wychowanie przedszkolne inne formy wychowania przedszkolnego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Inne formy wychowania przedszkolnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Inne formy wychowania przedszkolnego

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Inne formy wychowania przedszkolnego - PowerPoint PPT Presentation

gryta
146 Views
Download Presentation

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Inne formy wychowania przedszkolnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEInne formy wychowania przedszkolnego Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu i Włocławku

  2. FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO • PRZEDSZKOLA PUBLICZNE • PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE • ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ZORGANIZOWANE W SZKOLE • PODSTAWOWEJ • INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (zespoły, punkty) • NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD FORMAMI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SPRAWUJE KURATOR OŚWIATY • Podstawa prawna: • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.2572 z późn. zm.) • Ustawa z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 181, poz.1292 • Rozporządzenie MEN z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania • przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania • (Dz. U. Z 2008 r. nr 7, poz.38) • Rozporządzenie MEN z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów • innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz • sposobu ich działania (Dz. U z 2008 r. nr 104, poz.667) • Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  3. Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  4. ZAKŁADANIE FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa prawna - ustawa o systemie oświaty Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  5. ORGANIZACJA PRACY INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO • nazwa zespołu lub punktu i miejsce jego prowadzenia • cele i zadania • dzienny wymiar godzin, zajęć (w przypadku zespołu również dni • tygodnia) • warunki przyjmowania dzieci na zajęcia • prawa i obowiązki wychowanków • sposób prowadzenia opieki nad dziećmi • warunki organizowania zajęć dodatkowych • terminy przerw w pracy zespołu lub punktu • zakres zadań nauczycieli • Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWALokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymaganiaokreślone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.Dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach zespołu lub punktu w budynku lub jego części innych niż określone wyżej, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:• lokal będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;• lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;• lokal został wyposażony w: co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia wnętrz oraz gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  7. WARUNKI SANITARNE • W zespołach wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych musi być zapewnione miejsce do: • przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci, • przechowywania odzieży wierzchniej (np. wieszaki, szafki), • zapewniony dostęp do sanitariatu oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, • zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie, a pościel i leżaki powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane, • wyposażenie lokali, o których mowa, powinno mieć atesty lub certyfikaty, a zabawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. • Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  8. LOKAL I WYPOSAŻENIE Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  9. ODPOWIEDNIE WYPOSAŻENIE I OPINIE Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska

  10. Opracowanie: Anna Łukaszewska, Jolanta Michalska, Barbara Szczepkowska