Profilaktyka selektywna fred goes net
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Profilaktyka selektywna „ FreD goes net”. Program wczesnej interwencji wobec młodych osób, które po raz zostały odnotowane w związku z narkotykami lub alkoholem Robert Rejniak. Ogólne informacje o projekcie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Profilaktyka selektywna fred goes net
Profilaktyka selektywna„FreD goes net”

Program wczesnej interwencji wobec młodych osób, które po raz zostały odnotowane w związku z narkotykami lub alkoholem

Robert Rejniak


Og lne informacje o projekcie
Ogólne informacje o projekcie

 • „FreD goes net” – międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy)

 • Beneficjent programu w Polsce – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 • Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 • Kraje uczestniczące - Niemcy, Polska, Austria, Belgia, Cypr, Irlandia, Islandia, Łotwa, Szwecja, Słowenia, Rumunia, Dania, Luxemburg, Holandia, Słowacja, Litwa

 • Termin realizacji projektu: listopad 2007- październik 2010


Kontynuacja realizacji programu w 2010 r
Kontynuacja realizacji programu w 2010 r.

Rekomendacja:

LWL Koordinationstelle Sucht Westfallen Lippe z siedzibą w Műnster

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii MZ w Warszawie

Wsparcie finansowe:

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Urząd Miasta Bydgoszczy


Fred projekt wczesnej interwencji
FreD - projekt wczesnej interwencji

 • Wczesna interwencja pełni rolą chroniącą i kierowana jest do osób, które same nie zwróciły się jeszcze o pomoc.

 • Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji.

 • Wczesna interwencja pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do substancji psychoaktywnych

 • Wczesna interwencja ułatwia dotarcie do placówek pomocowych oferując niskoprogową pomoc

 • Grupa docelowa programu – młode osoby używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione)


Fred oferta kr tkoterminowa
FreD – oferta krótkoterminowa

 • Odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym.

 • Działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna

 • Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych.

 • Krótkie interwencje mają charakter jednorazowy lub stanowią krótki program składający się z kilku interwencji (w przypadku FreD maksymalnie czterech).

 • Krótka interwencja powstała jako alternatywa dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu.


Regulacje prawne odno nie problemu narkomanii maj ce zastosowanie do programu fred
Regulacje prawne odnośnie problemu narkomanii mające zastosowanie do programu FreD

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Zaostrzenie przepisów karnychna przestrzeni ostatnich 10 lat

 • Posiadanie narkotyków jest nielegalne i podlega karze – grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności

 • Możliwość zawieszenia postępowania przez prokuratora w przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym (art.72)

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Sąd rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego (13-18 lat) czynu karalnego może zobowiązać:

 • nieletniego do określonego postępowania:

  • uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,

  • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach

  • do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia

 • Rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, lekarzem lub zakładem leczniczym


Regulacje prawne szko a
Regulacje prawne – szkoła zastosowanie do programu FreD

 • Używanie przez uczniów środków odurzających jest traktowane jako sygnał demoralizacji

 • Prawna wykładnia do podjęcia przez szkolę interwencji - „Procedury postępowania nauczycieli i współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością“ (opr.MSWiA)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 26 poz.226).


Szkolna interwencja profilaktyczna
Szkolna interwencja profilaktyczna zastosowanie do programu FreD

Cele

 • Wsparcie i pomoc uczniowi i jego rodzicom w rozwiązaniu problemu związanego z używaniem narkotyków/alkoholu

 • Zapobieganie rozwojowi problemu na terenie szkoły

  Procedura interwencji

 • Diagnoza : zaplanowanie adekwatnej interwencji

 • Porada :wyjaśnienie reguł i stanowiska szkoły, zmotywowanie ucznia do zgłoszenie się do PLACÓWKI TERAPEUTYCZNEJ np. Monar, Poradnia Odwykowa,

 • Kontrakt: zmotywowanie ucznia do zmiany zachowania

 • Monitorowanie kontraktu: wsparcie pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia

  Ewaluacja

 • Rezultaty jakościowej ewaluacji wykazały, że program może być efektywny w odniesieniu do rozwiązywania problemu uczniów okazjonalnie wzywających narkotyków lub sporadycznie łamiących inne reguły szkolne

 • W celu osiągnięcia pożądanych efektów rekomendowane jest stosowanie procedury interwencji


Badania rar brak oferty programowej w tym obszarze
Badania RAR - brak oferty programowej zastosowanie do programu FreDw tym obszarze

Stygmatyzacja – „jesteś narkomanem”, „alkoholikiem” „musisz się leczyć”

Myśli: „Ja nie pójdę do AA” „Robicie ze mnie narkomana”, „Nie mam problemu”

Rodzice: Lęk, obawa, „jeszcze więcej się nauczy”

Postawa: Bunt, opór, niechęć


Szkolna interwencja profilaktyczna1
Szkolna interwencja profilaktyczna zastosowanie do programu FreD

Cele

 • Wsparcie i pomoc uczniowi i jego rodzicom w rozwiązaniu problemu związanego z używaniem narkotyków/alkoholu

 • Zapobieganie rozwojowi problemu na terenie szkoły

  Procedura interwencji

 • Diagnoza : zaplanowanie adekwatnej interwencji

 • Porada :wyjaśnienie reguł i stanowiska szkoły, zmotywowanie ucznia do udziału w programie „FreD goes net”

 • Kontrakt: zmotywowanie ucznia do zmiany zachowania

 • Monitorowanie kontraktu: wsparcie pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia

  Ewaluacja

 • Rezultaty jakościowej ewaluacji wykazały, że program może być efektywny w odniesieniu do rozwiązywania problemu uczniów okazjonalnie wzywających narkotyków lub sporadycznie łamiących inne reguły szkolne

 • W celu osiągnięcia pożądanych efektów rekomendowane jest stosowanie procedury interwencji


Fred jako program profilaktyki selektywnej i wskazuj cej
FreD jako program profilaktyki selektywnej i wskazującej zastosowanie do programu FreD

 • interwencja selektywna, ponieważ kładzie nacisk na fakt, że osoby przyłapane na używaniu narkotyków należą do grupy wysokiego ryzyka.

 • interwencja wskazująca ponieważ skupia się na jednostce, która została skierowana do programu w związku z używaniem narkotyków.


Fred jako projekt oparty na wsp pracy
FreD jako projekt oparty na współpracy zastosowanie do programu FreD

 • Profilaktyka uzależnień to zadanie dla całego społeczeństwa

 • Program opiera się na współpracy w celu dotarcia do młodych użytkowników narkotyków, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania

 • Głównymi kanałami dotarcia w ramach programu FreD są policja, sąd oraz szkoły (straż gminna i służba zdrowia)

 • Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu.

 • Współpraca międzyinstytucjonalna posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań


Cele programu fred
Cele programu „FreD” zastosowanie do programu FreD

 • Zachęcenie użytkownika narkotyków do zastanowienia nad kwestią używania substancji

 • Skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie

 • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka

 • Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania

 • Umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka

 • Informowanie na temat możliwych form pomocy


Implementacja programu fred goes net
Implementacja programu zastosowanie do programu FreD„FreD goes net”

Grupa docelowa

 • Osoby w wieku pomiędzy (13)14i21(23) lat

 • Używanie substancji odurzających

 • Zgłoszenie do programu przez szkołę, policję, sąd

  Ścieżka dostępu / partnerzy

 • Szkoła – główny partner

 • Policja / sąd rodzinny / kuratorzy/służba zdrowia

  Miejsca pilotażowej implementacji programu

 • Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)

 • Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)


Przebieg programu „FreD goes net” zastosowanie do programu FreD

Wiedza efekty & ryzyko

aspekty prawne

Refleksja własne używanie wzory, powody

Porada ograniczenie, zaprzestanie używania

Narkotyki

& alkohol

 • Poznanie się

 • Informacja nt. zajęć

 • Czy to odpowiednia

  oferta?

 • Zmotywowanie

Wymiar

Sprawiedliwości,

Policja

Straż Miejska

Skierowanie

Certyfikat

Wywiad wstępny-

indywidualny

Zajęcia grupowe

1 / 2 / 3 / 4

1 / 2 / 3

1 / 2

Szkoła

8 godzin

Skierowanie do

innego programu

Miejsce

pracy


Istota podej cia wywiad motywacyjny miller rollnick
Istota podejścia – Wywiad Motywacyjny zastosowanie do programu FreD(Miller&Rollnick)

 • Motywacja do zmiany pochodzi od klienta, nie jest w żaden sposób narzucona (strategie jak perswazja, konfrontacja, użycie argumenty typu zagrożenie np. utratą pracy nie są WM)

 • Bezpośrednia perswazja nie jest odpowiednią techniką (opór)

 • Odpowiedni, spokojny styl

 • Partnerstwo

 • Techniki WM

  • Uważne słuchanie

  • Ekspresja zrozumienia i akceptacji

  • Wzmacnianie klienta

  • Monitorowanie stopnia gotowości klienta do zmiany

  • Afirmacja wolności wyborów klienta


2009 rok cie ki dost pu
2009 rok - ścieżki dostępu zastosowanie do programu FreD


Wiek uczestnik w grup rok 2009
Wiek uczestników grup – Rok 2009 zastosowanie do programu FreD


2009 odnotowani w zwi zku
2009 Odnotowani w związku zastosowanie do programu FreD:


Rodzaje narkotyk w uczestnicy zaj
Rodzaje narkotyków zastosowanie do programu FreD(uczestnicy zajęć):


Spośród 39 osób odnotowanych w związku z alkoholem - 23 miało kontakt z narkotykami (głównie marihuaną)Fred trenerzy w polsce
FreD trenerzy w Polsce miało kontakt z narkotykami (głównie marihuaną)


Dziękuję za uwagę miało kontakt z narkotykami (głównie marihuaną)

anna.radomska@kbpn.gov.pl

robert.rejniak@op.pl

ptznbyd@op.pl

www.ptzn.org.pl

Tel: FreD Bydgoszcz +48 604 810 296