Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı - PowerPoint PPT Presentation

gerard
avrupa da ormanlar n korunmas bakanlar konferans n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı

play fullscreen
1 / 53
Download Presentation
Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı
207 Views
Download Presentation

Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Serdar Yegül – Orman Müh. Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 11 Kasım 2009

 2. İçindekiler • Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı (AOKBK) Hakkında Bilgi • Arka Plan: Uluslararası Ormancılık Süreci • Ön Plan: Bakanlar Konferansı Süreci • Türkiye’de Gerçekleştirilen Çalışmalar • Türkiye’de Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 3. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı (AOKBK) • Amaç: Avrupa ormanlarının yönetiminde sürdürülebilir orman yönetimianlayışını tam olarak yerleştirerek Avrupa ormanlarını korumaktır. • Bu amacı gerçekleştirmek için politik düzeyde ve tüm Avrupa ülkeleri arasında diyalogu/işbirliğini geliştirmek ve sonucunda politikalar üretmek ve geliştirmek. • 1992 Rio Kararlarının tüm Avrupa bölgesinde uygulanması sürecidir; • Nihai amaç: Yasal bağlayıcılığı olan bir Avrupa ormancılık sözleşmesi

 4. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı (AOKBK) • Kararların hukuki olarak bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte, hükümetlere politik-siyasi yükümlülükler getirmektedir. Kararlar ormanlardan sorumlu bakanlar tarafından imzalanmaktadır. • 46 İmzacı Ülke ve AB, 14 Gözlemci Ülke ve 31 Gözlemci Organizasyon. Ülkemiz ‘İmzacı Ülke’dir.

 5. Önemi Nedir? Hangi İhtiyaçtan Doğmuştur? • 1980’lerde Avrupa'daki atmosferik kirlilik; bu kirliliğin orman ekosistemlerini ne derece tahrip ettiği ve bu doğrultuda sınırötesi etkin çalışma ihtiyacı; • Temel konularda hemfikir olma ihtiyacı; ve • Diğer ülkelere için referans olma / yol gösterme ihtiyacı. • 1992’de Rio’da tanımlanan sürdürülebilir orman yönetimi kavramının bu arada Avrupa’da uygulanması. • Avrupa Birliği ormancılık mevzuatını düzenlerken bu kararlardan yararlanmaktadır; • Avrupa Kıtasındaki tüm ülkeler ormancılık politikalarını belirlerken, bu kararları temel almaktadırlar.

 6. Yapısı Organları Bakanlar Konferansı Genel Koordinasyon Komitesi İrtibat Bürosu Yuvarlak Masa Toplantısı Uzman Düzeyi Toplantı Çalıştay - Çalışma Grupları

 7. Mekanizma Nasıl Çalışır? Bakanlar Konferansı Bakanlar Konferansı İzleme Süreci Hazırlık Süreci İzleme Süreci Hazırlık Süreci

 8. Mekanizma Nasıl Çalışır? (örnek) Varşova Konferansı 2007 Oslo Konferansı 2011 -2012? İzleme Süreci Hazırlık Süreci İzleme Süreci Hazırlık Süreci Oslo İrtibat Bürosunun Çalışma Süresi Liaison Unit Oslo

 9. Bakanlar Konferansı Kararlarının Temel Direkleri Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel

 10. Toplu Halde 19 Karar:

 11. Arka Plan: Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Süreci (UNFF Süreci)

 12. Uluslararası Ormancılık Süreci Uluslararası Ormancılık Anlaşması imzalanmak istendi. Ama başarılamadı. Yasal Bağlayıcılığı Olan Anlaşmayı benimsemek Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma benimsendi. Rio Konferansı 1992 2015 2007 Rio Çıktıları: Rio Deklarasyonu Orman Prensipleri Gündem 21 isimli Eylem Planı Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

 13. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2015 Bölgesel Süreçler: Avrupa Ülkeleri - Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Kuzey Amerika Ülkeleri Amazon İşbirliği Ülkeleri Orta Amerika Ülkeleri Kurak Afrika Ülkeleri Yakın Doğu Ülkeleri Uluslararası Orman Ürünleri Kuruluşu Afrika Orman Ürünleri Ticareti Kuruluşu Kurak Kuşak Asya

 14. UNFF Oturumlarından bir Görünüm

 15. Ön Plan: Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı

 16. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci 1990 Strazburg Ormanlardan sorumlu bakanlar teknik ve bilimsel işbirliği konusunda taahhütlerde bulunmuşlardır. Konferans, 6 karar almıştır. S1: Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi İçin Daimi Deneme Sahaları Avrupa Şebekesi S2: Orman Gen Kaynaklarının Korunması S3: Orman Yangınları Avrupa Veri Bankası Şebekesinin Kurulması S4: Dağlık Alanlardaki Orman Yönetiminin Yeni Çevresel Şartlara Uyarlanması S5: Ağaç Fizyolojisi Araştırmaları EUROSILVA Şebekesinin Yaygınlaştırılması S6: Orman Ekosistem Araştırmaları Avrupa Şebekesi

 17. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 Rio Çıktıları 1990 Strazburg Rio Çıktıları: Rio Deklerasyonu Orman Prensipleri Gündem 21 isimli Eylem Planı Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sürdürülebilir Orman Yönetimi kavramı Konferansta (küresel ölçekte) tanımlanmıştır.

 18. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 1990 1993 Helsinki Strazburg • Helsinki Konferansında, Bakanlar Konferansı Süreci “Rio kararlarının Avrupa’da uygulanması” sürecine dönüştürülmüştür. • Konferansta çalışma yöntemleri belirlenmiş ve uygulamaları izleme organizasyonu oluşturulmuştur. İlk irtibat bürosu bu konferansta kurulmuştur. • Sürdürülebilir Orman Yönetimi kavramı Avrupa düzeyinde tanımlanmıştır. • H1 : Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar • H2 : Avrupa Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Genel Esaslar • H3 : Geçiş Ekonomisindeki Ülkeler ile Ormancılık Alanında İşbirliği • H4 : Avrupa Ormanlarının İklim Değişikliğine Uzun Süreli Adaptasyonu İçin Stratejiler

 19. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 1990 1993 Helsinki Strazburg SürdürülebilirOrmanYönetim’nin tarifi(Sustainable Forest Management –SFM): “Diğerekosistemlerezararvermeyen, ormanveormanalanlarınınyerel, ulusal, küreseldüzeylerde, ilgiliekolojik, ekonomikvesosyalfonksiyonlarıbugünvegelecekteyerinegetirmekiçinbiyoçeşitliliğini, üretkenliğini, yenilenmekapasitesini, hayatiyetinivepotansiyelinisürdürecekşekildeveorandayönetmekvekullanmak.”(1 nolu Helsinki Kararı, Paragraf D)

 20. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1990 1993 Helsinki Strazburg 1995’te BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, Hükümetlerarası Ormancılık Paneli’ni (IPF) kurmuştur. IPF: Intergovernmental Panel on Forests

 21. Yakın-Doğu Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 1995 1996 IPF 1990 1993 Helsinki Strazburg 1998 2000 2002 1996 Kahire Şam Tahran Hartum (Sudan) 1996’da FAO ve UNEP’in organizasyonunda Yakın-Doğu Süreci başladı. Fas’tan Pakistan’a kadar çok geniş bir coğrafya + Türki Cumhuriyetler Yakın-Doğu Sürecinin kriter ve göstergeleri belirlenirken AOKBK kriter ve gösterge seti temel alınmıştır.

 22. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 1995 1997 IPF IPF Çıktıları 1990 1993 Strazburg Helsinki IPF sonuç Raporu ve 150 civarındaki eylem önerisi uluslar arası ormancılık süreci çalışmalarını yönlendiren en önemli belgelerden biridir. Eylem önerilerinin başında: - “Uluslararası Ormancılık Programı”nın hazırlanması; - “Ormansızlaşma ve Orman Tahribinin Nedenleri”nin ortaya konması; - Sürdürülebilir Orman Yönetimi için bölgesel ve ulusal bazda Kriter ve Göstergelerinin belirlenmesi;

 23. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 1995 1997 IPF IFF Kuruldu 1990 1993 Strazburg Helsinki 1997 yılında UN-CSD tarafından Hükümetlerarası Ormancılık Forumu (IFF) kuruldu. IFF: Intergovernmental Forum on Forests

 24. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 1995 1997 IPF IFF 1990 1993 1998 Lizbon Strazburg Helsinki Bu konferansta Avrupa’da sürdürülebilir orman yönetimi için hazırlanmış olan Kriter ve Gösterge seti onaylanarak, sürdürülebilir orman yönetiminin sosyo-ekonomik boyutlarının geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. L1: Halk, Ormanlar ve Ormancılık – Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Sosyal ve Ekonomik Boyutları L2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri, Göstergeleri ve Uygulama Düzeyi Kılavuzu L2, EK- 1 Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri ve Göstergeleri. L2, EK- 2 Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Uygulama Düzeyi Kılavuzu

 25. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 1995 1997 IPF IFF 1990 1993 1998 Lizbon Strazburg Helsinki Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Bakanlar Konferansı Kriterleri: Orman kaynaklarının ve bunların küresel karbon devrine olan katkısının muhafazası ve uygun biçimde arttırılması; Orman ekosisteminin sağlık ve hayatiyetinin korunması; Ormanların üretim fonksiyonlarının (odun ve odun-dışı) korunması ve geliştirilmesi; Orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğinin korunması, muhafazası ve uygun biçimde güçlendirilmesi; Orman yönetiminde koruyucu fonksiyonlarının (özellikle toprak ve su) korunması ve uygun şekilde geliştirilmesi ve Diğer sosyo-ekonomik fonksiyonların ve yapıların korunması

 26. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 2000 1995 1997 IPF IFF IFF Çıktıları 1990 1993 1998 Strazburg Helsinki Lizbon IFF, 150 eylem önerisi üretmiştir.

 27. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 2000 1995 1997 IPF IFF UNFF Kuruldu 1990 1993 1998 Strazburg Helsinki Lizbon 2000 yılında Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF) kuruldu. UNFF: United Nations Forum on Forests

 28. Uluslararası Ormancılık Süreci ve Küresel Gelişmeler Rio Konferansı 1992 1995 1997 2000 2002 UNFF2 IPF IFF UNFF WSSD 1990 1993 1998 Strazburg Helsinki Lizbon UNFF’in İkinci Oturumuna (UNFF2) tüm dünya ülkeleri orman bakanları katılmış ve “Sürdürülebilir orman yönetimi için politik düzeyde ve bütün taraflar arasındaki diyoloğun sürdürülmesi” konusunda kararlılık ifade edilmiştir. Bu kararlılığa Uluslararası Ormancılık Sözleşmesi için şartları oluşturmak da dahildir. Ayrıca, 2002’de Johannesburg’da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) sonuçları da AOKBK’da ele alınmıştır.

 29. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2000 1995 1997 IPF IFF UNFF 1990 1993 1998 2003 Viyana Strazburg Helsinki Lizbon V1: Sektörlerarası İşbirliği ve Ulusal Ormancılık Programlarıyla Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sinerjilerin Güçlendirilmesi V2: Sürdürülebilir Ormanlardan Ekonomik olarak Devamlılığın Geliştirilmesi V3: Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sosyal ve Kültürel Taleplerin Korunması ve Güçlendirilmesi V4: Avrupa’da Ormanların Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi V5: Avrupa’da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi

 30. Ön Plan: Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2000 1995 1997 IPF IFF UNFF Dünya Su Forumları 1990 1993 1998 2003 Strazburg Helsinki Lizbon Viyana Dünya Su Forumları (WWF) yoluyla su konusu dünya gündeminin öncelikli konuları arasında yerini almıştır. WWF: World Water Forum

 31. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2000 1995 1997 IPF IFF UNFF 1990 1993 1998 2003 2007 Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana W1: Ormanlar, Odun ve Enerji W2: Ormanlar ve Su

 32. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2000 1995 1997 IPF IFF UNFF 1990 1993 1998 2003 2007 Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana

 33. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 2015 2000 2007 IPF IFF UNFF UNFF UNFF7 1990 1993 1998 2003 2007 Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana 2007’de UNFF7’de Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma benimsendi. Yeni hedef, 2015’te bu anlaşmayı yasal bağlayıcı hale getirmek belirlendi.

 34. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2009 2015 2000 UNFF8 IPF IFF UNFF UNFF 1990 1993 1998 2003 2007 Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana UNFF8’de Yasal Bağlatıcılığı Olmayan Anlaşma’nın finansmanının nasıl sağlanacağı tartışıldı. Ancak küresel bir orman fonu gibi somut bir sonuca ulaşılamadı.

 35. Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2015 2000 2009 IPF IFF UNFF UNFF UNFF8 1990 1993 1998 2003 2007 Varşova Helsinki Lizbon Viyana UNFF8 Grup Müzakereleri

 36. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2015 2000 IPF IFF UNFF UNFF 1990 1993 1998 2003 2007 2008 Çalışma Programı Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana Çalışma Programı Konu Başlıkları: - Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve İklim Değişikliği - Odun Hareketi ve Duyarlı Odun Kullanımı - Ormanlar ve Suyu içine alan Orman Ekosistem Hizmetleri - Bölgesel-Küresel İşbirliği ve Ortaklık - Kesen Konular - Bakanlar Konferansının Stratejik Yönü

 37. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2015 2000 IPF IFF UNFF UNFF 2009 Kasım 1990 1993 1998 2003 2007 Uzman Düzeyi Toplantısı Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana 24-25 Kasım 2009 tarihlerinde Oslo’da Uzman Düzeyi Toplantı yapılacaktır. Toplantıda 2011 Oslo Bakanlar Konferansında alınması muhtemel kararların başlıkları belirlenecektir.

 38. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2015 2000 IPF IFF UNFF UNFF 2009 Kasım 1990 1993 1998 2003 2007 Uzman Düzeyi Toplantısı Varşova Strazburg Helsinki Lizbon Viyana • Bakanlar Konferansında son olarak neler tartışılmaktadır? • “Bakanlar Konferansı” olarak mı süreç devam etsin? • Bir “Avrupa Ormancılık Anlaşması” ve onun “Sekretaryası” olarak mı ? • Yoksa her ikisi birden mi sürdürülsün?

 39. Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı Süreci Rio Konferansı 1992 2007 2015 2000 IPF IFF UNFF UNFF 1990 1993 1998 2003 2007 2011 Oslo Strazburg Helsinki Lizbon Viyana Varşova Oslo Konferansı’da alınacak Muhtemel Kararlar: Yasal Bağlayıcılığı olan Avrupa Ormancılık Anlaşması Oslo 1 : Orman Biyokütle Üretimi için Sürdürülebilirlik Kriterleri ? ? Oslo 2 : . . . Oslo 3 : . . .

 40. Bakanlar Konferansı Bağlamında Türkiye'de Gerçekleştirilen Çalışmalar

 41. Türkiye'de Gerçekleştirilen Çalışmalar (1) S1, H4, L2, V5, W1 ve W2 Kararları çerçevesinde, OGM ve ARGE işbirliği ile “Türkiye’de Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi – Seviye 1 ve Seviye 2 Programları” uygulanmıştır. Strazburg 1: Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi İçin Daimi Deneme Sahaları Avrupa Şebekesi Helsinki 4: Avrupa Ormanlarının İklim Değişikliğine Uzun Süreli Adaptasyonu İçin Stratejiler Lizbon 2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri, Göstergeleri ve Uygulama Düzeyi Kılavuzu Viyana 5: Avrupa’da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Varşova 1: Ormanlar, Odun ve Enerji Varşova 2: Ormanlar ve Su

 42. Türkiye'de Gerçekleştirilen Çalışmalar (2) S2 Kararı çerçevesinde kısa adı EUFORGEN olan bir uygulama mekanizması kurulmuştur. 2000 yılında Türkiye, Bakanlar Kurulu Kararı ile EUFORGEN’e üye olmuştur. Bu üyelik doğrultusunda Türkiye'nin bir ulusal koordinatörü ve beş konu koordinatörü vardır. S2 kararı ülkemizde başarıyla takip edilen bir karardır. Strazburg 2: Orman Gen Kaynaklarının Korunması

 43. Türkiye'de Gerçekleştirilen Çalışmalar (3) S4 Kararının uygulaması Fransa merkezli bir gözlemevi (European Observatory of Mountain Forest-EOMF) tarafından koordine etmiştir. Ülkemiz 3-4 yıldır gözlemevine yıllık aidat ödemiştir. Strazburg 4: Dağlık Alanlarda Orman Yönetiminin Yeni Çevresel Şartlara Uyarlanması

 44. Türkiye'de Gerçekleştirilen Çalışmalar (4) H1, H2 ve L2 kararları çerçevesinde OGM tarafından sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri (K&G) belirlenmiş ve raporlama bu doğrultuda sürdürülmektedir. Helsinki 1: Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar Helsinki 2: Avrupa Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Genel Esaslar Lizbon 2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri, Göstergeleri ve Uygulama Düzeyi Kılavuzu Lizbon 2, EK- 1 Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri ve Göstergeleri. Lizbon 2, EK- 2 Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Uygulama Düzeyi Kılavuzu

 45. Türkiye'de Gerçekleştirilen Çalışmalar (5) • IPF eylem önerilerine veV1 kararları çerçevesinde 2001-2003 yılları arasında Ulusal Ormancılık Programı hazırlanmıştır. IPF Eylem Önerisi: “Uluslararası Ormancılık Programı”nın hazırlanması; Viyana 1: Sektörlerarası İşbirliği ve Ulusal Ormancılık Programlarıyla Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sinerjilerin Güçlendirilmesi.

 46. Türkiye’de Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 47. Sorun (1) Raporlama ülke düzeyinde eksik yapılmaktadır. • 1998 yılında tüm Avrupa düzeyinde SOY kriter ve göstergeleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda Avrupa ülkeleri kendi K&G belirlemiştir. • Türkiye’de ülke/Bakanlık, AGM ve DKMP düzeyinde SOY kriter ve göstergeler belirlenmemiştir. SOY kriter ve göstergeleri sadece OGM tarafından belirlenmiştir. • Ünite düzeyinde sadece OGM alanları rapor edilebilmek, AGM ve DKMP alanları rapor edilememektedir.

 48. Çözüm Önerisi (1) Bakanlık, AGM ve DKMP Düzeyinde SOY Kriter ve Göstergelerin Belirlenmelidir • Bakanlık, AGM ve DKMP için SOY kriter ve göstergelerini belirlemek: (1) Lizbon 2 Kararı ve Ekleri incelebilir; (2) OGM’nin bu konudaki tecrübesinden yararlanılabilir; (3) İhtiyaç duyulduğu kadar çalıştay yapılabilir. Bu doğrultuda Bakanlık, AGM ve DKMP için SOY Kriter ve göstergeleri de belirlenebilir. • Bu çabalar, gelecekte Bakanlık ormancılık çalışmalarını ortak bir çalışma planıüzerinden yapılmasını sağlar ki bu; Türkiye ormancılık çalışmalarının “temel sorun”udur.

 49. Sorun (2) DKMP, ÖÇKKB ve OGM, AOKBK Korunan Alanlar Sınıflandırmasına göre raporlama yapmamaktadır • DKMP, ÖÇKKB ve OGM, korunan alanlar sınıflandırmasını ulusal mevzuata göre hareket etmektedir. • 2003 yılında Viyana’da gerçekleştirilen Dördüncü Bakanlar Konferansında IUCN’nin geliştirmiş olduğu korunan alan sınıflandırmasının Avrupa için uygun olmadığı, bu nedenle başka bir korunan alan sınıflandırmasının geliştirilmesi gereği vurgulanmıştır.

 50. Çözüm Önerisi (2) DKMP, ÖÇKKB ve OGM, AOKBK Sınıflamasını göre de raporlama yapması gerekmektedir. • Viyana 4 kararı ve ekleri gereğince, DKMP, ÖÇKKB ve OGM’nin korunan alanlarla ilgili raporlamayı Bakanlar Konferansı sınıflamasına (Korunan ve Koruyucu Ormanlar ile Diğer Ağaçlık Alan Değerlendirme Rehberi) göre de yapması gerekmektedir. Kaynak: Viyana 4 İlke Kararı (Resolution) Ek-2