slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katica Amidžić Peročević PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katica Amidžić Peročević

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Katica Amidžić Peročević - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

Katica Amidžić Peročević tel. 00 385 1 4641-340 fax 00 385 1 4641-329 e.mail : katica.amidzic-perocevic@porezno-savjetovanje.hr. Izmjena Zakona o porezu na dobit Od 1. srpnja 2010.g. Propisi. Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10 )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katica Amidžić Peročević' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Katica Amidžić Peročević

tel. 00 385 1 4641-340fax 00 385 1 4641-329e.mail: katica.amidzic-perocevic@porezno-savjetovanje.hr

propisi

Propisi

Zakon o porezu na dobit

(Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10)

Pravilnik o porezu na dobit

(Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10)

izmjena porezne osnovice

Izmjena porezne osnovice

U članku 5. dodana dva stavka:

(5) Rashodima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i rashodi po osnovi uplaćenih premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist zaposlenika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, a na koje se ne plaća porez na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak – do 6.000 kn – za 2010. max. 3.000,00 kn

(6) Rashodima poreznog razdoblja ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika niti su posljedica obavljanja djelatnosti.

Ovakova odredba postoji u članku 7. stavak 1. točka 13.

pove anje porezne osnovice

Povećanje porezne osnovice

Brisane su odredbe o povećanju porezne osnovice u članku 7:

za troškove koji se odnose na privatni život dioničara i članova društva (izuzimanja) te zaposlenika (za zabavu, odmor, sport i rekreacija), uključujući i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

za skrivene isplate dobiti.

Za takove troškove propisana je obveza plaćanja poreza na dohodak na način propisan Zakonom o porezu na dohodak (40%). !?

pove anje porezne osnovice 2

Povećanje porezne osnovice 2

Osnovica poreza na dobit povećava za rashode s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak te obveznim doprinosima ako se u postupku nadzora utvrdi da su određeni rashodi umjesto u poslovne svrhe nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja dioničara, članova društva, fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit, te s njima povezanim osobama, a porezni obveznik nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak obračunavao, obustavljao i uplatio porez na dohodak, te prirez porezu na dohodak u Zakonom o porezu na dohodak propisanom roku.

Kada? Dok traje postupak? Po konačnosti rješenja? Pokončanju postupka?

manjkovi l 26 pravilnika

Manjkovi – čl. 26. Pravilnika

Čl 7. st. 1. toč. 5. Zakona i čl. 26. Pravilnika

Ranije – članak 7. st. 5. toč. 5. Zakona

Porezna osnovica povećava se za manjkove na imovini iznad visine utvrđene odlukama HGK odnosno HOK-a, u smislu propisa o PDV-u, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak ako je odluku da se ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva, a zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili druge fizičke osobe.

darovanja

Darovanja

U darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiro račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove, te na temelju vjerodostojnih isprava.

Bilo je na račun

predujam dividende i udjela u dobiti

Predujam dividende i udjela u dobiti

Članak 10.a

Ako je tijekom poreznog razdoblja dioničaru, članu društva i fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit, isplaćen predujam dividende ili udjela u dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma ili isti nije podmiren do dana podnošenja prijave poreza na dobit, tada se razlika koja je ostala nepodmirena, smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.????

isplata predujma dobiti l 35 a pravilnika

Isplata predujma dobiti – čl. 35.a. Pravilnika

Isplata predujma dobiti - na žiro račun

Više isplaćeni predujam koji nije vraćen - za porezne svrhe, ne može u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja.

Pri isplati predujma dobiti tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik treba postupati sukladno posebnim propisima kojima se propisuje mogućnost isplate predujma dobiti, te pažnjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri, odnosno izvršiti isplatu predujma dobiti do iznosa kojeg pokazuje privremeni račun dobiti i gubitka.

Ako porezni obveznik isplaćuje predujmove dobiti, obvezan voditi evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti koja osobito sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaćen predujam, nadnevak i iznos isplaćenog predujma, te nadnevak i iznos podmirenog predujma. Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobiti obvezno se prilaže uz prijavu poreza na dobit.

rezerviranja

Rezerviranja

Priznaju se kao rashod rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore sukladno računovodstvenim propisima.

Rezerviranja obvezno se ukidaju u sljedećem poreznom razdoblju.

Sve je pobrkano jer se radi o kratkoročnim obvezama za primanja zaposlenih – obračunanim (ukalkuliranim) troškovima – kao obračunana a neisplaćena plaća

Zbrka zbog pojmova rezervacija i rezrerviranja

Pismo PU - Klasa: 410-01/03-01/623, Ur. br: 513-07/03-2 od 1. prosinca 2003.

transferne cijene rezidenata

Transferne cijene rezidenata

Odredbe o transfernim cijenama odnose se i na povezane osobe koje su rezidenti ako jedna od povezanih osoba:

1. ima povlašteni porezni status odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili

2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Ozakonjeno je pisano stajalište PU

kamata na dane zajmove kod povezanih osoba l 14

Kamata na dane zajmove kod povezanih osoba - čl.14.

Pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava se kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma – eskontna stopa HNB-a.

Dopunjeno je da se te odredbe odnose i povezane osobe rezidente, ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po nižim stopama od propisane i koja koristi pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dobit prema posebnim propisima (za područja posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja, područje Grada Vukovara, slobodne zone te poticaje ulaganja) ili pak ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Ozakonjeno stajalište u pismu PU.

prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenama

Prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenama

Pravnom slijedniku prestaje pravo na prijenos poreznog gubitka:

1. ako pravni prednik već dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili

2. ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika.

prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenama 2

Prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenama - 2

Za iznos iskorištenog poreznog gubitka, pravni slijednik je dužan uvećati poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojem je prestalo pravo na prijenos poreznog gubitka

Odredbe se primjenjuju i slučaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja? Kako je moguće uvjetovati poslovanje društva vlasničkom strukturom? - burza ???

Ne primjenjuju se za pravnog slijednika koji bitno promijeni djelatnost zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

tro kovi uporabe di

Troškovi uporabe DI

Vrijednost sitnog inventara povećava se sa 2.000,00 kuna na 3.500,00 kuna,.

Ne priznaju se rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost – sada je u čl. 22. st. 5. Pravilnika.

luksuzna di

Luksuzna DI

Ako se u dugotrajnoj imovini iskazuju plovila, zrakoplovi, apartmani i kuće za odmor, amortizacija se priznaje pod uvjetima:

1. da je porezni obveznik registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kuće za odmor,

2. da po osnovi korištenja plovila i zrakoplova ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 7% nabavne vrijednosti takve imovine, i

3. da po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 5% nabavne vrijednosti takve imovine.

posljedice neispunjena uvjeta

Posljedice neispunjena uvjeta

Ako porezni obveznik ne ispuni navedene uvjete, dužan je za isto porezno razdoblje uvećati poreznu osnovicu za rashod amortizacije takve imovine, te za sve pripadajuće troškove koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine.

Poreznom obvezniku, čija je imovina u prethodnim poreznim razdobljima amortizirana, priznaju se troškovi koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine u skladu sa Zakonom, ako isti u poreznom razdoblju ispunjava propisane uvjete.

Ako porezni obveznik ne ispuni u poreznom razdoblju uvjete, istom se uvećava porezna osnovica za sve pripadajuće troškove koji su nastali u svezi s korištenjem takve imovine.

primjena propisa za 2010 g

Primjena propisa za 2010.g.

Za 2010. porezno priznati rashod amortizacije i troškovi korištenja imovine (luksuzne), utvrđuju se od dana stupanja na snagu Zakona i to za razmjerni dio poreznog razdoblja

va e e amortizacijske stope

Važeće amortizacijske stope

Godišnje amortizacijske stope :

za građevinske objekte i brodove veće od 1000 BRT, (20 godina), 5%, (prihod 5%)

za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%,

za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%,

za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže (2 godine), 50%,

za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10% (prihod 7%)

Mogućnost udvostručenja stopa.

luksuzna di u najmu

Luksuzna DI u najmu

Poreznom obvezniku koji koristi imovinu temeljem poslovnog najma, priznaju se troškovi najma takve imovine, te troškovi nastali po osnovi korištenja iste imovine u skladu sa Zakonom, pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju po osnovi korištenja takve imovine ostvario prihod najmanje u visini troškova najma.

Ako porezni obveznik ne ispuni u poreznom razdoblju navedeni uvjet, istom se uvećava porezna osnovica za trošak najma takve imovine i pripadajuće troškove nastale po osnovi korištenja takve imovine.

definicija plovila i zrakoplova

Definicija plovila i zrakoplova

Plovilom se smatra brod ili brodica (jahta) i čamac unutarnje plovidbe koje služi razonodi, športu ili rekreaciji, te najmu.

Zrakoplovom se ne smatra zrakoplov koji služi za redoviti i izvanredni zračni prijevoz putnika.

porez po odbitku

Porez po odbitku

Porez po odbitku plaća se po stopi od 20% na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12,5%, a država je objavljena u Popisu država koji donosi ministar financija i koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva financija i Porezne uprave Republike Hrvatske

obveza elektroni kog pd obrasca

Obveza elektroničkog PD obrasca

Porezni obveznik koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike obvezno podnosi prijavu poreza na dobit elektroničkim putem