1 / 10

Lars PPT OPL

Lars Ppt

guest50130
Download Presentation

Lars PPT OPL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. (Anderson et al 2000,2001)

  2. 58 68 58 40 55 40 40 50 40 28 44 28

  3. Gamification • Tydliga mål och regler men många olika ingångar • Spelen uppmuntrar till egna uttryck och språk • Spelen mäter och ser hela tiden din utveckling och dina förbättringar • Du utmanas alltid på rätt nivå • Spelen minskar konsekvenserna av misslyckande; man kan misslyckas och börja om igen! • Spelen ger möjlighet till att hela tiden träna och bli bättre

  4. Kreativitet Talang Självförtroende “Americans don’t teach creativity but they kill it less succesfully.”

  5. There is a tension between technology and pedagogy.

  6. Hur kan vi veta att vi saknar kunskap om vi inte redan har den; hur kan vi veta att den alls finns om vi inte redan vet och hur vet vi var vi skall söka den om vi inte ens vet att den finns? Platon (Menon)

More Related