t ro d bez neoplast k hastaliklari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TİROİD BEZİ NEOPLASTİK HASTALIKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TİROİD BEZİ NEOPLASTİK HASTALIKLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

TİROİD BEZİ NEOPLASTİK HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 546 Views
 • Uploaded on

TİROİD BEZİ NEOPLASTİK HASTALIKLARI. DR.MEHMET YILMAZ PROF.DR.AHMET ÖZDOĞAN. ANATOMİ. Tiroid bezi sternohyoid kas altında,C5 ve T1 vertebra seviyeleri arasında veya 2. ve 3. trakeal halkalar arasında yerleşimli yaklaşık herbiri 25 gr ağırlığında olan endokrin bir organdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TİROİD BEZİ NEOPLASTİK HASTALIKLARI' - gema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ro d bez neoplast k hastaliklari

TİROİD BEZİNEOPLASTİK HASTALIKLARI

DR.MEHMET YILMAZ

PROF.DR.AHMET ÖZDOĞAN

anatom
ANATOMİ
 • Tiroid bezi sternohyoid kas altında,C5 ve T1 vertebra seviyeleri arasında veya 2. ve 3. trakeal halkalar arasında yerleşimli yaklaşık herbiri 25 gr ağırlığında olan endokrin bir organdır
slide3
Tiroid bezi içinde 2 endokrin organ vardır:
  • Tiroid hormonları ve kalsitonin salgılayan kısım (tiroid organı)
  • Paratiroid hormon salgılayan kısım (paratiroid organı)
tiroidin neoplastik hastal klar
Tiroidin Neoplastik Hastalıkları
 • Benign tiroid lezyonları
  • Tiroid adenomu (Folliküler adenom)
  • Teratom
  • Tiroid kistleri
 • Malign tiroid lezyonları
  • Diferansiye tiroid kanserleri
   • Papiller karsinom
   • Folliküler karsinom
   • Hürthle hücreli karsinom
  • İndiferansiye tiroid kanserleri
   • Anaplastik karsinom
   • Medüller karsinom
   • Tiroid lenfoması
   • Skuamöz hücreli karsinom
   • Sarkomlar
   • Metastatik tümörler
t ro d adenomu
TİROİD ADENOMU
 • En sık görülen tiroid neoplazmı
 • 30 yaş üstü kadınlar
 • Folliküler dokudan gelişir
 • Kapsüllü soliter lezyon
 • Tümör içine kanama, nekroz, kalsifikasyon ve kistik dejenerasyon
 • Çoğunlukla hipofonksiyonal olup, bazı vakalar hiperfonksiyone olabilir.
 • İİAB ve frozen incelemenin ayırıcı teşhise yeterli katkısı yoktur.
 • Lobektomi uygulanır.
teratom
TERATOM
 • Hayatın erken dönemlerinde kistik ve benign teratomlar görülür (Total tiroidektomi+Hormon replasmanı).
 • Erişkinlerde malign teratomlar (Total tiroidektomi+Boyun diseksiyonu+RT+KT).
t ro d k stler
TİROİD KİSTLERİ
 • Doğumsal-gelişimsel anomalilerden, malign neoplastik lezyonlara kadar değişen geniş bir spektrumdaki patolojilerle ilişkili olabilir.
 • %43 adenom, %14-32 karsinom, %25 kolloidal nodül.
 • Tedavi; benign lezyonlar için mikroinvaziv tedavi (Kistin aspirasyonu ve kist içine etanol yahut tetrasiklin enjeksiyonu) veya cerrahi ektirpasyon uygulanır.
 • Dört cm.den büyük kistlerde tedavi, malignansi ihtimalinden dolayı cerrahi ekstirpasyon uygulanır.
mal gn t ro d neoplazmlari
MALİGN TİROİD NEOPLAZMLARI
 • İyi differansiye karsinomlar (% 90), medüller karsinom (%7), Anaplastik karsinom (%3) ve diğerleri olarak ayrılabilir. Papiller (%80), foliküler (%10), papiller mikrokarsinom ve Hurthle hücreli karsinom ise iyi differansiye karsinom tipleridir. Tüm iyi differansiye tiroid karsinomları tiroid hormonu ve tiroglobulin salgılarlar.
risk fakt rleri
Risk Faktörleri
 • İyonize Radyasyon

-Maruziyetten 6-55 (ort 25.4) yıl sonrakanser gelisebilir

-RT sonrası %90 papiller ca gelismekte, genelliklemultisentrik ve lenfatik metastaz riski yüksek

 • Cinsiyet

-Kadınlarda daha fazla

-Dogum sayısının artması riski arttırmakta

risk fakt rleri1
Risk Faktörleri
 • Çevresel Faktörler

-Endemik guatr bölgeleri, iyot eksikligi (Foliküler ve anaplastik) İyot destegi saglanınca sıklıkları azalır

 • Benign nodüller, otoimmün tiroiditler, GravesHastalıgı
 • Genetik

-Medüller Ca

-Papiller Ca (Gardner Sendromu)

-Foliküler Ca (Cowden Sendromu)

semptomlar bulgular
Semptomlar - Bulgular
 • Yavas büyüyen tiroid nodülü
 • Basınç-gerginlik hissi
 • Ses kısıklıgı, boyun agrısı, dispne, disfaji
 • Boyunda LAP
 • Uzak Met (kemik - akc)
slide15
Fizik muayene bulgusu olarak nodülün 4 cm’den büyük, sert, fikse, tek olması, kord vokal paralizisinin olması malignite için önemli değişikliklerdir. Tiroid kanserlerinde pozitif LAP daha çok boyunda III, IV ve VI. bölgelerde olur. Üst juguler ve posterior üçgende bulunması çok nadirdir.
tiroid nod lleri
Tiroid Nodülleri
 • Populasyonun % 3-7’sinde
 • % 4’ü malign
 • Tek nodülde multiple nodüllere göre daha

fazla kanser potansiyeli

 • Çocuk yas grubu ve ileri yasta artmıs kanserriski
kan anal z
KAN ANALİZİ
 • T3, T4, TSH
 • Hipertiroidik durum sıklıkla adenom
 • Serum Ca++’nun incelenmesi ile paratiroid fonksiyonlarına bakılır
slide20
TSH ve tiroid hormon düzeyleri
  • Ötiroidi
   • Tiroid nodülü olan hastaların çoğu
   • Tiroid kanserleri
  • Hipertiroidi
   • Soliter toksik nodül
   • Toksik multinodüler guatr
   • Graves zemininde gelişmiş nodül
  • Hipotiroidi
   • Hashimoto tiroiditi (Kronik lenfositik tiroidit) zemininde gelişen nodül veya lenfoma
slide21
Tiroglobulin’in esas yararı kanser cerrahisi sonrası takiptedir. Zira iyi differansiye tiroid kanserleri tiroglobulin salgılar.Tiroglobulin İİAB’den sonra ve subakut tiroiditte artar.Kalsitonin medüller Ca’lı hastalarda en önemli tanı ve tarama incelemesidir. Rutin olarak değil de aile anamnezi olanlarda yapılır.
radyolojik inceleme
Radyolojik inceleme
 • USG altın standarttır.3 mm’e kadar nodülleri saptayabilir. Nodül niteliğini ise % 90 belirler, özellikle iç yapı, ekojenite, kontür, kalsifikasyon varlığını saptar. LAP’leri belirler. İİAB için klavuz oluşturmada, gebelikte nodül takibinde, perkutan etanol enjeksiyonu ile kistik nodüllerin tedavisinde faydalıdır.
radyolojik inceleme1
Radyolojik inceleme
 • USG ile nodüllerin benign ve malign ayırımı tam olarak yapılamaz, ancak bazı bulgular yardımcı olabilir. Buna göre anekoik, hiperekojen, yumurta kabuğu şeklinde periferik kalsifikasyonu olan, düzgün konturlu ve Doppler’de lezyon içinde akımı olmayan nodüller benign lehine; izoekojen, hipoekojen, tek, düzensiz sınırlı, içinde küçük kalsifikasyonlar içeren, Doppler’de nodül içi ve dışında akımı olan nodüller malign lehine yorumlanabilir.
radyolojik inceleme2
Radyolojik inceleme
 • BT, MRG ilk başvurulacak inceleme seçeneği değildir. Kanserde invazyonun belirlenmesi ve LAP tetkikinde yararlı olabilir. Burada kontrastsız incelemeler tercih edilmelidir. Zira kontrast maddeleri I131 tutulumunu düşürerek sonraki inceleme veya müdahaleleri zorlaştırır.
t ro d s nt graf s
TİROİD SİNTİGRAFİSİ
 • İİAB’den önce klinik değeri daha fazla idi..
 • Sıcak (fonksiyonel), soğuk (non-fonksiyonel) nodül ayırımı ise ancak tiroid tarafından tutulup kullanılabilen radyoiyodinlerle olur.
 • I 131 rutinde
slide27
Cambbell ve Pillsburg’un çalışmasında tek soğuk nodüllerin %17’si, ılık nodüllerin %13’ü, sıcak nodüllerin %4’ü malign olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar sintigrafinin malignite tetkikinde sınırlılığını göstermektedir.
slide28
Tiroid sintigrafisi bunlara rağmen sıcak nodüllerde, guatr boyutunun belirlenmesinde, substernal guatr, ektopik doku saptanmasında, postoperatuar rezidüel doku, okkült uzak metastaz, ektopik tiroid dokusu varlığının saptanmasında ve uzak okkült küçük metastazların radyoiyodinle ablasyonunda klinik olarak yararlıdır.
slide29
Ablasyonda yararlanılan I131‘in yaydığı ß ışınlarıdır. Soğuk nodül, nontoksik diffüz (basit) guatr, toksik diffüz guatr, küçük nontoksik MNG’da faydalı değildir. Graves hastalığı, 45 yaş üstü toksik adenomda I131 ile ablasyon cerrahiden önce gelir.
nce ne aspirasyon biopsisi
İnce İğne Aspirasyon Biopsisi
 • Tiroid nodüllerinde en iyi tanı metodudur. Güvenli, ucuz, minimal invazif, sensitif olması avantajlarıdır. % 90 civarında doğru tanı koydurur. Değerlendirmede benign (%70), malign (%5), kuşkulu (%10), tanı için yetersiz (%15) yorumları yapılmaktadır. Tanı için yetersiz olanlarda frozen veya açık biopsi önerilmektedir. Papiller Ca, medüller Ca, anaplastik Ca, lenfomayı tanır ve bunlarda frozen’dan üstündür.
slide31
Folliküler Ca ve Hurthle hüc. Ca’da ise güçlük vardır. Yalancı negatifliğe sebep olan durumlar 1 cm’den küçük ve 4 cm’den büyük nodüllerin aspirasyonu, hemorajik nodüller ve multinodüler guatrdadır. Burada yetersiz hücre aspirasyonu bu sonucu doğurmaktadır. Bu nedenle USG’nin klavuzluğu yararlı olacaktır. Yalancı pozitifliğin en önemli sebebi ise Hashimato tiroiditidir.
papiller karsinom
Papiller Karsinom
 • Tiroid kanserlerinin % 80’i
 • En sık 30-40 yas arası, K/E: 3
 • Beyaz ırk
 • En iyi seyirli diferansiye tiroid ca
 • Uzun, sessiz seyir, düsük mortalite
 • Ailesel geçis (Gardner Send)
papiller karsinom1
Papiller Karsinom
 • Kapsülsüz, 2-3 cm çapında, tiroid dokusu

içine infiltrasyon, kalsifikasyon, nekroz ve kistik degisiklikler gösterir

 • Stroma içi kalsifikasyonlar >Psammoma

cisimcikleri

 • %10 oranında tiroid kapsül invazyonu, çevre dokulara yayılım
papiller karsinom2
Papiller Karsinom
 • %30-82 oranında kontralateral lobda

mikroskopik kanser odakları olabilir

 • Servikal LAP % 46-90
 • Level VI, II-IV, üst mediastinal bölge (VII)
 • Papiller ve foliküler ca da lenfatik kapsül

invazyonu çok düsük> fonksiyonel boyun

disseksiyonu yeterli

papiller karsinom3
Papiller Karsinom
 • Uzak metastaz baslangıçta %1, ileri dönemde %10
 • En sık 20 yas altı ve 50 yas üstünde ve akc. ile kemik dokusuna
 • Metastazlar gençlerde stabil kalıyor ancak yaslılarda agresif seyirli
 • 10 yıllık survi %85-90
folik ler karsinom
Foliküler Karsinom
 • %10-25,kadınlarda 2-5 kat fazla
 • Ortalama 40 yas
 • İyot eksikligi,endemik guatr bölgelerinde

sık

 • Ailesel tipler tanımlanmıs
 • Cowden Sendromunda %10 görülür.
 • Graves Hastalıgı ile birlikte olabilir
folik ler karsinom1
Foliküler Karsinom
 • Genellikle soliter-kapsüllü,2-4 cm
 • Multifokal hastalık nadir
 • Vasküler ve kapsüler invazyonla benign

adenomdan ayrılır

 • Hematojen yayılım gözlenir
 • İİAB de yalancı negatiflik %62 dolayındadır
h rthle h creli karsinom
Hürthle Hücreli Karsinom
 • Olguların %3-5 i
 • En az %75 i hürthle (onkositik) hücreli bir

yapı gösteren kapsüllü, foliküler hücre grupları

 • Daha az diferansiye, daha agresif
 • Servikal ve uzak metastaza egilimli
 • TSH reseptörleri içerir ve tiroglobulin üretir
h rthle h creli karsinom1
Hürthle Hücreli Karsinom
 • Sıklıkla multifokal ve bilateral yerlesimli
 • Tüm hürthle hücreli neoplazmların %20 si

malign

 • Foliküler karsinomlu hastalardan 2 kat daha fazla akciger metastazı
prognoz
PROGNOZ
 • İyi Differansiye Ca’da
 • Erkeklerde 40 yaş üstü, kadınlarda 50 yaş üstü ve her iki cinsiyette 20 yaş altı
 • Tümörün 4 cm’den büyük olması, pozitif metastaz kötü prognoz faktörleridir.
 • Düşük risk grubu; papiller Ca, 50 yaş altı kadın, 40 yaş altı erkek ve yüksek risk grubu
 • Foliküler Ca, 50 yaş üstü kadın, 40 yaş üstü erkek olarak belirlenmiştir.
yi diferansiye tiroid karsinomlar nda tedavi
İyi Diferansiye TiroidKarsinomlarında Tedavi
 • Total tiroidektomi ve fonksiyonel boyun

diseksiyonu (II.-VI. bölge lenf nodu diseksiyonu yapılır)

 • Radyoaktif iyot tedavisi
 • RT
 • Hormonal replasman
yi diferansiye tiroid karsinomlar nda tedavi1
İyi Diferansiye TiroidKarsinomlarında Tedavi
 • 1.Total Tiroidektomi+FBD
 • 2.Lobektomi+isthmektomi frozen esliginde yapilırsa ve ca (+) gelirse tamamlayıcı tiroidektomi+FBD
 • 3.TSH degeri 35’e gelince hormon replasman tedavisi
 • 4.Cerrahiden 6 hafta sonra radyoaktif iyot taraması
 • 5.Önemli derecede rezidüel iyot tutulumu varsa radyoaktif I tedavisi
 • 6. 1. yılda tarama negatif ise 2 yıl sonra kontrol, yine
 • negatifse 5 yılda bir kontrol
 • 7.Rekürrens varsa yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi
 • 8.Folliküler karsinomlar TSH reseptörleri içerdikleri için cerrahi sonrasında tiroid hormonu verilerek TSH’ın baskılanması çok önemlidir.
radyoaktif yot tedavisi
Radyoaktif İyot Tedavisi
 • 1.Non-rezektabl metastatik hastalıklarda I

tutulumu mevcut ise

 • 2.Cerrahi sonrası (+) lenf nodu olan durumlarda (I tutulumu belirgin ise)
 • 3.Vasküler invazyon mevcut ise
 • 4.Trakea, larenks, hipofarenks invazyonu olup iyot tutulumu mevcut ise
med ller karsinom
Medüller Karsinom
 • Tiroid kanserlerinin %7 si
 • Daha kötü seyirli
 • Ortalama 50 yaş
 • Parafoliküler C hücreleri kaynaklı
 • Sıklıkla tek bir nodül olarak gözlenir
 • Karsinom olusmadan önceki dönemde C

hücrelerinde hiperplazi olusur

 • Kalsitonin salınır
 • Ailesel ve sporadik (%80),MEN IIA ve MENIIB olmak üzere 4 klinik şekli vardır.
 • %50 lenf nodu (+), %10 uzak metastaz (+)
med ller karsinom1
Medüller Karsinom
 • Familyal tip diğer endokrin patolojilerin eşlik etmediği otozomal dominant geçişli ve en iyi prognozlu bir alt tiptir. 45 yaşlarında ortaya çıkar. MEN IIa aslında Sipple sendromu olarak tanınır; feokromasitoma, paratiroid neoplaziler ile beraber seyreden bir varyanttır. MEN IIb en kötü prognozlu tiptir. Mukozal nöromalar, marfanoid vücut tipi, feokromasitoma eşlik eder.
med ller karsinom2
Medüller Karsinom
 • Ret proto-onkogeni nokta mutasyonu mevcut olabilir
 • Eslik edebilecek feokromositoma dıslanmalıdır
 • Klasitonin ve CEA düzeyleri takipte çok önemli
 • İyot 131 ve Tc99M Sestamibi ile metastaz saptanması yapılabilir.
 • MEN sendromu ile ilişkili olmayan ailesel medüller karsinomlar en iyi prognoza sahip iken, bunu MEN II A ve sporadik medüller karsinom izler. MEN II B ise en kötü prognozludur.
med ller karsinom tedavi
Medüller Karsinom-Tedavi
 • Total tiroidektomi ve santral boyun

diseksiyonu, lateral servikal nod metastazı varsa radikal boyun disseksiyonu yapılmalıdır.

 • Takiplerde kalsitonin seviyesinin normal

düzeye inmesi birkaç ay sürebilir. Eger

düsmüyorsa veya sonradan yükseliyorsa

nüks düsünülmelidir.

anaplastik karsinom
Anaplastik Karsinom
 • Tüm tiroid karsinomlarının %5-14’ü
 • 60 yas üzerinde
 • Genellikle uzun süreli bir guatr veya iyi

diferansiye karsinom zemininde gelisir

 • İyot eksikligi olan bölgelerde ve kadınlarda daha sık
 • Rekürren veya tedavi edilmemis tiroid ca da uzun yıllar sonra anaplastik degisim gözlenebilir
anaplastik karsinom1
Anaplastik Karsinom
 • Hızlı büyüyen ve hava-sindirim yollarını

destrükte eden boyun kitlesi

 • Lenfatik metastaz %80-90,uzak metastaz

%50

 • Prognoz oldukça kötü olup ortalama 6 aydır
 • Tedavi: RT ve KT, Palyatif cerrahi
tiroid lenfomas
Tiroid Lenfoması
 • %2 den az
 • Sıklıkla yaslı kadınlarda ve Hashimoto tiroiditi

zemininde gelisir

 • Çogunlugu Non-Hodgkin B hücreli tip
 • Tanıda açık biyopsi gerekebilir
 • Kemoterapiye çok iyi yanıt verir
 • Sıkıkla RT ile kombine edilir
 • Cerrahinin yeri yoktur
 • 5 yıllık sag kalım %50’dir
d ger mal gn neoplazmlar
DİGER MALİGNNEOPLAZMLAR
 • Primer Squamöz Hücreli Karsinomlar
 • Sekonder Squamöz Hücreli Karsinomlar(Larinks priform sinüs)
 • Sarkomlar(Total tiroidektomi+BD+RT)
 • Metastatik
 • Karsinomlar(meme,böbrek,akciger,melanom)
tnm ajcc 2002
TNM (AJCC-2002)
 • T1: Tümör çapı 2 cm den küçük
 • T2: Tümör çapı 2-4 cm
 • T3: Tümör çapı 4 cm den büyük,tiroide sınırlı veya tiroid

dısına uzanım minimal mevcut

 • T4a: Tümör herhangi bir boyutta olabilir, ancak kapsülü

invase edip çevre dokulara yayılmıs ( subkutan yumusak doku, larynx, trakea, özofagus, rekürren laryngeal sinir)

 • T4b: Tümör prevertebral fasyaya uzanmıs veya karotis

veya mediastinal damarları çevrelemis

 • Tx: Primer tümör boyutu bilinmiyor
tnm ajcc 20021
TNM (AJCC-2002)
 • No: Metastatik nod yok
 • N1a: Level VI metastazı (pretrakeal, paratrakeal ve prelaryngeal/Delphian lenf nodları)
 • N1b: Unilateral, bilateral, kontralateral servikal veya süperior mediastinal lenf nodu metastazı
 • Mo: Uzak metastaz yok
 • M1: Uzak metastaz var
 • Mx: Uzak metastaz degerlendiriliemiyor
evreleme
Evreleme
 • Papiller ve Foliküler Ca
 • 45 yas altı

-Stage I : Herhangi T ve N, Mo

-Stage II : Herhangi T ve N, M1

evreleme1
Evreleme
 • Papiller ve Foliküler Ca 45 yas üstü hastalar ile Medüller Ca

-Stage I: T1, No, Mo

-Stage II: T2, No, Mo

-Stage III: T1-3, No-N1a, Mo

-Stage IVA: T1-4a, N0-1b, Mo

-Stage IVB: T4b,herhangi N, Mo

-Stage IVC: Herhangi T ve N, M1

evreleme2
Evreleme
 • Papiller ve Foliküler Ca 45 yas üstü hastalar ile Medüller Ca

-Stage I: T1, No, Mo

-Stage II: T2, No, Mo

-Stage III: T1-3, No-N1a, Mo

-Stage IVA: T1-4a, N0-1b, Mo

-Stage IVB: T4b,herhangi N, Mo

-Stage IVC: Herhangi T ve N, M1

slide66
Silver CE, Kim HH. Tiroid Cerrahisi. Silver CE, Rubin JS (Eds). Atlas of Head and Neck Surgery. Churchill Livingstone, 1999. Çeviri Editörleri: Şenocak D, Erem M., Tayf Ofset, pp. 273-298.
 • Silver CE. Hiperparatiroidizmin Cerrahi tedavisi. Silver CE, Rubin JS (Eds). Atlas of Head and Neck Surgery. Churchill Livingstone, 1999. Çeviri Editörleri: Şenocak D, Erem M., Tayf Ofset, pp. 299-314.
 • Güney E. Tiroid ve paratiroid neoplazmları. Çelik O (Ed). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi. Golden Print, İstanbul, 2002, pp. 752-800.
 • Bull TR. Diagnosis in color Ear, Nose and Throat. Third Edition, Mosby-Wolfe, 1998, p. 170.
 • Campbell JP, Pillsbury HC 3rd. Head Neck. 1989 Sep-Oct;11(5):414-25.
slide67
Hendrix RA (Çev. Keskin G). Tiroid gland hastalıkları. Ballanger JJ, Snow JB (Eds)(Çev. Ed. Şenocak D). Otorinolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi. Tayf Ofset, 2000, pp. 401-416.
 • Williams PL, Warvick R, Dyson M, Bannister LH (Eds). Gray’s Anatomy. Thirty-seventh edition, Churchill Livingstone, 1989, pp. 1460-1461.
 • http://www.utmb.edu.
 • Staubesand J. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası.Vol 1. 3. Baskı. Münih: Urban&Schwarzenberg, 1990
 • Salkind MR. Sık Görülen Hastalıklar Atlası. 1. Baskı.New York: Parthenon Publishing Group Inc., 1995: s.37
 • Miller MR, Pincock AS, Qates GD, et al. Upper airway obstruction due to goitre: detection, prevalence and results of surgical mamagement.QJ Med 1990;74:177