Studieretningsprojektet - PowerPoint PPT Presentation

studieretningsprojektet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studieretningsprojektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studieretningsprojektet

play fullscreen
1 / 25
Studieretningsprojektet
252 Views
Download Presentation
griffin-calhoun
Download Presentation

Studieretningsprojektet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studieretningsprojektet Opgaveteknisk vejledning 28. November 2013

 2. Opgaveperiode • Fredag den 6. december kl. 8.00 til torsdag den 19. december kl. 15.00 • Afleveres på elektronisk på Lectio samt i ét underskrevet eksempler på kontoret.

 3. Omfang • Opgavens omfang er normalt 15-20 sider, hvis ikke andet fremgår af opgaveformuleringen. • En normalside 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum. • Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og tekstbilag medregnes ikke i sidetallet.

 4. Indhold OPGAVEN SKAL INDEHOLDE: • Forside • Abstract • Indholdsfortegnelse/disposition • Opgavens enkelte afsnit • Konklusion • Litteraturliste • Evt. bilag • Forklarende noter og litteraturhenvisninger kan skrives nederst på hver side eller evt. samles efter konklusionen.

 5. Forside • Opgavens forside udleveres sammen med opgaveformuleringen

 6. Abstract • Et resumé, der er en kort sammenfatning, skrevet på engelsk • Omfang 15-20 linjer • Placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen • Indhold • Formål og problemstilling: hvilken problemstilling vil du undersøge? • Anvendte metoder: hvad gjorde du og hvordan gjorde du det? • Resultater: hvad er resultaterne af dine undersøgelser? • Konklusion: hvad kan du samlet konkludere? • Udelad citater og henvisninger • Formuler dig præcist og objektivt – undgå formuleringer som ”jeg gjorde” osv. • Varier gerne sproget, så du ikke gentager formuleringer fra opgaven

 7. Abstract – usefulvocabulary • Examine/examination of… • Account for/account of… • Analyse/ analysis of (NB: flertal: analyses)… • Compare/comparison of… • Interpret/interpretation of… • Discuss/discussion of… • Put into perspective… • Consider… • Assess/assessment of… • Estimate/estimation of… • Evaluate/evaluation of…

 8. Indledning • Præsenter kort opgavens problemformulering, hvad der vil blive belyst, og hvordan du har tænkt dig at gøre det. • Opbygning af indledning kan se således ud: • Introduktion til emnet og motivering af valg af vinkel og faglige spørgsmål • Præsentation af problemformulering • Opgavens disposition og faglige metoder

 9. Indledning • En god indledning skal • give en klar og entydig forståelse af hvilket fagligt emne, opgaven behandler • motivere den valgte vinkel på stoffet samt præsentere problemformuleringen - ud fra indledningen skal det stå klar for læseren, hvordan opgaven besvarer sin problemformulering • give læseren lyst til at læse videre.

 10. Afsnit • Hvert afsnit bør have en overskrift • Sørg for, at de enkelte afsnit kommer i en logisk rækkefølge i forhold til den måde, du har valgt at besvare opgaven. • Det kan være hensigtsmæssigt med korte delkonklusioner efter hvert afsnit – kan dog afhænge af fag, så spørg vejleder. • Sørg for at lave overgange mellem afsnittene, så opgaven får et ”flow”

 11. Citater • Citat har flere funktioner. Ved at citere • Viser du, at du har arbejdet med stoffet • Viser du, at du formår at fremdrage relevante og væsentlige dele af stoffet • Et citat skal markeres tydeligt i teksten. • Alt inden for citationstegnene skal altid gengives nøjagtigt som i originalen. • Du skal begrænse dig til få og velvalgte citater. (Dog kan der i tekstanalyseopgaver være behov for flere citater som dokumentation) • Til samtlige citater skal der være en henvisning, hvoraf det fremgår, præcis hvorfra citatet stammer

 12. Citater • Citater skal integreres i din fremstilling. Det betyder, at der skal være en sammenhæng mellem din tekst og citatet. • Med andre ord: lav overgange mellem din tekst og citat!

 13. Fremstilling • Ikke al fremstilling skal være citat • Du må naturligvis gerne inddrage synspunkter, oplysninger og andet materiale fra bøger, som du har læst • Men: det skal være tydeligt angivet, hvor du har det fra. • Det skal desuden være tydeligt markeret, hvornår, det er dig selv, der mener eller analyserer noget, og hvornår du benytter materiale fra andre kilder.

 14. Figurer • I nogle fag, typisk naturvidenskabelige fag bruges ofte figurer, tabeller og grafer i fremstillingen • Sørg for, at disse figurer, tabeller og grafer bliver inddraget i fremstillingen – ligesom citater bør de ikke stå alene • Sørg for, at der er overensstemmelse mellem de betegnelser, der er i fx figuren og på grafen og dem, du anvender i din fremstilling

 15. Konklusion • Opgavens konklusion er dit svar på opgaveformuleringen i kort form. • Derfor er det vigtigt, at der er nøje sammenhæng mellem indledning og problemformulering og konklusion. • Sørg for at gennemlæse indledningen (endnu en gang!) inden du skriver din konklusion. • Selvom konklusionen selvfølgelig placeres sidst i opgavens brødtekst, bør den formuleres således, at den kan læses i forlængelse af indledningen. • Undgå personlige betragtninger og vurderinger, der ikke er relevant for opgaveformuleringen.

 16. Noter og litteraturhenvisning Noter og litteraturhenvisning: • Du skal med litteraturhenvisninger dokumentere, hvorfra du har jeres stof. • Henvisningerne placeres ,hvor det findes hensigtsmæssigt efter velafgrænsede afsnit. Der kan godt være henvisning til flere bøger eller netadresser i én henvisning. • Henvis ikke bare til bogen, men også hvilke sider. F.eks. s. 25- 35. • Litteraturhenvisninger markeres med fortløbende numre – selve henvisningerne skrives nederst på siden, efter hvert hovedafsnit eller samlet lige efter konklusionen. • Forklarende noter kan indgå i denne fortløbende nummerering. • Gå ud fra ,at læseren har et vist forhåndskendskab, så de forklarende noter ikke svulmer op. Du behøver f.eks. ikke at forklare hvem H.C. Andersen var eller hvad 1. verdenskrig er. • Altid henvisninger lige efter citater og tabeller og kort du henter andre steder fra. • Oplysninger fra nettet skal også kunne dokumenteres.

 17. Litteraturliste • Alfabetisk efter forfatternes efternavn: efternavn, fornavn, titel, forlag, udgivelsesår. • Friisberg, Gregers: Dansk politik og økonomi. Gyldendal. 2007. • Skriv evt. i parentes hvordan du omtaler bogen i henvisningerne , så du ikke skal skrive det helt ud hver gang f.eks: (Friisberg). ( I litteraturhenvisningerne behøver du så blot at skrive f.eks: Friisberg, s. 13-17) • Litteraturliste og litteraturhenvisninger er IKKE det samme.

 18. Oplysninger fra nettet • Oplysninger fra nettet skal dokumenteres ligesom alle andre oplysninger, du bruger • Anvendte netadresser skal anføres i litteraturlisten, f.eks. efter den trykte litteratur • Der skal være • Fuld netadresse, forfatter, titel, udgiver, årstal, din besøgsdato

 19. Bedømmelsen Bedømmelsen bygger på en helhedsvurdering, hvor det vurderes i hvor høj grad opgaven lever op til målene med SRP, dvs. din evne til • Faglig fordybelse og evne til at sætte sig ind i nyt fagligt stof • Beherskelse relevante faglige mål • At lave en opgave med overensstemmelse mellem besvarelse og opgaveformulering

 20. Bedømmelsen fortsat • Udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof. • Problemstillingens sværhedsgrad og kompleksitet. • Formidlingen af stoffet herunder beherskelse af formen for en faglig opgave ( f.eks. citatteknik, noter, kilde-og litteraturfortegnelse) samt den sproglige fremstilling.

 21. Andet • Man må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og bedømt • Sygdom – få ej udleveret opgaven hvis du er syg, kontakt skolen hvis du bliver syg, normalt lægeerklæring

 22. Mere andet • Hvis en elev uretmæssigt har skaffet sig hjælp i et omfang, der påvirker bedømmelsen af opgaven (’snyd’) vil blive bortvist fra prøven • Det er kun skolens leder, der kan træffe afgørelse om bortvisning • Ny SRP i den efterfølgende eksamenstermin • Ny opgaveformulering

 23. Vejledning i skriveperioden • Du har mulighed for at få vejledning i hele skriveperioden • Aftal med dine vejledere – elektronisk via lectio- hvornår og under hvilken form denne vejledning finder sted. • Vejledningen må ikke være en bedømmelse af væsentlige dele af besvarelsen. • I eksperimentelle fag, vil der være faglig vejledning tilstede i de perioder, der er afsat til eksperimenter.

 24. Skriveværksted • Der bliver et særligt SRP-skriveværksted fra mandag den 9. december til torsdag den 19.december. • Skriveværkstedet er placeret i B3 og biblioteket er på hverdage bemandet med tre lærere fra kl. 8.30 – 12.30. • I skriveværkstedet vil man kunne stille almen-praktiske spørgsmål. • Afklaring af mere fagrelaterede spørgsmål skal ske ved kontakt til vejlederne.

 25. God arbejds- og skrivelyst!