slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁSOBOVANIE (nákup) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁSOBOVANIE (nákup)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ZÁSOBOVANIE (nákup) - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

ZÁSOBOVANIE (nákup). Prof. Ing. Viera Marková, PhD. Štruktúra prednášky. Vymedzenie zásobovacej činnosti (nákupu) Druhy a organizácia nákupu Riadenie zásob Normovanie zásob Stanovenie normatívu zásob Metódy riadenia zásob. 1. Vymedzenie zásobovacej činnosti (nákupu).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁSOBOVANIE (nákup)' - gustav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZÁSOBOVANIE(nákup)

Prof. Ing. Viera Marková, PhD.

trukt ra predn ky
Štruktúra prednášky
 • Vymedzenie zásobovacej činnosti (nákupu)
 • Druhy a organizácia nákupu
 • Riadenie zásob
 • Normovanie zásob
 • Stanovenie normatívu zásob
 • Metódy riadenia zásob
1 vymedzenie z sobovacej innosti n kupu
1. Vymedzenie zásobovacej činnosti (nákupu)
 • zásobovacia činnosť ako súčasť podnikateľského transformačného systému
slide4

zásobovanie podnik v nich

výroba vytvára hodnotu

odbyt pre zákazníka

Model podnikateľského transformačného systému

2 skupiny podnikových činností:

1. PRIMÁRNE PODNIK. ČINNOSTI

slide5

2. PRIEREZOVÉ (podporné) PODNIKOVÉ ČINNOSTI

personalistika

financovanie

investície

výskum a vývoj

všeobecná administratíva

 • VSTUPY pre podn. transf. systém zabezpečuje

DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM

 • VÝSTUPY zabezpečuje ODBERATEĽSKÝ SYSTÉM
z sobovanie
Zásobovanie:

=súbor činností podniku, ktoré súvisia so stanovením potrieb materiálových zdrojov potrebných na zabezpečenie predmetu činnosti podniku, ako aj s ich obstaraním

CIEĽ:

zabezpečiť materiálové vstupy do reprodukčného procesu v požadovanom množstve, kvalite, sortimente a čase pri dodržaní kritéria optimálnosti

okruh z sobovac ch innost lohy z sobovania
Okruh zásobovacích činností (úlohy zásobovania):
 • nákupný prieskum potrieb (trhu)
 • vyhodnotenie najvhodnejších dodávateľov
 • objednanie materiálu
 • doprava materiálu od dodávateľa do podniku
 • vstupná kontrola materiálu
 • skladovanie materiálu
 • výdaj materiálu
model z sobovania
Model zásobovania:

DODÁVATELIA

- výrobcovia

- obchodníci

„SPOTREBITELIA“

 • výroba, vnútropod.
 • odbyt, útvary
 • investičný útvar

útvar zásobovania

vz jomn vz ahy m u ma charakter
Vzájomné vzťahy môžu mať charakter:
 • vecný – fyzické dodávky (priame alebo prostredníctvom sprostredkovateľa)
 • finančný
 • informačný
2 druhy a organiz cia n kupu
2. Druhy a organizácia nákupu

2.1. Druhy nákupu

2.2. Organizácia nákupu

druhy n kupu
Druhy nákupu

a)podľa obsahu:

 • nákup materiálu a výrobkov na opätovný predaj,
 • nákup materiálu a komponentov pre potreby výroby,
 • nákup materiálov, výrobkov, komponentov na zabezpečenie prevádzky podnikania,
 • nákup služieb pre výrobu, údržbu, zabezpečenie prevádzky,
 • nákup materiálov, výrobkov, služieb, informácií pre výskum, vývoj, investičný rozvoj.
slide12
b) z hľadiska manažérskeho rozhodovania:
 • opakovaný nákup,
 • modifikovaný nákup,
 • nová nákupná úloha.

c) Z hľadiska organizácie a postavenia zásobovania v štruktúre podniku:

 • útvar zásobovania patrí do OBCHODNÉHO ÚSEKU,
 • útvar zásobovania patrí do VÝROBNÉHO ÚSEKU,
 • SAMOSTATNÝ útvar zásobovania (tzv. ”MTZ”).
slide13

MANAŽÉR ZÁSOBOVANIA

NÁKUP

SKLADOVANIE

DOPRAVA

1. funkčná činnosť

 • skupina

materiálov

2. skupina mat.

.

.

1. funkčná činnosť

1. skupina materiálov

2. skupina mat.

.

.

1. funkčná činnosť

1. skupina materiálov

2. skupina mat.

.

.

d) z hľadiska deľby práce:

FUNKČNE CENTRALIZOVANÝ TYP organizácie útvaru zásobovania – založený na deľbe práce podľa funkčných činností:

Výhoda: užšia špecializácia pracovníkov, vyššia odbornosť,

skúsenosti

Nevýhoda: šablónovité myslenie

Uplatnenie: veľké podniky (relatívne stabil. a úzky výrob. program)

slide14

MANAŽÉR ZÁSOBOVANIA

1. materiál. skupina

2. materiálová skup.

3. materiál. skupina

1. funkčná činnosť

2. funkčná činnosť

.

.

1. funkčná činnosť

2. funkčná činnosť

.

.

1. funkčná činnosť

2. funkčná činnosť

.

.

FUNKČNE DECENTRALIZOVANÝ TYP organizácie útvaru zásobovania

Výhoda: hlbšie tech. znalosti prac. a vzťahy s dodávateľmi

Nevýhoda: nižšia odbornosť zvládnutia niektorých funkčných činností

Uplatnenie: stredné a veľké podniky s veľkým počtom materiálových druhov alebo dodávateľov

h adisk de by pr ce a pecializ cie
Hľadiská deľby práce a špecializácie:
 • funkčné hľadisko – nákupný marketing a plánovanie, nákup, skladovanie
 • hľadisko sortimentu mat. – mat. skupiny 1, 2, 3,…
 • dodávateľské hľadisko – skupiny dodávateľov 1, 2, 3
 • výrobkové hľadisko
 • spotrebiteľské hľadisko
 • geografické hľadisko
organiz cia z sobovania
Organizácia zásobovania

= usporiadanie zásobovacích činností a organizačných útvarov, v ktorých sa tieto činnosti uskutočňujú

Faktory ovplyvňujúce výber org. štruktúry:

vonkajšie

vnútorné

slide17
Vonkajšie faktory:
  • počet dodávateľov,
  • externé možnosti zabezpečenia dopravy,
  • územné rozmiestnenie dodávateľov.
 • Vnútorné faktory:
  • objem výroby, zameranie, sortiment,
  • kvalifikačná štruktúra riadiaceho aparátu,
  • technické vybavenie podniku,
  • podniková doprava,
  • špecifiká, vyplývajúce z technológie.
3 riadenie z sob
3. Riadenie zásob

Úloha: udržať zásoby na úrovni, ktorá umožňuje kvalitné splnenie funkcie – vyrovnávať časový, priestorový a množstevný nesúlad medzi procesom výroby u dodávateľa a procesom spotreby u odberateľa a zachytávať dôsledky náhodných výkyvov v logistike materiálu a finančných tokoch v reprodukčnom procese

operat vne riadenie z sob
Operatívne riadenie zásob

má zabezpečovať udržiavanie konkrétnych druhov zásob v takej výške a štruktúre, ktorá zodpovedá požiadavkám vnútorných výrobných i nevýrobných spotrebiteľov a zabezpečovať minimalizovanie nákladov na ich obstaranie a udržiavanie v určitom objeme stanovenom normovaním.

z soby
zásoby

= hmotné statky, ktoré sú v podniku a zatiaľ neboli použité na účel, na ktorý sú určené

lenenie z sob
Členenie zásob

podľa toho, kde sa nachádzajúana čo sú určené:

 • spotrebiteľské zásoby (tzv. materiálové / výrobné) – určené na jednorazovú spotrebu;
 • zásoby v spracovaní = nedokončená výroba;
 • odbytové zásoby – určené na odbyt.
pl novanie z sobovania

zdroje materiálu

potreba materiálu

Plánovanie zásobovania

Zásoby viažu kapitál  snaha plánovať ich objem a zosúlaďovať ho s výrobným programom

Základ plánovania: bilancia potrieb a zdrojov materiálov

Zpoč + D = SM + Zkoneč

Zpoč = počiatočná zásoba materiálu

D = dodávky materiálu

SM = spotreba materiálu

Zkoneč = konečná zásoba materiálu

slide23

Určenie potreby dodávok:

D = SM + Zkoneč – Zpoč

norma spotreby = maximálne množstvo materiálu potrebné na výrobu jednotky produkcie

(čistá spotreba + odpad + straty)

Určenie veľkosti spotreby materiálu:

Spotrebu nenormovaného materiálu stanovíme kvalifikovaným odhadom podľa stavu výšky zásob, podľa požiadaviek útvarov, na základe skúseností

a met da priameho v po tu
a) Metóda priameho výpočtu

SM = Qpl * THNSM

- používa sa pri spotrebe jedného materiálu na viacero výrobkov - podobne ako pri metóde priameho výpočtu  súčet potreby mat. na výrobu každého výrobku

b) Indexná metóda

SM = SMskutoč * i1 * i2 * i3 * …* in

kde “i” je index zmeny v Sk; i = SM1 / SM0

c) Výrobková metóda

slide25

d) Metóda typových reprezentantov

- používa sa pri širšom sortimente podobných výrobkov, kde vyberieme jeden (typový reprezentant) a potrebu materiálu prepočítame prenásobením normy spotreby tohto výrobku

– používa sa pri plánovaní výroby výrobkov, na ktorú nie sú vypracované normy spotreby materiálu

e) Analógová metóda

4 normovanie z sob
4. NORMOVANIE ZÁSOB

Základné pojmy:

 • bežná obratová zásoba Zb
 • poistná zásoba Zp
 • technická / technologická zásoba Zt
 • maximálna a minimálna zásoba Zmax, Zbmin
 • sezónna zásoba,
 • dodávkový cyklus.

Zmax = Zmin + dodávka

Zmin = Zp + Zt

normovanie z sob z kladn met da rie enia optim lneho mno stva z sob v podniku
Normovanie zásob = základná metóda riešenia optimálneho množstva zásob v podniku

1. Klasické metódy stanovenia noriem:

 • stanovenie normy Zb pomocou dodávkového cyklu

Zb = dc / 2

 • stanovenie normy Zb v hmotných jednotkách

Zbh= Zb *  SMdenná m, kg, t,…

slide28

ZbSk= Zbh * cj = Zb *  SMdenná * cj = dc/2 * SMdenná * cj

 • stanovenie normy Zb v peňažných jednotkách
 • stanovenie normy Zb podľa očakávanej výšky dodávky

Zbh =  D / 2

slide29

dc = 360 / d d = počet dodávok v sled. období

 • jednoduchým aritm. priemerom: dc =  dc / D – 1
 • váženým arimt. priemerom: dc = (dc*d) / D
 • modusom (najčastejšie sa vyskytujúca veľkosť dodávky)
 • podľa priemernej veľkosti dodávky “D”a priemernej dennej spotreby
 • stanovenie  dodávkového cyklu (dc):

 dc =  D /  SMdenná = (D / d) : (SM / 360)

slide30

2*D *Ndodávku roč

Doptim =

NSKLADroč

2. Optimalizačné metódy stanovenia noriem:

 • pri snahe dosiahnuť minimálne N.:
   • N na dodávku
   • N na udržanie, skladovanie a riadenie zásob
   • N z nedostatku zásob

Harrisov – Wilsonov vzorec pre výpočet optimálnej veľkosti dodávky:

5 normat v z sob
5. Normatív zásob

= priemerné množstvo peňažných prostriedkov viazaných v príslušnej forme zásob

Celkový normatív (zložky):

 • normatív výrobných zásob
 • normatív zásob nedokončenej výroby
 • normatív zásob hotovej výroby
normat v v robn ch z sob
Normatív výrobných zásob

NVZ = čn x øm

Čn = BZ + PZ + TZ = (dc : 2) + PZ + TZ

(dni)

Øm = (Q pl. x norma spotreby mat. x cena mat.) :

počet dní v sledovanom období

(Sk)

normat v z sob nedokon enej v roby
Normatív zásob nedokončenej výroby

NZNV = čn x ØDVN

Čn = vc x k (dni)

vc – dĺžka výrobného cyklu

k – koeficient narastania VN/KJ

ØDVN = (Qpl. x VN/KJ) : počet dní v sled.

období (Sk)

normat v z sob hotov ch v robkov
Normatív zásob hotových výrobkov

NZHV = čn x Ødenná hodnota HV

Čn = (oc : 2) + ec (dni)

oc – odbytový cyklus

ec = expedičný cyklus

ØDVN = (Q x cena) : počet dní v sled. období (Sk)

6 met dy riadenia z sob
6. METÓDY RIADENIA ZÁSOB

A. hladinový systém riadenia zásob:

 • dopĺňanie zásob dodávkami
 • udržanie stavu zásob v určitej výške
  • primeraným objednávaním
  • uskutočňovaním mimoriadnych opatrení

B. metóda “MINI-MAXI”:

 • sledujeme minimálnu a maximálnu hladinu

zásob

slide36

C.metóda “JUST - IN – TIME” (“JIT”)– dodávka včas

 • dobré vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom
 • cieľ: nulové zásoby a výborná kvalita

D) metóda ABC

 • počet položiek jednotlivých druhov zásob
 • objem peňažných prostriedkov na tieto zásoby
slide37
E) Metóda XYZ
 • X – bez výkyvov

- vysoká presnosť stanovenia

 • Y – sezónne výkyvy

- priemerná presnosť stanovenia

 • Z – náhodná spotreba

- nedá sa stanoviť