organi shqyrtues i prokurimi oshp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organi Shqyrtues i Prokurimi – OSHP-ë PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organi Shqyrtues i Prokurimi – OSHP-ë

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Organi Shqyrtues i Prokurimi – OSHP-ë - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Organi Shqyrtues i Prokurimi – OSHP-ë. Organi Shqyrtues i Prokurimi -OSHP-ë. OSHP përbehet nga Kryetari dhe Anëtaret dhe një sekretariat i udhëhequr nga kryesuesi Ne rast te mungesës se kryetarit atë e zëvendëson njeri nga anëtaret e bordit me përkrahjen e shumicës tjetër

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organi Shqyrtues i Prokurimi – OSHP-ë' - gyala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organi shqyrtues i prokurimi oshp1
OrganiShqyrtuesiProkurimi -OSHP-ë
 • OSHP përbehet nga KryetaridheAnëtaret dhe një sekretariat i udhëhequr nga kryesuesi
 • Ne rast te mungesës se kryetarit atë e zëvendëson njeri nga anëtaret e bordit me përkrahjen e shumicës tjetër
 • Rregullorja e punës e OSHP-se sipas nenit 107
kompetencat e oshp s
Kompetencat e OSHP-së
 • Tëshqyrtojnëankesat e OE;
 • Tëhetojnëdhetëpërcaktojnëfaktetqëkanëshkaktuarankesat e tilla;
 • Tënxjerrinnjëurdhërndajçdopersonipërt’uparaqiturnëprocedurënpërshqyrtimin e prokurimitdhetëjapëdëshmilidhur me çdoçështjeqëPaneliShqyrtues, ikonsideronrelevantelidhur me lëndën e kësaj procedure;
 • Tëmarrinçfarëdomasëtjetërtënevojshmedhetëpërshtatshmepërtëverifikuarargumentetapopretendimettëbërangapalët;
 • T’ijapinurdhërAutoritetitKontraktues duke e detyruarautoritetin e tillëqëtëi’apaguajkompensiminparashtruesittëankesës;
kompetencat e oshp s1
Kompetencat e OSHP-së
 • T’ijapinurdhërAutoritetitKontraktuesqëtëmënjanojëspecifikimetdiskriminueseteknike, ekonomike, financiareosetëpërzgjedhjes, kërkesatosekriteret e përfshiranënjoftim, ftesë, dosjen e tenderitosedokumentet e tjeratëkontratëslidhur me aktivitetin e prokurimit;
 • Tëlëshojnënjëurdhër me tëcilindetyrohenzyrtarëtpërzbatimin e ligjitqëtëndihmojnë OSHP-nënëekzekutimin e njëurdhritë OSHP-së ;
 • Tëimponojgjoba, nëseautoritetikontraktuesnukzbatonvendimiaponjëurdhërtë OSHP-së;
 • OSHP-ë mundtëanulojcertifikatën e prokurimittëlëshuarnga IKAP nësekonstatohet se personiicili e posedonatëcertifikatënukiplotësonkushtet e kualifikimittëpërcaktuaranënenin 23 të LPP-sëose ka bërënjëshkeljetërëndëtëkëtijligjiosetërregullavetëprokurimitsidhe ;
 • Kompetencatjeratëpërcaktuara me ligjdheligjetpërkatëse.
organi shqyrtues i prokurimit oshp
OrganiShqyrtuesiProkurimit – OSHP-ë
 • Kontratatnukmundtenënshkruar pa kaluar se paku 10 ditenga data e publikimittënjoftimit për dhënien e kontratës;
 • Autoritetetkontraktueseduhettenjoftojnëoperatoretekonomikpërafatin e sakteteparashtrimteankesave;
 • Qëllimiiperiudhës se pritjesështëqetesfidohenvendimet e autoritetevekontraktuesengaana e operatoretekonomiktecilëtikonsiderojnëvendimet e paligjshëm.
organi shqyrtues i prokurimit oshp1
OrganiShqyrtuesiProkurimit – OSHP-ë
 • Afati i ankesave 10 dite pas njoftimit për dhënie,pagesa 500 euro;
 • Edhe nëse ankesa tërhiqet OSHP-ë mund te vazhdoi shqyrtimin ne emër te vet (është ne pajtim e direktivën);
 • Parashtrimiinjëankese e obligonAutoritetin Kontraktuesqëautomatikishttapezullojëzbatimin e aktivitetit të prokurimit ;
 • Pezullimi vazhdon gjeresaAutoritetiKontraktuesnjoftohetnga OSHP-jalidhur me vendimin
 • OSHP- ë mundëtënxjerrëurdhërpërheqjen e obligimitpërpezulliminautomatik
organi shqyrtues i prokurimit oshp2
OrganiShqyrtuesiProkurimit – OSHP-ë
 • Ekspertishqyrtuesnëafatprej 10 ditësh, pajisë PSH-së, ankuesindhe AK-së me njëvlerësim me shkrimmbiaktivitetin e prokurimitdhevlefshmërinë e tëgjithapretendimevetëpërfshiranëankesë;
 • Nëafatprejkatër (4) ditësh pas marrjessëvlerësimittëekspertitshqyrtues , AK-swidërgonvendiminlidhur me çështjet e parashtruaranëankesë PSH-së, ekspertitshqyrtuesdheparashtursittëankesës
organi shqyrtues i prokurimit oshp3
OrganiShqyrtuesiProkurimit– OSHP-ë
 • Me kërkesën e ankuesit ose AK-se mbajtja e dëgjimit te hapur për shpjegime ose info shtese.
 • OSHP-ë nxjerrëvendiminpërfundimtarjo me vonë se pesëmbëdhjet (15) ditë, pas marrjessënjoftimitngaparashturusiiankesësdhe AK-sëlidhur me vlerësimin e ekspertitshqyrtues;
 • OSHP mund te shtyje afatin e vendimit (jo me shumë se 20 dite) kurne çështjejanëtëpërfshirafakteveçanarishttëndërlikuara.
 • Nëafatprejtridhjet (30) ditëve, parashtruesiiankesësmundtëkërkojëngaGjykata Supreme shqyrtimin e vendimittë PSH-së.
deklaratat e jo efektivitetit
Deklaratat e Jo efektivitetit
 • Shfuqizimi i pjesshëm ose i teresishemi kontratave për arsye te nenit 131.1;
 • OSHP mund te vendose qe një kontrate te mos jete jo-efektive edhe pse është dhënë ne kundërshtim me LPP-ne për arsye te interesit e përgjithshëm (132.2);
 • OSHP ose një gjykate vendose gjoba AK-se;
 • Çdo pale mund te kërkoji deklaratën jo-efektiviteti nga OSHP ose gjykata (132.6);