Yen yatirim te v k s stem
Download
1 / 32

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Nisan 2013. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA. Devlet destekleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ' - gwenifer-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yen yatirim te v k s stem

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Nisan 2013


Yatirim te v k s stem hakkinda
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA

Devlet destekleri

 • Teşvik ve destek ibareleri çok yaygın olarak kullanılmakla beraber farklı bağlamlarda farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Devletin özel sektöre sağladığı finansal imkanlar dört başlıkta toplanabilir:

  • Maliyet azaltıcı teşvik tedbirleri (Yatırım Teşvik Sistemi, Turizm Yatırım Teşvikleri, Ar-Ge ve Yenilikçilik Yatırım Teşvikleri vs.)

  • Hibeler (ör. Tübitak, Ekonomi Bakanlığı ihracat destekleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri, Sanayi Bakanlığı Ar-Ge ve Yenilikçilik Destekleri)

  • Düşük faizli ve/veya uzun vadeli krediler (ör. Ziraat Bankası, Kalkınma Bankası, Eximbank)

  • Karma uygulamalar (ör. KOSGEB)


Yatirim te v k s stem hakkinda1
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA

Teşvik Sisteminin tarihçesi

 • 1967 yılında Başbakanlığa bağlı olarak YatırımlarıveİhracatıGeliştirmeveTeşvikBürosukurulmuştur.

 • 1970 yılındaDPTTeşvikUygulamaDairesi’ne dönüştürülmüştür.

 • 1971 yılındaSanayiveTeknolojiBakanlığınadevrolmuştur.

 • 1980 yılındayine DPT’ye devrolmuştur.

 • 1991 yılındaisebugünkükonumuolanHazineveDışTicaretMüsteşarlığınabağlanmıştır.

 • 1994 yılındaikimüstakilMüsteşarlıkhalinegetirilmesiile de HazineMüsteşarlığıbünyesine alınmıştır.

 • 2011 yılında Ekonomi Bakanlığı’nın kurulması ile Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.


Yatirim te v k s stem hakkinda2
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA

Teşvik Sisteminin tarihçesi

 • 1980 öncesinde yeri sanayiyi koruma ve ithal ikamesine dayalı sistem çerçevesinde ucu kredi ve girdi teminine yönelik ve ithalatı caydırıcı kota ve gümrük politikası uygulanmıştır.

 • 1980’den itibaren ihracata yönelik politikalar ve teşvik uygulamaları benimsenmiştir. 1986’dan itibaren yatırımlara %60’lara varan hibeler sağlanmıştır.

 • 1990lardan itibaren hibe desteklemesinin kamu maliyesini zor durumda bırakması sonucu öncelikli sektörlerde %60’lara varan düşük faizli krediler sağlanmıştır.

 • Türkiye’nin 1995’te DTÖ’ye üye olması sonucu teşvik politikalarında ihracata yönelik doğrudan sübvansiyonlar, yerli üreticiyi kayırıcı uygulamalar, sektöre yönelik doğrudan destekler yerine ihracatta dolaylı desteklere, ar-ge, çevre koruma kapsamındaki yatırımlara ve bölgesel nitelikli teşvik ve desteklere yönlenilmiştir.

 • 2002’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelişmiş, Normal ve Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamındaki illerde yapılan yatırımlara Gümrük Vergisi muafiyeti ve Toplu Konut Fonu istisnası tanındı.


Yatirim te v k s stem hakkinda3
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA

Teşvik Sisteminin tarihçesi

 • 2004’te yayınlanan 5084 sayılı kanunla (5568 sayılı kanun ile teşvik süreleri uzatıldı, 5350 sayılı kanunla il sayısı artırıldı, 5615 sayılı kanunla asgari çalışan sayısı şartı indirildi) kişi başına gelirin US$ 1500’ün altında oluğu ve sosyo-gelişmişlik endeksinde eksi durumda olan 49 ile gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren hissesi, enerji desteği ile OSBlerde bedelsiz arsa tahsisi (kalkınmada öncelikli +4 il dahil) destekleri getirilmiştir.

 • 2006’da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi istisnası, Faiz desteği unsurlarını içeren ve yürürlükteki Genel Teşvik Sistemine benzer bir teşvik sistemi getirildi.

 • 2009’da yayınlanan BKK (2011’de BKK ile teşvik süreleri uzatıldı) ile İBBS2 bölgelerine yönelik genişletilmiş bölgesel teşvikler ve büyük ölçekli yatırımlara yönelik teşvikler uygulanmaya başlanmıştır. Yatırım yeri tahsisi, kurumlar/gelir vergisi indirimi, SGK primi işveren hissesi desteği geldi.

 • 2012’de uygulanmaya başlayan Yeni Teşvik Sistemi ile teşvik kapsamları ve İBBS3 düzeyine göre teşvikli sektörler detaylandırılmıştır.


Temel yen l kler
TEMEL YENİLİKLER

Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012’den itibaren geçerli)

 • Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel teşvikler il düzeyine (İBBS-3) dönüştürüldü. Buna göre daha önce Doğu Marmara Bölgesi’ni oluşturan 5 il (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) için aynı teşvikler uygulanırken yeni sistemle Kocaeli 1. Bölge kabul edilirken, Sakarya, Bolu ve Yalova 2. Bölge, Düzce 4. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Bölge düzey sayısı arttıkça sağlanan teşviklerin kapsamı büyümektedir. Bölgesel olarak Teşvik edilen sektörler de illere göre belirlenmiştir.

 • Bölge sayısı yeni sistemle 4’ten 6’ya çıkmıştır.

 • 6. Bölgeye yapılan yatırımlar asgari tutarı (500 bin TL) aşmak kaydıyla sektör sınırlaması olmaksızın Bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir.

 • Cari açığı azaltmak ve ileri teknoloji ve katma değer içeren yatırımları teşvik için “Stratejik Yatırımlar” adı altında yeni bir teşvik kapsamı oluşturuldu. Stratejik Yatırımlar kapsamında sağlanacak teşvikler Bölge ayrımı olmaksızın tüm Türkiye sathında geçerli olacaktır.

 • Sanayi Odalarının yanı sıra Genel Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilen kurumlar arasına Kalkınma Ajansları ile Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek diğer odalar da eklenmiş oldu. Bakanlıkça görevlendirme yapılması halinde Yatırım Tamamlama Vizesi işlemleri de bu kurumlar üzerinden yapılabilecek. Kalkınma Ajansları, teşvik belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi.


Temel yen l kler1
TEMEL YENİLİKLER

 • OSBlere yapılan yatırımlar, aynı sektördeki asgari 5 firmanın yatay veya dikey entegrasyon sağlayacak ortak yatırımları bir alt Bölgenin teşviklerinden (daha geniş teşvik imkanı) yararlanacaktır.

 • Öncelikli Yatırım Konuları başlığı altında 5. Bölge Teşviklerinden yararlanacak yeni bir teşvik statüsü getirildi.

 • Teşvikli Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar listesindeki sektörlerin bazılarında asgari yatırım tutarlarında indirim yapılmıştır.

 • 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgeye yapılan yatırımlarda Vergi İndirimi, ilgili yatırımdan kazanılacak kazançların yanı sıra Yatırıma Katkı oranının belirli bir yüzdesine varana kadar diğer tüm faaliyetleri için de geçerli olacaktır. Yani, İstanbul merkezli bir firma Diyarbakır’a yapacağı yatırım çerçevesinde alacağı teşvik belgesi kapsamında İstanbul’daki ve diğer illerdeki kazançları için de vergi indiriminden yararlanacaktır.

 • Bina inşaatlarında KDV iadesi (asgari 500 milyon TL’lik Stratejik Yatırımlarda), Gelir Vergisi Stopajı Terkini (6. Bölgeye yapılan yatırımlarda) adı altında iki yeni teşvik unsuru gelmiştir.


Kalk nma ajanslar na verilen g revler
Kalkınma Ajanslarına verilen görevler

 • 10 milyon TL’ye kadar yatırımlar için Uygulama Tebliği Ek-4’te yer alan sektörlerdeki yatırımlar için Genel Teşvik Belgesi başvuruları ilgili Kalkınma Ajansına yapılabilecek.

 • Kalkınma Ajansları, Teşvik Belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi.

 • Kalkınma Ajansları, Teşvik Belgeli yatırımların 6’şar aylık dönemlerle gerçekleşme durumlarını Ekonomi Bakanlığı’na raporlamakla görevlendirildi.

 • Kalkınma Ajanslarına Ekonomi Bakanlığı’nın görevlendirme yapması halinde Teşvik Belgeli yatırımlar için Yatırım Tamamlanma Vizesi düzenleme yetkisi verilecek.

2010-2012 yıllarında Doğu Marmara illerine orta ve büyük ölçekli 19 milyar TL’lik yatırım (Türkiye’nin %10,25’i) öngören 794 teşvik belgesi (Türkiye’nin %5,1’i) alınmıştır. 2012 yılında Kocaeli’de ayında toplam 166 teşvik belgesi kapsamında 2,5 milyar TL’lik yatırım (Türkiye’nin %4,4’si) öngörülmüştür.


Yen ve esk te v k b lgeler har talari
YENİ VE ESKİ TEŞVİK BölgeLERİ HARİTALARI

Yeni Teşvik Bölgeleri Haritası

Eski Teşvik Bölgeleri Haritası


Te v k unsurlari
TEŞVİK UNSURLARI

Kimler teşvik belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler

 • Adi ortaklıklar

 • Sermaye şirketleri

 • Kooperatifler

 • Birlikler

 • İş ortaklıkları

 • Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar)

 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

 • Dernekler ve vakıflar

 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri


Te v k unsurlari1
TEŞVİK UNSURLARI

Teşvik Belgesi için hangi kurumlara başvurulabilir?

 • Genel Teşvik Belgesi (Uygulama Tebliği EK-4’te yer alan sektörlerdeki azami 10 milyon TL’lik yatırımlar):

 • Adana Sanayi Odası,

 • Ankara Sanayi Odası

 • Aydın Sanayi Odası

 • Balıkesir Sanayi Odası

 • Denizli Sanayi Odası

 • İzmir ve Muğla illeri için Ege Bölgesi Sanayi Odası

 • Eskişehir Sanayi Odası

 • Gaziantep Sanayi Odası

 • İstanbul Sanayi Odası

 • Kayseri Sanayi Odası

 • Kocaeli Sanayi Odası

 • Konya Sanayi Odası

 • İlgili Kalkınma AjanslarıTe v k unsurlari3
TEŞVİK UNSURLARI

Genel Teşvik Sistemi

 • Türkiye sathında teşvik edilen ve asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki (Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova için 1 milyon TL, Düzce için 500 bin TL) yatırımlar Genel Teşviklerden yararlanabilmektedir.

 • Not: Teşviklerden yararlanamayacak sektörler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4’te yer almaktadır.  

 • Teşvik unsurları:

  • KDV istisnası: Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ister yurtdışından olsun ister iç piyasadan olsun KDV ödenmeden alınmasını sağlar.

  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarının gümrük vergisinden muaf olarak ithaline imkan verir.

  • Tersanelerde gemi, yat (asgari 24 m), yüzertesisvedenizaraçları yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler (işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi dahil) için asgari ücrete tekabül eden SGK primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak.


Te v k unsurlari4
TEŞVİK UNSURLARI

Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Teşvik Sistemi

 • Ar-Ge Yatırımları: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar

 • Çevre Yatırımları: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar. Doğrudan mal üretimine ve bertarafına yönelik olanlar Bölgesel Teşvik Sistemi altında değerlendirilmekte.

 • Teşvik unsurları:

  • KDV istisnası: Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ister yurtdışından olsun ister iç piyasadan olsun KDV ödenmeden alınmasını sağlar.

  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarının gümrük vergisinden muaf olarak ithaline imkan verir.

  • Faiz desteği: Yatırım için kullanılan asgari 1 yıl vadeli TL kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan faiz indirimi. Faiz desteği tutarı, azami 50 milyon TL olabilir.


Te v k unsurlari5
TEŞVİK UNSURLARI

Bölgesel Teşvik Sistemi

Asgari yatırım tutarını sağlayan Bölgesel olarak teşvik edilen sektörlerdeki yatırımlar Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 6 farklı Bölge tanımlanmıştır. Gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Bölgeler daha geniş teşviklerden yararlanmaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler US-97 kodlarına göre belirlenmektedir. US-97 kodları için: http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do?

Vergi indirimi teşvikinden 1. Bölge dışında yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir.

Örn. Düzce’de (4. Bölge) bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin

yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %30 x %30 = %9Te v kl sekt rler4
TEŞVİKLİ SEKTÖRLER

Dip Notlar

 • İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili Bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi Bölgesel desteklerden yararlanır.

 • Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.

 • Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.

 • 6. Bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar Bölgesel desteklerden yararlanabilir.

 • Entegre hayvancılık yatırımlarında;

  • 1 . ve 2.Bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

  • 3., 4. ve 5.Bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).


Te v kl sekt rler5
TEŞVİKLİ SEKTÖRLER

Dip Notlar

 • Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece Organize Sanayi Bölgelerinde teşvik edilir.

 • 6. Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar Bölgesel desteklerden yararlanır.

 • 6. Bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

 • Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:

  • Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.

  • Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları

  • İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar

  • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil)

 • Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek Bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.

 • Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2.Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.


Te v k unsurlari7
TEŞVİK UNSURLARI

Büyük Ölçekli Teşvik Sistemi

Asgari yatırım tutarını sağlayan teşvik edilen sektörlerdeki tüm Türkiye’de sathında teşvik edilen büyük ölçekli yatırımlar. Teşvik unsurları Bölgelere göre değişiklik göstermektedir.  Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce organize edilen Yatırım Teşvik Sistemi’nde Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 6 Bölgesel sınıflandırma altında toplanmıştır.

Vergi indiriminden 1. Bölge dışında yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir.

Örn. Düzce’de (4. Bölge) bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin

yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %40 x %30 = %12
Te v k unsurlari10
TEŞVİK UNSURLARI

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi

 • Stratejik Yatırım kapsamına giren yatırımlar için Türkiye sathında geçerli teşvikler sağlanacaktır. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’da stratejik yatırımlar kapsamında teşvik edilen yatırımlar aynı teşviklerden yararlanacaktır. Bir yatırımın Stratejik Yatırımlar kapsamında olup olmadığının nihai tespitini Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu yapacaktır.

 • Stratejik yatırımlar:

  • BBK EK-4’te yer alan teşvik edilemeyecek yatırım sektörleri içinde yer almayan,

  • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,

  • %50’den fazlası ithalat ile karşılanan,

  • Asgari %40 katma değer üreten

  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az US$ 50 milyon olan (rafineri ve petrokimya yatırımları ile yurt içi üretimi yoksa bu şart aranmayacaktır) yatırımlardır.

Vergi indiriminden yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir.

Örn. Kocaeli’de bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin

yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %50 x %50 = %25


Te v k unsurlari11
TEŞVİK UNSURLARI

Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi

Katma Değer Oranı ile ilgili hesaplama Uygulama Tebliği Ek-10’da yer almaktadır.

Katma Değer Oranı hesaplama formülü: (Yıllık Satış Tutarı/Yıllık Üretim Maliyeti) – 1Te v k unsurlari13
TEŞVİK UNSURLARI

Öncelikli Yatırımlar

 • Aşağıdaki sektörlerdeki yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden yararlanır:

  • Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

  • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları 

  • Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli vb. mahiyette yatırımlar

  • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (ör. Kocaeli-Sakarya Karadeniz Kıyı Bandı) yapılacak turizm yatırımları

  • Asgari 50 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)

  • Sağlık Bakanlığı proje onayına istinaden yapılacak asgari 20 milyon TL sabit yatırım öngören biyoteknolojik ilaç, onokoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar

  • Savunma Sanayi Müsteşarlığı proje onayına istinaden yapılacak asgari 20 milyon TL sabit yatırım öngören savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar

  • Maden istihraç ve/veya işleme yatırımları (I. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul’da yapılacak yatırımlar hariç)

  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları

  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar

  • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.”


D kkat ed lmes gereken hususlar
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Bölgesel (Öncelikli Yatırım Konularındakiler ve Alt Bölge Desteğinden yararlanacak olanlar dahil), Büyük Ölçekli, Stratejik Yatırım kapsamına giren yatırımlar için talep halinde Genel Teşvik Belgesi düzenlenebiliyor. (Ör. 50 milyon TL’lik Otomotiv Yan Sanayi yatırımı hem Büyük Ölçekli, hem Bölgesel hem de Genel Teşvik Belgesi ve hatta belki Stratejik Yatırımlar Teşvik Belgesi alabilir.) Teşviklerden azami ölçüde yararlanılabilmesi için doğru yönlendirme ve bilgilenme büyük önem taşımaktadır.

 • Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler incelenirken US-97 koduna tekabül eden sektörün kontrol edilmesinde fayda görülmektedir. Örnek: Teşvikli sektörler listesinde Lisanslı Depoculuk görünürken US-97 kodundan kontrol edildiğinde Tahıl Ambarlama alanındaki Lisanslı Depoculuk yatırımlarının teşvik edildiği görülmektedir.

 • Aynı şekilde Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler ile ilgili dipnotlarda yer alan bilgiler atlanmamalıdır.

 • Teşvik Belgesi başvurularında en kritik hususlar, muaccel SGK prim ve idari para cezası olmamalı veya yapılandırılmış olmalı, ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı ile Uygulama Tebliği EK-2’de geçen izin ve ruhsat belgeleri

 • Teşvik Belgesinin alınması sonrası Kalkınma Ajanslarınca Bakanlığa 6 ‘şar aylık bildirimlerle yatırımların gerçekleşme düzeyi izlenecektir.

 • Teşvik Belgesi ile kullanılmış makine-teçhizat (Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımları hariç) ve komple tesis (izne bağlı) ithali mümkün.ad