Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Continental Matador s. r. o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Continental Matador s. r. o.

Continental Matador s. r. o.

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Continental Matador s. r. o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Continental Matador s. r. o. VÝROČNÁ SPRÁVA 2003

 2. OBSAH • Príhovor generálneho riaditeľa 3 • Základné údaje o spoločnosti 4 • Organizačná štruktúra 5 • Produkcia 6 • Rozvoj spoločnosti 7 • Finančné ukazovatele 9 • The Basic 11 • Vízia do roku 2005 12 • Kontakt 13 • Finančné výkazy 14 • Správa nezávislého audítora • Súvaha k 31. 12. 2003 • Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2003 • Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2003

 3. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA Vážené dámy, vážení páni, v minulej výročnej správe som sa zmienil o najúspešnejšom ekonomickom výsledku korporácie Continental AG za rok 2002. Teraz som potešený tým,. Že rok 2003 prekonal naše očakávania a opäť prelomil všetky rekordy. Podobným výsledkom sa prezentuje aj náš druhý vlastník Matador, a. s. Na tomto mieste je nutné bez nadsadenia vyzdvihnúť podiel a zásluhy spoločnosti Continental Matador s.r.o. na pozitívnom svojich vývoji vlastníkov.   Po masívnej reštrukturalizácii závodu a implementácii know-how by som tento rok označil ako rok stabilizácie výrobného procesu. Všetky dostupné výsledky nasvedčujú tomu, že táto úloha bola excelentne splnená. Rast produktivity práce a výsledky dosiahnuté v oblasti kvality práce to jednoznačne potvrdzujú. Ocenenie nášho tímu v celokoncernovom meradle - za implementáciu The Basics, jasne dokazuje lojalitu a entuziazmus nášho celého pracovného kolektívu.Úspešný kontolný audit nášho výrobného systému podľa normy ISO 9001:2000 a QS 9000 a tiež kontrolný audit systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 sú jasným dôkazom snahy všetkých zamestnancov o zaradenie sa do skupiny výrobcov so značkou „World Class Manufacturing“ – výrobca svetovej triedy. Som potešený uznaním, ktorého sa našej spoločnosti v tomto roku dostalo v európskej propagačnej súťaži Euroleader 2003. Naše druhé miesto v prestížnej súťaži „Firma roka“ vyhlasovanej hospodárskym týždenníkom Trend prekonalo všetky naše očakávania. Pri príležitosti vydania výročnej správa za rok 2003 patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa o tento vysoko dynamický rast našej spoločnosti zaslúžili, teda spolupracovníkom aj akcionárom. Ing. Petr Sehnal, Ph.D.

 4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI • Spoločnosť Continental Matador s. r.o. , so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov, bola založená 17. septembra 1998, do obchodného registra bola zapísaná 14. októbra 1998 a 7. januára 1999 zahájila svoju činnosť. • Continental Matador s.r.o. má dvoch spoločníkov: • 76% Continental AG, Hannover • 24% Matador, a. s., Púchov • Hlavnými činnosťami spoločnosti sú: • - výroba gumových pneumatík, • - opravy gumových pneumatík, • - výroba gumových a plastikových výrobkov • - servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov, • - vulkanizácia a pogumovanie kovových výrobkov, • výroba, opravy a servis účelových strojov a zariadení hlavne pre gumárenskú výrobu, včítane chemicko-technologických zariadení. • Rozdelenie zisku za rok 2003 • Hospodárenie spoločnosti v roku 2003 skončilo s čistým ziskom vo výške 422.079.000,- Sk. Valné zhromaždenie dňa 06. mája 2004 schválilo rozdelenie čistého zisku nasledovne: • doplnenie rezervného fondu: 21.104.000,- Sk • nerozdelený zisk: 400.975.000,- Sk.

 5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA Ing. Petr Sehnal, Ph.D. Generálny riaditeľ a konateľ Narodený v roku 1946. V roku 1976 absolvoval Elektrotechnickú fakultu na VUT v Brne, v roku 2001 doktorantské štúdium tamtiež. Od roku 1961 pracoval v spoločnosti Barum, Otrokovice od roku 1972 na manažérskych pozíciách, naposledy ako riaditeľ Divízie Výroba. Od roku 1999 na súčasnej pozícii. Študijné pobyty v štátoch EU, USA, Kanada, Japonsko. Ing. Ján Jelčic Riaditeľ divízie Výroba a konateľ Narodený v roku 1947. V roku 1981 absolvoval Fakultu technologickú na VUT v Brne. Od roku 1968 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Matador, Púchov až do roku 1999, kedy nastúpil na súčasnú pozíciu. Ing. Vladimír Kuchař Riaditeľ divízie FaC a konateľ Narodený v roku 1964. Vyštudoval ekonomickú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor systémové inžinierstvo.Vo firme pracuje od roku 2002. Od januára 2003 vo funkcii riaditeľa divízie financie a kontroling a konateľa spoločnosti.

 6. PRODUKCIA • Spoločnosť vyrába pneumatiky nasledovných značiek: • Európski zákazníci pre prvú výbavu: • DAF, DaimlerChrysler, IVECO, MAN, Nissan, Renault Trucks, Scania, VOLVO. • Najvýznamnejšie trhy: • Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Česká Republika, Holandsko, USA.

 7. ROZVOJ SPOLOČNOSTI • V roku 2003 spoločnosť vyrobila 1, 613 milióna kusov pneumatík, čím prekročila plán o 13 tisíc kusov. Výroba vzrástla oproti roku 2002 o 21,6 percent, čo je v porovnaní s minulým obdobím menej takmer o 50 percent. Kým rok 2002 bol rokom expanzie vo všetkých oblastiach, rok 2003 môžeme označiť ak začiatok postupnej stabilizácie spoločnosti. Ukončenie piatej etapy reštrukturalizácie bolo spojené aj so zvýšeným príjmom pracovníkov, ich počet vzrástol o 11,9 percenta, čo je najvyšší nárast počas existencie podniku. Aj napriek tomuto vývoju sme dokázali medziročne zvýšiť produktivitu o 7,1 percenta. • V súčasnosti už investičné akcie nedosahujú objem uplynulého roku, ak chceme byť aj naďalej jedným z najlepších podnikov koncernu Continental, musíme sa venovať využitiu strojného zariadenia. Ocenením nášho úsilia je, že aj napriek pôvodne plánovanej ročnej kapacite nášho závodu 1,75 milióna, cieľová ročná kapacita ba mala v roku 2005 dosiahnuť 2 milióny kusov. • Základné čísla sledujúce rozvoj našej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na týchto údajoch sa dá ľahko dokumentovať rast, ktorý spoločnosť v priebehu uplynulých piatich rokov zaznamenala. • Vysvetlivky • Act – skutočná hodnota ukazovateľa • B – rozpočet, plán na príslušný rok • STD plášť – štandartný plášť – na porovnanie časovej náročnosti výroby plášťov

 8. ROZVOJ SPOLOČNOSTI Produktivita STD plášť/ človekohod. Výrobná kapacita mil. ks. ročne

 9. FINANČNÉ UKAZOVATELE Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Celkové tržby za rok 2003

 10. FINANČNÉ UKAZOVATELE Tabuľka uvedená nižšie spolu s prehľadným grafom dokumentuje vývoj najvýznamnejších finančných ukazovateľov počas uplynulých troch rokov. Spoločnosť nemá vlastné náklady na výskum a vývoj. V roku 2003 nenastali ani žiadne významné udalosti.

 11. THE BASIC –ZÁSADY SPOLOČNOSTI CONTINENTAL • Naša vízia • Vďaka nám je individuálna mobilita bezpečnejšia a pohodlnejšia • Budeme vedúcou spoločnosťou globálnych technológií vo všetkých našich • obchodných aktivitách • Tvorba hodnoty • Tvorba hodnoty je základnou úlohou manažmentu a zamestnancov spoločnosti • Rast ziskovosti - zachovanie finančného úspechu • Vysoká hodnota spoločnosti - vysoký dopyt na trhoch • Dlhodobé investície - budúcnosť spoločnosti • Stakeholders • Záväzky ku všetkým zainteresovaným ( zákazníci, akcionári, zamestnanci, partneri, • dodávatelia, okolie) • Orientácia na zákazníka a trh • S našimi zamestnancami a pre nich • Sociálna zodpovednosť • Životné prostredie • Výrobky a služby • Vynikajúce technológie • Vedenie v technológii a inovačných • procesoch • Kvalita bez kompromisu • Pocit spolupatričnosti ku spoločnosti • Kultúra vysokého výkonu • Snaha o dokonalosť • Spolupráca a tímová práca • Zodpovednosť a manažment • Riadenie rastu vzdelanosti a znalostí

 12. VÍZIA DO ROKU 2006 1. Bezpečnosť práce Sme zodpovední za svoje zdravie a zdravie svojich spolupracovníkov. Všetci sa podieľame na plnení Konceptu „0“ úrazov. Netolerujeme porušovanie zásad bezpečnosti práce. 2. Kvalita Kvalita je naša najvyššia priorita . Pracujeme s „0“ chybou. Cítime zodpovednosť za svoju prácu, presné špecifikácie, dokonale nastavené a udržiavané zariadenia a organizované procesy. 3. Náklady Každý pracovník dokáže rozpoznať plytvanie a netoleruje ho. Sme šampióni nízkych nákladov. 4. Produktivita Trvalým zvyšovaním produktivity sme najlepším výrobcom nákladných pneu na svete. 5. Zákazník Zákazníka uspokojujeme dodávkou našich výrobkov a služieb v 100% kvalite, sortimente a čase. 6. Ľudia Na každom pracovisku máme správneho pracovníka. Svojich spolupracovníkov si vyberáme a rozvíjame ich schopnosti. Každý pracovník profesionálnym prístupom prispieva k plneniu cieľov svojho tímu a firmy. 7. Životné prostredie Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou všetkých našich aktivít.

 13. KONTAKT • Continental Matador s.r.o. • T. Vansovej 1054/45 • 020 01 Púchov • Slovenská republika • Tel.: +421 – 42 – 463 2100 • Fax: +421 – 42 – 461 3400 • www.continental.sk

 14. Finančné výkazy za rok 2003 • Správa nezávislého audítora • Súvaha k 31. 12. 2003 • Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2003 • Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2003