pr f cia iskola 200 6 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prófécia-iskola 200 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Prófécia-iskola 200 6 - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Prófécia-iskola 200 6. Az időpróféták jellegzetességei - 1. rész -. Újra és újra. „Krisztus hangja az, amely a pátriár - kák és a próféták által szól hozzánk Ádám napjaitól az utolsó id ő k esemé - nyeinek lezárásáig.” (Jézus élete, 7 03. oldal.). Két vagy három tanú 1/3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prófécia-iskola 200 6' - gunda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr f cia iskola 200 6

Prófécia-iskola 2006

Az időpróféták

jellegzetességei

- 1. rész -

jra s jra
Újra és újra

„Krisztus hangja az, amely a pátriár-kák és a próféták által szól hozzánk Ádám napjaitól az utolsó idők esemé-nyeinek lezárásáig.”

(Jézus élete, 703. oldal.)

k t vagy h rom tan 1 3
Két vagy három tanú 1/3

„A ti törvényetekben is meg van pedig írva,hogy két ember bizonyságtételeigaz.”

(Jn 8:17).

„Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.”(Jn 5:31).

„Két tanú vagy három tanú szavára halállal lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára meg ne haljon.”(5Móz 17:6).

k t vagy h rom tan 2 3
Két vagy három tanú 2/3

„Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisságés semmiféle bűn miatt; akármi-lyen bűnben bűnös valaki,két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.”

(5Móz 19:15).

„És adom az én két tanúbizonyságomnak,hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.”(Jel 11:3).

k t vagy h rom tan 3 3
Két vagy három tanú 3/3

„Ezúttal harmadszor megyek hozzátok.Két vagy három tanú vallomására megáll minden dolog.”(2Kor 13:1).

„Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt,és hamarosan véghez is viszi az Isten.” (MBT)

(1Móz 41:32).

isten nem v ltozik
Isten nem változik

„Mert én, az Úr, meg nem változom,ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!”(Mal 3:6).

„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”(Zsid 13:8).

„Minden jó adomány és minden tökéle-tes ajándék felülről való,és a világossá-gok Atyjától száll alá,a kinél nincs vál-tozás, vagy változásnak árnyéka.”

(Jak 1:17).

slide7

„hírnök”

próféta

„egybegyűjtő”

próféta

maradék

z nv z
Özönvíz

Énokh

Noé

Noé családja

(8 személy)

nokht l no ig
Énokhtól Noéig

„Akkor ezt mondta az Úr: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora százhúsz esztendő.” (MBT)(1Móz 6:3).

Énokh= tanító

(Bibliai nevek és fogalmak)

„Énokh nyilvánosan tanította az igazsá-got abban a korban, amelyben élt.”

(The Upward Look, 228. oldal).

nokht l no ig1
Énokhtól Noéig

Noé= nyugalom, vigasztalás

(Bibliai nevek és fogalmak)

„Noénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fárad-ságos munkájában a termőföldön, ame-lyet megátkozott az Úr” (MBT).

(1Móz 5:29).

br mt l m zesig
Ábrámtól Mózesig

„És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őketnégy-száz esztendeig.De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és an-nakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.”

(1Móz 15:14-15).

br mt l m zesig1
Ábrámtól Mózesig

Ábrám= magasztos Atya

(Bibliai nevek és fogalmak, 8. oldal)

Ábrahám= sokaság atyja (Uo.)

Mózes= vízből kihúzott, kimentett

(Uo., 172. oldal)

kivonul s
Kivonulás

Ábrám

Mózes

400 év

Józsué, Káleb...

jeremi st l d nielig
Jeremiástól Dánielig

„Ezt mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre” (MBT).(Jer 29:10).

Jeremiás= Jahve magasztos,

Jahve büntet (The SDA Bible Dictionary)

Dániel= Isten a bírám

(Bibliai nevek és fogalmak, 50. oldal)

babiloni fogs g
Babiloni fogság

Jeremiás

Dániel

70 év

A hazatérő nép

d nielt l keresztel j nosig
Dánieltől Keresztelő Jánosig

„Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szó-zat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.”

(Dán 9:25).

János= Jahve kegyelmes

(Bibliai nevek és fogalmak, 114. oldal)

d nielt l keresztel j nosig1
Dánieltől Keresztelő Jánosig

„És én nem ismertem őt; de hogy meg-jelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszál-lani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.És én nem ismer-tem őt; de a ki elkülde engem, hogy víz-zel kereszteljek, az mondá nékem: A ki-re látod a Lelket leszállani és rajta meg-nyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.”(Ján1:31-33).

h rom fokozatos teszt
Három fokozatos teszt

„Figyelmem Krisztus első eljövetelének hirdetésére terelődött... Akik megvetet-ték János bizonyságtételét, nem része-sültek Jézus tanításaiban. Akik megve-tették János bizonyságtevését, nem ré-szesültek Jézus tanításaiban. Sátán arra késztette János üzenetének tagadóit, hogy továbbmenve elutasítsák és ke-resztre feszítsék Krisztust. Miután ezt megtették, már nem részesedhettek Pünkösd napjának áldásaiból.

h rom fokozatos teszt1
Három fokozatos teszt

A templom kárpitjának ketté hasadása bizonyította, hogy a zsidó áldozatok és rendelések többé nem érvényesek. A zsi-dók azonban mély sötétségben marad-tak. Minden fénysugarat elvesztettek, amely megvilágíthatta volna előttük a megváltási tervet. Hasztalanul bíztak továbbra is áldozataikban.”

(Early Writings, 259. oldal).

a messi s felken se
A Messiás felkenése

Dániel

Keresztelő János

483 év

i.e. 457

i.u. 27

János tanítványai

d nielt l a golgot ig
Dánieltől a Golgotáig

„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.”(Dán 9:27).

János= Jahve kegyelmes

(Bibliai nevek és fogalmak, 114. oldal)

d nielt l a golgot ig1
Dánieltől a Golgotáig

„Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, s amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, János-nak” (MBT). (Jel 1:1).

d nielt l a golgot ig2
Dánieltől a Golgotáig

„Ami kezdettől fogva volt, amit hallot-tunk, amit szemünkkelláttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is meg-tapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjé-ről. Mert megjelent az élet, mi pedig lát-tuk, és bizonyságot teszünk róla, és e-zért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pe-dig megjelent nekünk. Amit tehát lát-tunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen

d nielt l a golgot ig3
Dánieltől a Golgotáig

velünk: a mi közösségünk pedig közös-ség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal” (MBT). (1Jn 1:1-3).

a messi s hal la
A Messiás halála

Dániel

János, a látnok

486 ½ év

i.e. 457

i.u. 31

Jézus követei

d nielt l p l apostolig
Dánieltől Pál apostolig

„Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és el-hozassék az örök igazság, és bepecsétel-tessék a látomás és a próféták, és felke-nettessék a Szentek szente.” (Dán 9:27).

d nielt l p l apostolig1
Dánieltől Pál apostolig

Saul= akit Isten kért és kiválasztott

(The SDA Bible Dictionary)

„Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hor-dozza az én nevemet a pogányok és ki-rályok és Izrael fiai előtt.” (Csel 9:15).

d nielt l p l apostolig2
Dánieltől Pál apostolig

Pál= kicsi, csekély

(Bibliai nevek és fogalmak, 187. oldal)

„Legutoljára pedig, mint egy torzszülöt-tnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok kö-zött, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát.” (1Kor 15:8-9).

a v lasztott n p idej nek v ge
A választott nép idejének vége

Dániel

Pál apostol

490 év

i.e. 457

i.u. 34

Az első keresztények

ad