procesu lie principi likum par tiesu varu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROCESUĀLIE PRINCIPI Likumā par tiesu varu PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROCESUĀLIE PRINCIPI Likumā par tiesu varu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

PROCESUĀLIE PRINCIPI Likumā par tiesu varu - PowerPoint PPT Presentation

geneva
231 Views
Download Presentation

PROCESUĀLIE PRINCIPI Likumā par tiesu varu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROCESUĀLIE PRINCIPILikumā par tiesu varu

  2. Patiesības princips • Tiesas pienākums, izskatot jebkuru lietu, ir noskaidrot objektīvo patiesību. • Tiesa, izskatot lietu, konstatē faktus, pamatojoties uz tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem. • Tiesa spriedumu var pamatot tikai ar tiem pierādījumiem, kuri ir iegūti likumā noteiktajā kārtībā. • Pierādīšanas līdzekļus nosaka likums.

  3. Likumības princips • Tiesvedība Latvijas Republikā tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, un spriedums tiek pasludināts Latvijas Republikas vārdā. • Likumos un starpvalstu līgumos noteiktajos gadījumos tiesa piemēro arī starptautisko tiesību normas vai citu valstu likumus.

  4. Atklātuma princips • Visās Latvijas Republikas tiesās lietas tiek izskatītas atklāti. • Lietu izskatīšana slēgtā tiesas sēdē pieļaujama tikai likumā noteiktajos gadījumos, ievērojot visus citus tiesvedības noteikumus. • Tiesas spriedumus un lēmumus vienmēr pasludina publiski.

  5. Aizstāvības princips • Tiesājamajam ir tiesības uz aizstāvību. • Šīs tiesājamā tiesības lietas izskatīšanā nodrošina tiesa un garantē valsts. • Aizstāvis lietas izskatīšanā var būt tikai advokāts.

  6. Nevainīguma prezumpcija • Nevienu nevar atzīt par vainīgu nozieguma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu. • Tiesājamajam nav jāpierāda savs nevainīgums. • Visas šaubas par tiesājamā vainu tiesai jāvērtē par labu tiesājamajam.

  7. Pušu līdztiesības princips • Pusēm procesā ir vienādas tiesības. • Likums nosaka un tiesa nodrošina pusēm vienādas iespējas izmantot procesuālās tiesības savu interešu aizsardzībai.

  8. Sacīkstes princips • Puses lietas izskatīšanas gaitā realizē savas procesuālās tiesības sacīkstes formā, izņemot tiesvedību administratīvajās lietās. • Sacīkste izpaužas, pusēm iesniedzot pierādījumus un tiesai adresētus pieteikumus, piedaloties nopratināšanā, citu pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, kā arī pušu debatēs un veicot citas procesuālās darbības.

  9. Objektīvās izmeklēšanas princips • Lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos lietas apstākļus un panāktu taisnīgu administratīvās lietas izskatīšanu, tiesa dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, kā arī pēc savas iniciatīvas vāc pierādījumus.

  10. Tiešuma un mutiskuma princips • Pirmās instances un apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, pati pārbauda pierādījumus lietā. • Uz tiesu uzaicinātās personas liecības un paskaidrojumus dod mutiski. • Visi izpētāmie materiāli un dokumenti tiesas sēdē tiek nolasīti un apspriesti mutiski.