1 / 24

SỐNG BỞI SỰ SỐNG CỦA CHÚA

SỐNG BỞI SỰ SỐNG CỦA CHÚA. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống [ zoe ] và sự sống sung mãn. ( Gi 10:10). . . . I came that they may have and enjoy life [ zoe ], and have it in abundance (to the full, till it overflows). (AMP).

glenys
Download Presentation

SỐNG BỞI SỰ SỐNG CỦA CHÚA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SỐNG BỞISỰ SỐNG CỦA CHÚA

 2. 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống [zoe]và sự sống sung mãn. (Gi 10:10)

 3. . . . I came that they may have and enjoy life [zoe], and have it in abundance (to the full, till it overflows). (AMP)

 4. Có 3 từngữnóivềsựsống 1. BIOS : Phươngcáchsống (biography) 2. PSUCHE : Sựsốngtựnhiên hay sựsống con người (Psychology – tâmlýhọc) 3. ZOE : SựsốngcủaChúa, sựsốngsiêunhiên, chấtlượngsống.

 5. SỰ SỐNG ZOE : • SựsốngcủaĐứcChúaTrời (God’s kind của life) • Sựsốngsiêunhiên, siểuđẳngvàsiêuphàm • Sựsốngchấtlượng • Sựsốngđượcsởhữungàyhiệntại

 6. Sựsống Zoe làmónquà 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, còn quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời [zoe] trong Đấng Cứu-thế Giê-su, Chúa chúng ta. (Rô 6:23)

 7. Sốngbởisựsốngzoe Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Cứu-thế. Bây giờ tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Cứu-thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong xác thịt là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. (Ga 2:20)

 8. I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life [zoe] which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me. (KJV)

 9. 4 Vậy, bởi phép báp-têm, chúng ta đã được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha mà Đấng Cứu-thế đã sống lại từ trong cõi chết thể nào, thì chúng ta cũng có thể sống một đời sống [zoe] mới thể ấy. (Rô 6:4)

 10. Zoe: SựsốngcủachínhChúa Vì như Cha có sự sống (zoe) trong chính mình thể nào, thì Cha cũng ban cho Con sự sống (zoe) trong chính mình thể ấy. (Gi 5:26)

 11. TrongNgàilàsựsống [zoe], vàsựsống [zoe] làánhsáng(phát minh, pháttriển, phátkiếnvàphátđạt)chonhânloại. (Gi 1:4)

 12. Sựsốngđờiđời # Sốngđờiđời Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống [zoe]đời đời. (Gi 3:16)

 13. for God did so love the world, that His Son--the only begotten--He gave, that every one who is believing in him may not perish, but may have life [zoe] age-during.

 14. Cósựsốngzoengayhiệntại 47 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai tin Ta thì được [có] sự sống [zoe] đời đời. (Gi 6:47)

 15. 12 Đức Giê-su lại phán: “Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống [zoe].”(Gi 8:12)

 16. 31 Nhưng những việc nầy được chép ra để các người tin rằng Đức Chúa Giê-su chính là Đấng Cứu-thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi tin, các người sẽ nhờ danh Ngài mà có sự sống [zoe]. (Gi 20:31)

 17. 12 Ai cóĐứcChúa Con cósựsống [zoe]; aikhôngcó Con củaĐứcChúaTrờithìkhôngcósựsống [zoe]. (1Gi 5:12)

 18. Đượcsozobởizoe 10 Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài thì khi đã được hòa giải rồi chúng ta lại càng sẽ được cứu [sozo] bởi chính sự sống [zoe]của Ngài là dường nào. (Rô 5:10)

 19. 1 Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống [zoe] trong như pha lê chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, 2 chảy giữa đại lộ của thành phố. Hai bên bờ sông trồng cây hằng sống ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một lần kết quả, lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. (Khải 22:1-2)

 20. Zoe caitrị 17 Nếu chỉ vì tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Giê-xu Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng cai trị trong sự sống (zoe) thể ấy. (Rô 5:17)

 21. Trong Cha là sự sống tôi Trong Cha là... sự sống con.Trong Cha là sức mới con.Trong Cha là niềm hy vọng, trong Chúa, hỡi Cha!(2 lần)

 22. Điệp khúcCon tôn vinh Cha với tất cả sức lực.Con tôn vinh Cha với tất cả đời sống.Với tất cả tâm sức, với tất cả đời sống.Tất cả hy vọng con từ nơi Chúa ! 

 23. Trong Cha là... sự sống con. Trong Cha là sức mới con.Trong Cha là niềm hy vọng, trong Chúa, hỡi Cha!

 24. Trong Cha là sự sống con, trong Cha là sức mới con.Trong Cha là niềm hy vọng, trong Chúa, hỡi Cha!Trong Chúa, hỡi Chúa - Chỉ trong Cha !

More Related