P ërdorimi i sigurt i pesticideve në NOA - mbështetur nga USAID - PowerPoint PPT Presentation

p rdorimi i sigurt i pesticideve n noa mb shtetur nga usaid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P ërdorimi i sigurt i pesticideve në NOA - mbështetur nga USAID PowerPoint Presentation
Download Presentation
P ërdorimi i sigurt i pesticideve në NOA - mbështetur nga USAID

play fullscreen
1 / 18
P ërdorimi i sigurt i pesticideve në NOA - mbështetur nga USAID
158 Views
Download Presentation
grant-mcfarland
Download Presentation

P ërdorimi i sigurt i pesticideve në NOA - mbështetur nga USAID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Përdorimi i sigurt i pesticideve në NOA- mbështetur nga USAID Spërkatësit dhe spërkatja me pesticide

 2. Komponentet e spërkatësit të pesticideve • Rezervuari për ta mbajtur preparatin kimik • Pompa për presion • Sistemi filtrues për të zvogëluar bllokimet • Valvula kontrolluese për të kontrolluar presionin, aktivizimi/deaktivizimi • Gjeneratori (pipthi) i pikave për të kontrolluar shkallën e përdorimit dhe për të prodhuar pika të madhësisë së duhur

 3. Konstruksioni i rezervuarit të spërkatësit të pesticideve • jo-korroziv • Rezistent ndaj kemikaljeve në fermë • Rezistent ndaj diellit • I fortë dhe lehtë i riparueshëm • Kapak që hapet lehtë dhe valvulë kullimi

 4. Pompat spërkatëse: Dallimet

 5. Valvulat kontrolluese për të liruar pesticidin • Dorëza dhe këmbëza: E aktivizon dhe deaktivizon spërkatësin

 6. Sistemi i filtrimit • Shosha për mbushjen e rezervuarit • Filteri i brendshëm • Filteri i pipthit • (Spërkatësit më të mëdhenjë kanë gjithashtu një filter thithës)

 7. Madhësia e pikave spërkatëse Varet nga presioni, madhësia e vrimave dhe modeli i vrimave. Shkalla e rrjedhjes varet nga madhësia e vrimave dhe presioni. Në përgjithësi, madhësia e pikave zvogëlohet(por rrjedhja spërkatëse rritet) kur: • Vrima (vrima në pipth) zvogëlohet • Presioni shtohet • Këndi i ventilatorit rritet

 8. Llojet e pipthave të thjeshtë

 9. Shënjimi i fushës është esencial për spërkatje efikase dhe të saktë Shënjoni pjesët e fushës apo rreshtat e spërkatur • Shmangni spërkatjen e tepruar • Mos e harroni vendin ku keni mbetur

 10. Rrjedhja e pesticidit • Herbicidet mund të rrjedhin dhe të dëmtojnë kulturat tjera, kullotat apo ujin, photo: • http://ëëë1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex9318/ • Insekticidet mund të rrjedhin nëpër shtëpi apo në kosheret e bletëve

 11. Shmangin rrjedhjen e pesticidit • Shmangni temperaturat e larta • Shmangni kushtet shumë të thata • Uleni lartësinë e pipthit nga toka • Spërkatni në drejtim të erës, e jo në drejtim të kundërt • Pse?

 12. Për të shmangur rrjedhjen e pesticidit • Sigurohuni që pipthat janë në gjendje të mirë • Përdoreni kur nuk ka erë apo kur erërat janë të ngadalshme (<10km/h) • Përdorni presion të ulët • Përdorni pikat e madhësisë më të madhe

 13. Komunikoni me fqinjët dhe mbani shënime Informoni fqinjët, bletarëve para se të filloni me spërkatje Mbani shënime për: • Datën dhe kohën e përdorimit • Shkallën dhe përdorimin e kemikaljeve • Kulturën/dëmtuesin dhe fushën e spërkatur • Kushtet klimatike • Kushtet e punës dhe pajisjet

 14. Mbajtja e shënimeve

 15. Pipthat dhe modelet • Koni solid (i mbushur): trajtimet e rreshtave në fushë • Koni i zbrazët: pemishtet me pemë të vogla, kaçubat, shkurret (rrjedhja rritet) • Ventilatori i rrafshët: Trajtimi i rreshtave në fushë dhe herbicidet

 16. Spërkatësi i shpinës për herbicide dhe pipthi • Mos përdorni të njëjtin spërkatës të shpinës për insekticidet/fungicidet dhe herbicidet (ose pastrojeni atë mirë) • Përdorni valvulën e rrafshët • Përdorni valvulë të rrafshët me kapak

 17. Kalibrimi: Sasia e ujit për hektarë • Zgjidhni një pipth • Zgjidhni një rregullator presioni • Përdorni ujë në m2 (10 metra gjerë x 10 metra gjatë) • Matni sasinë e ujit të spërkatur në 100 m2dhe shumëzojeni me 100 = sasia për 10,000 m2 (= një Ha)

 18. Pyetje