Download
diplomski master rad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
proba PowerPoint Presentation

proba

221 Views Download Presentation
Download Presentation

proba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Diplomski-Master Rad DraganSavić

  2. Tema rada • Komparacija savremenih multimedijalnih Authoring okruženja

  3. Zadatak rada Proučiti i komparirati komercijalna multimedijalna Authoring okruženja sa stanovišta: • opremljenosti biblioteka komponenti, • semantičke moći podrazumevajućeg skript jezika i • lakoće upotrebe okruženja od strane korisnika. Predlaže se komparacija okruženja iz porodice Adobe i Microsoft proizvođača. Komparaciju Authoring okruženja potkrepiti primerima.

  4. Uvod • Sa razvojem interneta došlo je i do rasta popularnosti internet aplikacija. Glavni problem kod standardnih internet aplikacija je interakcija koja je ograničena na mali skup standardnih kontrola. • Ovo je dovelo do pojave bogatih internet aplikacija. RIA (RichInternetApplication) aplikacije su poboljšale korisničku interakciju sa interfejsom. • Multimedijalna Authoring okruženja predstavljaju softverske sisteme koji obezbeđuju kreiranje multimedijalnih prikaza, koji se kao takvi mogu iskoristiti za nosioce interakcije u RIA aplikacijama. • Kompanije Adobe sa svojom Flash/Flex tehnologijom i Microsoft sa svojom Silverlight tehnologijom, su se istakle kao najkompletnije i najviše rasprostranjene.

  5. Uporedne karakteristike U cilju komparacije Silverlight i Flex platformi, na raznim primerima je, između ostalog, upoređen rad sa: • animacijama, • pristup klipbordu, • podršci za web kameru i mikrofon, • predstavljene su razlike u perfomansama i • zastupljenosti obrađivanih tehnologija.

  6. Uporedne karakteristike • Animacije • Flex koristi frame bazirani animacioni model. Za potrebe animacije se koristi Animate klasa koja služi za specificiranje osobina i vrednosti koje želimo da animiramo. • Silverlight je zasnovan na WPF animacionom modelu, koji je vremenski baziran. Silverlight sam izračunava koliko je frejmova potrebno za izvršenje neke akcije. • Zbog lakšeg i bržeg pravljenja animacija većina programera/dizajnera koristi MicrosoftExpressionBlend alat. • Animiranje je lakše izvodljivo u Silverlight-u, upravo zbog ExpressionBlend alata. • Blend ima dva radna okruženja u kojima se u potpunosti obavlja animacija – Design i Animation.

  7. Uporedne karakteristike • Pristup klipbordu • Pristup klipbordu u Silverlight-u je mnogo jednostavniji od istog u Flex-u. Za kreiranje lepih menija koji se aktiviraju na desni taster miša, potrebno je više kodiranja, pa je bolji izbor Flex. • Podrška za web kameru i mikrofon • Pristup kameri u Flex-u se izvršava u par linija koda. • Za razliku od Flex-a, čije funkcije za rad sa kamerom i mikrofonom, omogućavaju audio i video prenos (streaming) preko web-a, kod Silverlight-a to nije moguće. • Naredna verzija, Silverlight 5, koja je trenutno u beta fazi izrade, bi trebalo da donese punu podršku za prenos audio i video sadržaja preko web-a.

  8. Uporedne karakteristike • Perfomanse • Perfomanse pri radu sa 2D animacijama, su dosta bolje pod Silverlight okruženjem. Kod Flex-a je primećen i znatno veći pad perfomansi prilikom povećanja broja objekata. • Flex, za razliku od Silverlight-a, ima ugrađenu podršku za 3D animaciju. • Silverlight je multi-threaded. • Zastupljenost • FlashPlayer je instaliran na oko 97% računara. Silverlight Player je instaliran na nekih 74% računara. • Silverlight podržava samo Windows i Mac operativne sisteme, za razliku od Flash-a koji podržava i Linux.

  9. Arhitektura chat aplikacije

  10. Zaključak • Izbor prave tehnologije za RIA aplikacije, moze biti veoma kritičan i u potpunosti zavisi od zahteva korisnika. • Prednosti Flex-a su u pogledu zastupljenosti tehnologija, zatim audio i video funkcionalnostima i radu sa 3D objektima • Silverlight je bolji po pitanju rada sa 2D animacijama. Ugrađena podrška za multithreadingSilverlight-u donosi bolje iskorišćenje procesorskog vremena. • Dalji razvoj aplikacije bi mogao da uključi audio i video konferenciju.