Download
ny forskrift til oppl ringsloven 9 2 retten til n dvendig r dgiving n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving

Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2Retten til nødvendig rådgiving Anne Grete Skurdal Fagdager 19. og 20. mai.

 2. Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 • Rettighetslov • Behov for presisering og tydeliggjøre nødvendighetskravet i loven § 9

 3. Hva er skoleeiers ansvar? §22-4 Ansvar Skoleeigar er ansvarleg for å oppfylle eleven sine rettar etter § 22-1 til § 22-3, jf. Opplæringslova § 13-10. Ansvaret inneber mellom anna at begge formene for rådgiving skal utførast av personale med relevant kompetanse for dei to områda. Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande

 4. ”Rådgivinga kan være både individuell og gruppevis. Elevens sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk.” • Skoleeier kan ikke tilby bare gruppevis rådgiving. Elever som kun tilbys gruppevis, får ikke oppfylt sin rett til nødvendig rådgiving. Dette er ikke annet en synliggjøring som følger av opplæringsloven §9

 5. ”Tilbodet skal være kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg for elevane ved den enkelte skole.” • Eleven har krav på informasjon om rådgivingstilbudet på skolen. • Tilgjengelighetsprinsippet er også viktig for eleven. Er den organisert slik at den ikke er tilgjengelig for eleven, vil retten ikke være oppfylt. Forslaget knytter også rådgivingstilbudet til den enkelte skole. En konsekvent er at det på hver skole skal være rådgiving tilgjengelig for eleven.

 6. Opplæringsloven §9-2:Elevene har rett til nødvendig rådgiving om yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål. Hvem definerer hva som er ”nødvendig rådgiving”?

 7. Hvilket samarbeid skal det være? • Internt / på skolen: • ”Utdannings- og yrkesrådgivinga skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen” • Eksternt: • ”Skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv, partnarskap for karriererettleiing og heimen.”

 8. Styrking av rådgivingen i ungdomsskolen • Lønnsmidler til koordinatorer • ( videreføring av Partnerskap for karriereveiledning) kr 500.000,- • Kompetanseheving for rådgivere i ungdomsskolen • Videreutdanning ( karriereveiledning, 30 st. p.) kr 50.000,- • Etterutdanning ( individuell støtte) kr 25.000,- • Videreutvikling av faget utdanningsvalg i alle regioner: • Kompetanseheving for kontaktlærere med vekt på: • -kompetanse på lavere nivå • -overgangsskjema • -læreplan arbeid i fellesfag • -kunnskap om hva som har betydning for frafall/ gjennomføring kr 150000,-

 9. Forts. • Nettrådgiver, lønnsutgifter kr 60.000,- • Informasjonsteam i ungdomsskolen med representanter fra arbeidsliv og videregående opplæring Pilot i Valdres, Gjøvik og Midt- Gudbrandsdal kr 180.000,- • Kompetanseheving i bruk av verktøy i karriereveiledning • Kurs i bildebruk i karriereveiledning i Hadeland kr 24.000,- • Opplæring i bruk av digitalt verktøy kr 50.000,-

 10. Midler til regionvise tiltak • styrke arenaer for samarbeid skoleslag/ lokalt arbeidsliv • opplæring for minoritetsspråklige • fellesmøter for rektorer i begge skoleslag kr 300.000,- • Midler til andre aktuelle utviklingsprosjekter kr 81.000,

 11. Evaluering av rådgivingstjenesten-revisjonsrapport 2006 • Ulikt fokus på individuell karriereveiledning • Ulik praksis på informasjonskvelder for foresatte • Ulik praksis på oppfølging i overgangen u-skole vgo • Tidsressursen vurderes ulikt • Ulik bruk av elektronisk testverktøy • Deling av tjenesten er ikke gjennomført • Fokus på kompetanseheving i forhold til å kjenne tilbud om utdanning i utlandet • Alle rådgiverne må bli mer bevisste på å utarbeide individuelle og realistiske karriereplaner • Kvalitetssikre rådgivernes kompetanse på elektronisk verktøy • Utvikle en kompetansehevingsplan for rådgivere

 12. Status i dag • Større fokus på individuell veiledning • Rådgiver deltar på informasjonskvelder, tilbyr foreldresamtaler • Overgang fra u-skole, tettere samarbeid med KL • Tidsressurs-uendret, store forskjeller • Bruk av elektronisk testverktøy- • Deling av tjenesten- ikke gjennomført • Kjenne tilbudet om utdanning i utlandet- mange synes de vet for lite • Bruk av individuelle karriereplaner- brukes i liten grad? • Bruk av elektronisk verktøy- noe varierende, ønskelig med kursing • Kompetansehevingsplan- under arbeid • Utdanning på fagfeltet • Ønsker om videreutdanning

 13. Utfordringer/ prioriterte oppgaver 1) Bevisstgjøring på hva som har betydning for frafall/ gjennomføring 2) Individuell veiledning 3) Større helhet i det 13-årige løpet, fag-og yrkesopplæring som et 4-årig løp 4) Profesjonalising av tjenesten 5) Tidsressurs 6) Rutiner for bedre informasjonsflyt fra ungdomsskolen til videregående 7) Styrke samarbeidet mellom skole og lokalt arbeidsliv 8) Permanente YOU-koordinatorer i alle regioner