Odpadov hospod stv brno
Download
1 / 19

Odpadové hospodářství Brno - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Odpadové hospodářství Brno. Waste management Brno. SAKO Brno, a.s. provádí a zajišťuje tyto služby Svoz komunálního a vybraného průmyslového odpadu Energetické využití komunálního odpadu Sběr a svoz separovaného skla, PET lahví a papíru Ekologickou likvidaci nelegálních skládek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Odpadové hospodářství Brno' - glynis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odpadov hospod stv brno

Odpadové hospodářství Brno

Waste management Brno


 • SAKO Brno, a.s. provádí a zajišťuje tyto služby

 • Svoz komunálního a vybraného průmyslového

 • odpadu

 • Energetické využití komunálního odpadu

 • Sběr a svoz separovaného skla, PET lahví

 • a papíru

 • Ekologickou likvidaci nelegálních skládek

 • Pronájem velkoobjemových kontejnerů

 • Pronájem a prodej širokého sortimentu

 • odpadových nádob

 • Při poškození nebo zničení pronajatých nádob

 • bezplatnou výměnu

 • Mimořádný odvoz odpadů na objednávku

 • Centrální dispečink odvozu odpadů ze

 • sběrných středisek odpadů a sběrných dnů

 • Poradenskou činnost v oboru nakládání

 • s odpady

 • Provozování sběrných středisek odpadu

 • v Brně


SAKO Brno, a.s. (joint-stockcompany) carriesoutandensures these services:

-Collectionofselectedmunicipalandindustrialwaste-Energyutilizationofmunicipalwaste-Collectionandseparatedcollectionofglass, PET

bottlesandpaper-Ecologicalliquidationofillegallandfills-Rentinglargecontainers-Rentingandsaleof a widerangeofwaste

containers-Free exchange in case ofdamageordestruction

ofrentedcontainers-Extra wastecollection on request-Centraldispatchingofwasteremovalfrom

collectioncentersandwastecollectiondays-Consultancy in thefieldofwaste management -Theoperationofwastecollectioncenters in Brno


Účel stavby

Spalovna směsného komunálního odpadu (SKO) společnosti SAKO Brno, a.s. byla vybudována za účelem energetického využití SKO a vybraného odpadu z průmyslu se základní myšlenkou – použít odpadu jako paliva a takto získanou tepelnou energii využít na výrobu páry.

Hlavní výhody spalování ve spalovně SAKO Brno, a.s.:

Spalování SKO bez předchozí nutné úpravy.

Jednoduché a účinné ovládání spalovacího procesu.

Dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický inertní materiál – škváru.

Škvára obsahuje minimální množství organických zbytků (1 - 5 %).

Redukce hmotnosti na 25 % původních hodnot.

Redukce objemu až na 10 % původních hodnot (10násobné prodloužení životnosti skládky).

Využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě teplonosného média.

Úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie.

Účinné čištění sledovaných škodlivin ze spalin.

Získání druhotných surovin pro materiálové využití vyseparováním železného šrotu ze škváry.


Purposeofconstruction:

Mixed municipal waste incinerator (MWI) of company SAKO Brno, a.s. was built for the purpose of energy recovery of MWI and selected waste from industry; the basic idea was - to use waste as fuel and to use the received thermal energy for steam production.

Themainadvantagesofcombustion in theincinerator SAKO Brno, a.s.:

-MWI incineration without necessary previous adjustments. -Simple and effective control of the combustion process. -Perfect deflagration of waste to inorganic inert material - slag. -Slag contains the minimum amount of organic residues (1 - 5%). -Reduction in weight to 25% of its original value. -Reduction of volume up to 10% of the original value (10 × landfill life). -Use of thermal energy released from the combustion process to generate refrigerating medium. -Saving of primary non-renewable resources of raw materials and energy. -Effective cleaning of monitored injurants from combustion products.

-Obtaining of secondary raw materials for material use by separating scrap iron out from slag.


Energetické využití odpadů

Termický způsob nakládání s komunálními odpady je spolu s látkovým využitím nejvýznamnějším způsobem využití těchto druhů odpadů a svým dosahem je tak schopen zajistit v reálném čase a místě i minimalizaci jeho objemu.

Spalování je z chemického hlediska termooxidační proces, při kterém se biogenní prvky (C, S, N) oxidují za uvolnění tepla (exotermická reakce). Energetické využití odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu a tím dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv) a je tak zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí.

Naše i zahraniční zkušenosti ukazují, že pokud je kvalitně navrženo vlastní spalovací zařízení v celém technologickém komplexu na základě sestavy doporučených technologií BAT (Best Available Technology), správně veden celý spalovací proces a zařízení je vybaveno moderní odlučovací technikou, pak můžeme hovořit o prověřené ekologicky bezpečné technologii. Výsledkem termického zpracování odpadů je inertní anorganický materiál s minimálním obsahem organických zbytků, který lze po úpravě látkově

Výhody

Zavedení systému nakládání s komunálními odpady centrálně řízeného společností se 100 % majetkovou účastí města Brna přináší městu Brnu jako původci odpadů výhody spočívající v:

ucelených informacích o skutečné produkci komunálních odpadů na území města Brna a jeho skutečném složení,

zprůhlednění toku odpadů a finančních prostředků,

větší operativnosti přímého řízení toku odpadů a finančních prostředků městskou společností,

možnosti přímé kontroly hospodaření s finančními prostředky určenými na nakládání s komunálními odpady městem prostřednictvím statutárních orgánů SAKO Brno, a.s.


Energyrecoveryofwaste:

Thermalmethodof management ofmunicipalwaste, togetherwiththefabricusingisthe most significantwayhow to use these typesofwaste. Withitsrange, itisable to provideminimizationofits volume in real-timeandplace.Combustionis a termooxidationprocessfromchemical point ofview, duringwhichthebiogenicelements (C, S, N) oxidizealongwithheatrelease (exothermicreaction). Energyrecoveryofwasteisthusthe use ofitsenergypotentialandthusitachievessavingsofprimary non-renewableresourcesofrawmaterialsandenergy (fossilfuels) andthus a highlevelofenvironmental care isensured. Domesticandforeignexperienceshowsthatiftheincinerationplantitselfiswell-designed in thewholetechnologicalcomplex on the basis ofrecommendedtechnologies BAT (BestAvailable Technology), ifthecombustionprocessiscarriedoutproperlyandiftheequipmentisequippedwithmoderndissociative technology, thenwecantalkabout proved, environmentally safe technology. Theresultofthermaltreatmentofwasteisaninertinorganicmaterialwith a minimum contentoforganicresidues, whichcanbeused as a part ofrecultivationorconstructionmaterialsafteritsmodification.

Advantages

Introductionof management ofmunicipalwastecentrallymanaged by a companywith 100% propertyparticipationof Brno brings Brno as a producerofwastefollowingadavantages: comprehensiveinformation on theactualproductionofmunicipalwaste in the city of Brno anditsactualcomposition, transparencyofthewastestreamandfundsmore directoperational management ofthewastestreamandfundsofthe city, possibilityofdirectcontroloffundsusedforthe management ofmunicipalwaste by the city of Brno throughstatutorybodies SAKO Brno, a.s.


Technologický proces

1. Radiační ochrana

Radiační ochranou se rozumí takový systém technických a organizačních opatření, který omezí pravděpodobnost ozáření dalších osob a životního prostředí. Nainstalovaný systém odhalí zářiče ionizujícího záření nestíněné i stíněné odpadem, stavební sutí i jinými materiály, a to i takové, které jsou uzavřeny v přepravním olověném stínění.


Technologicalprocess

1. Radiationprotection

Radiation protection means a system of technical and organizational measures to reduce the probability of exposure of other persons and the environment. Installed system reveals the sources of ionizing radiation both shielded and unshielded by waste, construction debris and other materials, even those that are closed in the transport lead shielding.


Technologický proces

2. Spalování a první stupeň čištění

 • maximální spalovací výkon roštu 15 t/hod.;

 • minimální spalovací výkon 8 t/hod.;

 • maximální parní výkon 45 t/hod.;

 • jmenovitý parní výkon 40 t/hod.;

 • minimální parní výkon 28 t/hod. při

 • dodržení emisních parametrů

 • jmenovitý tlak přehřáté páry 1,47 MPa;

 • jmenovitá teplota přehřáté páry 230 °C;

 • jmenovitá teplota napájecí vody 105 °C.

Konstrukčně jsou kotle řešeny jako tzv. kotle třetí generace, tj. s maximálním snížením průtočných rychlostí spalin výhřevnými plochami, uvolněním všech vnitřních prostor z důvodů zanášení a otěru, se snahou o docílení maximálního parního výkonu kotlů.


Technological process

2. Burningandfirststageoftreatment

 • maximum grid combustion power 15 t / hr.; - minimum combustion power 8 t / hr.; - maximum steam power 45 t / hr.; - nominal steam power 40 t / hour.; - minimum steam power 28 t / hr. in compliance

 • with the emission parameters; - nominal overheated steam pressure 1.47 MPa; - nominal overheated steam temperature 230°C; - nominal feed water temperature 105 ° C.

Boilers are designed as so-called boilers of the third generation, i.e. with maximum reduction of velocity of flow of combustion products by calorific areas, with release of all the internal spaces because of clogging and abrasion, with the aim to achieve maximum performance of steam boilers.


Technologický proces

2. Druhý stupeň čištění

Do objektu druhého stupně čištění jsou spaliny z kotlů přivedeny kouřovody a čištění probíhá ve dvou paralelních na sobě nezávislých linkách polosuchou vápennou metodou. Principem metody je řada chemických reakcí probíhajících mezi souproudem plynných horkých (210–260 °C) kyselých složek spalin a alkalickým sorbentem, kterým je aerosol vápenného mléka.

Tyto složky spolu reagují za postupného odpaření vody. Výsledným produktem reakce je velmi jemný prášek, který je odseparován ze spalin na tkaninových filtrech. K posledním chemickým reakcím dochází v nahromaděných vrstvách, ulpělých na těchto filtrech.

Do kouřovodu mezi adsorbéry a tkaninové filtry se tlakově vhání aktivní uhlí (6–8 kg/hod), na němž se adsorbují další nežádoucí složky ze spalin, které nemohly být předchozími reakcemi odstraněny. Jedná se především o zbytky těžkých kovů a perzistentní organické polutanty typu PCDD/F, PCB a PAU.

Takto vyčištěné spaliny před vstupem do komína jsou podrobeny kontinuální analýze.

Celý proces je řízen řídícím systémem automaticky tak, aby na výstupu byla konstantní teplota spalin a zbytkový obsah škodlivin byl minimálně 2x nižší, než jsou přípustné emisní limity.


Technological process

2. Secondstageoftreatment

To the second stage treatment building combustion products from boilers are brought through flue pipes. Cleaning is carried out in two parallel lines independent of each other by half-lime method. The principle of this method is a series of chemical reactions between gaseous souproudem hot (210-260 ° C) acidic components of combustion products and an alkaline sorbent, which is lime milk aerosol. These elements react each other with gradual water evaporation. The resulting reaction product is a very fine powder that is separated from combustion products on fabric filters. The last chemical reactions occur in the accumulated layers sticked on these filters. Activated charcoal (6-8 kg / h) is blasted into the flue among adsorbers and fabric filters, where other undesirable components from combustion products are adsorbed that could not be removed by the previous reactions. These are mainly residues of heavy metals and persistent organic pollutants, the type of PCDD / F, PCBs and PAHs. Thus purified exhaust gases before entering the stack are subjected to continuous analysis. The whole process is controlled by control system automatically so that the output was a constant temperature of the combustion gases and residual pollutant content was at least twice less than the allowable emission limits.


Technologický proces

3. Objekt solidifikace

Popílek i odpadní produkt z druhého stupně čištění spalin obsahuje množství solí a těžkých kovů, které by mohly být na deponiích vyluhovány vlivem kyselých dešťových srážek. Vyluhování se proto zabraňuje tzv. solidifikací. V objektu solidifikace se smíchává popílek z prvního stupně čištění spalin s odpadním produktem z druhého stupně čištění spalin a jako pojivo se používá cement a voda. Chemické složení makrosložek odpadního produktu závisí na chemickém složení spalin (tedy na skladbě SKO), je přibližně následující: 60 % chloridu vápenatého, 20 % siřičitanu vápenatého, 3 % síranu vápenatého, asi 3–9 % zkarbonizovaného a nezreagovaného vápenného hydrátu. Solidifikovaný produkt v kašovité formě je odvážen speciálními auty na deponie, kde tuhne v litých vrstvách do 48 hodin.V tomto alkalicky reagujícím prostředí jsou těžké kovy nerozpustné a veškeré škodliviny jsou zabetonovány a je tak zabráněno jejich vyluhování do okolí deponie.


Technological process

3. Solidificationbuilding

Fly ash and waste product from the second stage of treatment includes a number of salts and heavy metals that could be extracted due to the deposits of acidic rainfall. Therefore extraction is prevented by solidification. In the solidification building fly ash from the first stage of treatment is mixed with waste product from the second stage; cement and water is used as binder. Chemical composition of waste product macrocomponents depends on the chemical composition of combustion products (i.e. the composition of MWI). It is roughly as follows: 60% calcium chloride,20% calcium sulphite, 3% calcium sulphate, about 3-9% carbonized and unreacted lime hydrate. Mushy solidified product is transported by special cars to deposits, where it solidifies in layers within 48 hours. In this alkaline reacting environment heavy metals are insoluble and all injurants are embeded in concrete. This prevents their leaking into the surrounding deposits.


Technologický proces

Emisní limity

Emisní limity pro jednotlivé sledované škodliviny platné dle našich právních norem jsou srovnatelné s emisními limity v průmyslově vyspělých zemích Evropy.

Schéma technologického procesu spalování odpadu a čištění spalin


Technological process

Emissionlimits

Emission limits for each monitored pollutants valid according to our current laws are comparable to emission limits in industrially advanced European countries.

Schemeoftechnologicalprocessofwasteincinerationandfluegascleaning


Úspora nerostných surovin

Úspora neobnovitelných energetických zdrojů pro výrobu tepelné energie při termickém zneškodnění odpadu ve společnosti SAKO Brno a.s., s následným využitím tepla.


Savingofmineralresources

Savingof non-renewableenergysourcesforthermalenergyproduction by thermalwastedisposal in company SAKO Brno as, withsubsequent use ofheat.


ad