Download
1 / 26

Warszawa, 26-27.05.2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

P unkty P ośrednictwa P racy. „Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany z EFS  jako przykład nowatorskich działań w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP. Warszawa, 26-27.05.2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 26-27.05.2011 r.' - gram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Punkty

Pośrednictwa

Pracy

„Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany z EFS  jako przykład nowatorskich działań w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy”.

Urszula Kowalska

Dyrektor Biura Rynku Pracy

Komenda Główna OHP

Warszawa, 26-27.05.2011 r.


Poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy w ohp
Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy w OHP

OHP posiadają sieć wyspecjalizowanych stacjonarnych

i mobilnych jednostek oferujących szeroki wachlarz usług dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy i aktywnego poszukiwania pracy

 • mobilne centra informacji zawodowej

 • młodzieżowe biura pracy

 • kluby pracy

  Ponad 550 tys. rocznie młodzieży objętej tymi działaniami


DOŚWIADCZENIE - innowacja - rozwój

49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

I. Projekty współfinansowane z EFS

 • Poradnictwo zawodowe, kwalifikacje pozazawodowe

 • - integralnym elementem projektów

  II. Projekty wdrażające nowe metody pracy

  dla doradców zawodowych, pośredników

 • Opracowanie nowych testów „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieży”

 • Opracowanie szkolenia e-learningowego

 • Szkolenie kadry

  III. Projekt dotyczący rozwoju sieci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 • Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”


Perspektywa rozwoju us ug rynku pracy przez ohp

Działalność OHP

na rynku pracy

Koncepcja globalna

- system sieciowy

- standardy jakości

- kadra

- zasoby

Potrzeby

lokalne

- elastyczność

- komplementarność

- dostęp

- współpraca

Perspektywa rozwoju usług rynku pracy PRZEZ OHP


Projekt ohp jako realizator usług rynku pracy

Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Okres realizacji – 01.05.2009 – 31.12.2013


Wsp praca lokalna
Współpraca lokalna

Ścisła współpraca z samorządami jest odpowiedzią na bieżące potrzeby lokalne młodzieży


Projekt w liczbach
Projekt w liczbach…

Młodzieżowe Centra Kariery – 150

25 tys. osób

Ośrodki Szkolenia Zawodowego - 65

Punkty Pośrednictwa Pracy - 150


Dzia ania zadania w ramach projektu
Działania - zadania w ramach Projektu

I. Tworzenie warunków ułatwiających młodzieży dostęp do usług projektu :

- uruchamianie, wyposażenie i utrzymanie MCK, PPP

- zatrudnienie i przygotowanie kadry

II. Promocja poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy.

III. Podnoszenie w świadomości młodzieży znaczenia planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego, doskonalenie systemu wymiany informacji na temat dostępnych ofert pracy

IV. Wypracowywanie na potrzeby funkcjonowania sieci nowych rozwiązań i materiałów w zakresie świadczonych usług.


Standardy w zakresie realizacji projektu
Standardy w zakresie realizacji projektu

 • Założenia do tworzenia MCK i PPP

  określają podstawowe zasady i uwarunkowania, gdzie należy szukać lokalizacji jednostek, projekt Porozumienia, warunki lokalowe itp.

 • Zasady w zakresie wyposażenia meblowego

  wykaz mebli dla MCK i PPP, parametry, standard wykonania i kolorystyka mebli.

 • Zasady dotyczące zakupu sprzętu biurowego, komputerowego, multimedialnego

  wykaz i parametry sprzętu

 • Zasady zatrudniania kadry


Wnioski w sprawie tworzenia mck i ppp
Wnioski w sprawie tworzenia MCK i PPP

Kryteria tworzenia MCK i PPP:

 • diagnoza, partnerzy projektu, z którymi zawarto porozumienia

 • uwarunkowania środowiskowe, potrzeby młodzieży

 • charakterystyka warunków lokalowych i przeznaczenie budynku

 • lokalizacja jednostki pod kątem otoczenia społecznego, instytucjonalnego w danej miejscowości


Sie dzia aj cych jednostek mck i ppp
Sieć działających jednostek MCK i PPP

Obecnie na terenie kraju w wyniku podpisanych Porozumień z Samorządami działa 156 jednostek, w tym:

 • 80 młodzieżowych centrów kariery

 • 76 punktów pośrednictwa pracy

 • Białe księgi


Mapa jednostek mck ppp
Mapa jednostek MCK PPP

Liczba funkcjonujących jednostek - 156


Osoby korzystaj ce ze wsparcia w projekcie
Osoby korzystające ze wsparcia w projekcie

 • poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji/bez kwalifikacji, wymagające wsparcia na rynku pracy

 • uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy

 • zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie

  • 6040 beneficjentów projektu

  • 11 259 ofert pracy

  • 156 targów pracy i imprez edukacyjnych

  • 91 855 uczestników pozaprojektowych


G wne czynniki problemowe beneficjent w projektu
Główne czynniki problemowe beneficjentów projektu

 • problemy funkcjonowania w sferze edukacyjno-zawodowej

 • utrudniony dostęp do usług i informacji o rynku pracy

 • trudności w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych

 • trudności związane z wejściem na rynek pracy i utrzymaniem zatrudnienia

 • brak umiejętności planowania kariery i własnego rozwoju zawodowego oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

 • brak informacji na temat przedsiębiorczości i rynku pracy


Specyfika us ug
Specyfika usług

 • Kompleksowość usług

 • Indywidualne podejście do klienta

 • Regionalność i lokalność w świadczeniu usług:

 • - wyjście usług rynku pracy poza duże skupiska miejskie – rozbudowa sieci jednostek przy udziale władz i środowisk lokalnych

 • Kształtowanie wśród młodzieży świadomości i „MODY” na planowanie drogi edukacyjno – zawodowej,

 • organizowanie IMPREZ EDUKACYJNYCH z udziałem lokalnych partnerów

 • Wsparcie klienta i specjalisty nowymi zasobami metodycznymi

 • Cykliczne doszkalanie kadry i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk


Specyfika us ug1
Specyfika usług

MCK – poradnictwo zawodowe

Trzech Specjalistów

  

IPK, Vademecum kariery

KLIENT

PPP – pośrednictwo pracy, staży, praktyk, wolontariatu

OSZ - szkolenia

Wsparcie procesu poprzez nowatorskie zasoby metodyczne dostosowane do potrzeb młodzieży

Możliwość

powrotu Klienta

do projektu jeśli jego sytuacja będzie tego wymagać – krok do całożyciowego poradnictwa kariery

TRZY ZIDYWIDALIZOWANE

ŚCIEŻKI WSPARCIA


Najwa niejsze aspekty pracy doradc w zawodowych i po rednik w pracy z m odzie
Najważniejsze aspekty pracy doradców zawodowych i pośredników pracy z młodzieżą

 • nawiązanie pozytywnego kontaktu

 • dbałość o sferę osobistą i zawodową

 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów

 • uświadomienie o posiadaniu wartości i indywidualnego potencjału przydatnego w życiu zawodowym

 • motywowanie do rozwoju i pracy nad sobą

 • pomoc w zaplanowaniu drogi kształcenia i kariery zawodowej

 • wytyczanie zadań do realizacji oraz kształtowanie nawyków systematycznego realizowania obowiązkówGra edukacyjna
Gra edukacyjna

WIRTUALNY DORADCA !!!

UDZIELA WYJAŚNIEŃ I WSPIERA W TRUDNYCH MOMENTACH GRY

Celem gry DECYZYJNEJ jest ukazanie prawidłowej ścieżki poszukiwania pracy oraz wyposażenie młodego użytkownika gry w umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Program interaktywny
Program interaktywny

Możliwości tworzenia scenariuszy autorskich, narzędzi do zajęć, slajdów, materiałów szkoleniowych.

Baza gotowych scenariuszy warsztatów, narzędzi doradczych oraz materiałów szkoleniowych.Materia y informacyjne1
Materiały informacyjne

Broszury informacji edukacyjno – zawodowej składają się z części teoretycznej i zeszytu ćwiczeń.


Seria ksi ek zakr cone kariery
Seria książek „Zakręcone kariery”

Pięć części książek – pięć różnych historii kariery zawodowej

Do każdej książki dołączona jest płyta z wywiadem filmowym i narzędziami do samobadaniaPlan dzia a
Plan DZIAŁAŃ Kariery

 • kontynuacja dotychczasowych działań w projekcie, dalsza, efektywna współpraca z partnerami

 • docieranie do jak największej liczby młodzieży z ofertą projektu

 • wdrożenie procedury uruchamiania OSZ

 • badanie ewaluacyjne projektu


Dziękuję za uwagę Kariery

www.ohp.pl