Příjmy firmy - PowerPoint PPT Presentation

gerry
p jmy firmy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příjmy firmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příjmy firmy

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Příjmy firmy
204 Views
Download Presentation

Příjmy firmy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikroekonomie II Příjmy firmy Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

 2. Příjmy firmy • Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce (příjmy = tržby). • Příjmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. • Cíle firmy – maximalizace zisku • lze dosáhnout buď minimalizací nákladů nebo maximalizací příjmů

 3. Celkový příjem TR (Total Revenue) • Celková peněžní částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. • Vypočítat ji můžeme jako součin ceny výrobku a množství prodaného množství: • TR = P  Q

 4. TR na dokonale konkurenčním trhu • Firma nemá možnost ovlivnit výši ceny, křivka TR je pak funkcí pouze prodaného množství. • Graficky ji můžeme znázornit jako polopřímku vycházející z počátku a se směrnicí (sklonem) rovnou ceně.

 5. TR v podmínkách nedokonalé konkurence • Cena s růstem výstupu klesá a poptávková křivka je proto klesající. Křivka TR může mít různý tvar.

 6. TR v podmínkách nedokonalé konkurence • Na konkrétní tvar křivky TR má vliv elasticita poptávky. • Když firma sníží cenu podle elasticity poptávky mohou nastat tři situace: • poptávka je elastická (ePD < -1) procentní růst prodaného množství je větší než procentní pokles ceny, tzn. celkový příjem TR roste • poptávka je jednotkově elastická (ePD = -1) procentní snížení ceny je stejné jako procentní nárůst prodeje, TR se nemění • poptávka je neelastická (ePD > -1) procentní snížení ceny je větší než procentní růst prodaného množství, TR klesá

 7. Předpokládáme-li, že poptávková funkce je lineární ( P = a – b  Q ) můžeme vyjádřit TR graficky jako negativně skloněnou přímku: TR = P  Q po dosazení dostaneme: • TR = (a – b  Q )  Q neboli TR = a  Q – b  Q2 • Od bodu F do bodu A je elasticita ePD< -1 a TR roste. • V bodě A je ePD = -1, TR při velmi malé změně P zůstává shodné. • Od bodu A směrem k E je ePD> -1, a TR klesá.

 8. Průměrný příjem AR (Avarage Revenue) • Příjem plynoucí z jedné prodané jednotky a vypočítá se: • Křivka AR je totožná s křivkou individuální poptávky. • V podmínkách dokonalé konkurence je rovnoběžná s osou x ve výši odpovídající ceně (AR = P).V nedokonalé konkurenci je klesající (AR = P = a – b  Q).

 9. Mezní příjem MR (Marginal Revenue) • Je definován jako změna celkového příjmu (TR) v důsledku změny prodaného množství (Q) o jednotku. (první derivace TR podle Q) • lze upravit na • a dále , kde je směrnice křivky poptávky

 10. MR v dokonalé konkurenci • Všechny firmy v odvětví jsou identické a žádná z nich nemůže ovlivnit cenu, je individuální poptávková křivka (d) rovnoběžná s osou x , tzn. její sklon (směrnice) je roven 0. Platí MR = P

 11. MR v nedokonalé konkurenci • Poptávková křivka je klesající • Aby firma prodala dodatečnou jednotku výstupu, snižuje jeho cenu. Takže platí: MR < P • Křivka MR klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky.

 12. MR v nedokonalé konkurenci - elasticita poptávky eCD • Z toho plyne: • 1) je-li poptávka elastická (ePD < -1)  MR je kladný • 2) je-li poptávka neelastická (ePD > -1)  MR je záporný • 3) je-li poptávka jednotkově elastická (ePD = -1)  MR je roven nule