Izglītības un zinātnes ministrija
Download
1 / 9

Izglītības un zinātnes ministrija VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS - PowerPoint PPT Presentation


 • 293 Views
 • Uploaded on

Izglītības un zinātnes ministrija VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS Izglītības pārvalžu vadītāju seminārs Rīgā, 2010.gada 28.aprīlī Agra Bērziņa, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece. Vispārējās izglītības saturs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Izglītības un zinātnes ministrija VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS' - genna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Izglītības un zinātnes ministrija

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS

Izglītības pārvalžu vadītāju seminārs

Rīgā, 2010.gada 28.aprīlī

Agra Bērziņa,

Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece


Visp r j s izgl t bas saturs
Vispārējās izglītības saturs

 • 2010./2011. mācību gadā pamatizglītības mācību saturā izmaiņu nebūs!

 • Tiek gatavoti grozījumi 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem", lai ar 2011./2012.mācību gadu varētu ieviest mācību priekšmetu "Latvijas vēsture" un uzsākt pirmās svešvalodas apguvi no 1.klases


Priorit tes intere u izgl t b un audzin anas darb 2010 2011 m c bu gad
Prioritātes interešu izglītībā un audzināšanas darbā2010./2011.mācību gadā

 • Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to apliecināt ikdienā un svētkos:

  - Rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā

  - Nodrošināt skolēniem iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, īstenojot interešu izglītības programmas un citas aktivitātes

 • Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām (Izglītības likuma 54., 55.pants), sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē

 • Motivēt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, apgūstot tādas ētiskās vērtības kā nesavtība, līdzjūtība un iecietība


Galvenie uzdevumi intere u izgl t bas un audzin anas darba koordin anai
Galvenie uzdevumi interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšanai

 • nodrošināt informācijas apriti (Valsts izglītības satura centrs – pašvaldības izglītības pārvalde/speciālists - izglītības iestāde) un pārstāvniecību informatīvi izglītojošos pasākumos (semināri, darba grupas, diskusijas, aptaujas, konferences u.c.)

 • veicināt pieredzes apmaiņu un popularizēt labās prakses pieredzi interešu izglītībā un audzināšanas darbā

 • apzināt un izmantot visus pieejamos resursus (informatīvie, valsts un pašvaldību atbildīgie dienesti, audzēkņu vecāki, sociālie un sadarbības partneri, uzņēmēji, sponsori, nevalstiskās organizācijas, ESF finansējuma piesaiste u.c.) interešu izglītības un audzināšanas darba sekmīgai veikšanai

 • iespēju robežās atbalstīt valsts nozīmes pasākumu organizēšanu un norisi interešu izglītībā un audzināšanas darbā (novada/pilsētas/reģiona/valsts līmenī)


Inform cija par intere u izgl t bas programmu finans anu
Informācija par interešu izglītības programmu finansēšanu

 • IZM 22.12.2009. vēstule Nr.1-14/9859 pašvaldībām par piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2010.gadā – iesniegušas 75 pašvaldības no 118!

 • Mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai sadala pašvaldībā izveidotā komisija – 28.08.2001. MK noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”10.punkts

 • Mērķdotācijas sadales kritēriji interešu izglītības programmām – novada/pilsētas tradīcijas, sasniegumi, materiāli tehniskā bāze, pedagogs, pieprasījums u.c.

 • Arī sporta interešu izglītības programmas ir jāizvērtē komisijai!


DEJU LIELKONCERTS „DEJA KĀPJ DEBESĪS” finansēšanu

Skatēs piedalījās - 974 deju kolektīvi,

uz svētkiem izvirzīti 620 kolektīvi, 74 - rezervē

LAUREĀTI 77 kolektīvi

I pakāpe 502 kolektīvi

II pakāpe 391 kolektīvi

III pakāpe 4 kolektīviValsts izglītības satura centrs finansēšanu

Vaļņu iela 2, Rīga

Strūgu iela 4, Rīga

Merķeļa iela 11, Rīga

[email protected]

www.visc.gov.lv

www.dziedundejo.lv


ad