1 / 25

Patientsikkerhed, kvalitet og akkreditering

Patientsikkerhed, kvalitet og akkreditering. Fælles personaleintroduktion Hospitalsenheden Vest. Hvad er vi her for?. Vi skal skabe robuste systemer – så vi ikke er henvist til at håbe på robuste patienter. Patientforløb. Et forløb med mange kontakter. Hospital. Borger med

goldy
Download Presentation

Patientsikkerhed, kvalitet og akkreditering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Patientsikkerhed, kvalitet og akkreditering Fælles personaleintroduktion Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk

 2. Hvad er vi her for? Vi skal skabe robuste systemer – så vi ikke er henvist til at håbe på robuste patienter. 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 3. Patientforløb Et forløb med mange kontakter Hospital Borger med et sundheds- problem Resultat Mange overleveringer af information på kortere tid 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 4. Patientforløb Et forløb med mange forløb i sig selv: Borger med sundheds-problem Resultat KRÆVER: koordinering - kommunikation –velbeskrevne arbejdsgange – ledelse 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 5. Vores nye medarbejder Rikke Har ikke tidligere været ansat i Hospitalsenheden Vest Hvad er vigtigt for, at Rikke kan levere en god kvalitet i sit arbejde? Summeøvelse 3 min. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 6. Fra til e-Dok Rikke hører, at mange afdelinger allerede er langt med e-Dok. ”Det lyder smart”, tænker hun. Gå til e-Dok via ikon på skrivebordet: Hvem er din superbruger på e-Dok? 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 7. Og hvis du vil vide mere … Fra alle pc’ere i Hospitals-enheden Vest er der adgang til elektronisk vidensressource: Hvis Rikke skal søge viden Spørg din uddannelsesansvarlige 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 8. Rikke har en morfar Emil … Emil får pludselig ondt i maven og indlægges. Rikke ønsker, han bliver behandlet godt. Hvad skal der til for at opleve en god behandling? Sum ved bordene. 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 9. Det gik desværre ikke godt for Emil • Emil kom i klemme i en automatisk svingdør og brækkede hoften. • Det var først den forkerte patient, der blev kørt på operationsgangen! • Store dele af hospitalet var i lang tid udsat for strømsvigt. OP-lampen virkede derfor ikke under operationen. 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 10. Det gik desværre ikke godt for Emil • Emil fik dobbelt dosis antibiotika efter operationen. • Dårligt blodprøvesvar blev ikke ringet op til afdelingen og blev ”kun” tilfældigt opdaget. • De forkerte dokumenter kom i journalen. • osv…….. 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 11. Hvad er en utilsigtet hændelse? §198, stk. 3: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der er en følge af behandling eller et ophold på sygehus, og som ikke skyldes patientens sygdom, og som samtidig enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget … omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl. - eller: ” … der hvor din mavefornemmelse siger, det kunne vi sgu´have gjort bedre ….” Citat fra afdelingslæge Jørgen Hansen,Sundhedsstyrelsen

 12. Fokus • Hvad der skete – ikke hvem der gjorde. Det drejer sig om læring… og navnlig: • Hvad kan vi gøre for at undgå gentagelse? • Hvordan siger man undskyld til patienten? • Det er menneskeligt at fejle, men ikke tilladeligt IKKE at lære af fejlene! • Indrapportering - hvordan? 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 13. Hvis du skal rapportere • Brug den udleverede pjece • Spørg din patientsikkerheds nøgleperson • Vælg ”patientsikkerhed” på skrivebordet på pc’en. Den åbner databasen. 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 14. Sikker (klar) kommunikation 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 15. Rikke har brug for hjælp Rikke ved nu, at patientsikkerhed er vigtigt. Hvordan arbejder man med patientsikkerhed i min afdeling? Hvem er din patientsikkerheds-nøgleperson? 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 16. Akkreditering Rikke har læst, atHospitalsenheden i foråret 2011 skal akkrediteres …. Hvad er det nu, det betyder? 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 17. Den Danske Kvalitetsmodel – giver en masse retningslinjer for: • Hvordan organiserer vi os • Hvordan skal vores patientforløb være • Hvordan bliver vores faglige kvalitet bedst 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 18. 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 19. 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 20. 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 21. Skal Rikke akkrediteres? Hvordan skal Rikke egentligt findeud af mere? Hun spørger kvalitetskoordinatoren på afdelingen.Hvem er din kvalitetskoordinator? 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 22. Hvad så, når patienten skal hjem? Et forløb med mange kontakter Hospital Borger med et sundheds- problem Resultat Hvordan sikres overgang mellem hospital og hjem? 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 23. Få hjælp i sundhedsaftaler e-Dok • I finder Rikke: - alle de praktiske aftaler - telefonnumre - blanketter - ………… - alt hun skal vide, for at organisere udskrivning. 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 24. I har hørt om • e-Dok • Biblioteksservice • Patientsikkerhed og indrapportering • Den Danske Kvalitetsmodel Nu vil jeg gerne høre jeres spørgsmål ….. 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk

 25. Tak for I lyttede Læs om Kvalitet og Udvikling på www.vest.rm.dk

More Related