Download
rodzina w aspekcie prawnym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rodzina w aspekcie prawnym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rodzina w aspekcie prawnym

Rodzina w aspekcie prawnym

261 Views Download Presentation
Download Presentation

Rodzina w aspekcie prawnym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rodzina w aspekcie prawnym

  2. To usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek kobiety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. • W kulturze zachodniej jedyną dopuszczalną formą jest monogamia małżeństwo

  3. Podstawowe zasady małżeństwa[ • zasada monogamii • zasada świeckości • zasada trwałości • zasada równości • zasada dobra dziecka • zasada równouprawnienia dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem małżeńskim • Przeszkody w zawarciu małżeństwa: • - wiek • - całkowite ubezwłasnowolnienie z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego • - pozostawanie w innym ważnym związku małżeńskim • - pokrewieństwo w linii prostej lub linii bocznej z rodzeństwem rodzonym i przyrodnim oraz przysposabiającym i przysposobionym.

  4. Ustawowa wspólność majątkowa • Obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa • Ustawowej wspólnocie majątkowej nie podlegają: • - majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa • - spadki ‚ • - darowizny, • - przedmioty osobistego użytku • - związane z wykonywaniem zawodu, • - nagrody

  5. Intercyzato • majątkowa umowa małżeńska, która rozszerza, ogranicza lub wyłącza ustawową wspólność majątkową.

  6. Władza rodzicielska: -to ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom np. prawo do wychowania dziecka oraz opieki nad jego osobą i majątkiem Sytuacje prawne: • Ograniczenie władzy rodzicielskiej gdy jest zagrożone dobro dziecka. • Zawieszenie władzy rodzicielskiej gdy rodzice nie mogą jej sprawować np. choroba • Pozbawienie władzy rodzicielskiej gdy zagrożone jest życie i dobro dziecka • Ustanie władzy rodzicielskiej – śmierć rodziców

  7. Aspekty władzy rodzicielskiej: • Adopcja, przysposobienie • Opieka • Kuratela • Powinowactwo • Pokrewieństwo • Separacja • Rozwód • Alimenty • Zaprzeczenie ojcostwa