Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef - PowerPoint PPT Presentation

rsregnskap 2002 kjell aamot konsernsjef n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef

play fullscreen
1 / 74
Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef
146 Views
Download Presentation
gertrude-lehmann
Download Presentation

Årsregnskap 2002 Kjell Aamot Konsernsjef

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Årsregnskap 2002 Kjell AamotKonsernsjef Trond Berger CFO Stein Yndestad / Elisabeth Blom Tindlund IR

 2. Agenda • Hovedpunkter • Nøkkeltall • Virksomhetsområdene • Gjennomgang av resultat • Fremtidsutsikter 2

 3. Ambisiøse mål for 2002 innfridd • Driftsmargin (EBITA) i 2002 på 7 % på tross av journaliststreiken i 2. kvartal og et svakt annonsemarked • Forbedret finansiell fleksibilitet • Netto rentebærende gjeld betydelig redusert • Opprettholdt og bedret markedsposisjon i offline og online markeder 3

 4. Hovedpunkter • Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt • Salg av eiendommer i Akersgaten til en samlet verdi av NOK 370 mill. • Gode resultater for løssalgsavisene som følge av sterke opplagstall • Aftonbladet og Svenska Dagbladet med forbedrede konkurranseposisjoner 4

 5. Hovedpunkter • 20 Minutter med positive resultater på månedsbasis i 4. kvartal i Spania og Sveits • Betydelig resultatforbedring for nettaktivitetene (inkl. Finn.no) • TV 2 med et av de beste år i kanalens historie • Styrets forslag til utbytte: NOK 2,- pr. aksje • Virksomhetsstyring (Corporate Governance) 5

 6. Nøkkeltall 6

 7. Driftsresultat (EBIT) Avis 7

 8. Produktivitets- og lønnsomhetsprogram gjennomført i en vanskelig markedssituasjon • Annonseinntekter i 2002 var ned 10 % sammenlignet med 2001 • Markedet for eiendomsannonser er fortsatt meget sterkt og veier delvis opp for det svake stillingsmarkedet • Flytting til mer kostnadseffektive lokaler i Biskop Gunnerus gt. 14 gir ny giv • Opplag i 2002 på 263.016 eksemplarer på hverdager, en økning på 384 eksemplarer sammenlignet med 2001 • avis1 med et driftsresultat i 2002 på NOK -22 mill, en bedring på NOK 19 mill. fra 2001 8

 9. Ytterligere resultatforbedrende tiltak i Aftenposten iverksatt • Lønnsomhetsforbedring på NOK 200 mill., hvorav NOK 160 mill. er knyttet til kostnadsreduserende tiltak • Resultatforbedring i 2003 på NOK 80-90 mill. ekskl. inflasjon • Reduksjon av ytterligere 100 ansatte 9

 10. Eiendom • Salg av eiendom til Entra Eiendom til en samlet verdi av NOK 370 mill. • Netto gevinst på ca. NOK 80 mill. • Årlig forbedring i resultat før skatt for konsernet på ca. NOK 30 mill, hovedsaklig pga reduserte lokalkostnader for Aftenposten • Entra Eiendom overtar også Schibsted Drift AS til bokførte verdier med ca. 30 ansatte • Frigjør ca. 10.000 m2 10

 11. Driftsmargin (EBIT) på 24 % for 2002 og økende • Driftsresultat på NOK 11 mill. i 4. kvartal og NOK 25 mill. for året 2002 mot NOK -4 mill. og NOK -6 mill. i tilsvarende perioder året før • Driftsinntektene økt med 95 % i 4. kvartal og 64 % for året sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 • Markedsposisjonen styrket i alle områder • Etablering av selskapet FinnTech i samarbeid med engelske Daily Mail General Trust i 4. kvartal 11

 12. Befester markedsposisjonen med et rekordopplag i 2002 på 390.510 eksemplarer • Dobbelt så stor som konkurrenten • Nedgang i annonseinntekter på 9 % i 2002 sammenlignet med året før • Driftskostnader redusert for 4. kvartal og året sammenlignet med 2001 – sterk kostnadskontroll • Prisøkning fra 1. november for ukedagene mandag til fredag • VG Multimedia med fortsatt sterk trafikkutvikling og bedrede resultater 12

 13. Betydelig reduserte kostnader samtidig som markedsposisjonen forbedres • Lavere kostnadsnivå etablert - driftskostnader ned SEK 43 mill. i 4. kvartal og SEK 136 mill. pr. 4. kvartal (ekskl. engangskostnader) sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 • Opplag på hverdager 184.600, en økning på 11.655 eksemplarer i forhold til 2001 • Kraftig økning i opplagsinntekter i 4. kvartal fra SEK 77 mill. i 2001 til SEK 87 mill. i 2002 • Opplagsinntekter kun marginalt økt for året 2002 som følge av en høyere andel rabatterte abonnementer • Annonseinntekter redusert med 4 % i 2002 sammenlignet med 2001 – bedre enn utvikling i totalannonsemarkedet forøvrig 13

 14. Nordens største avis og beste driftsresultat noensinne • Opprettholder sin sterke posisjon vis-à-vis Expressen/GT/Kvällsposten • Opplaget på hverdager på 435.900, utgjør en økning på 34.400 eksemplarer fra 2001 • Gap vs. Expressen ved utgangen av året: 87.000 eksemplarer • Opplagsinntektene økt fra SEK 1 364 i 2001 til SEK 1 451 i 2002 • Annonseinntektene 6 % høyere i 2002 sammenlignet med 2001, bl.a. grunnet høyere snittpris på annonsene • Aftonbladet.se befester sin lederposisjon – flere besøk enn de øvrige største nyhetsnettsidene tilsammen 14

 15. Fortsatt positiv utvikling og bedret kostnadsdekning i alle land • 20 Minutter totalt er nå Europas 8. mest leste avis med ca. 3 mill. daglige lesere • Totalopplag på 1,25 mill. eksemplarer • På tross av svake annonsemarkeder i hele Europa viser 20 Min sterk vekst i inntekter og markedsandeler i alle tre land • Schibsteds andel av resultatet • NOK -20 mill. i 4. kvartal og NOK -117 mill. for året 2002 sammenlignet med NOK -41 mill. og NOK -154 mill. i tilsvarende perioder i 2001 • APAX investerte i prosjektet til en overkurs og har i den forbindelse en nedsidebeskyttelse • Strukturelle endringer i løpet av 2003 ikke usannsynlig 15

 16. Resultatutvikling i Estland 1998 - 2002 Tall i EEK mill. 16

 17. Driftsresultat (EBITA) TV/Film & Forlag *) Tallene er for Sandrew Metronome konsern. Schibsteds eierandel er 50 %. **) Tallene gjelder TV 2 konsern. Schibsteds eierandel er 33,3 % 17

 18. Bedret nordisk markedsposisjon for Metronome-selskapene i et tungt marked for TV/film-produksjon • Omsetningen opp 5,6 % i 2002 i forhold til året før – hovedsakelig pga. oppkjøp av European Film Group (reklamefilm) årsskiftet 2001/2002 • Metronome-vekst innen TV-produksjon i Sverige, men tilbakegang i Norge og Danmark – reklamefilm-produksjon svak i hele Skandinavia i 2002 • Avvikling av produksjonsselskap for digitalt innhold belaster regnskapet i 2002 med SEK 11 mill. • Forventning om en viss bedring i TV-produksjonsmarkedet i Norden i 2003 18

 19. Video- og DVD-distribusjon i sterk vekst i Norden – men svakt kino-år svekker resultatet for Sandrew Metronome • Omsetningsvekst på 12,5 % i 2002 til SEK 1.270 mill. • Vekst i 2002 innen video og DVD, og med god inntjening – DVD vokser kraftig, Sandrew Metronome med ca. 20 % av markedet i Norden i 2002 • Svært få publikumssuksesser på kino – med ett markant unntak - gav underskudd på kinodriften i årets tre første kvartaler • Sterkt 4. kvartal med ”Harry Potter og mysteriekammeret”, sett av 2,4 mill. kinogjengere i de nordiske land ved utgangen av 2002 • Morten Kongrød (44) med bakgrunn fra Schibsted ansatt som ny konsernsjef i Sandrew Metronome fra 1. mars 2003 19

 20. Forlag • Rekordresultat for Schibsteds forlagsselskaper • Forlag leverte samlet sitt beste årsresultat noensinne i 2002: NOK 34 mill. mot NOK 19 mill. i 2001 • Omsetningsvekst på 5,7 % til NOK 339 mill. - driftsmargin på 10,1 %, opp fra 5,9 % i 2001 • Forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet ved hjelp av rendyrking av nisjer innen forleggeriet og utvidet samarbeid mellom de eksisterende selskapsenhetene 20

 21. TV • Et av de beste år i TV 2s historie • TV 2 Gruppen med driftsinntekter på NOK 1.561 mill. i 2002, en økning på 3,9 % fra året før • Driftsmargin for året på 13,3 % • Resultat etter skatt for 2002 på NOK 166 mill. mot NOK -29 mill. i 2001 • Rekordhøye reklameinntekter i 4. kvartal • Betydelig bedring i datterselskaper • Høyeste gjennomsnittlig seermarkedsandel noensinne: 32,2 % • Positiv snuoperasjon og utvikling i TVNorge • God annonsetilgang i begynnelsen av 2003 21

 22. Driftsresultat Schibstedkonsernet GW = Goodwill 22

 23. Annonseutvikling - Papiraviser 1) Spaltemeter 2) SEK mill. 23

 24. Utvikling i eiendoms- og stillingsmarkedet (rullerende 12 mndr.) 24

 25. Kostnadsutvikling 2002 - sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001 * Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk ** Kjøp av European Film Group 2. halvår 2001 25

 26. Schibsted-avisenes nettaktiviteter FINN Norge er inkludert i tallene 1) Inkluderer alle kostnader utenom redaksjonelt innhold 26

 27. Tilknyttede selskaper Schibsteds andel: 27

 28. 20 Minutter – proforma 1) – Tilknyttet selskap 1) Konsolidering av Schibsteds totale investering i 20 Minutter. Schibsteds eierandel i 20 Min Holding AG og 20 Minutes France SAS er 41%. 28

 29. Finansielle nøkkeltall 1) Ikke omregnet iht. ny klassifisering av driftsresultat 1997 2) Rentebærende gjeld 29

 30. Finansielle poster 30

 31. Kontantstrøm / Investeringer 31

 32. Utvikling netto rentebærende gjeld 32

 33. Balanse 33

 34. Balanse 34

 35. Fremtidsutsikter • Fokus på forbedring av kjernevirksomheten samt posisjonere for mulige strukturendringer i bransjen • Finansiell fleksibilitet betydelig bedret • Planlegger ut fra svake annonsemarkeder i 2003 • Forventer at VG og Aftonbladet opprettholder sine klare lederposisjoner på det norske og svenske løssalgsmarkedet • Svenska Dagbladet med fortsatt opplagsvekst • Positiv utvikling i Eesti Meedia og 20 Minutter fortsetter • Selskaper innen TV/Film-området ventes å opprettholde sine markedsposisjoner – utsiktene for 2003 er noe bedre enn året før 35

 36. Vedlegg 36

 37. Opplagsutvikling • Tall i NOK mill. • Tall i SEK mill. 37

 38. Driftsresultat GW: Goodwill 38

 39. Kontantstrøm 39

 40. Avis – Driftsresultat GW: Goodwill 40

 41. Driftsresultat Proforma resultat for Aftenposten-konsernet inkl. andel av resultat Schibsted Trykk. 41

 42. Annonseinntekter pr. marked 42

 43. Annonseinntekter - Stilling og Eiendom 2. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 43

 44. Driftsresultat 44

 45. Driftsresultat Resultatet inkluderer VG AS, VG Multimedia AS og Avisretur AS 45

 46. Driftsresultat Resultat for Aftonbladet-konsernet 46

 47. Driftsresultat Resultat for Svenska Dagbladet-konsernet 47

 48. Driftsresultat 48

 49. Annonseutvikling regionaviser 1) Spaltemeter 49

 50. DriftsresultatEstland GW: Goodwill 50