vest agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling. Folkestyre – kompetanse - samarbeid. Inntak av søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning (v/Marianne K Lorentzen). Oppsummering av «Særskilt inntak 2013» Opplæringslov og forskrift – Hva er nytt ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling' - gunnar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vest agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling
Vest-Agder fylkeskommuneen drivkraft for utvikling

Folkestyre – kompetanse - samarbeid

inntak av s kere med fortrinn og eller rett til spesialundervisning v marianne k lorentzen
Inntak av søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning (v/Marianne K Lorentzen)
 • Oppsummering av «Særskilt inntak 2013»
 • Opplæringslov og forskrift – Hva er nytt ?
 • Tilpassing av opplæringen, Grunnlaget for Vedtak om spes.undervisning.
 • Gjeninnføring av Fortrinnsrett – Status så langt
 • Inntak etter individuell vurdering
 • Grunnkompetanse som realistisk opplæringsmål
 • Opplæring i tilrettelagte grupper
 • Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Utvidelse av opplæringsretten
 • Info-brev nr 2 - skal omhandle nærmere retningslinjer for inntak etter individuell vurdering
tidligere vedleggsskjema utg r dette f r konsekvenser for
Tidligere vedleggsskjema – utgårDette får konsekvenser for:
 • Inntak til særskilt prioritert Vg1 (A)
 • Inntak til tilrettelagte grupper (A)
 • Grunnlag for vedtak om spesialundervisning (B)
 • Grunnlag for tilrettelegging for lærlinger/lærekandidat
 • Overføring av informasjon til skolene
  • Risiko for frafall
  • NyGiv
  • Minoritetsspråklige elever
  • Andre opplysninger
nytt fra oppl ringslov og forskrift
Nytt fra Opplæringslov og forskrift :
 • Rundskriv F-04-13, datert 2.juli 2013:
  • Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning.

Skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning, lovfestes i Opplæringsloven § 5-4.

Dette vil også gjelde ved overgang til videregående opplæring.

NB! Viktig at vedtak om spesialundervisning for 10 trinn og sakkyndig vurderinger følger med eleven.

forskriftsendringene i korte trekk
Forskriftsendringene i korte trekk
 • Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter
 • Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere
 • Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever
 • Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3
 • Mer utfyllende regulering av inntak av voksne
 • Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater
slide11
2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere
 • Tidligere: svært ulik praksis mellom fylkeskommunene ang. hvor mange som tas inn til ”særskilt prioritert utdanningsprogram”, i ordinært inntak og individuelt
 • Nå:
  • Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket
  • Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak
   • Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett
   • Fortrinnsrett – ordinært inntak med individuell behandling
    • Hvilke grupper har fortrinnsrett?
    • Hvem er det viktig at fanges opp i det ordinære inntaket pga for lav poengsum etc.?
inntak til vg1 for s kere med fortrinnsrett
Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett
 • 4fortrinnsgrunnlag:
  • § 6-15 – Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram
  • § 6-17 – Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • § 6-18 – Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk
  • § 6-19 – Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (flere år på Vg1)
6 15 fortrinnsrett til et s rskilt utdanningsprogram
§ 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram
 • Søkere må ha omfattende behov for spesialundervisning
 • Mulighet for å fullføre opplæringen med yrkes eller studiekompetanse
 • I vurderingen skal det ikke trekkes inn:
  • Om søkeren kan fullføre med grunnkompetanse
  • Søkerens mestring av utdanningsprogrammet
  • Søkerens motivasjon eller behov for forutsigbarhet
6 17 fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne
§ 6-17 fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • Søkere må rett til spesialundervisning
 • Søkere må ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt (for eksempel skoler med tilrettelagte tilbud Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening)
 • Må foreligge dokumentasjon av elevenes særlige behov (tidligere enkeltvedtak, helseopplysninger)
 • Det kan heller ikke for disse elevene klages på skoleplassering
2 fortrinnsrett s kere med sterkt nedsatt funksjonsevne
2. Fortrinnsrett – søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • Den gamle fortrinnsretten fra før R94 som gjeninnføres
 • Fortrinnsrett etter § 6-15 og 6-17 må ses i sammenheng
  • For disse søkerne har valg av utdanningsprogram liten betydning – det er en særskilt tilrettelagt skole som er det vesentligste.
  • Skal ivareta både fylkeskommunens og søkerens behov
forts
Forts.
 • Innholdet i fortrinnsretten er regulert i § 6-17 andre ledd
  • Gir FK en mulighet til å ta søkeren inn på en særskilt skole dersom det er tungtveiende grunner – ikke rett til ett bestemt utd. prog.
   • Søkeren har ikke rett til førstevalget sitt
  • FK kan ikke plassere søkeren på ett annet utdanningsprogram enn ett av tre valgte i søknaden
  • Tas inn før det ordinære inntaket
 • Gir ikke hjemmel til å plassere direkte i grupper/særskilte opplæringstilbud etc.
  • Det krever et vedtak om spesialundervisning
 • FK fastsetter i den lokale forskriften hvordan søkere etter denne bestemmelsen tas inn
vilk r
Vilkår:
 • 4 vilkår som må være oppfylt:
  • A) vedtak om spesialundervisning
  • B) Sterkt nedsatt funksjonsevne
   • Fysisk og/eller psykisk
  • C) Må pga den sterkt nedsatt funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn til en skole som er særskilt tilrettelagt
   • Må være sammenheng mellom den sterkt nedsatte funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen
   • Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging (husk universell utforming), tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc.
  • D) Må foreligge dokumentasjon av søkerens særlige behov
   • Ikke krav til sakkyndig vurdering
   • Eks. tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning, dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten, Statped. etc.
saksbehandling
Saksbehandling
  • Kan få inntaksvedtak og spesialundervisningsvedtak på plass tidlig
  • Her vil det være behov for omfattende tilrettelegging for eleven og FK/skolen vil ha behov for å starte prosessen i god tid.
 • Ikke krav om egen sakkyndig vurdering fra PPT.
 • Kommunen må melde søkeren til FK innen 1.10. året før.
  • Kommunen må innhente samtykke til tilmelding fra foreldrene/eleven
fortrinnsrett s kere med rett til tegnspr koppl ring
Fortrinnsrett – søkere med rett til tegnspråkopplæring
 • § 6-18 – ny bestemmelse, men retten var tidl. regulert i bestemmelsene om inntak til knutepunktskoler
 • Søkeren har rett til oppæring i eller på tegnspråk etter oppl. § 3-9 kan søke om:
  • A) Fortrinnsrett for de med rett som ønsker Vg1 med tolk i en ordinær vgs
  • B) Inntak til knutepunktskole etter §§ 6-40 til 6-43
 • Søkeren må i søknaden opplyse hva hun eller han prioriterer høyest.
 • Ved søknad - Krav til sakkyndig vurdering (samme krav i §§ 6-18 og 6-41)
  • Fylkeskommunens PPT er sakkyndig instans
fortrinnsrett for s kere med vedtak om utvidelse av oppl ringsretten 6 19
Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidelse av opplæringsretten (§ 6-19)
 • Gjelder for søkere som har fått vedtak om utvidelse av opplæringsretten etter Oppll § 3-1,femte ledd.
  • Elever i tilrettelagte grupper (HT og AT)
  • Elever som har vedtak om Vg1 over 2 år
  • Evt andre som har hatt vedtak om spesialundervisning og har behov for å utvide opplæringsretten
 • Elevene skal tilmeldes PPT for sakkyndig vurdering innen 1.nov i sitt 3 (4) opplæringsår.
 • Elevene kan gis fortrinn til å videreføre påbegynt opplæring.
fortrinnsrett til vg2 og vg3
Fortrinnsrett til Vg2 og Vg3
 • Egne bestemmelser i ny forskrift som regulerer dette.
  • Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-30)
  • Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-31)
  • Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (§ 6-32)
 • Søknadsfrist 1.februar
 • Må ha innhentet nødvendig sakkyndig vurderinger i forkant.
6 14 inntaksrekkef lgen
§ 6-14 – inntaksrekkefølgen
 • Nytt at det er en bestemmelse med rekkefølgen
  • (1) retten til 1 av 3 valgte utdanningsprogram.
  • Rekkefølgen som inntaket skal gjennomføres etter
   • Søkere med fortrinnsrett (2)
   • Søkere som konkurrerer etter poeng med et særlig ansvar for å fange opp de som ikke får retten til 1 av 3 valgte utdanningsprogram oppfylt – behandles individuelt (3)
    • Individuell behandling får ikke mer – men får retten sin oppfylt
    • Har identifisert flere grupper enn i dag
  • Kapitlet er strukturert i samsvar med rekkefølgen
  • (4) regulerer voksne
inns king av elever med behov for individuell behandling 6 22 6 23 og 6 25
Innsøking av elever med behov for individuell behandling (§§ 6-22, 6-23 og 6-25)
 • Nærmere retningslinjer gis i lokal inntaksforskrift
 • Tilleggsdokumentasjon kan være:
  • Enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn
  • Sakkyndig vurdering som ligger til grunn for vedtak
  • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
  • Uttalelse fra Barnevernet
  • Uttalelse fra spesialist (medisinske forhold)
  • Pedagogisk rapport fra avgiver skole som tydeliggjør spesielle behov hos eleven (tilrettelegging)
  • Opplysninger om elevens opplæringsmål (som grunnlag for tilrettelegging mot Grunnkompetanse)
 • Tilleggsdokumentasjon sendes til 1.ønskeskolen og Utdanningsavdelingen.
 • Nytt vedleggsskjema ????
evaluering av grunnkompetansel pet oppsummering
Evaluering av Grunnkompetanseløpet - Oppsummering
 • Forskyvning i målgruppe, målsetning og resultater
 • Ikke enhetlig tilbud, men mer lokalbaserte løsninger
 • Små grupper og lærerens egenskaper mer viktige en selve modellen
 • GKL har identifisert en målgruppe som har behov for tilrettelagt opplæring i mindre grupper.
 • GKL bidratt til økning i spes.undervisning i segregerte gruppe
 • Ikke grunnlag for å si at GKL som modell har vært virkningsfull for den identifiserte målgruppen
evaluering av grunnkompetansel pet anbefalinger
Evaluering av Grunnkompetanseløpet - Anbefalinger
 • GKL i nåværende form bør avvikles 2014/2015
 • Den identifiserte målgruppen må få et tilbud om tilpasset opplæring/spes.undervisning
 • Den tilpassede opplæringen må hovedsakelig i skje i skolens regi
 • Informasjonsmateriell/rutiner om GK må forbedres
 • GK, som realistisk opplæringsmål, må tydeliggjøres i sakkyndige vurderinger, enkelt vedtak og IOP
 • Opplæring må ta utgangspunkt i elevens realistiske måloppnåelse – også i fellesfag
 • «Strategigruppen» bør vurdere alternative modeller for tilrettelagte grupper som en del av tilbudsstrukturen
 • Det anbefales av praksisbrevordningen prøves ut til den opprinnelige målgruppen til GKL
s rskilt spr koppl ring for minoritets spr klige elever
Særskilt språkopplæring for minoritets-språklige elever
 • Ber om individuell behandling ved innsøking (1.feb.)
  • Legger ved gjeldende enkeltvedtak om særskilt språkopplæring – som beskriver tilbudet eleven har dette skoleåret
 • Ingen søkbare tilbud – men egne opplegg på enkelte skoler vurderes når behovene er kjent for VAF.
 • Muligheter til ett års forsterket språkopplæring ved voksenopplæringen i kommune for elever innen EØS-området. Dette skal på forhånd avklares med fylkeskommunen.
 • Muligheter for enkeltvedtak med f.eks Vg1 over 2 år
prosess og informasjon
Prosess og informasjon
 • 20 og 21 november: Rådgiversamlinger – inntak
 • Info-brev nr 2 som gir nærmere retningslinjer ifmindividuell behandling av søkere.
 • Arbeide med Lokal inntaksforskrift er i gang.
 • 1.februar:
  • Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett og elever som skal vurderes individuelt (ref oversikt)
  • Søknadsfrist for elever som har behov for utsettelse/utvidelse av opplæringsretten av f.eks medisinske grunner (Oppll. 3-1,tredje ledd)
 • Feb/mars «Inntaksmøter» med skolene.