slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saturs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saturs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Saturs - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmu apguve līdz 2011.gada 31.jūlijam* * ziņojumā līdz 30.06.2011. Saturs. Finansējuma apguve Neatbilstības ES fondu projektu ietvaros

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Saturs' - gotzon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmu apguvelīdz 2011.gada 31.jūlijam** ziņojumā līdz 30.06.2011.

saturs
Saturs
 • Finansējuma apguve
 • Neatbilstības ES fondu projektu ietvaros
 • Protokollēmuma projekts
slide3

1. ES fondu*, Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas valdības finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmu apguve

*2007-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds

1 1 eez norv ijas fin instr latvijas un veices sadarb bas progr apguve l dz 30 07 2011 milj lvl
1.1. EEZ, Norvēģijas fin. instr., Latvijas un Šveices sadarbības progr. apguve līdz 30.07.2011. (milj. LVL)

*EEZ/NOR FI 2004.-2009.gada periods ir noslēdzies 20011.gada 30.aprīlī. Plānots no donorvalstīm kopumā atgūt ~90% no projektiem donorvalstu piešķirtā granta.

slide5

1.2. ES fondu apguve uz 31.07.2011., salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni (milj. LVL; % no ES fondu fin.; progress pret 30.04.2011.)

1 5 atliku ais maks jumu fs m r is kas j sasniedz 2011 gad milj lvl
1.5. Atlikušais maksājumu FS mērķis, kas jāsasniedz 2011.gadā (milj. LVL)

Kopā vēl jāveic maksājumi FS 333,5 milj. LVL apjomā.

slide9

1.6. 2007-2013 ES fondi: valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 01.01.-31.07.2011. (milj. LVL)kopā 2011.g. max pieejami ~ 648 milj. LVL,t.sk. ministriju budžetos ~633,1 milj. LVL

Ministrijas, kuru kopējā budžeta izdevumu plāna neizpilde pārsniedz 1 milj. latu

 • Izlietoti 222,2 milj. (34,3% no 648 milj.)
 • 01.01.-31.07. plāna izpilde 89,8%, atlikums 25,2 milj.
 • Salīdzinot ar 01.01.-30.06.plāna neizpildi (13,4 milj.), situācija ir pasliktinājusies.
 • Galvenie kavējumu iemesli:
 • problēmas iepirkumu jomā
 • kavējumi darbu izpildē
 • nekvalitatīvi sagatavotie dokumenti no finansējuma saņēmēju puses
 • neprecīza plānošana
slide10
1.7. ES fondu projektiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu pārdale no ministriju budžetiem uz 80.00.00 programmu

Pārdalīts līdz 2011.gada 31.jūlijam (kopā ~ 12,2 milj.latu):

 • IZM 8,0 milj. LVL
 • VARAM 2,8 milj. LVL
 • EM 0,7 milj. LVL iesniegts pieprasījums pēc 31.jūlija
 • VKanc0,6 milj. LVL
 • KM 0,06 milj. LVL
 • VM 0,08 milj. LVL

Plāno atteikties :

  • SM 22,5 milj. LVL;
  • Saskaņā ar MK 18.05.2010 not. Nr. 464 jāatdod līdzekļi arī no KM budžeta.

Plāno pieprasīt papildu līdzekļus ~14.2 milj. LVL:

 • IZM 14 milj. LVL avansiem zinātnes infrastruktūras attīstības projektu ietvaros.
 • Vkanc0,2 milj. LVL;

MK 18.05.2010. not. Nr.464 paredz, ka FM vērtē iesniegtos pieprasījumus - ja ministrija pamato līdzekļu nepieciešamību, naudas pārdali uz 80.00.00 var neveikt

slide11
1.8. ES fondu AI nepieciešamā valsts budžeta finansējuma 2011.gadam prognožu salīdzinājums ar faktiskiem budžeta līdzekļiem* (milj.LVL)

* sākotnējā AI prognoze (23.08.2010.) – 903 milj., budžetā ieplānoti 633,8 milj. – 70% (uz 15.08.)

slide12
1.9. Apgūstamās ministriju budžeta izdevumu plāna summas 01.08.2011.-31.12.2011. (milj. LVL)kopā ~ 411 milj. LVL
1 11 ek veiktie maks jumi jaunaj m es dal bvalst m uz 30 06 2011
1.11. EK veiktie maksājumi* jaunajām ES dalībvalstīm uz 30.06.2011.

*% pret ES fondu finansējumu

1 12 ek maks jumi
1.12. EK maksājumi
 • Ar 04.08.11. vēstuli EK ir informējusi Latviju, ka tā ir izpildījusi tai izvirzītos nosacījumus, un izdevumu deklarēšana darbības programmām „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (izņemot 2.2.prioritāti) un „Infrastruktūra un pakalpojumi” Latvijai ir atjaunota.
 • Valsts kase 05.08.11. no EK pieprasījusi un nav saņēmusi ERAF un KF maksājumus 194,3 milj. LVL apmērā.*

* Ar šiem saņemtajiem EK maksājumiem Latvija būtu 3. vietā (33%), salīdzinot EK veiktos maksājumus ar citām jaunajām ES dalībvalstīm.

1 13 uzdevumi
1.13. Uzdevumi
 • 2012.gada budžeta izstrādes procesā jāvērtē 2010.gada un 2011.gada sākotnējo prognožu un faktiskās izpildes korelācija, un atbilstoši tā jāpiemēro 2012.gada budžeta plānošanā;
 • Nozaru ministrijām apliecināt, ka 2011.gadā plānotais budžeta finansējums tiks izlietots pilnā apmērā.
slide17

2. Neatbilstības ar finansiālu ietekmi, neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam ES fondu projektu ietvaros

slide18

2.1. Neatbilstību ar finansiālu ietekmi apjoms 2007. – 2013. g. plānošanas periodā (milj. LVL un % no pieprasītā finansējuma) līdz 30.06.2011.(% salīdzinot ar 31.03.11.)

*Neatbilstību apjoms pieaudzis dēļ konstatētajām neatbilstībām komersantu un valsts iestāžu īstenotajos projektos. Pašvaldību un NVO konstatēto neatbilstību apjoms samazinājies, jo veikti tehniski precizējumi ES SF KF VIS.

slide19

2.2. Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publ. personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos (milj. LVL)

 • Kopumā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā zaudējumi valsts budžetam ir 5,34 milj. LVL, tai skaitā pārskata periodā 0,73 milj. LVL;
2 3 r c ba lai mazin tu neatbilsto o izdevumu apjomu
2.3. Rīcība, lai mazinātu neatbilstošo izdevumu apjomu:

1. Pabeigt darbu pie iepirkuma pirmspārbaužu pilnveidošanas un stiprināšanas;

2. Disciplinārlietas ierosināšanas nepieciešamība:

 • Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ierosināt disciplinārlietas gadījumos, kad valsts budžeta iestāde ir finansējuma saņēmējs un tā projektā ir atklāta neatbilstība;
 • Disciplinārlietas ierosina pret finansējuma saņēmējiem, nevis uzraugošo vai kontrolējošo iestāžu darbiniekiem par neatbilstību atklāšanu vai neatklāšanu.

3. Ministru kabineta protokollēmuma projektā iekļauti 2. uzdevumi, ar kuru palīdzību plānots samazināt neatbilstoši veiktu izdevumu rašanās riskus:

 • Aizliegums turpmāk slēgt uzņēmuma līgumus ar saviem esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem;
 • Nodrošināt ar piegādātājiem noslēgto līgumu par darījuma kontu izmantošanu laušanu.