1 / 4

Oferta dzienników regionalnych

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych. Pakiet Zdrowie dzienników regionalnych: 9 regionów czytelniczych 12 dzienników regionalnych dodatki lub strony zdrowie Pakiet dostępny wyłącznie dla klientów

geoff
Download Presentation

Oferta dzienników regionalnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Oferta dzienników regionalnych Biuro Reklamy Mediów Regionalnych

  2. Pakiet Zdrowie dzienników regionalnych: 9 regionów czytelniczych 12 dzienników regionalnych dodatki lub strony zdrowie Pakiet dostępny wyłącznie dla klientów z branż: zdrowie, uroda, żywność (bez piwa), chemia gospodarstwa domowego. Pakiet ZDROWIE *Dopłata za wybór miejsca 10%

  3. Pakiet ZDROWIE Średnia sprzedaż Prezentacja; Dane: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, IV-IX.2009; * od 09.04.2009 – czwartek; ** Dziennik Wschodni – dane własne wydawcy

  4. Zapraszamy do współpracy BIURO REKLAMY Mediów Regionalnych Prosta Office Centre ul. Prosta 51 00-838 Warszawa tel.: 0 22 463 07 77 fax: 0 22 463 00 02 reklama@mediaregionalne.pl www.mediaregionalne-reklama.pl

More Related