Kapitel 1 - PowerPoint PPT Presentation

kapitel 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitel 1 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 110
Kapitel 1
172 Views
Download Presentation
glora
Download Presentation

Kapitel 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapitel 1

 2. Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWinoch Riksbanken Diagram 1:1.

 3. Priser på bostadsrätter och villorIndex, januari 2008 = 100 Källor: Mäklarstatistik och Valueguard Diagram 1:2.

 4. Kreditgap i SverigeProcent Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken Diagram 1:3.

 5. Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de fyra storbankernaSummerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 1:4.

 6. Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel IIDecember 2011, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 1:5.

 7. Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III initialt och i Riksbankens stresstestMars 2012, procent Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 1:6.

 8. Svenska och utländska bankers publicerade nivåer på Liquidity Coverage Ratio (LCR)Procent, december 2011 Källor: Bankernas resultatrapporter och Liquidatum Diagram 1:7.

 9. Banktillgångar i förhållande till BNP december 2010Procent Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken Diagram 3:1.

 10. Kärnprimärkapitalrelationer Basel IIIProcent Källa: Riksbanken Diagram 1:9.

 11. Riskvikter på bolån enligt Basel IIProcent Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken Diagram 1:10.

 12. Kontracykliska kapitalbuffertarProcent Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken Diagram 1:11.

 13. De svenska storbankernas likviditetsbuffertarMiljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 1:12.

 14. Publicerade nivåer på LCRProcent Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 1:13.

 15. De svenska storbankernas genomsnittliga LCRProcent Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Diagram 1:14.

 16. De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i euroMars 2012, procent Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Diagram 1:15.

 17. De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i amerikanska dollarMars 2012, procent Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Diagram 1:16.

 18. De svenska storbankernas genomsnittliga NSFRProcent Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Diagram 1:17.

 19. Kapitel 2

 20. ECB:s utlåning till europeiska bankerMiljarder euro Källa: ECB Diagram 2:1.

 21. Nettoutlåningen i ECB:s treårslån och euroområdets bankobligationsförfallMiljarder euro Källor: Dealogic och Riksbanken Diagram 2:2.

 22. Upplåning från ECB före och efter treårslånen i december och februariProcent av samlade banktillgångar Källor: Bloomberg, nationella centralbanker och Riksbanken Diagram 2:3.

 23. Förändring i bankers innehav av statsobligationer i euro och i lån från ECBMiljarder euro Källor: ECB och Bloomberg Diagram 2:4.

 24. Räntor på 10-åriga statsobligationerProcent Källa: Reuters Ecowin Diagram 2:5.

 25. Utvecklingen på olika börserIndex, juli 2011=100 Källa: Bloomberg Diagram 2:6.

 26. Europeiskt stressindex Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken Diagram 2:7.

 27. StatsskuldProcent av BNP Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken Diagram 2:8.

 28. Underskott i offentliga finanserProcent av BNP Källa: Reuters Ecowin Diagram 2:9.

 29. Europeiska bankers emissionsvolymer Miljarder euro Källor: Dealogic och Riksbanken Diagram 2:10.

 30. Löptid på bankers utgivna icke säkerställda skuldÅr Källa: Dealogic Diagram 2:11.

 31. Finansieringskostnad över 3-månader Stibor för säkerställda obligationerRäntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken Diagram 2:12.

 32. Femåriga CDS-premier för bankerRäntepunkter Källa: Bloomberg Diagram 2:13.

 33. Femåriga CDS-premier för svenska bankerRäntepunkter Källor: Bloomberg och Riksbanken Diagram 2:14.

 34. Riskpremien på interbankmarknadenRäntepunkter Källor: Bloomberg och Riksbanken Diagram 2:15.

 35. Indikativ uppdelning av riskpremien i euroområdet Räntepunkter Källor: Bloomberg och Riksbanken Diagram 2:16.

 36. Kostnaden för att låna i euro i tre månader och omvandla lånet till amerikanska dollarRäntepunkter Källor: Bloomberg och Riksbanken Diagram 2:17.

 37. Omsättning på den svenska repomarknaden per månadMiljarder kronor Källa: Riksbanken Diagram 2:18.

 38. Europeiska företags emissionsvolymer, oberoende av valutaMiljarder euro Källa: Dealogic Diagram 2.19

 39. Jämförelse mellan räntor på företags-obligationer och bankobligationer i EuropaRäntepunkter Källa: Barclays Live/Iboxx Diagram 2:20.

 40. Svenska företags emissionsvolymer, oberoende av valutaMiljarder euro Källa: Dealogic Diagram 2:21.

 41. Riskpremien på interbankmarknadenRäntepunkter Källor: Bloomberg och Riksbanken Diagram R2:1.

 42. Kapitel 3

 43. De svenska storbankernas utlåning uppdelad på låntagarkategori, mars 2012 Procent av total utlåning Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 3:1.

 44. De svenska storbankernas utlåning uppdelad på geografiskt område, mars 2012Procent av total utlåning Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 3:2.

 45. Hushållens upplåningProcent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 3:3.

 46. Genomsnittlig utlåningsränta och fastighetspriserProcent, index 1980 = 100 Källor: SCB och Riksbanken Diagram 3:4.

 47. Omsättning och förändringen i huspriserAntal permanentbostäder i tusental, procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 3:5.

 48. Andelen blancokrediter av total upplåningÅrlig procentuell förändring Källa: SCB Diagram 3:6.

 49. Priser på småhus och bostadsrätterIndex, 2008-01 = 100 Källor: Mäklarstatistik och Valueguard Diagram 3:7.

 50. Antal påbörjade bostäderTusental Källa: SCB Diagram 3:8.