1 / 20

Classificatie digitale leer- en hulpmiddelen

Classificatie digitale leer- en hulpmiddelen. Ververs Foundation seminar 29 januari 2009 Door: Ellen van den Berg, Peter Blijleven & Leanne Jansen. Inleiding. Project ‘Leermiddelen van de toekomst’ Eerste project Ververs Foundation (2000)

gisela
Download Presentation

Classificatie digitale leer- en hulpmiddelen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Classificatiedigitale leer- en hulpmiddelen Ververs Foundation seminar 29 januari 2009 Door: Ellen van den Berg, Peter Blijleven & Leanne Jansen

 2. Inleiding • Project ‘Leermiddelen van de toekomst’ • Eerste project Ververs Foundation (2000) • Ontwikkelen classificatiesysteem voor digitale leer- en hulpmiddelen. • Update classificatiesysteem (2009) • Vanwege tienjarig bestaan Ververs Foundation. • Omvang ICT-ontwikkelingen sinds 2000. Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 3. Naar een classificatie • Bestaande classificaties in 2000, veelal te grofmazig • O.a. Taylor 1998: ‘Computer tutor, tool of tutee’ • Verkennen literatuur • Hoofdconclusie: meerdere typeringen mogelijk. • Ontwikkeling classificatiesysteem o.b.v. vierdeling: • Algemene typering • Inhoudelijke typering • Typering op leeractiviteit • Toepassingsgerichte typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 4. Algemene typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 5. Algemene typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 6. Algemene typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 7. Algemene typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 8. Inhoudelijke typering • Modelling en simulatie systemen • Bieden leerlingen kans (delen van de) realiteit of complexe processen te modelleren/na te bootsen. Naam: De treinmachinist Auteur/Uitgever/Bron: Freudental instituut • Onderwijskundige spel / Serious Game • Onderwijskundige spelen met situaties die didactisch ontworpen problemen bevatten, die door doelbewuste acties van de gebruiker kunnen worden veranderd Naam: Behrloo, digitale stad voor het politieonderwijs Auteur/Uitgever/Bron: Politieacademie Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 9. Inhoudelijke typering • Oefen- en Trainingsprogramma’s • Repeteren, herhalen en uitbreiden van reeds bestaande kennis. • Tutorials • Stapsgewijs opdoen van kennis en/of vaardigheden. • Multimediale leeromgevingen • Omgevingen waarbinnen de lerende op actieve wijze via diverse media en diverse inzichten kennis verwerft. Naam: MUST-casus ‘Kleur & Licht’ Auteur/Uitgever/Bron: MUST / Ellen van den Berg (Universiteit Twente) Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 10. Inhoudelijke typering 6. Tools • Middelen bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs (geen leerdoel) 6b Databases en Naslagwerken (o.a. beeldbanken) Opvraagbare informatie uit onderwerp gerelateerde collecties. 6b Communicatie en Coöperatieve omgevingen Omgevingen waardoor leerlingen plaats- en tijdonafhankelijk kunnen leren (o.a. Learning Management Systemen / ELO’s). 6c Algemene tools Ondersteunende programma’s, niet gerelateerd aan onderwerp/probleem (o.a. tekenprogramma’s). 6d Schoolmanagement tools Omgevingen voor het verwerken van leerling-gegevens (o.a. leerlingvolgsysteem. Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 11. Toepassingsgerichte typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 12. Toepassingsgerichte typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 13. Toepassingsgerichte typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 14. Toepassingsgerichte typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 15. Toepassingsgerichte typering Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 16. Typering op leeractiviteit 1. Leren van feiten & regels • Alle applicaties, waarvan het hoofddoel is het aanbieden en overdragen van informatie. 2. Regels & procedures toepassen • Applicaties, die onder deze categorie vallen kunnen worden gekarakteriseerd als oefen- en toetsprogramma's. 3. Probleemoplossen • Centraal staan (complexere) problemen, waarbij de leerling voor de oplossing zijn/haar eigen stappen en procedures kiest. Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 17. Typering op leeractiviteit 4. Patronen herkennen en ontdekken • Onderscheiden en begrijpen van holistische processen met hun oorzaken en effecten en • Ontdekken van gangbare kenmerken en patronen (o.a. simulaties). Naam: Techopolis, hefbomen katrollen en tandwielen Auteur/Uitgever/Bron: Technopolis 5. Complexe situaties hanteren • Alle applicaties die het dagelijks werk van experts ondersteunen Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 18. Bronnen Alessi, S.M. & Trollip, S.R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development. Needham Heights (MA): Allyn & Bacon. Baumgartner, P. & Payr, S. (1998). Learning with the internet: a typology of applications. Proceedings of the ED-MEDIA, Germany, 98, June 20-25. Berg, E. van den (1999). Onderwijsleermiddelen: van schoolbook tot hypermedia. In: H.P.M. Creemers (red.). Onderwijskundig lexicon (pp. 11-29). Alphen aan de Rijn: Samson. Itzkan, S.J. (1994). Assessing the Future of Telecomputing Environments: Implications for Instruction and Administration. The Computing Teacher, 22, 4, 60-64. Taylor, R. (1980). The computer in the school: tutor, tool, tutee. New York: Teacher College Press. Weber, W. (1999). Classification of New Media for Learning. In Quality Assurance Working Papers. Publicaties n.a.v. het ontwikkelde classificatiesysteem: Berg, E. van den, Blijleven, P.J., Jansen, L.M. (2000). Een classificatie van digitale hulp-en leermiddelen [CD-ROM]. Enschede: Universiteit Twente. Berg, E. van den, Blijleven, P.J., Jansen, L.M. (2001). Digitale leermiddelen: naar een classificatie. Paper voor de Onderwijs Research Dagen 2001, Amsterdam. Berg, E. van den, Blijleven, P.J., Jansen, L.M. (2003). Digital learning materials: classification and implications for the curriculum. In: Van den Akker, J., Kuiper, W. & Hamayer, U. (Eds.) Curriculum landscapes and trends. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 19. Over de classificatie • Versie 1 Classificatiesysteem: • Uitgebracht op 31 augustus 2000: “Het eerste Ververs project” • Doel: Ververs Foundation te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes de stichting wilde maken voor de komende jaren. • Versie 2 update classificatiesysteem: • Uitgebracht op 29 januari 2009 ter ere van het tienjarig bestaan van de Ververs Foundation. • Dit product is ontwikkeld door: • Ellen van den BergHogeschool Edith Stein / Universiteit Twente / • Peter BlijlevenSaxion / Ververs Foundation • Leanne JansenCPS, onderwijsontwikkeling & advies • Zie: http://www.verversfoundation.nl/classif2009/ Inleiding Naar een classificatie Algemene typering Inhoudelijke typering Toepassingsgericht Leeractiviteit Bronnen Over de classificatie

 20. 10 jaar Congratiulations • Ellen van den Berg • Peter Blijleven • Leanne Jansen

More Related