Relativna molekulska masa - PowerPoint PPT Presentation

gent
relativna molekulska masa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relativna molekulska masa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relativna molekulska masa

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Relativna molekulska masa
773 Views
Download Presentation

Relativna molekulska masa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Relativna molekulska masa

 2. Ponavljanje • Masa • Merenje mase • Masa protona, neutrona i elektrona • Maseni broj elemenata • Masa atoma • Relativna atomska masa

 3. Pojam: relativanna lat. relativus=odnosan • Poređenje veličine sa dogovorenom jedinicom

 4. Ako je dogovorena jedinicavisina žbuna • to znači da je visina žbuna 1 • a odnos njihovih visina je 1 : 3 • onda je relativna visina drveta 3

 5. Zaključujemo da: • Relativne veličine su neimenovani brojevi

 6. Pošto je stvarna masa atoma • veoma mali broj koji se ne može izmeriti ni na jednoj vagi, i nezgodno je njime računati UVODI SE PO DOGOVORU: standard (dogovorena jedinica) 1/12 masa atoma ugljenikovog izotopa C-12

 7. Ponavljanje • Relativna atomska masa (Ar) je broj koji pokazuje koliko je puta masa atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma ugljenikovog izotopa C-12.

 8. Relativna molekulska masa • Relativna molekulska masa (Mr) supstance je broj koji pokazuje koliko puta je masa njenog molekula veća od 1/12 mase atoma ugljenikovog izotopa C-12.

 9. Računanje Mr • Saberu se relativne atomske mase svih atoma u tom molekulu. • Primer 1: Mr(N2)= 2 ∙ Ar (N) = 2 ∙ 14 = 28 Primer 2: Mr(CH4)= Ar (C) + 4 ∙ Ar (H) = 12 + 4 ∙ 1 = 16

 10. Rad u parovima • Zadatak se izrađuje u svesci pisanjem svih koraka! Izračunajte relativnu molekulsku masu za supstance čije su formule: S8 CO2 H2 Al2O3 O2 C2H6 C6H12O6

 11. Domaći zadatak • Udžbenik nastr.95. (posle lekcije Relativna molekulska masa) zadaci: 2., 4. i 5.