angyalok d monok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Angyalok & Démonok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Angyalok & Démonok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Angyalok & Démonok - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Angyalok & Démonok. A Biblia tükrében. Természetes, anyagi világ Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat ember. Természetfeletti, szellemi világ Megismerés módja: kijelentés. Bibliai világkép. Istenhez hűséges (világosság birodalma) Szellemi lények Kerubok Szerafok Angyalok.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Angyalok & Démonok' - glenna-herring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
angyalok d monok

Angyalok & Démonok

A Biblia tükrében

bibliai vil gk p
Természetes, anyagi világ

Tapasztalat

élettelen, anyagi világ

növény

állat

ember

Természetfeletti, szellemi világ

Megismerés módja: kijelentés

Bibliai világkép
term szetfeletti vil g
Istenhez hűséges (világosság birodalma)

Szellemi lények

Kerubok

Szerafok

Angyalok

Istennel szemben fellázadtak (sötétség birodalma)

Szabadon lévő angyalok

Démonok

Fogságban lévő angyalok

Természetfeletti világ
angyalokr l ltal ban
Angyalokról általában
 • Angyal szó jelentése: küldött, követ
 • Emberek, mint angyalok

Mt. 11,10: Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat.

Jak. 2,25: S ugyanígy a parázna Ráháb is, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket?

 • Szellemi lények ( szűkebb és tágabb értelem)
angyalokr l ltal ban1
Angyalokról általában
 • Teremtett lények
  • Nem öröktől fogva létezőek
  • Teremtésük ideje bizonytalan
  • Az anyagi világ teremtésekor már jelen voltak
 • Halhatatlanok
 • Személyiséggel rendelkeznek
  • szabad akaratuk van
  • inteligenciájuk van
  • gondolkodnak, éreznek
angyalok megjelen si form i
Angyalok megjelenési formái
 • Látomásban való megjelenés
  • Ezékiel látomása
  • Ézsaiás látomása
  • János látomásai
 • Dicsőségben való megjelenés
  • Dániel esete
 • Emberként való megjelenés
  • Ábrahám, Lót
 • Köztes állapotban való megjelenés
  • Sámson anyjának esete
angyalok feladatai
Angyalok feladatai
 • Isten üzenetének tolmácsolói
  • Dán. 8,16: És emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott: Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt!
  • Dán. 9,21: még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején.
  • Lk. 1,26-27: A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.
angyalok feladatai1
Angyalok feladatai
 • Isten akaratának megvalósítói
  • Zsolt. 103,20-21: Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!
  • Ítélet végrehajtás
   • Sodoma és Gomorra
   • Egyiptomi tizedik csapás
   • Utolsó idők csapásai
angyalok feladatai2
Angyalok feladatai
 • Örző, védő feladat
  • Zsid. 1,14: Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?
  • Zsolt. 34,8: Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
  • Zsolt. 91,11-12: Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
angyalok a t rt nelemben
Angyalok a történelemben
 • Pátriárkák korában
 • Mózes idejében
 • Próféták alatt
 • Jézus életében
 • Apostoli korban
angyalok a p tri rk k kor ban
Angyalok a pátriárkák korában
 • Ábrahám korában
  • Megszólítása, elhívása
  • Hágár találkozása az Úr angyalával
  • Találkozás a mamré tölgyesében
   • Izsák ígérete
   • Sodoma pusztulásának bejelentése
  • Lót talákozása az angyalokkal
 • Jákób találkozásai
  • Jákób álma
  • Jákób tusakodása az angyallal
angyalok a m zes kor ban
Angyalok a Mózes korában
 • Mózes megszólítása az égő csipkebokorból
 • 10 csapás egyiptomban
 • Nép vezetése Egyiptomból az ígéret földje felé
 • Bálám esete az angyallal
angyalok a b r k kir lyok pr f t k idej ben
Angyalok a bírák, királyok, próféták idejében
 • Gedeon találkozása az angyallal
 • Sámson születésének bejelentése
 • Dávid népszámlálása miatti büntetés végrehajtója
 • Illést angyal erősíti
 • Elizeust angyalok védik
 • Angyal győzi le Ezékiás királyt támadó asszírokat
 • Angyal menti meg Dániel három barátját
 • Angyal menti meg Dánielt
 • Angyalok a próféták látomásaiban
angyalok j zus let ben
Angyalok Jézus életében
 • Angyal jelenti be Keresztelő János születését
 • Angyal jelenti be Jézus születését
 • Angyal vigyáz a gyermek Jézusra
 • Angyal erősíti Jézust a gecsemáné kertben
 • Angyal jelenti be a feltámadást
 • Angyalok a mennybemenetelkor
angyalok az apostolok idej ben
Angyalok az apostolok idejében
 • Angyal szabadítja ki az apostolokat
 • Angyal menti meg Pétert
 • Angyal szólítja meg Kornéliust
 • Angyal öli meg a felfuvalkodott királyt
 • Angyal erősíti Pált
angyalok szervezetts ge
Angyalok szervezettsége

Kol. 1,16: Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.

 • Döntéshozó szint
 • Végrehajtó szint
angyalok hierarchi ja tr nusok
Angyalok hierarchiája: trónusok

Jel. 4,2-4: Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam huszonnégy trónt, és a trónusokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona.

angyalok hierarchi ja tr nusok1
Angyalok hierarchiája: trónusok

Dán. 7,9: Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz.

Feladatuk: törvényhozás, bíráskodás, mennyei parlament

slide19

K

K

K

K

angyalok hierarchi ja uralmak fejedelmek
Angyalok hierarchiája: Uralmak, fejedelmek

Dán. 12,1: És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.

fejedelmek
Fejedelmek

Ezen a szinten jelennek meg a lázadó angyalok

Eféz. 6,12: Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Dán. 10,20: És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő!

szellemi l nyek lettere
Szellemi lények élettere

Harmadik ég: Isten lakóhelye, mennyei lények, üdvözültek

Második ég: bukott angyali fejedelmek

Légkör, első ég: Sátán uralmi területe

Földi élet: Démonok

Hádész, seol (pokol, alvilág): elkárhozott lelkek

Tartarosz: fogva tartott lázadó angyalok

Tüzes tó: jelenleg üres

gonosz eredete
Gonosz eredete
 • Teremtett lény
 • Nem gonosznak lett teremtve
 • Fellázadt Isten ellen
 • Bukásával magával rántotta az angyalok harmadát
kik a d monok
Kik a démonok?
 • Főként az evangéliumokban fordulnak elő
 • Testi, lelki betegségeket okoznak
 • Úr Jézus egyik szolgálati területe volt a tőlük való szabadítás
 • Eredetük nem ismert
 • Testetlen lények, akik testet keresnek maguknak
szellemi l nyek hat sa az emberi letre
Szellemi lények hatása az emberi életre
 • Földi politika, kultúra, közgondolkodás meghatározói
 • Jób történetének tanulsága
 • Gábriel és a perzsa a birodalom
helyes viszonyul sunk hozz juk
Helyes viszonyulásunk hozzájuk
 • Ma is léteznek és működnek
 • Utolsó időkben szolgálatuk erősödése várható
 • Nem képezhetik a vallásos imádat tárgyát
 • Sátán legyőzött ellenfél
 • Ellenállásra buzdít az Írás