het globally harmonised system ghs
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het Globally Harmonised System GHS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Het Globally Harmonised System GHS - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Het Globally Harmonised System GHS. Remco Visser TNO . Globally Harmonised System. UN: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Vaste stof, orale LD50 = 257 mg/kg. ADR gereglementeerd Niet EU Schadelijk US Giftig CAN Giftig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het Globally Harmonised System GHS' - graceland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
globally harmonised system
GloballyHarmonised System

UN:

GloballyHarmonized System

of ClassificationandLabelling

of Chemicals

vaste stof orale ld50 257 mg kg
Vaste stof, orale LD50 = 257 mg/kg
 • ADR gereglementeerdNiet
 • EU Schadelijk
 • US Giftig
 • CAN Giftig
 • AustraliëSchadelijk
 • India Nietgiftig
 • Japan Giftig
 • Nieuw Zeeland Gevaarlijk
 • China Nietgevaarlijk
 • Korea Giftig
un ghs eu ghs clp
UN – GHS EU-GHS / CLP
 • 1992 Rio de Janeiro
 • 2002 Johannesburg
 • 2003 GHS purple book v1
 • 2007 GHS purple book v2
 • 2008 Mauritius, Japan, Nieuw-Zeeland
 • GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

2008 Europa tot in 2017

CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

signaal woord
SignaalWoord

“Danger” or “Warning”

Gevaar of Waarschuwing

 • Used to emphasize hazard and discriminate between levels of hazard.
hazard statements h zinnen
Hazard Statements H-zinnen

Hoortbijgevaarscategorie,

samen met pictogram en signaalwoord

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp (R11)

H332 Schadelijkbijinademing. (R20)

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. (R42)

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (R50/53)

ghs ontvlambare vloeistoffen en dampen
categorie

vlampunt

kookpunt

ong verg met

1 H224

danger

< 23 oC

35 oC

F+

2 H225

danger

< 23 oC

> 35 oC

F

3 H226

warning

60 oC

R10

4 H227

warning

93 oC

GHS: ontvlambarevloeistoffen en dampen
n butylamine
n-butylamine
 • Xn R20/21/22

schadelijk

 • volgens transitietabel
 • H302
 • H312
 • H332
 • LD50 (oral) 366 mg/kg
 • LC50 (inh) 4,2 mg/l
 • LD50 (derm) 850 mg/kg
 • volgens criteria
 • H302
 • H311
 • H331
mengsel met bijtend en irriterend
Mengsel met bijtend en irriterend

A = 2% C R34

B = 5% Xi R38

C = 1,5 % Xi R36

Preparatenrichtlijn:

Niet ingedeeld,

geen gevaarlijk preparaat

A = 2%; H314

B = 5%; H315

C = 1,5 %; H318

GHS en CLP:

H318 Veroorzaakternstigoogletsel

Gevaar

precautionary information p zinnen
Precautionary Information: P-zinnen
 • 5 types:
  • Algemeen
  • Preventie
  • Reactie (bij brand, vergiftiging, spills)
  • Opslag
  • Afval
 • Max 6 P-zinnen
 • P103 Voor het gebruik het etiketlezen
 • P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
un ghs eu ghs clp1
UN – GHS EU-GHS / CLP
 • 2003 GHS purple book v1
 • 2007 GHS purple book v2
 • 2009 GHS purple book v3
 • 2011 GHS purple book v4
 • www.unece.org
 • GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

2008 CLP 1272/2008

2009 1st ATP 790/2009

2011 Rectificatie 20/1/2011

2011 2nd ATP 286/2011

CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

nieuw in 2nd atp clp
Nieuw in 2nd ATP CLP
 • H420 Ozon zin
 • Nieuwe criteria voor milieugevaarlijk (NOEC)
 • verplicht voor stoffen op 1/12/2012
 • verplicht voor mengsels op 1/6/2015
nieuw volgens un ghs v4
Nieuw volgens UN-GHS v4
 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
 • H230 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht
 • H231 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur
 • P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
 • Rationalisatie P-zinnen
gevolgen in een bedrijf
Gevolgen in een bedrijf
 • Voorlichting en onderricht
 • Werkplekinstructiekaarten
 • Voorraadbeheer
 • Register Gevaarlijke stoffen
 • Blootstellingsbeoordelingen (Stoffenmanager in GHS!)
 • Seveso en ARIE
 • Afval : Eural
 • Opslag : PGS 15
ad