECMI - Cavite

his condition
HIS CONDITION

ALIPIN

(SLAVE)

NI

JESU-CRISTO

batas sa mga alipin
BATAS SA MGA ALIPIN

Exodo 21:1-6

 • "Ito angtuntuningibibigay mo sabayang Israel.
 • Kapagangisangtao'ybumilingalipingHebreo, maglilingkoditosakanyasaloobnganimnataon. Sa ikapito, makalalayanasiyanahindikailangangtubusin.
 • Kung angalipin ay walangasawanangbilhin, aalissiyangwalangasawa. Ngunit kung may-asawasiyanangmabili, kasamaniyasapag-alisangkanyangasawa.

ECMI - Cavite

slide8

“Kung sakanyangpagkaalipin ay ikinuhasiyangasawa at nagkaanaksila, angbabae at angmgaanak ay maiiwansaamo; siyalamanganglalaya.

 • Ngunit kung ayawnaniyangumalissapagkatmahalniyaangkanyangasawa'tanak, gayon din angkanyangamo
 • patutunayanniyaitosaharapanngDiyos: dadalhinsiyasapintuan, satabinghambang pinto at bubutasanangisaniyangtainga. Sa gayon, magigingalipinsiyahabangbuhay.

ECMI - Cavite

kalagayan ng alipin
KalagayanngAlipin

PAG-AARI NG AMO

WALANG KARAPATAN

GUMAGAWA PARA SA AMO

HIS WILL BELONGS TO THE MASTER

ECMI - Cavite

bigyan ng kaukulang pansin
BigyanngKaukulangPansin
 • Tuladni Pablo, tinatanggap mo banaikaw ay pag-aariniJesu-Cristo?
 • Isinuko mo na bang lahatangiyongmgakarapatankayJesu-Cristo?
 • Anglahatbangiyonggawain ay parakayJesu-Cristo?
 • Anglahatbangmga personal mongambisyon ay tinalikuran mo naparakayJesu-Cristo?

ECMI - Cavite

bilang alipin ni jesu cristo isinuko mo na ba sa kanya ang lahat
BilangalipinniJesu-Cristo, isinuko mo nabasakanyaanglahat?

TRABAHO

MGA ANAK

ARI-ARIAN

ASAWA

KALUSUGAN

PERA

REPUTASYON

slide13

HIS CALLING

BILANG APOSTOL

AMBASSADOR

‘SENT ONE’

ECMI - Cavite

slide14

He was a representative of King Jesus and he operated under His Divine authority.

 • When Paul spoke, he spoke for the Lord.
 • When he acted, he acted as a representative of the throne of Heaven.
 • His authority was the very authority of God Himself.
ano ang kabuluhan nito
AnoangKabuluhanNito?
 • Si Pablo ay tinawagngDiyosupangmaglingkodsaDiyos.
 • 1 Timoteo 1:12-14
  • NagpapasalamatakosaatingPanginoongJesu-Cristo nanagbibigaysa akin nglakas, dahilitinuringniyaakongkarapat-dapatnamaglingkodsakanya,
  • kahitnanoonguna'ynilapastangan, inusig at nilaitkosiya. Sa kabilanito'ynahabagsa akin angDiyossapagkathindikonalalamanangakingginagawanoongako'yhindi pa sumasampalataya.
  • Pinasaganasa akin angkagandahang-loobngatingPanginoon at ipinagkaloobniyasa akin angpananampalataya at pag-ibignanatatagpuansaatingpakikipag-isakay Cristo Jesus.”
ano ang kabuluhan nito1
AnoangKabuluhanNito?
 • Tuladngpagpili at pagtalagangDiyoskay Pablo, ganoon din angkanyangginawasainyo at sa akin.
 • Angbawatisa ay pinagkaloobanngmahalaganggawainparasakanyangikaluluwalhati.
  • 1 Corinto 12:11 “Ngunitisang Espiritu lamanganggumagawanglahatngito at namamahagingiba'tibangkaloobsabawatisa, ayonsakanyangipinasya.”
slide17

While we do not hold the office of Apostle, we are the ambassadors of Heaven.

 • God has commissioned us to be His spokespersons to a lost and dying world.
 • In fact, the Bible plainly tells us that we are the very words of God written to speak to the people of the world (2 Cor. 3:2-3).
slide18

When the world sees you and me, lets ever let them see a people who are sold out and committed to the will of God in the world.

 • Like salt in a bland world, we should flavor our lives with the glory of God and create a thirst in others for the things of God, (Matt. 5:13-16).
slide19

HIS COMMISSION

HINIRANG UPANG

MANGARAL NG

MAGANDANG

BALITA NG DIYOS

slide20

DATING BUHAY NI PABLO BAGO SIYA HINIRANG NG DIYOS

BAGONG BUHAY NI PABLO NANG SIYA AY HINIRANG NG DIYOS

PERSECUTOR OF CHRISTIANS

PROTECTOR OF CHRISTIANS

LIVING A LIFE UNDER GOD’S GRACE

LIVING A LIFE OF LEGALISM

REBELLION AGAINST CHRIST

RADICAL FOLLOWER OF CHRIST

HEADED TOWARD A RELIGIOUS HELL

HEADED TO HEAVEN TO BE WITH THE LORD FOREVER

slide21

HIS COMMISSION

It is the Gospel of God – hindinagmulasatao, kundipinlanongDiyos.

It is a Gospel born in the heart of God.

It is the only Gospel that will save the lost.

We are the messengers of this Gospel in this present day.

slide22
RX

=

MATAAS ANG LAGNAT

slide25
RX

SPIRITUALLY SICK

slide26

Resume of a Christian

OUTSTANDING QUALIFICATIONS

NAGLILINGKOD NG BUONG KATAPATAN KAY JESU-CRISTO BILANG ALIPIN HABANG BUHAY.

TUMUTUGON SA TAWAG NG DIYOS BILANG KANYANG TAGAPAGSALITA.

BILANG HINIRANG NG DIYOS, PATULOY NA NAG-AARAL NG KANYANG MGA SALITA UPANG MAIBAHAGI SA IBANG TAO NA MAY KARAMDAMANG ESPIRITUWAL.

ad