strategische dilemma s huisvesting barnewiel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
gretchen-medina

Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Strategische dilemma’s huisvesting Barnewiel Februari 2013 Elfred Bakker

  2. Inhoudsopgave • 1 – Bestuurlijke samenwerking Stg. Flore • 2 – Situatie Barnewiel – cluster Oudkarspel • 4 – Toekomstscenario’s Barnewiel - Langedijk

  3. Bestuurlijke samenwerking • Doelstelling. Gebruik maken van gemiddelde schoolgrootte van en door beide besturen. • Beoogd resultaat: - het kunnen handhaven van kleine scholen onder de opheffingsnorm - het verkrijgen van meer tijd voor samenvoeging van kleine scholen

  4. Bestuurlijke samenwerking • Resultaat te bereiken door: 1 – aangaan vormen van federatieve samenwerking: A. samenwerkingsovereenkomst B. aparte rechtspersoon (federatieve stichting) 2 – aangaan bestuurlijke fusie. Ad 1. Gebonden aan wettelijke voorwaarden (4) Ad 2. Geringe kans van slagen op basis van fusietoets en te verkrijgen ministeriële goedkeuring.

  5. Situatie Barnewiel • Achtergrondinformatie - leerlingenaantal van de school neemt afgelopen jaren af; - situatie 01-10-2012: leerlingenaantal Barnewiel 137 leerl.; - instroom leerlingen uit huidige voedingsgebied vertoont geen mogelijkheden tot autonome groei; - binnen voedingsgebied school van Stg. Atrium met sterker positie (leerl. aantal, imago en huisvesting); - daling leerlingenaantal op bestuurlijk niveau DBL verhoogt druk tot opheffing of samenvoeging school; - behoud en versterken onderwijskwaliteit blijft onder druk staan; - school is betrokken in mogelijk proces tot realisatie Brede School; - vanaf 01-08-2012 meerschoolse directievoering Barnewiel.

  6. Situatie Barnewiel • Achtergrondinformatie - Opheffingsnorm gemeente Langedijk 154 leerlingen; vanaf 01-08-2013 153 leerlingen; - leerlingenaantal 3 jaar achtereen onder opheffingsnorm stopzetting bekostiging; - aantal leerlingen per 01-10-2011: 147 leerl.; per 01-10-2012: 137 leerl.; prognose per 01-10-2013: 130 leerl.; - stopzetting bekostiging Barnewiel zonder bestuurlijke maatregelen per 01-08-2014; - vereiste gemiddelde schoolgrootte per 01-10-2012: 261 leerl. DBL telt 262 leerl. per brinnr. Vereiste gemiddelde schoolgrootte per 01-10-2013: 264 leerl. Rekeninghoudend met daling van 2,5% slechts 255 leerl. per brinnr. ; - per 01-10-2013 gemiddelde schoolgrootte geen oplossing meer; - aanvullende bestuurlijke maatregelen vereist ter voorkoming stopzetting bekostiging.

  7. Toekomstscenario’s Barnewiel • Opties 1 – Samenvoegen Steltloper en Barnewiel; 2 – Samenvoegen Barnewiel en Wijde Veert

  8. Situatie Barnewiel • Opties 1 – Samenvoegen Steltloper en Barnewiel + aantal leerlingen voldoet aan toekomstbestendig criterium van 200 leerl.; + beide locaties gaan uit van principes van hetzelfde onderwijskundig concept; + samenvoegen vereist geen verplaatsing van locaties; + beide locaties komen onder aansturing van 1 directeur; + samenvoeging vindt binnen plaats binnen bestuurlijke organisatie DBL; + scholen moeten niet van kleur verschieten; + samenvoegen leidt niet tot financiële consequenties (vorming nevenvestiging). - leerlingen van de school blijven verdeeld over hoofdgebouw en nevenvestiging; - niet bestendigen huidige situatie qua directievoering; - ondersteuning directeur vereist in vorm van locatieleider; - weglek leerlingen door non acceptatie ouders gewijzigde situatie; - beide locaties zijn om geografische redenen onverenigbaar; - verplaatsing van leerlingen over beide locaties onmogelijk; - samenvoegen biedt weinig mogelijkheden tot effectieve inzet personeel / formatie.

  9. Situatie Barnewiel • Opties 2 – Samenvoegen Barnewiel en De Wijde Veert + aantal leerlingen voldoet aan toekomstbestendig criterium van > 200 leerl.; + beide locaties hebben in het verleden al samengewerkt; + samenvoegen vereist geen verplaatsing van locaties; + beide locaties komen onder aansturing van 1 directeur; + verplaatsing van leerlingen over beide locaties is mogelijk; + samenvoeging vindt binnen plaats binnen bestuurlijke organisatie DBL; + scholen moeten niet van kleur verschieten; + samenvoegen biedt mogelijkheden tot effectieve inzet personeel / formatie; + samenvoegen leidt niet tot financiële consequenties (vorming nevenvestiging). - leerlingen van de school blijven verdeeld over hoofdgebouw en nevenvestiging; - beide locaties zijn om geografische redenen onverenigbaar; - school heeft in totaal grote omvang ( aanvankelijk ca. 600 leerl.; op termijn ca. 475 leerl.); - niet bestendigen huidige situatie qua directievoering; - ondersteuning directeur vereist in vorm van locatieleider; - weglek leerlingen door non acceptatie ouders gewijzigde situatie Barnewiel; .

  10. Situatie Barnewiel Toekomstgerichte maatregelen 2013-2014 • Onderzoek ondersteuning meerschools directeur door aanstellen locatieleider per 01-08-2013; • Aanhouden huidige situatie meerschools directeur tot 01-08-2014; • Onderzoek inhoudelijke samenwerking Barnewiel en De Wijde Veert gedurende 2013-2014; • Onderzoek effectieve inzet formatie Barnewiel en De Wijde Veert per 01-08-2014. • Samenvoeging behoudt mogelijkheid tot realisatie Brede School Oudkarspel.